tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học thị xã từ sơn - tỉnh bắc ninh

108 646 4
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 07:41

. dƣỡng NLSP cho GVTH thị xã Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh 59 Kết luận chƣơng 2 63 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH 64 3.1 giáo viên Tiểu học thị xã Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh còn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới GDTH. Nếu xây dựng đƣợc biện pháp tổ chức bồi dƣỡng NLSP cho giáo viên Tiểu học Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh. đề bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên Tiểu học& quot; (Từ trang 10 đến trang 36); + Chƣơng 2: Phân tích “ Thực trạng công tác bồi dưỡng NLSP cho giáo viên Tiểu học thị xã Từ Sơn- tỉnh Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học thị xã từ sơn - tỉnh bắc ninh, tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học thị xã từ sơn - tỉnh bắc ninh, tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học thị xã từ sơn - tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn