bài giảng toán 3 chương 3 bài 10 nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

19 248 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:38

MÔN: TOÁN LỚP 3 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI 10: Kiểm tra bài cũ Câu 1: Cho hình tròn tâm O, vẽ bán kính OA và đường kính MN M N O A • Kiểm tra bài cũ Câu 2: Hãy thực hiện phép tính 2134 + 2134 = Bài toán trên có thể được tính bằng cách nào khác? ? 4268 Kiểm tra bài cũ Câu 2: Hãy thực hiện phép tính 2134 + 2134 = 4268 2134 x 2 = 4268 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1034 × 2: • -Dựa vào cách đặt phép tính nhân • số có ba chữ số với số có một chữ • số,hãy đặt tính để thực hiện phép • nhân 1034 × 2 4301 x 2 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1034 × 2: +Khi thực hiện phép nhân này,ta thực hiện bắt đầu từ đâu? 4301 x 2 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1034 × 2: 4301 x 2 * 2 nhân 4 bằng 8,viết 8 860 2 * 2 nhân 3 bằng 6,viết 6 * 2 nhân 0 bằng 0,viết 0 * 2 nhân 1 bằng 2,viết 2 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1034 × 2: • b) Phép nhân 2125 × 3: • -Dựa vào cách đặt phép tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số,hãy đặt tính để thực hiện phép nhân 2125 × 3 5 2 1 2 x 3 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1034 × 2: • b) Phép nhân 2125 × 3: 5 2 1 2 x 3 +Khi thực hiện phép nhân này, ta thực hiện bắt đầu từ đâu? Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1034 × 2: • b) Phép nhân 2125 × 3: • * 3 nhân 5 bằng 15,viết 5 nhớ 1 • * 3 nhân 2 bằng 6,thêm 1 bằng 7,viết 7 • * 3 nhân 1 bằng 3,viết 3 • * 3 nhân 2 bằng 6,viết 6 5 2 1 2 x 3 1 5 7 3 6 [...]... tập-Thực hành: Bài 1: Tính Nhóm 1 Nhóm 2 40 13 1 2 34 X 2 X 2 246 8 8026 Nhóm 3 211 6 X 2 4 232 Trong các bài tập trên bài nào là phép nhân có nhớ? Nhóm 4 10 7 2 X 2 2 14 4 II/.Luyện tập-Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính 10 23 x 3 10 23 X 3 3069 1 810 x 5 1 810 X 5 9050 II/.Luyện tập-Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính Bài 3: Xây một bức tường hết 10 1 5 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như... 10 1 5 x 4 = 40 60 ( viên gạch) Đáp số : 40 60 viên gạch Bài 4: Tính nhẩm 2000 x 3 = ? Nhẩm : 2 nghìn x 3 = 6 nghìn Vậy : 2000 x 3 = 6000 a) 2000 x 2 = 40 00 a) 2000 x 2 = 40 00 40 00 x 2 = 8000 40 00 x 2 = 8000 30 00 x 2 = 6000 30 00 x 2 = 6000 b) 20 x 5 = 10 0 b) 20 x 5 = 10 0 200 x 5 = 10 0 0 200 x 5 = 10 0 0 2000 x 5 = 10 0 00 2000 x 5 = 10 0 00 III/.Củng cố 12 12 X 4 2005 X 4 8 010 48 48 Về xem lại bài và chuẩn bị bài. .. hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính Bài 3: Xây một bức tường hết 10 1 5 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch? Bài giải Số viên gạch xây 4 bức tường là: Hãy đặt phép tính cho bài toán II/.Luyện tập-Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính Bài 3: Xây một bức tường hết 10 1 5 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch? Bài giải Số viên gạch xây 4 bức... gạch? Bài toán cho biết gì? II/.Luyện tập-Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính Bài 3: Xây một bức tường hết 10 1 5 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch? Bài toán hỏi gì? II/.Luyện tập-Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính Bài 3: Xây một bức tường hết 10 1 5 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch? Bài giải Hãy đặt lời giải cho bài toán . đầu từ đâu? 43 0 1 x 2 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1 0 34 × 2: 43 0 1 x 2 * 2 nhân 4 bằng 8,viết. 2 1 34 + 2 1 34 = Bài toán trên có thể được tính bằng cách nào khác? ? 42 68 Kiểm tra bài cũ Câu 2: Hãy thực hiện phép tính 2 1 34 + 2 1 34 = 42 68 2 1 34 x 2 = 42 68 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng. nhân 1 0 34 × 2 43 0 1 x 2 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số • I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: • a) Phép nhân 1 0 34 × 2: +Khi thực hiện phép nhân này,ta
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 3 bài 10 nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 3 bài 10 nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 3 bài 10 nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn