bài giảng đầu tư quốc tế tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức của đầu tư quốc tế

59 551 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 12:43

1 Môn học: Đầu tư quốc tế Môn học: Đầu tư quốc tế Giảng viên: Nguyễn Thị Việt Hoa Tel.: 0904 222 666 Email: nguyenthiviethoa@gmail.com Trường Đại học Ngoại thương Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế 2 Mục đích của môn học Mục đích của môn học Nghiên cứu sự di chuyển của dòng vốn đầu tư trên phạm vi toàn cầu 2 3 Kết cấu của môn học Kết cấu của môn học • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • CHƯƠNG 4: TỰ DO HOÁ ĐẦU TƯ VÀ CÁC KHU VỰC ĐẦU TƯ TỰ DO • CHƯƠNG 5: HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • CHƯƠNG 6: CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • CHƯƠNG 7: CÁC TNC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • CHƯƠNG 8: MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRÊN THẾ GIỚI 4 Thảo luận và làm bài tập (30 tiết) Phân bổ thời gian Phân bổ thời gian Giáo viên giảng lý thuyết (30 tiết) 3 5 Kiểm tra (hệ số 0,1) Phương pháp đánh giá Phương pháp đánh giá • Đề tài và phân nhóm: Theo hướng dẫn của giáo viên; • Yêu cầu về sản phẩm: Bài thuyết trình bằng slides trong vòng 15 phút (gửi bài thuyết trình cho giảng viên ít nhất 1 ngày trước khi có buổi thuyết trình). • 1 tuần trước khi kết thúc môn học, tất cả các nhóm làm thuyết trình và tiểu luận phải gửi bài cho giảng viên. Yêu cầu của bài viết: nội dung chính của bài viết có độ dài: 15-20 trang A4, font: 14 Times New Roman (bản cứng và mềm); không dãn dòng; lề trái 3cm, phải 2cm; trên và dưới mỗi chiều 3cm; và các tài liệu tham khảo (bản mềm). Bài tập lớn (hệ số 0,2) Thi kết thúc môn (hệ số 0,6) • Hình thức: Tự luận. • Thời gian: 60 – 90 phút. • Nội dung: tất cả các nội dung đã học và thảo luận. Chuyên cần (hệ số 0,1) 6 Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Đầu tư qu c t . Vũ Chí Lộc. Đại học Ngoại thương. 2011. 1. Giáo trình Đầu tư qu c t . Vũ Chí Lộc. Đại học Ngoại thương. 2011. 2. Foreign direct investment: Theory, evidence and practice. Imad A. Moosa. Palgrave. 2001. 2. Foreign direct investment: Theory, evidence and practice. Imad A. Moosa. Palgrave. 2001. 3. Luật Đầu tư 2005. 3. Luật Đầu tư 2005. 4.Ngh đ nh 108 NĐ/CP hư ng d n thi hành Lu t Đ u tư (22/9/2006). 4.Ngh đ nh 108 NĐ/CP hư ng d n thi hành Lu t Đ u tư (22/9/2006). 4 7 Các trang web cần tham khảo Các trang web cần tham khảo • www.unctad.org • www.oecd.org • www.imf.org • www.worldbank.org • http://www.mpi.gov.vn • http://fia.mpi.gov.vn • http://oda.mpi.gov.vn • http://vneconomy.vn/tai-lieu.htm 8 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • 1.1 Đối tượng nghiên cứu và mục tiêu của môn học • 1.2 Phạm vi nghiên cứu • 1.3 Hướng dẫn nghiên cứu môn học • 1.4 Tóm tắt nội dung học phần: • 1.5 Tài liệu học tập: • 1.6 Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 5 9 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ • 2.1 Khái niệm và đặc điểm của đầu tư • 2.2 Khái niệm, đặc điểm đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài • 2.3 Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế • 2.4 Một số lý thuyết về đầu tư quốc tế • 2.5 Tác động của đầu tư quốc tế 10 Yêu cầu của chương Yêu cầu của chương • Các khái niệm về đầu tư, đầu tư quốc tế; • Khái quát về các hình thức đầu tư và cách phân loại đầu tư quốc tế; • Đặc điểm, bản chất của từng hình thức đầu tư quốc tế; • Hiểu rõ vai trò của từng hình thức đầu tư quốc tế • Các lý thuyết cơ bản về đầu tư quốc tế và tác động của đầu tư quốc tế đối với các nhóm nước; • Xu hướng vận động của đầu tư quốc tế trong những năm gần đây. • Liên hệ với thực tiễn thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế đó tại Việt Nam. 6 11 Câu hỏi ôn tập Câu hỏi ôn tập • Khi nghiên cứu tác động của đầu tư quốc tế, hãy liên hệ với những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam? • Nghiên cứu xu hướng đầu tư quốc tế hiện nay và rút ra những bài học cho Việt Nam? • Đặc điểm của hình thức đầu tư FDI, ODA, FPI, IPL. • Vai trò của hình thức FDI, ODA, FPI, IPL đối với nước chủ đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư. • Những hạn chế của mỗi hình thức FDI, FPI, ODA và IPL đối với nước chủ đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư. • Xu hướng vận động của các dòng vốn FDI, ODA, FPI và IPL trên thế giới. • Thực tiễn thu hút FDI, ODA, FPI và IPL tại Việt Nam. 12 Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế Đầu tư là việc s dng vn vào một hot đng nht đnh nhằm thu li nhun và/hoặc li ích kinh t xã hi. Đầu tư là việc s dng vn vào một hot đng nht đnh nhằm thu li nhun và/hoặc li ích kinh t xã hi. Vốn và sử dụng vốn Vốn và sử dụng vốn Tính sinh lợi Tính sinh lợi Tính mạo hiểm Tính mạo hiểm 2.1. Khái niệm và đặc điểm đầu tư 7 13 Khái niệm đầu tư theo Luật Đầu tư của Việt Nam 2005 (điều 3) Khái niệm đầu tư theo Luật Đầu tư của Việt Nam 2005 (điều 3) Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư – kinh doanh theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan theo quy định của Việt nam. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư – kinh doanh theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan theo quy định của Việt nam. 14 VỐN ĐẦU TƯ? VỐN ĐẦU TƯ?  Vốn đầu tư là các nguồn lực được sử dụng vào sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lời - cho chủ đầu tư và/hoặc cho xã hội. Tài sản Nguồn vốn Tài sản lưu động • Tồn kho • Phải thu • Tiền mặt Tài sản cố định • Hữu hình • Vô hình • Tài chính Nguồn vốn vay • Phải trả • Vay ngắn hạn • Vay trung và dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu 8 15 Tài sản? Tài sản?  Phân biệt tài sản và chi phí Tài sản cần thỏa mãn điều kiện: • Doanh nghiệp kiểm soát được • Đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai • Xác định được chi phí Tài sản cố định và tài sản lưu động 16 Đầu tư quốc tế 2.2. Khái niệm, đặc điểm của đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài 2.2. Khái niệm, đặc điểm của đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài Là hình thức di chuyn vn t nưc này sang nưc khác để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác nhằm mục đích thu lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế, xã hội. Là việc bỏ vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác  nưc ngoài nhằm mục đích thu lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế, xã hội. Đầu tư nước ngoài 2.2.1. Khái niệm 9 17 C A B Đầu tư quốc tế Đầu tư ra nước ngoài (Outflows) N h ậ n đ ầ u t ư n ư ớ c n g o à i ( i n f l o w s ) Ph ân biệt đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài Ph ân biệt đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài 18 Đầu tư quốc tế và đầu tư nước ngoài giống nhau về bản chất, chỉ khác ở góc độ nhìn nhận Đầu tư quốc tế và đầu tư nước ngoài giống nhau về bản chất, chỉ khác ở góc độ nhìn nhận Nền kinh tế thế giới hoặc 1 nước thứ ba Sự di chuyển vốn ra khỏi biên giới quốc gia Đầu tư nước ngoài Đầu tư quốc tế Một quốc gia 10 19 2.2.2. Đặc điểm của đầu tư quốc tế 2.2.2. Đặc điểm của đầu tư quốc tế • Có các đặc điểm của hoạt động đầu tư nói chung; • Có sự di chuyển vốn ra khỏi biên giới quốc gia của nước chủ đầu tư; • Thường chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn luật khác nhau. 20 2.3. Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế 2.3. Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế Đầu tư phi tư nhân (Non private capital flows) Đầu tư tư nhân (Private capital flows) IL FDI FPI Theo chủ đầu tư [...]... (ti p) Lu tt u tư 2005 c a Vi ttNam (( ii u 3): Lu u tư 2005 c a Vi Nam u 3): ““ u tư tr c ti p” là hình th cc u tư do nhà u tư b vv n u tư tr c ti p” là hình th u tư do nhà u tư b n u tư và tham gia qu n lý ho tt ng u tư – kinh doanh; u tư và tham gia qu n lý ho ng u tư – kinh doanh; ““ u tư nư c ngoài” là vi ccnhà u tư nư ccngoài ưa vv n u tư nư c ngoài” là vi nhà u tư nư ngoài ưa n vào Vi ttNam vv... qu trong ó ch u tư cc a trong ó ch u tư a m ttnư cccho các m nư cho các doanh nghi p ho cccác doanh nghi p ho các tt ch cckinh tt m tt ch kinh m nư cckhác vay v n và nư khác vay v n và thu ll iinhu n qua lãi thu nhu n qua lãi su ttti n cho vay su ti n cho vay 2.2.3.3.2 c i m Ch u tư là ch n cc a Ch u tư là ch n a tư ng titi p nh n u tư tư ng p nh n u tư ii i itư ng titi p nh n T ch có tư ng p nh n T... nư ngoài ưa n vào Vi ttNam vv n b ng titi n, tài ss n h p pháp vào Vi Nam n b ng n, tài n h p pháp ti n hành ho tt ti n hành ho ng u tư ng u tư Tóm ll i: FDI là m tthình th cc u tư qu cctt trong ó ch u Tóm i: FDI là m hình th u tư qu trong ó ch u tư cc a m ttnư cc u tư toàn b hay ph n ll n v n u tư tư a m nư u tư toàn b hay ph n n v n u tư cho m ttd án nư c khác nh m giành quy n ki m soát cho m d án... khoán c a các nhà u tư nư c ngoài khi tham gia th trư ng ch ng khoán Vi t Nam không? 68 34 2.3.2.3 Các hình th c FPI • FPI vào c phi u • FPI vào trái phi u • FPI vào các lo i ch ng khoán khác 69 2.3.2.4 Th c tr ng FPI trên th gi i 70 35 2.3.2.5 FPI Vi t Nam 71 2.3.3 Tín d ng qu c t (IL – International Loans) 2.2.3.3.1 Khái ni m Tín d ng qu cctt là hình Tín d ng qu là hình th cc u tư qu cctt th u tư qu... 2.3.1.6 u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài • Khung pháp lý cho ho t ng u tư tr c ti p ra nư c ngoài c a Vi t Nam • Th c tr ng u tư tr c ti p ra nư c ngoài c a Vi t Nam – Xu hư ng – Cơ c u a bàn u tư – Cơ c u lĩnh v c u tư – Cơ c u hình th c u tư – Tình hình tri n khai và k t qu ho t ng 59 Khung pháp lý • Ngh nh s 22/1999/N -CP c a Chính ph ban hành ngày 14/4/1999: hư ng d n và qu n lý các doanh... c nh n (tính theo v n ăng ký) u tư Khác 12% Châu Âu 5% Châu Phi 18% Châu Á 65% Ngu n: B K ho ch và u tư 66 33 2.3.2 u tư ch ng khoán nư c ngoài (FPI – Foreign Portfolio Investment) 2.2.3.2.1 Khái ni m FPI là hình th cc T qu cc FPI là hình th T qu t t trong ó ch T cc a 1 trong ó ch T a1 nư ccmua ch ng khoán nư mua ch ng khoán cc a các công ty, các t t a các công ty, các ch ccphát hành 1 nư c ch phát... t kh u FDI theo các nh hư ng khác c a Chính ph Theo nh hư ng c a ch u tư u tư phát tri n (expansionary investment) u tư phòng ng (defensive investment) 29 2.3.1.4 Xu th v n FDI gi m m nh năm 2001-2003 sau ó ph c h i và tăng m nh Lĩnh v c u tư thay i sâu s c ng c a FDI trên th gi i Phân b không u M&A là hình th c FDI ch y u MNC gi vai trò quan tr ng, s n i lên c a SWF 30 15 31 V n FDI vào trên th gi... th gi i (t USD) 32 16 33 Phân b v n FDI gi a các nhóm nư c ch u tư 34 17 35 36 18 37 38 19 39 40 20 41 42 21 43 44 22 Qui mô v n u tư c a các quĩ trên th gi i 45 46 23 47 48 24 49 Cơ c u FDI vào trên toàn th gi i 1989-1991 2003-2005 8% 13% 25% 55% 37% 62% Nông, lâm ngư nghi p và khai khoáng S n xu t công nghi p D ch v 50 25 Cơ c u FDI vào trên th gi i và các nhóm nư c Giai o n 1989-1991 Nư c công nghi... 27 Phân lo i FDI (ti p) Theo quan h v ngành ngh , lĩnh v c gi a ch u tư và i tư ng ti p nh n u tư u tư theo chi u d c (vertical investment): • Backward vertical investment • Forward vertical investment u tư theo chi u ngang (horizontal investment): s n xu t cùng lo i s n ph m u tư h n h p (conglomerate investment) 28 14 Phân lo i FDI (ti p) Theo nh hư ng c a nư c nh n u tư FDI thay th nh p kh u FDI... c a Chính ph ban hành ngày 14/4/1999: hư ng d n và qu n lý các doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài • Lu t u tư năm 2005 • Ngh nh s 78/2006/N -CP c a chính ph v u tư c a các doanh nghi p Vi t Nam ra nư c ngoài • Quy t nh s 1175/2007/Q -BKH c a B K ho ch và u tư ban hành ngày 10/10/2007 hư ng d n các th t c u tư ra nư c ngoài 60 30 Xu hư ng chung S án Qui mô bình quân (USD/d án) V n th c hi n (USD) . Tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế Đầu tư là việc s dng vn vào một hot đng. đầu tư quốc tế; • Đặc điểm, bản chất của từng hình thức đầu tư quốc tế; • Hiểu rõ vai trò của từng hình thức đầu tư quốc tế • Các lý thuyết cơ bản về đầu tư quốc tế và tác động của đầu tư quốc tế. về đầu tư quốc tế • 2.5 Tác động của đầu tư quốc tế 10 Yêu cầu của chương Yêu cầu của chương • Các khái niệm về đầu tư, đầu tư quốc tế; • Khái quát về các hình thức đầu tư và cách phân loại đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đầu tư quốc tế tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức của đầu tư quốc tế, bài giảng đầu tư quốc tế tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức của đầu tư quốc tế, bài giảng đầu tư quốc tế tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức của đầu tư quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay