nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện võ nhai-tỉnh thái nguyên

93 811 2
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 15:47

S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƢỢNG HOÀNG HUYỆN VÕ NHAI – TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Thái Nguyên - 2013 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƢỢNG HOÀNG HUYỆN VÕ NHAI – TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60620201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đặng Kim Vui 2. Th.S. La Quang Độ Thái Nguyên - 2013 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Giáo viên hƣớng dẫn PGS.TS. Đặng Kim Vui và thầy giáo Th.S. La Quang Độ. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào trƣớc đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá đƣợc chính tác giả điều tra từ hiện trƣờng và thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra đề tài còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng nhƣ số liệu của các tác giả, cơ quan tổ chức khác và cũng đƣợc thể hiện trong phần tài liệu tham khảo. Nếu có phát hiện bất cứ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng, cũng nhƣ kết quả luận văn của mình. Thái Nguyên, ngày 06 tháng 9 năm 2013 Nguyễn Duy Tùng S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn này đƣợc thực hiện theo chƣơng trình đào tạo Cao học Lâm nghiệp của Trƣờng Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên (khóa 19, 2011-2013). Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn, tác giả đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của Khoa Sau đại học, Khoa Lâm nghiệp và các thầy cô giáo của Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Đặng Kim Vui và Th.S. La Quang Độ, ngƣời hƣớng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng, Khoa Sau đại học, Khoa Lâm nghiệp cùng các thầy cô giáo trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn này. Xin cám ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phƣợng Hoàng, UBND các xã Cúc Đƣờng, Vũ Chấn, Nghinh Tƣờng, Sảng Mộc, Thƣợng Nung, Thần Sa và các hộ gia đình, cá nhân đã cung cấp các thông tin về địa bàn nghiên cứu đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong việc thu thập số liệu ngoại nghiệp để thực hiện luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Duy Tùng S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU i 1. Đặt vấn đề 1 Chƣơng 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Cơ sở khoa học về nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm 4 1.2. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm trên thế giới và Việt Nam 5 1.2.1. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm trên thế giới 5 1.2.2. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam 7 1.3. Phân bố các loài thực vật nguy cấp quý hiếm tại một số VQG và KBT ở Việt Nam 10 1.4. Thực trạng về quản lý bảo vệ thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam 12 1.4.1. Hệ thống văn bản chính sách 12 1.4.2. Tình hình quản lý bảo vệ và các hoạt động buôn bán thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam 13 1.5. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 18 1.5.1. Điều kiện tự nhiên 18 1.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 23 1.5.3. Nhận xét và đánh giá chung 28 Chƣơng 2.NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. Phạm vi nghiên cứu 30 2.2. Nội dung nghiên cứu 30 hiếm trong KBTTN Thần Sa – Phƣợng Hoàng 30 2.2.2. Thử nghiệm giâm hom loài cây Re hƣơng (Cinnamomum parthenoxylon Meisn) . 30 2.2.3. Nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học tại khu bảo tồn Thân Sa- Phƣợng Hoàng 30 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 30 2.3.1. Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu 30 nghiệm gây trồng một loài cây quý hiếm nhằm mục đích bảo tồn và phát triển loài 36 Chƣơng 3.KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn iv hiếm trong KBTTN Thần Sa – Phƣợng Hoàng 40 3.1.1. Danh lục và cấp bảo tồn các loài thực vật quý hiếm trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa – Phƣợng Hoàng 40 3.1.2. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của ngƣời dân về các loài thực vật quý hiếm trong khu bảo tồn 41 3.1.3. Phân bố của các loài thực vật quý hiếm theo tuyến 43 3.1.4. Phân bố của các loài thực vật quý hiếm theo trạng thái rừng 46 3.1.5. Phân bố của các loài thực vật quý hiếm theo độ cao 49 3.1.6. Tái sinh các loài quý hiếm trong khu bảo tồnSau quá trình điều tra ngoài thực địa về tái sinh của các loài quý hiếm trong khu bảo tồn chúng tôi thu đƣợc kết quả về mức độ tái sinh của các loài thực vật quý hiếm trong khu bảo tồn ở bảng 3.8 dƣới đây: 53 3.2. Thử nghiệm giâm hom loài cây Re hƣơng (Cinnamomum parthenoxylon) 54 3.3. Những nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phƣợng Hoàng 55 - Phƣợng Hoàng 56 3.4.1. Thực trạng về bộ máy tổ chức và năng lực của ban quản lý 56 3.4.2. Những mối đe doạ chủ yếu 57 , bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng ở Khu BTTN Thần Sa - Phƣợng Hoàng 62 3.4.4. Thực trạng về khai thác, sử dụng rừng và đất rừng ở khu BTTN Thần Sa - Phƣợng Hoàng 65 3.4.5. Những tồn tại, hạn chế 68 3.4.6. Đề xuất một số giải pháp phát triển và bảo tồn loài thực vật quý hiếm 68 KẾT LUẬN 71 1. Kết luận 71 2. Kiến nghị 72 [...]... thực trạng của các loài nguy cấp, quý hiếm và làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, việc điều tra tình trạng quản lý, bảo vệ các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm là rất cần thiết Xuất phát từ yêu cầu đó tôi tiến hành đề tài: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 3 Nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên. .. nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguy n” Đề tài này sẽ là một trong những cơ sở quan trọng cho chiến lƣợc bảo tồn và phát triển các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm của khu bảo tồn 2 Mục tiêu của đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm đạt các mục tiêu chính: - Xác định danh lục một số loài thực vật nguy cấp, quý hiếm của khu Bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa-Phƣợng Hoàng - Đề xuất các giải pháp. .. giải pháp nhằm bảo tồn có hiệu quả những loài cây quý hiếm và các loài cây có nguy cơ bị đe doạ cao tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phƣợng Hoàng 3 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các loài thực vật nguy cấp quý hiếm trong khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phƣợng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguy n 4 Ý nghĩa của đề tài - Xác định đƣợc một số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt... cấp bảo tồn CR, EN, VU… , [18] [19], [26], [27] cần đƣợc bảo tồn nhằm gìn giữ nguồn gen quý giá cho đa dạng sinh học ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung Cho nên việc nghiên cứu một số loài thực vật quý hiếm và đề xuất các phƣơng thức bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, nhằm tránh khỏi sự mai một của các loài thực vật quý hiếm và nguồn gen của chúng là điều hết sức cần thiết 1.2 Tình hình nghiên. .. Nam (2007), Danh lục đỏ IUCN (2013) và Nghị định 32/2006/NĐ-CP - Đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và phát triển loài nguy cấp, quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phƣợng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguy n Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 4 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học về nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm Hiện nay trên thế giới cũng nhƣ Việt... VU và 5 loài ở mức nguy cấp dựa theo những thứ hạng và tiêu chuẩn của Sách đỏ Việt Nam (2007) và IUCN Vũ văn Cần (2009) [15] nghiên cứu hiện trạng hệ thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phƣợng Hoàng đã thống kê và lập danh mục số loài thực vật quý hiếm ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phƣơng Hoàng gồm có 44 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 22 loài có tên trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP... đầy đủ hơn để đánh giá số loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng ở từng vùng cụ thể và cần đánh giá thƣờng xuyên Nhằm có thể biết đƣợc các diễn biến bất lợi theo thời gian, để đƣa ra các giải pháp bảo tồn những loài thực vật quý hiếm có giá trị ở nƣớc ta 1.3 Phân bố các loài thực vật nguy cấp quý hiếm tại một số VQG và KBT ở Việt Nam Theo kết quả điều tra của Trung tâm Tài nguy n và Môi trƣờng Lâm nghiệp... (phần thực vật) ” năm 2007 [9], đã công bố 847 loài (trong 201 họ) quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần đƣợc gây trồng và bảo vệ Bên cạnh đó để phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển các loài thực vật quý hiếm nhà nƣớc cũng đã ban hành Nghị định 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Công ƣớc về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp... khoang (Cnidaria) Phần H Thực vật (Plants/Flora) Ngoài tập “Sách đỏ Việt Nam (phần thực vật) ” thống kê số loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng của cả nƣớc, thì các công trình nghiên cứu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở từng vùng và khu vực cụ thể còn rất ít [24], [25] Ví dụ nhƣ một số Vƣờn quốc gia (VQG) và khu bảo tồn (KBT) cũng thống kê đƣợc một số loài động, thực vật quý hiếm trong KBT nhƣ: VQG... [25] tại 39 khu rừng đặc dụng, các trạm thực nghiệm, các khu rừng giống, các vƣờn cây dƣợc liệu và các điểm nóng về khai thác, chế biến, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 11 buôn bán lâm sản trên toàn quốc, số lƣợng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm bƣớc đầu đƣợc thống kê cho từng khu đƣợc thể hiện trên bảng 1.1 dƣới đây: Bảng 1.1 Số lƣợng loài nguy cấp quý hiếm tại một số khu rừng . HỌC THÁI NGUY N TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUY N DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN. HỌC THÁI NGUY N TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUY N DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN. hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm trên thế giới 5 1.2.2. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam 7 1.3. Phân bố các loài thực vật nguy cấp quý hiếm tại một số VQG và
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện võ nhai-tỉnh thái nguyên, nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện võ nhai-tỉnh thái nguyên, nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện võ nhai-tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay