Hoàn thiện công tác quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung Thành phố Thái Nguyên

125 424 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 21:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO THỊ HƢƠNG GIANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÁN THÉP CÔNG SUẤT 500.000 TẤN/NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG THỊ THU Thái Nguyên, năm 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là phần nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu, kết luận trình bày trong luận văn này chưa hề được công bố ở các công trình nghiên cứu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu của mình. Học viên Cao Thị Hƣơng Giang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Hoàng Thị Thu , người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đến khi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học và các thầy, cô giáo của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành khoá học và trình bày luận văn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh, chị trong Công ty cổ phần cán thép Thái Trung đã chia sẻ nhiều tư liệu và kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận văn cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi Xin chân thành cảm ơn! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục các chữ viết tắt viii Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1 Mục tiêu chung 2 2.2 Mục tiêu cụ thể 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 4. Đóng góp mới của luận văn 3 5. Kết cấu đề tài nghiên cứu 3 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 4 1.1 Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn 4 1.1.1 Khái niệm đầu tư 4 1.1.2 Đặc điểm chính của hoạt động đầu tư 5 1.1.3 Phân loại đầu tư 5 1.1.3.1 Theo chức năng quản lý vốn đầu tư 5 1.1.3.2 Theo nguồn vốn 6 1.1.3.3 Theo tính chất đầu tư 6 1.1.3.4 Theo thời gian sử dụng 6 1.1.3.5 Theo lĩnh vực hoạt động 7 1.1.3.6 Theo tính chất sử dụng vốn đầu tư 7 1.1.3.7 Theo ngành đầu tư 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 1.2 Khái niệm dự án và dự án đầu tư 7 1.2.1 Dự án và những quan niệm về dự án 7 1.2.1.1. Khái niệm về Dự án 7 1.2.1.2 Đặc điểm của dự án 8 1.2.1.3. Các phương diện chính của dự án 9 1.2.2 Dự án đầu tư 9 1.2.2.1 Khái niệm 9 1.2.2.2. Yêu cầu của dự án đầu tư 10 1.2.2.3. Phân loại dự án đầu tư 10 1.2.2.4 Chu trình dự án 11 1.2.2.5 Vai trò của dự án đầu tư trong phát triển nền kinh tế 12 1.3 Quản lý Dự án đầu tư 14 1.3.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư 14 1.3.2 Mục tiêu của quản lý dự án đầu tư 14 1.3.3 Nội dung của quản lý dự án đầu tư 15 1.3.3.1 Quản lý vĩ mô 15 1.3.3.2 Quản lý vi mô 16 1.3.4 Các công cụ quản lý dự án đầu tư 16 1.4. Nội dung quản lý tài chính dự án đầu tư 17 1.4.1 Xác định tổng mức vốn đầu tư 17 1.4.2 Xác định các nguồn tài trợ cho dự án, khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về mặt số lượng và tiến độ 17 1.4.3 Đánh giá tiềm lực tài chính của dự án 18 1.4.4 Đánh giá hiệu quả tài chính 19 1.4.4.1 Doanh thu từ hoạt động của dự án 19 1.4.4.2 Chi phí sản xuất 19 1.4.4.3 Mức lỗ lãi của dự án 20 1.4.4.4 Đánh giá hiệu quả tài chính dự án 20 1.4.5 Đánh giá độ an toàn tài chính của dự án đầu tư 25 1.4.5.1 An toàn về nguồn vốn 25 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v 1.4.5.2 An toàn về khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng trả nợ 25 1.4.5.3 Độ nhạy của dự án 26 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính dự án 27 1.5.1 Các nhân tố khách quan (bên ngoài doanh nghiệp) 27 1.5.1.1 Môi trường vĩ mô 27 1.5.1.2 Môi trường vi mô 28 1.5.2 Các nhân tố chủ quan (bên trong doanh nghiệp) 29 Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Cơ sở phương pháp luận của đề tài 31 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 32 2.2.3.1 Phương pháp tổng hợp 32 2.2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 33 2.2.4 Phương pháp phân tích thông tin 33 2.2.5 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 34 Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÁN THÉP CÔNG SUẤT 500.000 TẤN/NĂM 36 3.1 Tổng quan về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung 36 3.1.1 Sự cần thiết phải đầu tư 36 3.1.2 Giới thiệu về chủ đầu tư 36 3.1.3 Mục tiêu đầu tư 42 3.1.4 Quy mô đầu tư 42 3.1.5 Các hạng mục phải làm của Dự án 43 3.1.6 Tổ chức lao động của Dự án 45 3.1.7 Hiệu quả kinh tế dự kiến của Dự án 47 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi 3.2 Phân tích công tác quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung 51 3.2.1 Sơ lược kết quả hoạt động của Dự án 51 3.2.2 Tổng mức vốn đầu tư 51 3.2.3 Nguồn vốn đầu tư 56 3.2.4 Đánh giá tiềm lực tài chính thực tế của Dự án 59 3.2.5 Phân tích hiệu quả tài chính Dự án 61 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính của Công ty 67 3.3.1 Nhân tố khách quan 67 3.3.2 Nhân tố chủ quan 69 3.4 Nhận xét, đánh giá hiệu quả công tác quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung 71 3.4.1 Ưu điểm 71 3.4.2 Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 72 Chƣơng 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÁN THÉP CÔNG SUẤT 500.000 TẤN/NĂM 75 4.1 Những căn cứ chủ yếu, định hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm 75 4.1.1 Những căn cứ chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm 75 4.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm 75 4.1.3 Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm 76 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm 76 4.2.1 Công tác quản lý thu 76 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii 4.2.2 Công tác quản lý chi 80 4.2.3 Giải pháp khác 83 4.3 Kiến nghị 85 4.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 85 4.3.2 Kiến nghị đối với địa phương 86 4.3.3 Kiến nghị đối với Công ty 86 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 93 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải CBCNV Cán bộ công nhân viên DT Dự toán GĐ Giám đốc IRR Tỷ suất hoàn vốn nội bộ NPV Giá trị hiện tại thuần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thực tế VAT Thuế Giá trị gia tăng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ix DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 3.1: Cơ cấu tổ chức lao động Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung 46 Bảng 3.2: Giá trị hiện tại thuần kế hoạch của Dự án 50 Bảng 3.3: Phân tích Cơ cấu tổng mức vốn đầu tư dự toán và thực tế 52 Bảng 3.4: Phân tích cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo dự toán và thực tế 56 Bảng 3.5: Đánh giá tiềm lực tài chính thực tế của Dự án 59 Bảng 3.6: Phân tích lãi lỗ thực tế của Dự án 63 Bảng 3.7: Phân tích giá trị hiện tại thuần của Dự án 66 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ thể hiện quá trình đầu tư 5 Sơ đồ 1.2: Chu trình quản lý dự án đầu tư 14 Sơ đồ 3.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Ban quản lý Dự án 40 Biểu 3.1: Biến động tỷ giá giữa đồng Đô la Mỹ và Việt Nam đồng 69 [...]... động, tác giả đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung Thành phố Thái Nguyên 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm. .. công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 1.1 Đầu. .. tập trung vào việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Công tác quản lý và sử dụng vốn của Dự án, nhận xét, đánh giá hiệu quả và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000. .. – Thành phố Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, hệ thống hoá lý luận về dự án đầu tư, tài chính dự án, vì sao phải quản lý tài chính của dự án, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính của dự án và một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án Thứ hai, nghiên cứu thực trạng Quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của. .. công tác quản lý tài chính dự án, làm ảnh hưởng không nhỏ đến dự án cả về chất lượng và quy mô Để hiểu rõ thực trạng quản lý tài chính tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung cũng như tìm hiểu nhân tố nào làm ảnh hưởng đến công tác tài chính của dự án, từ đó đưa ra giải pháp nhằm giúp Công ty hoàn thiện hơn và sớm đưa dự án vào hoạt... phần quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung 5 Kết cấu đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dự án đầu tư và quản lý tài chính dự án đầu tư Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu về công. .. dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung Đánh giá hiệu quả sử dụng tài chính của dự án Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 3 Đối tƣợng và... suất 500.000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung - Phạm vi về không gian: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung tại Khu vực Lưu Xá, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên - Phạm vi về thời gian: Số liệu thu thập các năm 2008, 2009, 2010, 2011 4 Đóng góp mới của luận văn - Là công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa lý luận và... tấn/ năm, như vậy, năng lực sản xuất thép cán với thép luyện của Công ty bị thiếu hụt khoảng 400.000 tấn/ năm Căn cứ tình hình phát triển ngành thép, quan điểm quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam và các dự báo về nhu cầu thép xây dựng trong những năm tới, Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung đã tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/ năm tại khu vực Lưu Xá - Thành phố Thái Nguyên. .. gian sử dụng Có đầu tư ngắn hạn, đầu tư trung hạn và đầu tư dài hạn Dự án đầu tư ngắn hạn là loại dự án đầu tư có thời gian thực hiện đầu tư dưới 1 năm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 Dự án đầu tư trung hạn là loại dự án đầu tư có thời gian thực hiện đầu tư từ 1 đến 5 năm Dự án đầu tư dài hạn là dự án đầu tư có thời hạn hoạt động từ 5 năm trở lên 1.1.3.5 . VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÁN THÉP CÔNG SUẤT 500. 000 TẤN/NĂM 36 3.1 Tổng quan về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500. 000 tấn/ năm của Công. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500. 000 tấn/ năm 75 4.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500. 000 tấn/ năm. công suất 500. 000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung. - Phạm vi về không gian: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500. 000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung Thành phố Thái Nguyên, Hoàn thiện công tác quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung Thành phố Thái Nguyên, Hoàn thiện công tác quản lý tài chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn năm của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung Thành phố Thái Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn