bài giảng toán 3 chương 3 bài 14 bài toán liên quan đến rút về đơn vị

12 623 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:38

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN : TOÁN Lớp : 3 BÀI 14: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Toán Đồng hồ chỉ mấy giờ? A 6 giờ 10 phút B 9 giờ 25 phút C 3 giờ 50 phút hoặc 4giờ kém 10 phút Toán * Đặt tính rồi tính : a. 639 : 3 b. 259 : 7 Bài toán 1: Có 25 dầu chia đều vào 5 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ? Bài giải: Số lít dầu trong mỗi can là: 25 : 5 = 5 ( ) Đáp số: 5 dầu Toán Bài toán2: Có 25 dầu chia đều vào 5 can. Hỏi 2 can có mấy lít dầu? Tóm tắt: Bài giải Số lít dầu trong mỗi can là: 25 : 5 = 5 ( ) Số lít dầu trong 2 can là: 5 X 2 = 10 ( ) Đáp số : 10 dầu BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ 5 can : 25 2 can : … ? Tóm tắt: 5 can : 25 1 can : … ? Khi giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị”, ta thường tiến hành theo hai bước: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ *Bước 1:Tìm giá trị 1 phần *Bước 2 :Tìm giá trị nhiều phần Toán Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc? Tóm tắt: 4 vỉ: 24 viên 3 vỉ: … viên? Bài toán2: Có 25 dầu chia đều vào 5 can. Hỏi 2 can có mấy lít dầu? Tóm tắt: 5 can: 25 2 can: … ? Bài giải Số lít dầu trong mỗi can là: 25 : 5 = 5 ( ) Số lít dầu trong 2 can là: 5 X 2 = 10 ( ) Đáp số : 10 dầu Bài giải Số viên thuốc trong mỗi vỉ là: 24 : 4 = 6 (viên) Số viên thuốc trong 3 vỉ là: 6 x 3 = 18(viên ) Đáp số: 18 viên thuốc Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Bài tập Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Bài toán2: Có 25 dầu chia đều vào 5 can. Hỏi 2 can có mấy lít dầu ? Tóm tắt: 5can: 25 2 can: … ? Bài 2: Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Tóm tắt: 7 bao có : 28kg 5 bao có: …kg ? Bài giải Số ki-lô-gam gạo đựng trong mỗi bao là 28 : 7 = 4 (kg) Số ki-lô-gam gạo đựng trong 5 bao là 4 x 5 = 20 (kg) Đáp số: 20 kg Bài tập Số lít dầu trong 2 can là: 5 X 2 = 10 ( ) Đáp số : 10 dầu Bài giải Số lít dầu trong mỗi can là: 25 : 5 = 5 ( ) Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Bài 3:Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau: Hãy xếp thành hình dưới đây: Bài toán2: Có 25l dầu chia đều vào 5 can. Hỏi 2 can có mấy lít dầu ? Tóm tắt: 5 can: 25 2 can: … ? Số lít dầu trong 2 can là: 5 X 2 = 10 ( ) Đáp số : 10 dầu Bài giải Số lít dầu trong mỗi can là: 25 : 5 = 5 ( ) Bài tập : Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ [...].. .Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ TRÒ CHƠI : AI ĐÚNG – AI NHANH Chọn ý đúng trong mỗi đáp án sau : Tóm tắt : 6 bao có : 36 kg 4 bao có : … kg ? Đáp án : A 12 kg B 24 kg B C 18 kg . dầu Bài giải Số lít dầu trong mỗi can là: 25 : 5 = 5 ( ) Bài tập : Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Chọn ý đúng trong mỗi đáp án sau : Toán BÀI. giải Bài toán liên quan đến rút về đơn vị , ta thường tiến hành theo hai bước: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ *Bước 1:Tìm giá trị 1 phần *Bước 2 :Tìm giá trị nhiều phần Toán Bài 1:. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN : TOÁN Lớp : 3 BÀI 14: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Toán Đồng hồ chỉ mấy giờ? A 6 giờ 10 phút B 9 giờ 25 phút C 3 giờ 50 phút hoặc 4giờ kém 10 phút Toán *
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 3 bài 14 bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài giảng toán 3 chương 3 bài 14 bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài giảng toán 3 chương 3 bài 14 bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn