đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm kinh tế-xã hội tân tiến, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

90 350 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:25

. Tân Tiến 38 - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 38 - - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 41 - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 43 - xã hội. hiện Dự án giải phóng mặt bằng . - Thấy được thực trạng công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cụm kinh tế - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. - Thấy nh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng cụm. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN CƠ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CỤM KINH TẾ - XÃ HỘI TÂN TIẾN, HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm kinh tế-xã hội tân tiến, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm kinh tế-xã hội tân tiến, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm kinh tế-xã hội tân tiến, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn