slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính

38 863 3
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 11:02

. quyết định đầu tư và quyết định tài trợ. được gọi là lập kế hoạch tài chính và kết quả cuối cùng là bản kế hoạch tài chính .  Kế hoạch cũng giúp các giám đốc tài chính tránh được các bất ngờ. cùng, kế hoạch tài chính giúp thiết lập những mục tiêu nhất quán để khuyến khích các giám đốc và cung cấp những tiêu chuẩn cho việc đo lường thành quả hoạt động. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Kế hoạch tài. lập kế hoạch mà thường nhàm chán, chiếm nhiều thời gian.  Ngày nay các chương trình bảng tài chính phân cột (spreadsheet program) được sử dụng để giải quyết các bài toán lập kế hoạch tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính, slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính, slide bài giảng tcdn lập kế hoạch tài chính, MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CÁC YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, TÀI TRỢ BÊN NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay