hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật lý đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

124 413 1
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 18:08

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  TRẦN NHƢ QUỲNH HƢỚNG DẪN SINH VIÊN ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƢ DUY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  TRẦN NHƢ QUỲNH HƢỚNG DẪN SINH VIÊN ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƢ DUY Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ MÃ SỐ: 60 14 01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN ĐỨC VƯỢNG THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, khoa sau đại học, Ban chủ nhiệm, quý thầy cô giáo khoa Vật lí trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên và quý Thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập. Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các phòng, ban chức năng và các đồng nghiệp ở tổ Vật lý trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác giả yên tâm học tập và hỗ trợ tác giả khi tiến hành điều tra, thực nghiệm tại trƣờng. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến TS. Trần Đức Vƣợng – giáo viên hƣớng dẫn đã quan tâm và chỉ dẫn nhiệt tình, tháo gỡ những vƣớng mắc cho tác giả từ những buổi đầu xây dựng đề cƣơng cho đến khi hoàn chỉnh luận văn. Tác giả cảm ơn tập thể lớp cao học LL&PPDH Vật lí khóa 19 trƣờng ĐHSP Thái Nguyên đã đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Cuối cùng không thể không cảm ơn đến gia đình, ngƣời thân và bạn bè là những ngƣời đã luôn ở bên để giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành luận văn này. Thái nguyên, tháng 05 năm 2013 Tác giả Trần Như Quỳnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, chưa từng được công bố trong bất kì một công trình của các tác giả nào khác. Tác giả Trần Như Quỳnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 3. Mục đích nghiên cứu 6 4. Đối tƣợng nghiên cứu 6 5. Giả thuyết khoa học 7 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 7. Phạm vi nghiên cứu 7 8. Phƣơng pháp nghiên cứu 8 9. Đóng góp của đề tài 9 10. Cấu trúc luận văn 9 NỘI DUNG 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG BĐTD TRONG VIỆC ÔN TẬP KIẾN THỨC VẬT LÝ CỦA SINH VIÊN. 10 1. Ôn tập 10 1.1. Khái niệm ôn tập và mục đích của ôn tập 10 1.2 Vai trò và vị trí của ôn tập trong quá trình nhận thức 12 1.3 Các hình thức ôn tập 13 1.3.1 Ôn tập xen kẽ nghiên cứu tài liệu mới 14 1.3.2 Ôn luyện 14 1.3.3 Ôn tập tổng kết sau mỗi mục, bài, chƣơng 14 1.4 Mối quan hệ giữa ôn tập và kiểm tra đánh giá. 15 1.5 Vai trò của việc ôn tập trong dạy học Vật lý 16 2. Cơ sở lý luận của việc sử dụng BĐTD trong ôn tập 17 2.1 Khái niệm và đặc điểm của BĐTD 17 2.2 Cách đọc BĐTD 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.3 Cách vẽ BĐTD 19 2.3.1. Công cụ vẽ BĐTD 19 2.3.2. Các bƣớc lập BĐTD 20 2.4 Các quy tắc chỉ đạo trong BĐTD 21 2.5 Ƣu điểm của ghi chú bằng BĐTD so với kiểu ghi chú thông thƣờng 23 2.6 Ý nghĩa của BĐTD 24 2.7. Ứng dụng của bản đồ tƣ duy trong dạy học 24 2.8 Tác dụng của BĐTD trong việc rèn kỹ năng học tập 28 3 Thực trạng việc ôn tập kiến thức Vật lý của sinh viên thông qua việc sử dụng BĐTD. 29 3.1 Thực trạng 29 3.2. Nguyên nhân của thực trạng 30 3.2.1. Về phía GV 30 3.2.2. Về phía SV 30 4. Kết luận chƣơng I 31 CHƢƠNG 2: HƢỚNG DẪN SINH VIÊN ÔN TẬP PHẦN “ĐIỆN HỌC” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BĐTD 32 1. Tổng quan phần Điện học trong chƣơng trình Vật lý đại cƣơng 32 1.1. Vị trí phần Điện học trong chƣơng trình Vật lý đại cƣơng cho trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm 32 1.2 Sơ đồ cấu trúc nội dung của phần Điện học 33 1.3 Mức độ cần dạt đƣợc về kiến thức, kỹ năng, thái độ của SV sau khi học phần Điện học 34 1.3.1 Về kiến thức. 34 1.3.2 Các kỹ năng cơ bản SV cần đạt đƣợc khi học xong phần “Điện học”. 35 1.3.3 Thái độ 35 2. Hƣớng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng xây dựng bản đồ tƣ duy – Quy trình thực hành vẽ bản đồ tƣ duy. 36 2.1 Cách chuẩn bị một BĐTD 36 2.1.1 Tƣ duy bằng hình ảnh và màu sắc 36 2.1.2 Ý chủ đạo 37 2.1.3 Giấy bút 37 2.2. Cơ sở hƣớng dẫn thực hành BĐTD 39 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.2.1. Phá bỏ những rào cản 39 2.2.2. Củng cố 39 2.2.3. Chuẩn bị 40 2.3. Những điều cần tránh khi lập BĐTD 41 2.4. Hƣớng dẫn SV sử dụng phần mềm iMindMap5 trong việc vẽ các BĐTD 42 3. Một số định hƣớng cho sinh viên trong việc rèn luyện kỹ năng ứng dụng BĐTD trong quá trình bồi dƣỡng năng lực ôn tập kiến thức. 42 3.1. Rèn luyện kỹ năng thu thập thông tin từ SGK, bài giảng, tài liệu tham khảo, mạng intetnet … 42 3.2. Rèn luyện kỹ năng ghi chép, tóm tắt thông tin thu thập đƣợc từ tài liệu học tập bằng bản đồ tƣ duy. 44 3.3. Rèn luyện kỹ năng xử lý thông tin thông qua công cụ bản đồ tƣ duy. 46 3.4. Rèn luyện kỹ năng truyền đạt thông tin. 46 4. Đề xuất tiến trình hƣớng dẫn sinh viên ôn tập phần “Điện học” 47 4.1. Nguyên tắc xây dựng tiến trình. 47 4.2 Tiến trình hƣớng dẫn sinh viên ôn tập phần “Điện học” - vật lý đại cƣơng cho trƣờng cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tƣ duy. 50 4.2.1. Tiến trình tổng quát 50 4.2.2 Tiến trình cụ thể hƣớng dẫn SV ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần "Điện học" - Vật lý đại cƣơng với sự hỗ trợ của BĐTD. 55 5. Kết luận chƣơng 2. 68 CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 70 3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 70 3.1.1. Mục đích 70 3.1.2. Nhiệm vụ 70 3.2. Đối tƣợng và nội dung thực nghiệm sƣ phạm 71 3.2.1. Đối tƣợng 71 3.2.2. Nội dung 71 3.3. Các giai đoạn thực nghiệm sƣ phạm 71 3.3.1. Công tác chuẩn bị cho TNSP 71 3.3.1.1 Chọn mẫu thực nghiệm sƣ phạm 71 3. 3.1.2. Hƣớng dẫn ôn tập với sự hỗ trợ của MM 71 3.4. Đánh giá hiệu quả của tiến trình ôn tập thông qua các bài kiểm tra 72 3.4.1. Yêu cầu chung về xử lý kết quả thực nghiệm sƣ phạm 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.4.2. Phân tích và xử lý các kết quả của TNSP 73 3.5. Đánh giá chung về thực nghiệm sƣ phạm 83 PHẦN III: KẾT LUẬN 85 1. Kết quả đạt đƣợc 85 2. Kiến nghị 85 3. Hƣớng phát triển của đề tài 86 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 BĐTD Bản đồ tƣ duy 2 GV Giáo viên 3 SV Sinh viên 4 SGK Sách giáo khoa 5 TN Thực nghiệm 6 ĐC Đối chứng 7 MM Mind map Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1:Bảng phân phối thực nghiệm - Bài kiểm tra số 1 72 Bảng 3.2: Bảng xếp loại - bài kiểm tra số 1 72 Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất - Bài kiểm tra số 1: 73 Bảng 3.4: Bảng kết quả các tham số thống kê - bài kiểm tra số 1 74 Bảng 3.5: Bảng tần số lũy tích hội tụ lùi - Bài kiểm tra số 1 74 Bảng 3.6:Bảng phân phối thực nghiệm - Bài kiểm tra số 2 76 Bảng 3.7: Bảng xếp loại - bài kiểm tra số 2 77 Bảng 3.8: Bảng phân phối tần suất - Bài kiểm tra số 2: 78 Bảng 3.9: Bảng kết quả các tham số thống kê - bài kiểm tra số 2 78 Bảng 3.10: Bảng tần số lũy tích hội tụ lùi - Bài kiểm tra số 2 79 [...]... việc ôn tập kiến thức - Rèn luyện cho sinh viên có đƣợc cách thức ôn tập kiến thức một cách hiệu quả với sự hỗ trợ của BĐTD 4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU - Hệ thống các kiến thức, kỹ năng sinh viên cần có đƣợc khi học xong phần: Điện học trong chƣơng trình Vật lý đại cƣơng - Hoạt động ôn tập kiến thức phần Điện học trong chƣơng trình Vật lý đại cƣơng ở trƣờng Cao đẳng Công nghiệp của SV với sự hỗ trợ của. .. vững kiến thức trong phần này, giúp cho SV học tập tốt hơn ở một số môn học của một số ngành học mà các em học tập Chính vì vậy, để hình thành cho SV khả năng ôn tập các kiến thức đã học với sự hỗ trợ của MM thì đây là nấc thang đầu tiên, tạo tiền đề và động lực cho sự thành công của SV trong việc học tập các phần khác của chƣơng trình Vật lý đại cƣơng Đồng thời với việc làm quen ôn tập kiến thức bằng... lý lớp 11 ban cơ bản , Trần Quốc Duy t với đề tài " Hƣớng dẫn SV tự ôn tập củng cố phần "Cơ học" trong chƣơng trình vật lý đại cƣơng với sự hỗ trợ của BĐTD" Do đó, việc hƣớng dẫn SV ôn tập phần 'Điện học" - Vật lý đại cƣơng với sự hỗ trợ của BĐTD là một vấn đề mới và cấp thiết để nghiên cứu 3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Hƣớng dẫn sinh viên làm quen với BĐTD và sử dụng BĐTD trong ghi chép, hệ thống hóa kiến... thể vận dụng vào các môn học khác và tăng cƣờng khả năng nghiên cứu tài liệu của bản thân hiệu quả hơn Xuất phát từ những lý do trên , tác giả đã lựa chọn vấn đề nghiên cứu là Hướng dẫn SV ôn tập phần Điện học trong chương trình Vật lý đại cương cho trường Cao đẳng Công nghiệp với sự hỗ trợ của BĐTD” làm đề tài luận văn thạc sĩ của bản thân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... nâng cao , Lê Thị Kiều Oanh với đề tài “Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học phần Cơ học Vật lý 10 nâng cao với sự hỗ trợ của MM và máy vi tính”, Lê Thị Hà với đề tài “Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS trong dạy giải BTVL chƣơng Động học chất điểm và Động lực học chất điểm Vật lý 10 nâng cao với sự hỗ trợ của MM”, Nguyễn Văn Quang với đề tài “Bồi Dƣỡng NLTH Vật lý cho HS... phần “ Điện học - Vật lý đại cƣơng với sự hỗ trợ của BĐTD - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm với sinh viên Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm để khẳng định tính khả thi của các biện pháp đề xuất và rút ra kết luận 7 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ, tôi chỉ nghiên cứu thực trạng và một số biện pháp hƣớng dẫn SV trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm ôn tập phần Điện học trong. .. cƣơng cho trƣờng Cao đẳng Công nghiệp với sự hỗ trợ của BĐTD Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG BĐTD TRONG VIỆC ÔN TẬP KIẾN THỨC VẬT LÝ CỦA SINH VIÊN 1 Ôn tập 1.1 Khái niệm ôn tập và mục đích của ôn tập Việc ôn tập những tri thức đã học là một khâu hết sức quan trọng không... quả của việc ôn tập hệ thống hóa kiến thức với sự hỗ trợ của BĐTD từ đó khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài 10 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng BĐTD trong việc ôn tập kiến thức Vật lý của sinh viên Chƣơng 2: Hƣớng dẫn sinh viên ôn tập phần “ Điện học chƣơng trình Vật lý đại. .. thức với sự hỗ trợ của Bản đồ tƣ duy - Nghiên cứu về cơ sở lý luận của việc ứng dụng BĐTD và phần mềm ImindMap trong học tập, nhất là trong việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức - Tổ chức buổi báo cáo, giới thiệu BĐTD cho sinh viên và hƣớng dẫn sử dụng phần mềm ImindMap trong việc lập các bản đồ tƣ duy - Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm hƣớng dẫn sinh viên rèn luyện các kỹ năng ôn tập kiến thức phần. .. chƣơng trình Vật lý đại cƣơng với sự hỗ trợ của BĐTD Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 8 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng BĐTD trong dạy và học Vật lý - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng BĐTD vào hoạt động học tập của sinh viên - Nghiên cứu nội dung phần “ Điện học - Vật lý đại . CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BĐTD 32 1. Tổng quan phần Điện học trong chƣơng trình Vật lý đại cƣơng 32 1.1. Vị trí phần Điện học trong chƣơng trình Vật lý đại cƣơng cho trƣờng Cao đẳng Công. dựng tiến trình. 47 4.2 Tiến trình hƣớng dẫn sinh viên ôn tập phần Điện học - vật lý đại cƣơng cho trƣờng cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tƣ duy. 50 4.2.1. Tiến trình tổng. phần "Cơ học& quot; trong chƣơng trình vật lý đại cƣơng với sự hỗ trợ của BĐTD" Do đó, việc hƣớng dẫn SV ôn tập phần &apos ;Điện học& quot; - Vật lý đại cƣơng với sự hỗ trợ của BĐTD là
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật lý đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy, hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật lý đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy, hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật lý đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay