nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

117 262 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 12:09

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––– ĐỖ THỊ MINH HOA NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DONG RIỀNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––– ĐỖ THỊ MINH HOA NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DONG RIỀNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. TRẦN NGỌC NGOẠN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào. Các thông tin trích dẫn, tài liệu tham khảo sử dụng để hoàn thành luận văn được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên Đỗ Thị Minh Hoa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian tham gia chương trình học thạc sỹ, ngành trồng trọt, khóa 19 (2011-2013) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa; bạn bè trong lớp và các đồng nghiệp nơi tôi công tác. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã cho tôi cơ hội tham gia khoá học này. Tôi xin đặc biệt cảm ơn thầy giáo GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn đã hướng dẫn tận tình cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo công tác tại Khoa Nông học, phòng quản lý đào tạo sau Đại học đã giảng dạy, chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Cảm ơn Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn tỉnh Bắc Kạn và các hộ nông dân xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể đã tạo điều kiện cho tôi nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Cảm ơn các đồng nghiệp đã tạo điều kiện về thời gian cho tôi tham gia và hoàn thành khóa học này. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Đỗ Thị Minh Hoa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vii Danh mục các bảng viii Danh mục các biểu đồ x MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích của đề tài 5 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 6 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 7 1.1. Nguồn gốc, đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái của cây dong riềng 7 1.1.1. Nguồn gốc 7 1.1.2. Phân loại cây dong riềng 8 1.1.3. Phân bố và các giống dong riềng 8 1.1.4. Đặc điểm thực vật học của cây dong riềng 8 1.1.5. Yêu cầu sinh thái của cây dong riềng 10 1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dong riềng 11 1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dong riềng trên thế giới 11 1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dong riềng tại Việt Nam 12 1.2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dong riềng tại Bắc Kạn 13 1.2.4. Tình hình sản xuất Dong riềng tại Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 15 1.3. Các kết quả nghiên cứu về cây dong riềng trên thế giới và ở Việt Nam 17 1.3.1. Các kết quả nghiên cứu về cây dong riềng trên thế giới. 17 1.3.2. Các kết quả nghiên cứu về cây dong riềng ở Việt Nam 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 1.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu 22 1.5. Đặc điểm khí hậu vùng nghiên cứu 26 Chƣơng 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 28 2.1. Vật liệu nghiên cứu 28 2.2. Nội dung nghiên cứu của đề tài 28 2.2.1. Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ dong riềng tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 28 2.2.2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cây dong riềng 28 2.3. Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1.Điều tra thu thập số liệu để đánh giá tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ dong riềng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 28 2.3.2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây dong riềng tại Mỹ phương, huyện Ba Bể 29 2.3.2.1. Nghiên cứu về mật độ 29 2.3.2.2. Nghiên cứu về lượng phân đạm thích hợp 31 2.3.2.3. Nghiên cứu thời điểm thu hoạch thích hợp đối với giống dong địa phương 32 2.4. Phương pháp xử lý số liệu 34 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1. Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ dong riềng tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 35 3.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng dong riềng tại huyện Ba Bể (2001 - 2011) 35 3.1.2. Tình hình chế biến dong riềng tại huyện Ba Bể (2001 - 2011) 36 3.1.3. Kết quả Điều tra về thị trường tiêu thụ dong riềng tại huyện Ba Bể (2001 - 2011) 37 3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất, chất lượng của dong riềng 37 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn v 3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 37 3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 40 3.2.3. Hạch toán hiệu quả kinh tế của các mật độ trồng dong riềng trên đất đồi 43 3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng của cây dong riềng trên đất vàn cao (ruộng một vụ) tại huyện Ba Bể 43 3.2.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 46 3.2.6. Hoạch toán hiệu quả kinh tế của các mật độ trồng dong riềng 48 3.3. Ảnh hưởng của lượng phân đạm đến sinh trưởng và năng suất, chất lượng của dong riềng 49 3.3.1. Ảnh hưởng của lượng phân đạm đến khả năng sinh trưởng của dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 49 3.3.2. Ảnh hưởng của mức bón phân đạm đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 52 3.3.3. Hạch toán hiệu quả kinh tế của các mức bón phân đạm cho dong riềng trồng trên đất nương rẫy tại huyện Ba Bể 54 3.3.4. Ảnh hưởng của lượng phân đạm đến khả năng sinh trưởng của dong riềng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 55 3.3.5. Ảnh hưởng của mức bón phân đạm đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 57 3.3.6. Hạch toán hiệu quả kinh tế của các mức bón phân đạm cho dong riềng trồng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 59 3.4. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất và chất lượng của dong riềng trồng tại huyện Ba Bể 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn vi 3.4.1. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất và chất lượng của dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 60 3.4.2. Hạch toán hiệu quả kinh tế của các thời điểm thu hoạch dong riềng trồng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 63 3.4.3. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất và chất lượng của dong riềng trên đất một vụ tại huyện Ba Bể 63 3.4.4. Hạch toán hiệu quả kinh tế của các thời điểm thu hoạch dong riềng trồng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 65 Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 66 4.1. Kết luận 66 4.2. Đề nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 HÌNH ẢNH MINH HỌA 74 PHỤ LỤC 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT : Công thức Đ/C : Đối chứng HTX : Hợp tác xã KL : Khối lượng NS : Năng suất TL : Tỷ lệ XDCB : Xây dựng cơ bản Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Diện tích, năng suất, sản lượng dong riềng tại huyện Ba Bể (2001 - 2011) 35 Bảng 3.2: Kết quả điều tra về tình hình chế biến dong riềng tại huyện Ba Bể (2001 - 2011) 36 Bảng 3.3: Về thị trường tiêu thụ dong riềng tại huyện Ba Bể (2001 - 2011) 37 Bảng 3.4: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 38 Bảng 3.5: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 41 Bảng 3.6: Kết quả hạch toán kinh tế của các mật độ trồng dong riềng trong thí nghiệm 43 Bảng 3.7: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng của cây dong riềng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 44 Bảng 3.8: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 46 Bảng 3.9: Kết quả hoạch toán kinh tế của các mật độ trồng dong riềng trong thí nghiệm 48 Bảng 3.10: Ảnh hưởng của mức bón phân đạm đến khả năng sinh trưởng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 50 Bảng 3.11: Ảnh hưởng của mức bón phân đạm đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 52 Bảng 3.12: Kết quả hạch toán kinh tế của các mức bón phân đạm trong thí nghiệm 54 Bảng 3.13: Ảnh hưởng của mức bón phân đạm đến khả năng sinh trưởng của cây dong riềng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 55 [...]... hiện đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn là cần thiết Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác cây Dong riềng phù hợp cho người dân huyện Ba Bể để sản xuất dong riềng trên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 địa bàn huyện đạt năng suất và hiệu quả kinh... sản xuất 3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở xây dựng các biện pháp kỹ thuật trồng dong riềng, như: mật độ, phân bón thâm canh tăng năng suất và chất lượng dong riềng để khuyến cáo, phát triển mở rộng diện tích cây Dong riềng theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung ổn... đầu tư còn thấp và phụ thuộc vào từng hộ gia đình Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có công bố kết quả của chương trình nghiên cứu nào về cây Dong riềng đối với các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện sản xuất tỉnh Bắc Kạn 1.3 Các kết quả nghiên cứu về cây dong riềng trên thế giới và ở Việt Nam 1.3.1 Các kết quả nghiên cứu về cây dong riềng trên thế giới Nghiên cứu về dong riềng ở các nước... Bảng 3.14: Ảnh hưởng của mức bón phân đạm đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất ruộng 1 vụ tại huyện Ba Bể 57 Bảng 3.15: Kết quả hạch toán kinh tế của các mức bón phâ n đạm trong thí nghiệm 60 Bảng 3.16: Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất và chất lượng của cây dong riềng trên đất đồi tại huyện Ba Bể 61 Bảng 3.17: Kết quả hạch toán kinh tế của các thời... tế - xã hội của vùng nghiên cứu * Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp tỉnh Thái Nguyên và phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang Dân số tỉnh theo điều tra dân số ngày 01/04/2009 là 294.660 người, là tỉnh ít dân nhất cả nước Tỉnh Bắc Kạn có 1 thị xã và 7 huyện, bao gồm 112... tiêu chế biến Dong riềng của huyện và tỉnh phát triển ổn định, bền vững 2 Mục tiêu của đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định được các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nâng cao năng suất và chất lượng dong riềng trong sản xuất miến dong 2.2 Mục tiêu cụ thể - Điều tra xác định được khả năng, chiều hướng phát trển của cây dong riềng trên địa bàn huyện Ba Bể - Xác định được mật độ trồng dong riềng hợp... triển các loại cây cao sản, có năng suất, chất lượng và đem lại giá trị kinh tế cao cũng được chú trọng đầu tư phát triển như cây Dong riềng Cây Dong riềng là một trong những cây trồng có tiềm năng, năng suất cao, thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Ba Bể, là cây trồng được chọn là cây xoá đói, giảm nghèo và tiến tới làm giầu cho người dân Ba Bể Cây Dong riềng ở Ba Bể đã được người dân trồng... 60 cây dong riềng đã được một số tác giả nghiên cứu về đặc điểm thực vật học, giải phẫu lá và một số biện pháp kỹ thuật trồng (Bùi Công Trừng, Nguyễn Hữu Bình, 1963; Tổ nghiên cứu cây có củ., 1969) Theo Mai Thạch Hoành (2003), nước ta thường trồng 3 nhóm giống: Nhóm dong đỏ, nếu thâm canh tốt năng suất đạt 40 tấn/ha, bột ướt chiếm 27% củ tươi, thời gian sinh trưởng 8,5 – 10 tháng; Nhóm dong xanh năng. .. trị kinh tế Một số địa phương đã chuyển đổi dong riềng thành cây trồng hàng hóa như Bắc Kạn, Sơn La, Hưng Yên, Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Đồng Nai Hiện nay dong riềng không được đưa vào danh mục thống kê quốc gia, tuy vậy một số nhà nghiên cứu cũng đưa ra con số ước đoán về diện tích dong riềng nước ta những năm gần đây vào khoảng 30 nghìn ha với các giống dong riềng lấy củ và dong riềng cảnh được... sản phẩm miến dong Bắc Kạn; Tham gia các hội chợ thương mại quảng bá giới thiệu sản phẩm dong riềng đến các thành phố lớn Cây dong riềng là cây trồng phù hợp và có khả năng phát triển ở Bắc Kạn và cho hiệu quả kinh tế cao Thực hiện các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sản xuất dong riềng đã tăng cả về diện tích trồng và quy mô chế biến: năm 2010, toàn tỉnh trồng được 270 ha, năng suất 100 tấn/ha, . thực hiện đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn là cần thiết. Kết quả của đề tài sẽ là cơ. cứu, và chuyển giao cho sản xuất. 3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện Ba Bể, Tỉnh. HOA NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DONG RIỀNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Mã số: 60.62.01.10
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn, nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn, nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay