Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010.doc

22 260 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 17:39

Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010 Đề án Dự báo Phát triển KTXHLời nói đầuLao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đợc trong quá trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ngời đợc hởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trởng kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho con ngời. Lao động là một trong bốn yếu tố tác động tới tăng trởng kinh tế nó là yếu tố quyết định nhất, bởi vì tất cả mọi của cải vật chất tinh thần của xã hội đều do con ngời tạo ra, trong đó lao động đóng vai trò trực tiếp sản xuất ra của cải đó. Trong một xã hội lạc hậu hay hiện đại cũng cân đối vai trò của lao động, dùng vai trò của lao động để vận hành máy móc.Lao động là một yếu tố đầu vào của mọi quá trình sản xuất không thể gì thay thể hoàn toàn đợc lao động.Với Việt Nam là một nớc đang phát triển muốn tốc độ tăng trởng kinh tế cao thì cần đề cao vai trò của lao động trong phát triển kinh tế. Những lý do trên là sở của đề tài: Dự báo cung lao động Việt Nam (số lợng cấu) giai đoạn đến năm 2010. Nội dung của đề tài là phân tích thực trạng của lao động Việt Nam hiện nay phơng hớng giải quyết để phát huy vai trò của lao động góp phần phát triển kinh tế.Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHPhần ICƠ Sở Lý LUậN CủA Đề TàI I. Một số vấn đề lý luận thực tiễn của nguồn lao động Việt Nam1. Một số khái niệm bảna. Dân số: Là tổng số ngời đang tồn tại phát triển trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (một nớc, một châu lục hay toàn cầu ) tại một thời điểm xác định. b. Nguồn lao động (hay lực lợng lao động). Là một bộ phận dân số trong độ tuổi qui định thực tế tham gia lao động (đang việc làm), những ngời không việc làm nhng đang tích cực tìm việc làm. Nguồn lao động đợc biểu hiện trên hai mặt số lợng chất lợng. Nh vậy theo khái niệm nguồn lao động thì một số ngời đợc tính vào nguồn nhân lực nhng lại không phải là nguồn lao động. Đó là những ngời lao động không việc làm, nhng không tích cực tìm kiếm việc làm; những ngời đang đi học, những ngời đang làm nội trợ trong gia đình những ngời thuộc tính khác(nghỉ hu trớc tuổi quy định). Cần biết là trong nguồn lao động chỉ bộ phận những ngời đang tham gia lao động là trực tiết góp phần tạo ra thu nhhập của xã hội 2. Đặc điểm của nguồn lao độngViệt Nam hiện nay a. Số lợng lao động tăng nhanh sự khác biệt chủ yếu giữa sự thách thức phát triển mà các nớc đang phát triển gặp phải so với các nớc phát triển là sự gia tăng cha từng thấy của lực lợng lao động. ở hầu hết các nớc, trung bình mỗi năm số ngời tìm việc làm tăng từ 2%trở lên. Sự gia tăng nguồn lao động liên quan chặt chẽ với việc gia tăng dân số. Theo số liệu tổng điều tra dân số 1-4-1999 dân số nớc ta là 76,32 triệu ngời, trong đó khoảng 39 triệu ngời là lực lợng lao động chiếm 51% dân số. Dự báo ở nớc ta mỗi năm bình quân tăng thêm hơn một triệu lao động dẫn đến sức ép rất lớn về việc làm.Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHb. Phần lớn lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp.Một trong những đặc điểm nổi bật nhất về lao động ở các nớc đang phát triển là đa số lao động làm nông nghiệp.ở Việt Nam lao động nông nghiệp chiếm hơn 70% tông số lao động . Loại hình công việc này mang tính phổ biến ở những n-ớc nghèo. Xu hớng chung là lao động trong nông nghiệp giảm dần trong khi lao động trong công nghiệp dịch vụ lại tăng. Mức độ chuyển dịch này tuỳ theo mức độ phát triển của nền kinh tế c. Trình độ chuyên môn của ngời lao động thấp ở Việt Nam số ngời không biết chữ hiện nay còn chiếm tỷ lệ đáng kể. Trong lực lợng lao động xã hội, số ngời lao động phổ thông sở chiếm 25%, phổ thông trung học 13%. Hàng năm chỉ 7% số thanh niên sau khi học hết phổ thông trung học đợc đào tiếp trong các trờng học nghề, trung học đại học chuyên nghiệp, chỉ 9% trong tổng số lao động của xã hội là lao động kỹ thuật. Các chuyên viên kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế công nhân kỹ thuật giỏi còn ít. d. Còn một bộ phận lớn lao động cha đợc sử dụng. Nh trên đã phân tích, việc đánh giá tình trạng cha sử dụng hết lao động phải đợc xem xét qua các hình thức biểu hiện của thất nghiệp-thất nghiệp hữu hình thất nghiệp trá hình. Do sức ép về dân số những khó khăn về kinh tế ở các nớc đang phát triến đã tác động lớn tới vấn đề công ăn việc làm ở cả hai khu vực thành thị nông thôn. Tình trạng lao động thất nghiệp, thiếu việc làm xu hớng gia tăng đặc biệt ở khu vực thành thị. ở nớc ta, năm 1998, chỉ tính riêng khu vực thành thị thì tỷ lệ thất nghiệp là 6,85%tăng hơn 0,84%so với năm 1997. Số lao động thiếu việc làm trong các doanh nghiệp Nhà nớc hiện nay trên 8%, thậm chí còn nơi lên tới 50-60%. Còn ở nông thôn, tỷ lệ thiếu việc làm khoảng 27,65%. Tính chung cho cả nớc, tỷ lệ thời gian lao động đợc sử dụng cho hoạt động kinh tế năm 1998 là 71,13%. Thực tế đó cho thấy, vấn đề giải quyết việc làmđang là áp lực nặng nề đối với các nơc đang phát triển nói chung Việt Nam nói riêng.Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXH Vấn đề giải quyết việc làm ở nớc ta đợc xem là vấn đề kinh tế-xã hội rất tổng hợp phức tạp. Chiến lợc ổn định phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 của Việt Nam đã khẳng định Giải quyết việc làm, sử dụng tối đa tiềm năng lao động xã hội là mục tiêu quan trọng hàng đầu của chiến lợc, là một tiêu chuẩn để đinh hớng cấu kinh tế lựa chọn công nghệ. Trên phạm vi rộng, giải quyết việclàm bao gồm những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn lực sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; còn theo phạm vi hẹp, giải quyết việc làm chủ yếu hớng vào đối tợng mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu việc làm, nâng cao hiệu quả việc làm tăng thu nhập.3. Khái quát về thực trạng nguồn lao động Việt Nam (1996-2003) 3.1. Qui mô lực lợng lao động của Việt Nam thời kỳ 1996-20033.2. cấu lực lợng lao động Việt Nam thời kỳ 1996-2003a. cấu theo trình độ văn hóaTuy tỷ lệ biết chữ của nớc ta cao so với một số nớc nhng trình độ văn hoá vẫn thuộc loại thấp, thể hiện qua bảng sau:Bảng 2: cấu lao động từ 15 tuổi trở lên tham gia hoạt động kinh tế phân theo trình độ văn hoá(%)1996 1997 1998Tổng Trong đó nữTổng Trong đó nữTổng Trong đó nữCha biết chữ 5,8 62,3 5,1 61,6 3,8 62,4Cha tốt nghiệp cấp I 20,9 56,4 20,3 55,5 18,5 56,1Đã tốt nghiệp cấp I 27,8 49,7 28,1 49,2 29,4 45,3Đã tốt nghiệp cấp II 32,1 48,3 32,4 48,1 32,3 48,3Đã tốt nghiệp cấpIII 13,5 44,1 14,1 44,0 16,0 44,2Nguồn: Thực trạng lao động - Việc làm ở Việt Nam, nxb Thống kê 1996-1998Theo số liệu của bảng trên, tỷ lệ ngời cha biết chữ đã giảm, là kết quả của chơng trình xoá mù chữ do Chính phủ thực hiện trong những năm qua. Số lao động cha tốt nghiệp cấp I trong hai năm 1997-1998 đẫ giảm từ 20,3% xuống 18,5% nhng tỷ lệ này vẫn còn cao tốc độ chậm, trong khi đó cấu lao động theo trình độ cấp I, II, III chuyển biến còn rất chậm. Thực tế là tỷ lệ lao động tốt nghiệp cấp I năm 1996 là 27,8% nhng đến năm 1998 cũng mới chỉ là 29,4%; Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHlao động tốt nghiệp cấp III năm 1996 là 13,5% đến năm 1998 là 16%. Trong khi đó, tỷ lệ lao động tốt nghiệp cấp III chiếm một tỷ lệ không cao trong toàn lao động, do đó hội tìm việc làm là rất khó khăn.b. cấu lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật:Hiện nay ở nớc ta đang tồn tại tình trạng thừa lao động phổ thông, thiếu lao động kỹ thuật. Nớc ta đang bớc vào giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH song tỷ lệ lao động giản đơn còn quá cao(88%), cấu nguồn lao động còn quá lạc hậu so với nhiều nớc, nhất là các nớc công nghiệp phát triển, thể hiện ở tháp sau:Hình 1: Tháp lao động của Hình 2: Tháp lao động của Việt Nam Các nớc công nghiệpCác nhà khoa họcKỹ sChuyên viên kỹ thuậtLao động lành nghềLao động không lành nghềHình 1 Hình 2Nhìn vào hai hình trên cho thấy trình độ nguồn lao động nớc ta chủ yếu là LLLĐ không lành nghề. Trong khi LLLĐ lành nghề ở các nớc công nghiệp chiếm tới 35% trong tổng số LLLĐ xã hội thì nớc ta chỉ 5,5%. LLLĐ trình độ chuyên viên kỹ thuật, kỹ s, các nhà khoa học của họ chiếm tới 30% còn nớc ta mới 6,5%. Chúng ta đang rất thiếu đội ngũ lao động kỹ thuật (tính đến giữa năm1999 số này mới khoảng 14%). Trong một số ngành kinh tế quan trọng cần nhiều lao động kỹ thuật nhng hiện rất ít. Chẳng hạn, ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng1,6%, ngành nông lâm ng nghiệp 7%(hiện nay LLLĐ của ngành này chiếm tới 3/4 tổng lao động xã hội). Vùng đồng bằng sông Cửu Long - một trong những vùng sản xuất lơng thực lớn nhất - nhng LLLĐ đã qua đào tạo chỉ đạt 3,68%, trong đó công nhân kỹ thuật bằng 0,6%, trung cấp 1,55% đại học 0,74%. Một số khu chế xuất, khu công Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43A0,3%2,7%33,5%5,5%88%0,5%5%24,5%35%35%Đề án Dự báo Phát triển KTXHnghiệp cần tuyển lao động kỹ thuật thì lao động của nớc ta chỉ đáp ững đợc rất ít. Ví dụ: Khu chế xuất Linh Trung cần tuyển 7000 công nhân nữ trình độ tay nghề bậc 3/7 trở lên nhng chỉ đáp ứng đợc 1500 ngời. Khu chế xuất Tân Thuận cũng ở tình trạng tơng tự: cần tuyển 15000 công nhân kỹ thuật, ta chỉ đáp ứng đợc 3000. Cái thiếu của ta là lao động kỹ thuật trong khi lại d thừa lao động phổ thông. Bởi vậy, cấu nguồn lao động không đáp ứng đợc yêu cầu thị trờng trong nớc, cha nói đến yêu cầu tham gia cạnh tranh trên thị trờng quốc tế.Ngoài ra, cấu lao động của ta hiện đang rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ ở mức khá nghiêm trọng. Tức là ngay trong LLLĐ, số lao động trình độ chuyên mộ kỹ thuật đã ít lại còn cấu bất hợp lý. Năm 1997 là 1/1,5/ 1,7 đến năm 1999 tỷ lệ này càng chệch hớng thêm nữa (1/1,2/0,92), nó gần nh lộn ngợc với các nớc khác Vì thế, chúng ta đang còn ở trong tình trạng thừa thầy, thiếu thợ rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của bộ giáo dục đào tạo, trong 10 năm (1986-1996), số học sinh học nghề giảm 35%, số giáo viên dạy nghề giảm 31%, số trờng dạy nghề giảm 41%, trong khi đó 70-80% số sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng ra trờng không việc làm, riêng nghành y hiện nay trên 3000 bác sỹ không việc làm.Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHc. cấu lao động theo ngành kinh tế:Bảng 5: cấu lao động theo ngành kinh tế1996 1997Triệu ngời % Triệu ngời %Tổng số 35,792 8,77 33,994 8,83Khu vực INông nghiệp Lâm nghiệpThuỷ sản69,2267,481,741,041,031,4968,7867,071,701,011,001,35Khu vực IICN khai thácCN chế biếnSX PP điện, khí đốt nớcXây dựng 12,930,599,190,432,7223,3746,4819,0939,4630,1812,520,578,900,412,6424,7352,619,3838,5634,65Khu vực IIIThơng nghiệp sửa chữaKhách sạn, nhà hàngVận tải, kho bãi, thông tinTài chính tín dụngHoạt động KHCNKinh doanh tài sản t vấnQLNN, ANQP, BHXHGiáo dục đào tạoY tế cứu trợ xã hộiHoạt động VHTTHoạt độngdảng, đoàn thểPhục vụ cá nhân cộng đồng17,850,631,542,390,350,110,211,142,780,820,720,281,6628,169,617,2724,4939,6681,6344,2153,1074,4957,2433,7254,912,7818,707,221,402,310,340,110,211,112,700,800,260,271,6126,957,687,1923,0041,7879,6344,1357,6077,7558,5134,7264,663,68Nguồn: Tính toán từ niên giám thống kê Thứ t, LLLĐ là chủ yếu trong cấu lao động trong ngành. Sự nghiệp CNH đã đợc tiến hành vài thập kỷ song cho đến nay nền kinh tế nớc ta vẫn còn mang nặng dấu ấn một nền kinh tế thuần nông, thể hiện rõ trong cấu nguồn lao động theo ngành Năm 1998, cấu lao động theo ngành đã những chuyển Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHbiến tích cực, nhng so với yêu cầu còn rất chậm: lao động nông nghiệp giảm còn 66% lao động công nghiệp, dịch vụ tăng lên 13% 21%.So với một số nớc trong khu vực, cấu LLLĐ của nớc ta nh vậy là còn rất lạc hậu. Chẳng hạn, năm 1997, tỷ trọng lao động nông nghiệp của Mianma giảm xuống còn 51,8%, Malayxia còn 14,8%, Indonexia còn 39,2%, Phillipin 37,2%, Thái Lan 49,2%.Để nền kinh tế tiên tiến, hiệu quả vấn đề không chỉ đơn thuần thay đổi cấu ngành kinh tế, mà quan trọng hơn là thay đổi cấu lao động, cấu dân số. Hiện tại vẫn còn khoảng gần 70% lao động nằm trong khu vực I (nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản) 80% dân số sống ở vùng nông thôn thì việc thực hiện CNH, HĐH rất không dễ dàng. Điều này cho thấy tính phức tạp của việc chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang một nền kinh tế vóc dáng hiện đại, cũng phải biết từ bỏ tham vọng đốt cháy giai đoạn để tránh những bệnh do hình thức mà ra.d. cấu lao động theo vùng lãnh thổ:Hiện nay sự thiếu cân đối nghiêm trọng trong cấu lao động theo vùng lãnh thổ. Hiện nay, tỷ trọng lao động ở hai vùng đồng bằng Sông Hồng đồng bằng Sông Cửu Long cao nhất nớc (20,5% 21,7% tổng LLLĐ xã hội). Trong khi đó vùng Tây Nguyên rộng lớn, LLLĐ chỉ 4%, vùng duyên hải Miền Trung10,4% Đông Nam Bộ 12,7%. Sự mất cân đối này không chỉ gây nên khó khăn cho vấn đề công ăn việc làm mà còn ảnh hởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội cũng nh an ninh quốc phòng của quốc gia.Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHe. cấu lao động theo tình trạng việc làm hay thất nghiệp:Bảng 4: Tỷ lệ thất nghiệp của lực lợng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị (%)1996 1997 1998 1999Toàn quốc 5,88 6,01 6,85 7,401.Đồng bằng sông Hồng 7,57 7,06 8,25 9,34Hà Nội 7,71 8,56 9,09 10,312.Vùng Đông Bắc 6,42 6,34 6,60 8,72Quảng Ninh 9,63 7,06 6,80 9,293.Vùng Tây Bắc 4,51 4,73 5,92 6,584.Vùng Bắc Trung Bộ 6,96 6,68 7,26 8,625.Duyên hải Nam Trung Bộ 5,57 5,42 6,67 7,07Đà Nẵng 5,53 5,42 6,35 6,646.Tây Nguyên 4,24 4,99 5,88 5,957.Vùng Đông Nam Bộ 5,43 5,89 6,64 6,52TP Hồ Chí Minh 5,68 6,13 6,76 7,04Đồng Nai 6,61 4,03 5,52 5,878.Đồng bằng sông Cửu Long 4,73 4,72 6,35 6,53Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra Lao động - Việc làm hàng năm ở khu vực thành thị 1996,1997,1998,1999Sau khi đạt mức thất nghiệp thấp nhất là 5,88% năm 1996, tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở khu vực thành thị xu hớng tăng trở lại ở năm 1997 là 6,01%, năm 1998 là 6,08 % năm 1999 là 7,4%số lao động thành thị bị thất nghiệp. Tại một số thành phố lớn, trung tâm công nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp năm 1998 tăng nhanh đặc biệt ở Hà Nội (9,09%), Hải Phòng (8,43%), Đà Nẵng (6,35%), TP Hồ Chí Minh (6,76%) tỷlệ tơng ứng năm 1999 là:10,31%, 8,04%, 6,64%, 7,04%. Lao động thành thị làm việc chủ yếu trong khu vực công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi thu hút phần lớn các nhà đầu t nớc ngoài. Sự đi xuống về kinh tế từ năm 1998, một phần chịu tác động của khủng hoảng kinh tế khu vực là nguyên nhân chính dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này. Năm 1998 một số ngành tỷ lệ thất nghiệp tăng lên rõ rệt nh: hoá chất (11,27%), khai thác mỏ(3,57%), dệt (2,06%), giày (2,15%), may mặc (2,66%) trong khi tỷ lệ tơng ứng của năm 1997 tơng đối thấp (0,08%, 0,26%, 0,26%, 0,05%, 1,91%).Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHTrong số lao động thất nghiệp ở thành thị, tỷ lệ cao nhất rơi vào nhóm ngời trẻ tuổi từ 15-24 nhóm tuổi 25-34. Số ngời này chủ yếu là học sinh phổ thông cha tốt nghiệp, sinh viên trung học đại học ra trờng muốn việc nhng không tìm đợc việc làm. thể thấy tình hình đó qua bảng sau đây:Bảng10: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động hoạt động kinh tế thờng xuyên ở khu vực thành thị phân theo nhóm tuổi (%)Năm 15-24 25-34 35-44 45-59 55 56-59 60 >6019961997199821,2811,413,5410,575,977,115,654,064,454,83,683,833,052,563,034,172,023,032,171,651,183,511,18Cơ cấu thất nghiệp phân theo nhóm tuổi19961997199842,6937,1636,0332,7031,9532,2516,1120,9320,916,038,678,720,250,341,481,090,811,480,10,150,61,030,6100100100Nguồn : Thực trạng lao động-việc làm ở Việt Nam , nxb Thống 1996-1998Xét trên tổng thể , nếu vẫn giữ nguyên mức tăng dân số (1,7%/năm), tăng nguồn lao động GDP nh thời kỳ 1995-1998 với hệ số co dãn việc làm khoảng 0,25-0,33 thì đến sau năm 2000 Việt Nam vẫn d thừa lao động.4. sở lý luận thực tiễn của dự báo:Dự báo dân số nguồn nhân lực ý nghĩa hết sức to lớn đối với nhiệm vụ quản lý kinh tế xã hội của đất nớc. Những kết quả của dự báo dân số nguồn nhân lực trong trơng lai về số lợng, cấu theo giới tính, độ tuổi, sự phân bố theo lãnh thổ, cấu về trình độ văn hoá chuyên môn là nguồn tài liệu sở để nhà nớc ra kế hoạch phân bổ, sử dụng hợp lý lao động, giải quyết việc làm đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống xã hội.Dân số nguồn lao động trong tơng lai là biến số quan trọng quyết định các cân đối vĩ mô nh tích luỹ tiêu dùng, xuất nhập khẩu, tiết kiệm đầu t, cũng nh các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phân bổ lại lực lợng sản xuất. Nhà nớc căn cứ vào các thông số của dự báo dân số nguồn nhân lực để đề ra kế hoạch xã hội nh giao dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, chính sách dân số cũng nh các vấn đề xã hội khác Phạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43A[...]... cần đề cao vai trò của lao động trong phát triển kinh tế. Những lý do trên là sở của đề tài: Dự báo cung lao động Việt Nam (số lợng cấu) giai đoạn đến năm 2010. Nội dung của đề tài là phân tích thực trạng của lao động Việt Nam hiện nay phơng hớng giải quyết để phát huy vai trò của lao động góp phần phát triển kinh tế.Phạm Tiến HiĨn - Líp KTPT 43A Đề án Dự báo Phát triển KTXH- Về phơng... động trong 5 năm, bình quân1,5 triệu ngời /1 năm. Phấn đấu đến năm 2005 ở thành thị giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 5-6%. Xuất khẩu lao động đợc xem là một khâu quan trọng trong giải quyết việc làm thu nhập.Chuyển dịch cấu lao động hàng năm tăng lao động cho sản xuất công nghiệp xây dựng từ 16,7% năm 2001 lên 20-21% năm 2005.ơ khu vực thành thị dự kiến trong 5 năm thể thu hút tạo việc...Đề án Dự báo Phát triển KTXHTừ kết quả dự báo nguồn lao động năm 2005 ta dự báo nguồn lao động năm 2010.Nhóm tuổi Năm 2005 Hệ số sống của nam Hệ số sống của nữ Năm 2010 Nam Nữ Nam Nữ15-17 7543,5 4549,4 1,469 1,47018-19 7753,8 3962,4 1,471 1,470 11081,4 6687,620-24 4325 2099,3 1,184 1,185... triệu ng-ời. Tính đến năm 2005 ,tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn vào khoảng 80% tỷ lệ lao động cha việc làm ở thành thị chiếm khoảng 5,4% số lao động trong độ tuổi.b. Nâng cao trình độ ngời lao động Phạm Tiến HiĨn - Líp KTPT 43A Đề án Dự báo Phát triển KTXHb. Phần lớn lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp.Một trong những đặc điểm nổi bật nhất về lao động ở các nớc đang... đa số lao động làm nông nghiệp.ở Việt Nam lao động nông nghiệp chiếm hơn 70% tông số lao động . Loại hình công việc này mang tính phổ biến ở những n-ớc nghèo. Xu hớng chung là lao động trong nông nghiệp giảm dần trong khi lao động trong công nghiệp dịch vụ lại tăng. Mức độ chuyển dịch này tuỳ theo mức độ phát triển của nền kinh tế c. Trình độ chuyên môn của ngời lao động thấp ở Việt Nam số... vi hẹp, giải quyết việc làm chủ yếu hớng vào đối tợng mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu việc làm, nâng cao hiệu quả việc làm tăng thu nhập.3. Khái quát về thực trạng nguồn lao động Việt Nam (1996-2003) 3.1. Qui mô lực lợng lao động của Việt Nam thời kỳ 1996-20033.2. cấu lực lợng lao động Việt Nam thời kỳ 1996-2003a. cấu theo trình độ văn hóaTuy tỷ lƯ biÕt... đợc cấu nhóm tuổi lao động, số lao động nam nữ- Độ tin cậy tơng đối cao2. áp dụng kết quả dự báo vào thực tiễn2.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xà hộia. Định hớng phát triển việc làm.Giải quyết việc làm ổn định việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp làp nhiệm vụ bản, búc xúc mà các ngành, các cấp phải đặc biệt quan tâm. phấn đầu giải quyết việc làm ổn định việc làm cho 7,5-8 triệu lao động. .. là lao động kỹ thuật trong khi lại d thừa lao động phổ thông. Bởi vậy, cấu nguồn lao động không đáp ứng đợc yêu cầu thị trờng trong nớc, cha nói đến yêu cầu tham gia cạnh tranh trên thị trờng quốc tế.Ngoài ra, cấu lao động của ta hiện đang rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ ở mức khá nghiêm trọng. Tức là ngay trong LLLĐ, số lao động trình độ chuyên mộ kỹ thuật đà ít lại còn cơ. .. gần đâyPhạm Tiến Hiển - Lớp KTPT 43A Đề án Dự báo Phát triển KTXHMục lụcLời nói đầu 1 Phần I 2 CƠ Sở Lý LUậN CủA Đề TàI 2 đánh giá tính phù hợp của dự báo 15 a. Định h ớng phát triển việc làm. 16 Tính đến năm 2005 ,tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn vào khoảng 80% tỷ lệ lao động ch a việc làm ở thành thị chiếm khoảng 5,4% số lao động trong độ tuổi. 16 Cần nhanh chóng nâng... tăng nguồn lao động liên quan chặt chẽ với việc gia tăng dân số. Theo số liệu tổng điều tra dân số 1-4-1999 dân số nớc ta là 76,32 triệu ngời, trong đó khoảng 39 triệu ngời là lực lợng lao động chiếm 51% dân số. Dự báo ở nớc ta mỗi năm bình quân tăng thêm hơn một triệu lao động dẫn đến sức ép rất lớn về việc làm.Phạm Tiến Hiển - Líp KTPT 43A Đề án Dự báo Phát triển KTXHLời nói đầu Lao động, một . báo cung lao động Việt Nam (số lợng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010. Nội dung của đề tài là phân tích thực trạng của lao động Việt Nam hiện nay và phơng. 43AĐề án Dự báo Phát triển KTXHTừ kết quả dự báo nguồn lao động năm 2005 ta dự báo nguồn lao động năm 2010. Nhóm tuổiNăm 2005 Hệ số sống của namHệ số sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010.doc, Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010.doc, Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010.doc, Cơ cấu lực lợng lao động Việt Nam thời kỳ 1996-2003, Phơng pháp dự báo: Dự báo bằng phơng pháp chuyển tuổi Quy mô dân số phân theo nhóm tuổi, Nâng cao trình độ ngời lao động Tạo nhiều việc làm cho ngời lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay