so sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng

115 345 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 15:04

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU BÁ TRUNG SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU VÀ BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU BÁ TRUNG SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU VÀ BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Chăn nuôi Mã số : 60.62.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. TỪ TRUNG KIÊN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là từ đề tài do bản thân tôi thực hiện, chưa từng được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào ở trong và ngoài nước. Các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận văn này đã được ghi rõ nguồn gốc. TÁC GIẢ Chu Bá Trung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận án này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ quý báu của các thầy, cô giáo và cán bộ Bộ môn cơ sở, các thầy cô giáo trong Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Sau Đại học, Ban giám hiệu Nhà trường, Ban Giám đốc trung tâm thực hành thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các cán bộ Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên và Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi tỉnh Thái Nguyên - Viện chăn nuôi đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này. Đặc biệt tôi xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn TS. Từ Trung Kiên trong suốt quá trình thực hiện luận án. Nhân dịp hoàn thành luận án này, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo hướng dẫn. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm giúp đỡ, động viên, an ủi của bạn bè đồng nghiệp, thân hữu gần xa đã chia sẻ cùng tôi trong thời gian hoàn thành luận án này. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 TÁC GIẢ Chu Bá Trung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình viii MỞ ĐẦU i 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục đích của đề tài 3 3. Ý nghĩa của đề tài 4 3.1. Ý nghĩa khoa học 4 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Giới thiệu cỏ Stylo và cây keo giậu 5 1.1.1. Giới thiệu cỏ Stylo 5 1.1.1.1. Tên gọi 5 1.1.1.2. Nguồn gốc phân bố 5 1.1.1.3. Năng suất chất xanh 6 1.1.1.4. Thành phần hóa học trong bột cỏ Stylo: 7 1.1.2. Giới thiệu về cây keo giậu 11 1.1.2.1. Tên gọi 11 1.1.2.2. Nguồn gốc phân bố 12 1.1.2.3. Năng suất chất xanh 12 1.1.2.4. Thành phần hóa học trong bột lá keo giậu 14 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2. Sắc tố trong thức ăn chăn nuôi 20 1.2.1. Giới thiệu chung về sắc tố 20 1.2.1.1. Nguồn gốc của sắc tố 20 1.2.1.2. Sắc tố trong thực vật 21 1.2.1.3. Sắc tố trong thức ăn chăn nuôi 25 1.2.2. Vai trò của sắc tố đối với gia cầm sinh sản 26 1.3. Các kết quả nghiên cứu về sử dụng bột cỏ Stylo và bột lá keo giậu 29 1.3.1. Kết quả nghiên cứu sử dụng bột cỏ Stylo 29 1.3.2. Kết quả nghiên cứu sử dụng bột lá keo giậu 31 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 35 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 35 2.1.3. Thời gian nghiên cứu 35 2.2. Nội dung nghiên cứu 35 2.3. Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1. Nội dung 1: Xác định ảnh hưởng của BLKG và BCStylo đến năng suất trứng 35 2.3.2. Nội dung 2: Xác định ảnh hưởng của BLKG và BCStylo đến một số chi tiêu lý học và hóa học của trứng 38 2.3.3. Nội dung 3: Xác định ảnh hưởng của BLKG và BCStylo đến chất lượng trứng giống 39 2.3.4. Phương pháp theo dõi và tính các chỉ tiêu 39 2.3.5. Phương pháp xử lý các số liệu 43 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 3.1. Tỷ lệ nuôi sống và khả năng sản xuất trứng của gà thí nghiệm. 44 3.1.1. Tỷ lệ nuôi sống 44 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.2. Tỷ lệ đẻ của gà thí nghiệm 45 3.1.3. Năng suất và sản lượng trứng của gà thí nghiệm 48 3.2. Một số chỉ tiêu lý, hóa học của trứng 51 3.2.1. Một số chỉ tiêu lý học của trứng 51 3.2.2. Thành phần hóa học của lòng đỏ trứng 54 3.2.3. Thành phần hóa học của lòng trắng trứng 56 3.2.4. Hàm lượng carotenoid và điểm số quạt của lòng đỏ trứng 58 3.3. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu về trứng ấp 61 3.3.1. Tỷ lệ trứng có phôi 61 3.3.2. Tỷ lệ trứng ấp nở 63 3.3.3. Tỷ lệ gà con loại 1 65 3.4. Tiêu tốn thức ăn và chi phí thức ăn cho sản xuất trứng và gà con loại I 67 3.4.1. Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng 67 3.4.2. Chi phí thức ăn cho sản xuất trứng và gà con loại I 69 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 71 1. Kết luận 71 2. Đề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 I. Tài liệu tiếng Việt 73 II. Tài liệu tiếng Anh 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCStylo : Bột cỏ stylo BLKG : Bột lá keo giậu Ca : Canxi CK : Chất khô CS : Cộng sự DXKN : Dẫn xuất không chứa nitơ DCP : Di canxi phôt phat ĐC : Đối chứng ĐV : Đơn vị G : Gam HCN : Axit cyanhydic K : Kali Kg : Kilogam KL : Khối lượng ME : Năng lượng trao đổi Mn : Mangan P : Phốt pho TCPTN : Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TN : Thí nghiệm TTTĂ : Tiêu tốn thức ăn VCK : Vật chất khô VTM : Vitamin Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 36 Bảng 2.2: Công thức thức ăn và giá trị dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm 37 Bảng 3.1: Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua 10 tuần thí nghiệm (%) 44 Bảng 3.2: Tỷ lệ đẻ của gà ở các tuần thí nghiệm (%) 46 Bảng 3.3: Năng suất và sản lượng trứng của gà trong 10 tuần thí nghiệm 49 Bảng 3.4: Một số chỉ tiêu lý học của trứng 52 Bảng 3.5: Thành phần hóa học của lòng đỏ trứng 54 Bảng 3.6: Thành phần hóa học của lòng trắng trứng 56 Bảng 3.7: Hàm lượng carotenoid và điểm số quạt của lòng đỏ trứng 58 Bảng 3.8: Tỷ lệ trứng có phôi ở các giai đoạn thí nghiệm (%) 62 Bảng 3.9: Tỷ lệ trứng nở/trứng có phôi ở các giai đoạn thí nghiệm (%) 64 Bảng 3.10: Tỷ lệ gà con loại 1/ấp nở ở các giai đoạn thí nghiệm (%) 65 Bảng 3.11: Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng và 10 trứng giống 68 Bảng 3.12: Chi phí thức ăn cho 10 trứng, 10 trứng giống và 1 gà con loại I 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Sơ đồ sắc tố trong thực vật 22 Hình 1.2: Sơ đồ carotenoid tổng số 26 Hình 3.1: Đồ thị tỷ lệ đẻ của gà ở các tuần thí nghiệm 48 Hình 3.2: Biểu đồ sản lượng trứng và trứng giống của các lô thí nghiệm 51 Hình 3.3: Đồ thị hàm lượng carotenoids trong lòng đỏ trứng theo thời gian thí nghiệm 61 Hình 3.4: Biểu đồ tỷ lệ gà con loại I/trứng ấp của các lô thí nghiệm (%) 66 [...]... suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng 2 Mục đích của đề tài Xác định ảnh hưởng của bột cỏ Stylo và bột lá keo giậu đến khả năng sản xuất trứng và chất lượng trứng của gà đẻ Lương Phượng Xác định được bổ sung bột cỏ Stylo hay bột lá keo giậu tốt hơn trong khẩu phần ăn của gà đẻ trứng Lương Phượng, từ đó đưa ra khuyến cáo sử dụng bột lá vào khẩu phần ăn của gà sinh sản nói riêng và gia... nào so sánh ảnh hưởng của chúng trên cùng một giống gà đẻ, để biết được loại bột lá nào tốt hơn, cũng chưa có các nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thời gian sử dụng BLKG và BCStylo đến chất lượng của trứng (tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở, gà con loại I) Để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: So sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ Stylo trong khẩu phần đến năng suất. .. VCK (Deshumkh và cs, 1987 [57]) Ronia và cs, (1979) [106] cho biết hàm lượng protein trong lá non cao gấp 1,5 lần so với lá già, các phần lá phân bố ở giữa có hàm lượng protein là 23,8 - 28,2% VCK, phần lá bên dưới có hàm lượng protein là 17,4 - 24,1% VCK Đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của bột lá keo giậu (BLKG) và bột cỏ Stylo (BCStylo) trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng Tuy nhiên,... nghĩa của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào nguồn tư liệu về sử dụng bột cỏ Stylo và bột lá keo giậu trong chăn nuôi gà đẻ trứng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Sử dụng bột lá keo giậu và bột cỏ Stylo trong khẩu phần ăn của vật nuôi làm tăng năng suất, chất lượng trứng gia cầm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi Kết quả nghiên cứu của đề tài còn có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của. .. trong hỗn hợp cành, lá từ 10 - 30% VCK Như vậy, hàm lượng protein trong bột lá keo giậu khá cao và có thể so sánh với bột cỏ Medi (là một cây họ đậu có hàm lượng protein cao) (Garcia và cs, 1996 [64]) Hàm lượng protein có trong lá keo giậu cao và chúng cũng biến động giữa các phần của cây Lá non của keo giậu chứa nhiều protein và có khả năng tiêu hóa cao, lá ở đỉnh ngọn có hàm lượng protein cao nhất... 14 1.1.2.4 Thành phần hóa học trong bột lá keo giậu * Protein Hàm lượng protein thô trung bình trong bột lá keo giậu (BLKG) biến động từ 24,0 - 34,4%, trong hỗn hợp cành và lá từ 10 - 30% VCK Như vậy, hàm lượng protein trong BLKG là khá cao và có thể so sánh với bột cỏ Medi là một cây họ đậu có hàm lượng protein cao (Garcia và cs, 1996 [64]) Hàm lượng protein có trong lá keo giậu cao và chúng cũng biến... cũng biến động giữa các phần của cây Lá non của keo giậu chứa nhiều protein và có khả năng tiêu hóa cao, lá ở đỉnh ngọn có hàm lượng protein cao nhất từ 28,4 30,0% CK (Deshumkh và cs, 1987 [57]) Ronia và cs, (1979) [106] cho biết hàm lượng protein trong lá non cao gấp 1,5 lần so với lá già, các phần lá phân bố ở giữa có hàm lượng protein là 23,8 - 28,2% VCK, phần lá bên dưới có hàm lượng protein là 17,4... hóa các chất dinh dưỡng có trong keo giậu, đặc biệt là đối với động vật dạ dày đơn và gia cầm Hàm lượng chất xơ trong keo giậu cũng thay đổi theo giống và các phần khác nhau của cây, ngay trong cùng một loài hàm lượng chất xơ cũng khác nhau Garcia và cs, (1996) [64], cho biết, hàm lượng chất xơ thô trong hỗn hợp cành, lá keo giậu trung bình là 35% (biến động từ 32 - 38% VCK), trong BLKG là 19,2% VCK (biến... biết: hàm lượng protein của thân lá cỏ Stylo khô là 16,3% Đối với cỏ Stylosanthes cùng việc nghiên cứu năng suất các nhà khoa học cũng tập trung đánh giá thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của nó Hàm lượng nitơ của Stylosanthes guianensis vào khoảng 1,5 đến 3% tính theo CK (Mannetje và Jone, 1992) [89] Trong những năm gần đây, Stylosanthes cũng được trồng phổ biến tại Thái Lan và Lào Stylosanthes... cơ/ha/năm với năng suất VCK đạt tương tự với lá keo giậu và Stylo (20 tấn VCK/ha/năm) trong nghiên cứu của Wong Choi Chee và cs, (1999) [119] Có thể trồng cỏ Stylo bằng hạt hoặc trồng bằng cành giâm Năng suất trên một ha từ 40 đến 50 tấn mỗi năm Thời gian gieo trồng: từ tháng 3 đến tháng 6 Thu hoạch tháng 6 đến tháng 12 Trồng một lần, có thể thu hoạch 4-5 năm 1.1.1.4 Thành phần hóa học trong bột cỏ Stylo: . khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng . 2. Mục đích của đề tài Xác định ảnh hưởng của bột cỏ Stylo và bột lá keo giậu đến khả năng sản xuất trứng và chất lượng. SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU VÀ BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành. CHU BÁ TRUNG SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU VÀ BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng, so sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng, so sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay