slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính

38 985 3
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 11:02

Chương 8 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH BÁO CÁO THU NHẬP Doanh thu (REV) 2.160 Chi phí hàng bán (CGS – Cost of Goods Sold) 1.944 EBIT 216 Lãi vay (INT) 36 Lãi trước thuế (EBT) 180 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TAX) 90 Lãi ròng (EAT) 90 MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RÚT GỌN) 2004 2003 Tài sản Vốn luân chuyển (NWC) 200 160 Tài sản cố định (FA) 800 740 Tổng tài sản 1.000 900 Nguồn vốn Nợ vay (D) 400 400 Vốn cổ phần (E) 600 500 Tổng nợ và vốn cổ phần 1.000 900 MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Nguồn và sử dụng nguồn Nguồn vốn Sử dụng nguồn Lãi ròng (NET) 90 Tăng vốn luân chuyển (∆NWC) 40 Khấu hao (DEP) 80 Dòng tiền hoạt động (OCF) 170 Đầu tư (INV) 140 Vay (∆D) 0 Lợi tức cổ phần 54 Phát hành cổ phần (SI) 64 Tổng nguồn 234 Tổng sử dụng nguồn 234 MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Các giả định cơ bản:  (1) Doanh số và chi phí hoạt động dự kiến tăng 30%.  (2) Sẽ không phát hành cổ phần thường.  (3) Lãi suất vẫn giữ 9%. Giả định tất cả nợ mới đều được sử dụng ngay từ đầu năm do dó phải trả tiền lãi cho cả năm.  (4) Công ty vẫn áp dụng tỷ lệ chia lợi tức cổ phần truyền thống là 60%  (5) Vốn luân chuyển và tài sản cố định sẽ tăng 30% để hỗ trợ cho doanh số tăng thêm. Khấu hao giữ nguyên ở mức 10% của TSCĐ. Giả định tất cả các khoản đầu tư mới đều được thực hiện đầu năm để tính khấu hao cho cả năm.  (6) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 50%/năm. MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Các phương trình cho mô hình kế hoạch tài chính:  Các phương trình báo cáo thu nhập  (1) REV = Theo dự báo của người sử dụng mô hình  (2) CGS = a 1 REV  (3) INT = a 2 D (a2 = lãi suất)  (4) TAX = a 3 (REV – CGS – INT) (a3 = thuế suất)  (5) NET = REV – CGS – INT – TAX (đồng nhất thức kế toán). MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Các phương trình báo cáo nguồn và sử dụng  (6) DEP = a 4 FA  (7) ∆D = ∆NWC + INV + DIV – NET – DEP – SI (đồng nhất thức kế toán).  (8) SI = Giá trị do người sử dụng mô hình ấn định.  (9) ∆NWC= NWC – NWC (-1) (đồng nhất thức kế toán).  (10) INV = DEP + FA – FA(-1) (đồng nhất thức kế toán).  (11) DIV = a 5 NET (a 5 = tỷ lệ chia cổ tức) MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Các phương trình bảng cân đối kế toán  (12) NWC = a 6 REV  (13) FA = a 7 REV  (14) D = ∆D + D(-1) (đồng nhất thức kế toán).  (15) E = E(-1) + NET – DIV + SI(đồng nhất thức kế toán). MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH BÁO CÁO THU NHẬP Doanh thu (REV) 2.080 Chi phí hàng bán (CGS – Cost of Goods Sold) 2.527 EBIT 281 Lãi vay (INT) 59 Lãi trước thuế (EBT) 222 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TAX) 111 Lãi ròng (EAT) 111 MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RÚT GỌN) 2005 2004 Tài sản Vốn luân chuyển (NWC) 260 200 Tài sản cố định (FA) 1.040 800 Tổng tài sản 1.300 1.000 Nguồn vốn Nợ vay (D) 655,6 400 Vốn cổ phần (E) 644,4 600 Tổng nợ và vốn cổ phần 1.300 1.000 [...]... CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH     TÌM KIẾM KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỐI ƯU: Cuối cùng, giám đốc tài chính sẽ phán đốn xem kế hoạch nào là tốt nhất Các nhà hoạch định tài chính thường gặp phải những vấn đề khơng thể giải quyết được và đối phó với các vấn đề này một cách tốt nhất có thể được theo phán đốn của mình Nên nhớ, khơng có kế hoạch tài chính hồn hảo CÁC U CẦU CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH... thể chấp nhận và rủi ro nào là khơng đáng chấp nhận CÁC U CẦU CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Các u cầu để lập kế hoạch có ba điểm đáng được nhấn mạnh:  Dự báo Tìm kiếm kế hoạch tài chính tối ưu Kế hoạch tài chính phải linh hoạt   CÁC U CẦU CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH      DỰ BÁO: Doanh nghiệp sẽ khơng bao giờ có được các dự báo hồn tồn chính xác Vấn đề là doanh nghiệp phải đạt được khả năng dự báo tốt... lẻ Hiệu ứng tổng thể của quyết định đầu tư và quyết định tài trợ được gọi là lập kế hoạch tài chính và kết quả cuối cùng là bản kế hoạch tài chính Kế hoạch cũng giúp các giám đốc tài chính tránh được các bất ngờ và sẽ chủ động phản ứng như thế nào khi những sự kiện bất ngờ khơng thể tránh được xảy ra Cuối cùng, kế hoạch tài chính giúp thiết lập những mục tiêu nhất qn để khuyến khích các giám đốc... hóa một phần quan trọng của việc lập kế hoạch mà thường nhàm chán, chiếm nhiều thời gian  Ngày nay các chương trình bảng tài chính phân cột (spreadsheet program) được sử dụng để giải quyết các bài tốn lập kế hoạch tài chính khá phức tạp  Việc sử dụng mơ hình sẽ nâng cao tính linh hoạt trong q trình hoạch định tài chính KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    Các quyết định đầu tư, tài trợ và cổ tức ln tương tác... quả hoạt động KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    Kế hoạch tài chính ngắn hạn thường khơng q 12 tháng sắp tới, doanh nghiệp ln mong muốn đoan chắc rằng mình có đủ tiền mặt để thanh tốn các hóa đơn, các khoản vay và cho vay ngắn hạn được dàn xếp theo cách có lợi nhất cho mình Kế hoạch dài hạn, thường là 5 năm, mặc dù có nhiều doanh nghiệp lập kế hoạch xa hơn cho 10 năm hay hơn nữa Kế hoạch tài chính sẽ dự báo... nào TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Kế hoạch tài chính khơng chỉ là dự báo:  Dự báo hầu như chỉ tập trung vào viễn cảnh trong tương lai Đây là điều kiện cần nhưng chưa đủ Hoạch định tài chính quan tâm đến các tập hợp của những câu hỏi What-if để tạo ra sự chủ động và linh hoạt Việc xây dựng kịch bản và phân tích độ nhạy có thể rất hữu ích trong hoạch định tài chính Hoạch định tài chính :    ... nào TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH   Kế hoạch tài chính là một q trình gồm: Phân tích các giải pháp đầu tư, tài trợ và cổ tức mà doanh nghiệp có thể lựa chọn    Giả định về tốc độ tăng trưởng, đầu tư mới tài sản cố định ròng Khơng phát hành cổ phần thường, lãi vay dự kiến là 9% của số dư nợ cuối kỳ Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Dự kiến các kết quả tương lai... cân đối kế tốn Bảng báo cáo thu nhập Các báo cáo nguồn và sử dụng tiền mặt KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Một kế hoạch tài chính hồn tất :     Cho một doanh nghiệp lớn là một tài liệu khổng lồ Của một doanh nghiệp nhỏ hơn có cùng các thành phần nhưng ít chi tiết hơn Đối với các doanh nghiệp nhỏ nhất, mới thành lập thì hồn tồn nằm trong đầu các giám đốc tài chính Các thành phần căn bản của các kế hoạch đều... xây dựng dựa trên nhiều tình huống về quyết định đầu tư, tài trợ và phân phối thì nhà quản lý phải đưa ra quyết định chọn giải pháp nào Đo lường thành quả đạt được sau này so với các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Nội dung của một kế hoạch tài chính hồn tất:      Cho một doanh nghiệp lớn là một tài liệu khổng lồ Của một doanh nghiệp nhỏ hơn có cùng các... thành lập thì hồn tồn nằm trong đầu các giám đốc tài chính Kế hoạch tài chính sẽ dự báo các bảng cân đối kế tốn, bảng báo cáo thu nhập và các báo cáo nguồn và sử dụng tiền mặt Kế hoạch tài chính cũng sẽ trình bày chi tiêu vốn dự kiến (Capital Expenditure), thí dụ, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư cho sản phẩm mới, cho các chi tiêu bắt buộc khác và theo bộ phận hay ngành kinh doanh TỔNG QUAN VỀ KẾ . quyết định đầu tư và quyết định tài trợ. được gọi là lập kế hoạch tài chính và kết quả cuối cùng là bản kế hoạch tài chính .  Kế hoạch cũng giúp các giám đốc tài chính tránh được các bất ngờ. cùng, kế hoạch tài chính giúp thiết lập những mục tiêu nhất quán để khuyến khích các giám đốc và cung cấp những tiêu chuẩn cho việc đo lường thành quả hoạt động. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Kế hoạch tài. lập kế hoạch mà thường nhàm chán, chiếm nhiều thời gian.  Ngày nay các chương trình bảng tài chính phân cột (spreadsheet program) được sử dụng để giải quyết các bài toán lập kế hoạch tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính, slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính, slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính, MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CÁC YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, TÀI TRỢ BÊN NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay