Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC

81 697 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 16:39

Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368MỤC LỤCMỤC LỤC .1DANH MỤC CÁC TỪ VẾT TẮT .4DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ,BẢNG,BIỂU ĐỒ .5LỜI NÓI ĐẦU .7CHƯƠNG I.THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO C.N.D .8 1.Giới thiệu về công ty .8 1.1.Quá trình hình thành phát triển .8 1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty .9 1.3.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .10 1.4.Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty CPSX TM bao C.N.D SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .13 2.Thực trạng về quản lý hoạt động đầu tại công ty .17 2.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu .17 2.2.Công tác thẩm định dự án .18 2.3.Giai đoạn thực hiện đầu .18 2.3.1.Công tác thiết kế lập dự toán thi công .19 2.3.2.Công tác đấu thầu .18 2.3.3.Công tác thi công xây lắp công trình .19 2.3.4.Chạy thử nghiệm thu sử dụng .20 2.4.Giai đoạn vận hành kết quả đầu .20 3.Tổng quan về hoạt động đầu phát triển tại Công ty CPSX TM bao C.N.D .21SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1.Vốn đầu phát triển qua các năm .21 3.2.Nguồn vốn cấu vốn đầu tại Công ty CPSX TM bao C.N.D .23 3.2.1.Nguồn vốn của công ty .23 3.2.2.Cơ cấu vốn đầu của công ty .24 3.3.Tình hình đầu phát triển của công ty tính theo nội dung .25 3.3.1. Đầu vào tài sản cố định .26 3.3.2. Đầu phát triển nguồn nhân lực .31 3.3.3. Đầu cho hoạt động Marketing nghiên cứu mở rộng thị trường .39 3.3.4. Đầu cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 .41 3.3.5. Đầu bổ sung hàng tồn trữ .43 4.Kết quả hiệu quả của hoạt động đầu tại Công ty CPSX TM bao C.N.D giai đoạn 2005-2008 .43SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.1.Kết quả .43 4.1.1.Về khối lượng vốn đầu .43 4.1.2.Kết quả đầu cho máy móc thiết bị .44 4.1.3.Kết quả đầu cho phát triển nguồn nhân lực .46 4.1.4.Kết quả đầu cho hoạt động Marketing nghiên cứu mở rộng thị trường .46 4.2.Hiệu quả .47 4.2.1.Mức gia tăng doanh thu lợi nhuận giai đoạn 2005-2008 .47 4.2.2.Doanh thu lợi nhuận tăng thêm so với tài sản cố định mới huy động so với vốn đầu .51 4.2.3.Số lao động thu nhập bình quân tăng thêm .53 4.2.3.1.Số lao động tăng thêm .53 4.2.3.2.Thu nhập bình quân tăng thêmSV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .54 4.3.Khó khăn hạn chế nguyên nhân .55 4.3.1.Những khó khăn hạn chế .55 4.3.1.1.Khó khăn về vốn .55 4.3.1.2.Về đầu cho nhà xưởng .55 4.3.1.3.Về đầu cho máy móc thiết bị .56 4.3.1.4.Về đầu phát triển nguồn nhân lực .56 4.3.1.5.Về hoạt động marketing nghiên cứu mở rộng thị trường .57 4.3.1.6.Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động tới sự phát triển của công ty .57 4.3.2.Nguyên nhân .58CHƯƠNG II. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO C.N.DSV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .59 1. Định hướng phát triển của công ty 59 1.1.Quan điểm phát triển nguyên tắc phát triển của công ty 59 1.2.Chiến lược phát triển 59 1.2.1.Mục tiêu tổng quát 59 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 59 2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu phát triển tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại bao C.N.D 63 2.1.Giải pháp về vốn 63 2.2.Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng nhà xưởng 66 2.3.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới trang thiết bị máy móc công nghệ 67 2.4.Giải pháp đầu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lựcSV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 68 2.5.Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nghiên cứu mở rộng thị trường 70 2.6.Giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới sự phát triển của công ty 71KẾT LUẬN 73DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTCPSX TM :Cổ phần sản xuất thương mại.TNHH:Trách nhiệm hữu hạn. PTNNL:Phát triển nguồn nhân lực.SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368CBQL:Cán bộ quản lý.TSCĐ:Tài sản cố định.ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.HĐQT:Hội đồng quản trị. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ,BẢNG,BIỂU ĐỒHình 1.1.Cơ cấu tổ chức của công ty CPSX TM bao C.N.D 9Hình 1.2.Quá trình sản xuất sản phẩm của công tySV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .13Hình 1.3.Sơ đồ quản lý máy móc thiết bị .14Hình 1.4. Quá trình thực hiện các dự án của công ty .17Hình 1.5.Mô hình chủ đầu trực tiếp quản lý dự án .19Hình 1.6.Mô hình quản lý chất lượng dựa trên quá trình -Áp dụng ISO9001 :2000 .42Hình 2.1.Máy phức hợp loại GFH-850A .61Hình 2.2.Máy làm túi đa năng ký hiệu GWDF – 420 .62Bảng 1.1.Các nguyên vật liệu chính .16Bảng 1.2.Vốn đầu qua các năm .21Bảng 1.3.Tốc độ gia tăng vốn đầu qua các năm .22Bảng 1.4.Tình hình huy động vốn đầu của công tySV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47ĐWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .23Bảng 1.5.Cơ cấu nguồn vốn của công ty .24Bảng 1.6.Nội dung đầu của công ty qua các năm .25Bảng 1.7.Nội dung đầu vào tài sản cố định qua các năm .27Bảng 1.8.Tốc độ gia tăng vốn đầu cho tài sản cố định .28Bảng 1.9.Tỷ trọng vốn đầu cho tài sản cố định so với tổng vốn đầu .29Bảng 1.10.Tài sản cố định của công ty tính đến hết năm 2008 .30Bảng 1.11.Lao động của công ty qua các năm .32Bảng 1.12.Kinh phí đầu cho phát triển nguồn nhân lực .34Bảng 1.13:Tốc độ gia tăng vốn đầu cho phát triển nguồn nhân lực .35Bảng 1.14.Tỷ trọng vốn đầu phát triển nguồn nhân lực trong tổng vốn đầu của công ty .37SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ[...]... :" ;Đánh giá thực trạng đầu phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất Thương mại bao C.N.D. "Em xin trân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt cùng các chú,anh chị trong công ty Cổ phấn sản xuất Thương mại bao C.N.D trong q trình hồn thành đề tài này.Em xin chân thành cảm ơn!CHƯƠNG I.THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO C.N.D. SV:Lưu... 2000 ,và đạt 175,6 triệu đồng còn năm đầu ít nhất là năm 2005 đạt 45 triệu đồng.Nhìn tổng thể ta thể thấy rằng vốn đầu của cơng ty CPSX TM bao C.N.D chủ yếu là được đầu vào tài sản cố định(chiếm tới 91,797%) ,đầu phát triển nguồn nhân lực đầu phát triển khác chiếm một tỷ lệ khá thấp vào khoảng 8,203% trong đó đầu phát triển nguồn nhân lực là 3,028% đầuphát triển. .. tại phát triển của doanh nghiệp cũng như của công ty đó.Nhận thức được tầm quan trọng đó,trong những năm qua cơng ty CPSX TM bao C.N.D ln chú trọng tới công tác đầu phát triển tại công ty. Trong giai đoạn 2005-2008 công ty đã đầu theo các nội dung sau:Bảng 1.6.Nội dung đầu của công ty qua các năm. (Đơn vị :1000đ) NămNội dung đầu tư 2005 2006 2007 2008 Đầu vào tài sản cố định... Đầu vào tài sản cố định.Theo bảng đầu vào tài sản cố định của cơng ty CPSX TM bao C.N.D thì đầu vào tài sản cố định chủ yếu là đầu vào máy móc trang thiết bị của cơng ty. Năm 2006 là năm đầu vào trang thiết bị máy móc nhiều nhất đạt 4.579,705 SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư: 47Đ 5,175 3,028 91,797Biểu đồ 1.2:Cơ cấu vốn đầu theo nội dung giai đoạn 2005-2008(Đơn vị:%)Tài sản. .. sẵn sàng sa thải tuyển dụng lao động khác.Cơng ty CPSX TM bao C.N.D lại khơng như vậy .Công ty quan niệm rằng con người là tài sản của doanh nghiệp vì vậy cơng ty ln coi trọng việc đầu vào phát triển nguồn nhân lực. Để thực hiện nhiệm vụ đầu phát triển nguồn nhân lực ,công ty đã lập kế hoạch tuyển dụng phát triển nguồn nhân lực theo hướng tuyển chọn lao động đầu vào phù hợp vói... 0918.775.368 59 1. Định hướng phát triển của công ty 59 1.1.Quan điểm phát triển nguyên tắc phát triển của công ty 59 1.2.Chiến lược phát triển 59 1.2.1.Mục tiêu tổng quát 59 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 59 2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu phát triển tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại bao C.N.D 63 2.1.Giải pháp về vốn 63 2.2.Giải pháp về nâng cao hiệu quả... đầu của công ty 24 3.3.Tình hình đầu phát triển của cơng ty tính theo nội dung 25 3.3.1. Đầu vào tài sản cố định 26 3.3.2. Đầu phát triển nguồn nhân lực 31 3.3.3. Đầu cho hoạt động Marketing nghiên cứu mở rộng thị trường 39 3.3.4. Đầu cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 41 3.3.5. Đầu bổ sung hàng tồn trữ 43 4.Kết quả hiệu quả của hoạt động đầu. .. với tổng vốn đầu lại xu hướng giảm.Cơng ty đã chú trọng đến vấn đề này sẽ tiến hành nâng dần tỷ trọng cho vốn đầu phát triển nguồn nhân lực công ty sẽ dự định năm 2009 sẽ đầu cho phát triển nguồn nhân lực đạt trên 100 triệu đồng ,và sẽ nâng tỷ trọng vốn đầu lên khoảng trên 12%.Bảng 1.14.Tỷ trọng vốn đầu phát triển nguồn nhân lực trong tổng vốn đầu của công ty. (Đơn vị:1000đ;%)... cơng cuộc đầu lớn:Chính là dự án thành lập lên cơng ty CPSX TN bao C.N.D. Q trình thực hiện của công cuộc đầu này trải qua 3 giai đoạn:SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư: 47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Chuẩn bị đầu tư. -Thực hiện đầu tư. -Vận hành kết quả đầu tư. Hình 1.4. Quá trình thực hiện các dự án của công ty 2.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong... Thương mại bao C.N.D là một doanh nghiệp nhỏ được thành lập năm 2005 . Đến nay,trải qua hơn 4 năm hoạt động cơng ty đã những kết quả kinh doanh đáng khích lệ.Có được kết quả này là nhờ cơng ty đã quan tâm ,chú trọng nhiều đến hoạt động đầu phát triển ,công ty nhận thức được rằng hoạt động đầu phát triển là vô cùng quan trọng bởi đầu phát triển quyết định tới sự tồn tại phát triển . xin tr n thành c m n sự hướng d n t n tình c a PGS.TS Nguy n Bạch Nguyệt c ng c c cô chú,anh chị trong c ng ty C ph n s n xuất và Thương mại bao bì C. N. D. đồng qu n trị về đánh giá th c trạng c ng t c qu n lý hoạt động s n xuất kinh doanh c a c ng ty. -M c c t c đối với mỗi c ph n, loại c ph n và tổng số c
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC, Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC, Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC, Định hướng phát triển của công ty.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn