bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

11 807 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

1 1 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Em hãy đọc thuộc bảng chia 6. Em hãy đọc thuộc bảng chia 6. 3 3 TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ. CỦA MỘT SỐ. TOÁN TOÁN 4 4 1.Bài toán: 1.Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo? Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo? Nhận xét: - Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. - Mỗi phần đó là 1/3 số kẹo. ? kẹo ? kẹo 12 k 12 k ẹo ẹo 5 5 Nhận xét: - Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. - Mỗi phần đó là 1/3 số kẹo. 12 k 12 k ẹo ẹo ? kẹo ? kẹo Bài giải: Bài giải: Chị cho em số kẹo là: Chị cho em số kẹo là: 12 : 3= 4 ( cái ) 12 : 3= 4 ( cái ) Đáp số: 4 cái kẹo Đáp số: 4 cái kẹo - Nếu chị cho em 1/2 số kẹo thì em Nếu chị cho em 1/2 số kẹo thì em được mấy cái kẹo? được mấy cái kẹo? 12 : 2 = 6 cái 12 : 2 = 6 cái - Nếu chị cho em 1/4 số kẹo thì em Nếu chị cho em 1/4 số kẹo thì em được mấy cái kẹo? được mấy cái kẹo? 12 : 4 = 3 cái 12 : 4 = 3 cái 1.Bài toán: 1.Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo? Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo? 6 6 1.Bài toán: 1.Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo? Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo? Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm như thế nào? Kết luận: Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần. (30 là số đó, 6 là là số phần) Ví dụ: 1/6 của 30 là: 30 : 6 = 5. 7 7 2.Luyện tập: 2.Luyện tập: Bài 1: Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm? Bài 1: Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm? a. 1/2 của 8 kg là ……………… kg. a. 1/2 của 8 kg là ……………… kg. b. 1/4 của 24 lít là …………… l. b. 1/4 của 24 lít là …………… l. c. 1/5 của 35 m là ……………… m. c. 1/5 của 35 m là ……………… m. d. 1/6 của 54 phút là ……………. Phút. d. 1/6 của 54 phút là ……………. Phút. 24 : 4 = 6 54 : 6 = 9 35 : 5 = 7 (hoặc 1/2 của 8 kg là: (hoặc 1/2 của 8 kg là: 4 4 kg) kg) 8 8 2.Luyện tập: 2.Luyện tập: Bài 2: Một cửa hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải Bài 2: Một cửa hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh? xanh? Tóm tắt: ? m ? m Bài giải: Cửa hàng đó đã bán được số mét vải xanh là: 40 : 5 = 8 (m) Đáp số: 8 m vải xanh 40 m 40 m 40 m 40 m 9 9 3.Trò chơi: 3.Trò chơi: “Truyền điện”: “Truyền điện”: Tìm một phần mấy của một số. Tìm một phần mấy của một số. Cách chơi: Cách chơi: Lần lượt một số học sinh mỗi tổ: một học sinh nêu yêu cầu rồi Lần lượt một số học sinh mỗi tổ: một học sinh nêu yêu cầu rồi chỉ học sinh tổ khác trả lời, nếu trả lời đúng thì được nêu yêu chỉ học sinh tổ khác trả lời, nếu trả lời đúng thì được nêu yêu cầu và chỉ bạn tổ khác. Nếu trả lời chậm hoặc sai thì bị “điện cầu và chỉ bạn tổ khác. Nếu trả lời chậm hoặc sai thì bị “điện giật” và đứng tại chỗ. giật” và đứng tại chỗ. 10 10 Kết luận: Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần. [...]...TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC Mạnh khỏe - Hạnh phúc 11 . Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. - Mỗi phần đó là 1 /3 số kẹo. ? kẹo ? kẹo 12 k 12 k ẹo ẹo 5 5 Nhận xét: - Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. - Mỗi phần đó là 1 /3 số kẹo. 12 k 12 k ẹo ẹo ?. 1 /5 của 35 m là ……………… m. c. 1 /5 của 35 m là ……………… m. d. 1/ 6 của 54 phút là ……………. Phút. d. 1/ 6 của 54 phút là ……………. Phút. 24 : 4 = 6 54 : 6 = 9 35 : 5 = 7 (hoặc 1 /2 của 8 kg là: (hoặc 1 /2. CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ. CỦA MỘT SỐ. TOÁN TOÁN 4 4 1 .Bài toán: 1 .Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1 /3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo? Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1 /3 số
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn