bài giảng toán 3 chương 1 bài 8 ôn tập về giải toán

8 535 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 15:28

MÔN TOÁN LỚP 3 MÔN TOÁN LỚP 3 Bài 11: Bài 11: Ôn tập về giải toán Ôn tập về giải toán A. MỤC TIÊU A. MỤC TIÊU Giúp học sinh : Giúp học sinh : Củng cố về giải toán nhiều hơn, ít hơn Củng cố về giải toán nhiều hơn, ít hơn Giới thiệu vê tìm phần hơn ( phần kém ) Giới thiệu vê tìm phần hơn ( phần kém ) Rèn cho học sinh kỹ năng tính toán, kỹ năng trình bày bài toán có lời văn. Rèn cho học sinh kỹ năng tính toán, kỹ năng trình bày bài toán có lời văn. B. Nội dung Chia thành 6 Slide Slide 1 : Tên đề bài Slide 2 : Mục tiêu Slide 3 : Bài 1 Slide 4 : Bài 2 Slide 5 : Bài 3 Slide 6 : Bài 4 Đội một trồng được 230 cây, đội hai trồng được nhiều hơn Đội một trồng được 230 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 90 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây ? đội một 90 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây ? Tóm tắt: Tóm tắt: 230 cây 90 cây Đội 1 Đội 2 ? cây Bài giải: Đội hai trồng được số cây là : 230 + 90 = 320 ( cây ) Đáp số : 320 cây Môt cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng, Môt cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 lít xăng. buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng ? lít xăng ? Tóm tắt: Tóm tắt: Buổi sáng : Buổi chiều : 635 lít 128 lít ? lít Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán được là : 635 – 128 = 507 ( lít ) Đáp số : 507 lít xăng a) a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam ? Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam ? Tóm tắt Tóm tắt Bài giải Số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam ở hàng dưới là : 7 – 5 = 2 ( quả ) Đáp số : 2 quả cam } b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu ? Tóm tắt Bạn nữ : Bạn nam : } 19 bạn 16 bạn ? bạn Bài giải Số bạn nữ nhiều hơn bạn nam là : 19 – 16 = 3 ( bạn ) Đáp số : 3 bạn ? quả Học sinh làm việc cá nhân Học sinh làm việc cá nhân Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu kg ? nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu kg ? Tóm tắt: Tóm tắt: 35 kg ? kg 50 kg Số kg bao ngô nhẹ hơn bao gạo là : 50 – 35 = 15 ( kg ) Đáp số : 15 kg Bao ngô : Bao gạo : . MÔN TOÁN LỚP 3 MÔN TOÁN LỚP 3 Bài 11 : Bài 11 : Ôn tập về giải toán Ôn tập về giải toán A. MỤC TIÊU A. MỤC TIÊU Giúp học sinh : Giúp học sinh : Củng cố về giải toán nhiều hơn,. tính toán, kỹ năng trình bày bài toán có lời văn. B. Nội dung Chia thành 6 Slide Slide 1 : Tên đề bài Slide 2 : Mục tiêu Slide 3 : Bài 1 Slide 4 : Bài 2 Slide 5 : Bài 3 Slide 6 : Bài 4 Đội. Tóm tắt: Tóm tắt: 230 cây 90 cây Đội 1 Đội 2 ? cây Bài giải: Đội hai trồng được số cây là : 230 + 90 = 32 0 ( cây ) Đáp số : 32 0 cây Môt cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng, Môt cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 1 bài 8 ôn tập về giải toán, bài giảng toán 3 chương 1 bài 8 ôn tập về giải toán, bài giảng toán 3 chương 1 bài 8 ôn tập về giải toán

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn