bài giảng toán 3 chương 3 bài 1 các số có 4 chữ số

10 505 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:38

. chữ số ? 3 Số a) 19 84 19 85 19 88 b) 26 81 2682 2686 c) 9 512 9 5 14 9 517 19 86 19 87 19 89 26 83 26 84 2685 95 13 9 515 9 516 ĐỘI A ĐỘI B Thi đọc số 17 65 6 848 8 749 8 43 2 47 29 25 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 637 34 59 9999 Company Log. Chục Đơn vị 10 00 10 00 10 00 10 0 10 1 100 10 10 10 0 10 0 10 1 Viết số: 34 42. Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai 3 4 4 2 Toán Các số có bốn chữ số Viết (theo mẫu): 2 HÀNG Viết số Đọc số Nghìn. Chục Đơn vị 10 00 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 1 1 4 2 3 Số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị. Viết là: 14 23. Đọc là: Một nghìn bốn trăm hai mươi ba 1 20 1 1000 40 0 3 Toán Các số có bốn chữ số Hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 3 bài 1 các số có 4 chữ số, bài giảng toán 3 chương 3 bài 1 các số có 4 chữ số, bài giảng toán 3 chương 3 bài 1 các số có 4 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn