bài giảng toán 3 chương 1 bài 4 trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)

9 401 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 15:28

. 12 7 - Tính : 1 42 2 11 4 - 5 64 215 - Tính : 2 627 4 43 - 746 2 51 - 555 16 0 - 41 4 30 8 34 9 39 5 49 5 18 4 Thứ ngày tháng năm Thứ ngày tháng năm Toán Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần. 7 nhớ 1 . 7 4 *1 thêm 1 bằng 2; 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. 1 * 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 2 43 2 – 215 = 217 b) 627 – 1 43 = ? 627 1 43 - * 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. * 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ. 12 trừ 4 bằng 8 , viết 8 nhớ 1. * 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. 627 – 1 43 = 48 4 84 Thứ ngày tháng năm Thứ ngày tháng năm Toán Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ) 5 41 12 7 - Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 1 bài 4 trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần), bài giảng toán 3 chương 1 bài 4 trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần), bài giảng toán 3 chương 1 bài 4 trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn