biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe tại trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm đông bắc

106 265 1
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 07:04

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 0 THÂN VĂN HOẠT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGHỀ LÁI XE TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của cá nhân tôi, đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Bình. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình khoa học nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Thái Nguyên, tháng 5 năm 2013 Học viên Thân Văn Hoạt Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tác giả được sự hướng dẫn tận tình của quý thầy giáo, cô giáo; được sự quan tâm tạo điều kiện của cơ quan; sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Với lòng kính trọng và tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo; các phòng, khoa chuyên môn; quý thầy, cô giáo và Hội đồng khoa học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Bình, người hướng dẫn đề tài khoa học, đã tận tình trợ giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe; các thầy, cô là trưởng, phó các phòng, khoa, tổ bộ môn; giáo viên và HV của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong việc cung cấp số liệu, trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài. Xin bày tỏ tình cảm chân thành, lòng biết ơn đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn. Mặc dù, tác giả đã có nhiều cố gắng hoàn thành đề tài này nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Với mong muốn đề tài được góp phần vào sự phát triển đào tạo nghề lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, vì vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 5 năm 2013 Tác giả Thân Văn Hoạt Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn nh÷ng côm tõ viÕt t¾t trong luËn v¨n BP : Biện pháp CĐNCN&NLĐB : Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc CB : Cán bộ CNH- HĐH : Công nghiệp hoá- hiện đại hoá CNV : Công nhân viên CSVC : Cơ sở vật chất CBQL : Cán bộ quản lý DH : Dạy học ĐTNLĐNT : Đào tạo nghề lao động nông thôn ĐT&SHLX : Đào tạo và sát hạch lái xe GV : Giáo viên GPLX : Giấy phép lái xe GD : Giáo dục GDĐT : Giáo dục- đào tạo GAĐT : Giáo án điện tử HTTS&TVVL : Hỗ trợ tuyển sinh và tƣ vấn việc làm HV : Học viên HS : Học sinh HĐĐT : Hoạt động đào tạo HĐDH : Hoạt động dạy học HĐGD : Hoạt động giáo dục KĐCLDH : Kiểm định chất lƣợng dạy học KHKT : Khoa học kỹ thuật NN&TH : Ngoại ngữ và tin học PPDH : Phƣơng pháp dạy học QL : Quản lý Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn QLNT : Quản lý nhà trƣờng QTDH : Quá trình dạy học QTGD : Quá trình giáo dục QLGD : Quản lý giáo dục SX&DVKHKT : Sản xuất và dịch vụ khoa học kỹ thuật TBDH : Thiết bị dạy học TBM : Tổ bộ môn TB&ĐT : Thiết bị và đầo tƣ TH&TNNLN : Thực hành và thực nghiệm nông lâm nghiệp TPHL&TV : Phát triển học liệu và thƣ viện Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 4 7. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGHỀ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ. 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản 7 1.2.1. Quản lý 7 1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học 8 1.2.3. Biện pháp quản lý 9 1.2.4. Hoạt động dạy học 10 1.2.5. Quá trình dạy học và bản chất của nó 10 1.2.6. Quản lý quá trình dạy học 12 1.3. Đào tạo nghề 13 1.3.1. Mục tiêu đào tạo nghề 13 1.3.2. Nộ i dung đà o tạ o nghề 13 1.3.3. Phƣơng phá p đà o tạ o nghề 14 1.4. Đào tạo nghề lái xe 15 1.4.1. Mục tiêu của đào tạo nghề lái xe 15 1.4.2. Yêu cầu đối với đào tạo lái xe 15 1.4.3. Các quy định về đào tạo lái xe 16 1.4.4. Quản lý hoạt động dạy nghề lái xe của GV 16 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.4.5. Quản lý hoạt động học tập nghề lái xe của HV 19 1.4.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến QL HĐDH nghề lái xe 19 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGHỀ LÁI XE Ở TRUNG TÂM ĐT&SHLX- TRƢỜNG CĐNCN&NLĐB 22 2.1. Khái quát chung về Trƣờng CĐNCN&NLĐB và Trung tâm ĐT&SHLX 22 2.1.1. Vài nét khái quát về Trƣờng CĐNCN&NLĐB 22 2.1.2. Khái quát về Trung tâm ĐT&SHLX 23 2.2. Thực trạng QL HĐDH nghề lái xe ở Trung tâm ĐT&SHLX- Trƣờng CĐNCN&NLĐB. 31 2.2.1. QL hoạt động dạy nghề lái xe của GV 32 2.2.2. QL hoạt động học tập nghề lái xe của HV 38 2.2.3. QL cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nghề lái xe 42 2.2.4. QL công tác xã hội hóa giáo dục 44 2.3. Nguyên nhân ảnh hƣởng đến thực trạng trên 44 2.3.1. Nguyên nhân khách quan 44 2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 45 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGHỀ LÁI XE Ở TRUNG TÂM ĐT&SHLX- TRƢỜNG CĐNCN&NLĐB 47 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 47 3.1.1. Đảm bảo tính đồng bộ 47 3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn 47 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 47 3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe 48 3.2.1. Tăng cƣờng quản lý nề nếp dạy học nghề lái xe 48 3.2.2. Quản lý đổi mới PPDH nghề lái xe 53 3.2.3. Tổ chức hoạt động học tập ngoài giờ chính khóa cho HV học nghề lái xe 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.2.4. Tăng cƣờng đầu tƣ và nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC, trang TBDH nghề lái xe 61 3.3. Mối quan hệ của các biện pháp 63 3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi 64 3.4.1. Quy trình khảo nghiệm 64 3.4.2. Kết quả khảo nghiệm 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 1. Kết luận 68 2. Một số kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ, PHIẾU Bảng 1.1. Lịch sử đào tạo nghề lái xe 5 Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức Trƣờng CĐNCN&NLĐB 23 Sơ đồ 2.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ĐT&SHLX 24 Biểu đồ 2.1. Số liệu tổng kết về số lƣợng, trình độ và thâm niên giảng dạy nghề lái xe của CB, GV tính đến hết năm 2012 26 Biểu đồ 2.2. Số lƣợng HV học lái xe ô tô 27 Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ thi đỗ sau mỗi khóa học 28 Bảng 2.1. Đánh giá của CB, GV và HV về mức độ thực hiện các nội dung QL tại Trung tâm ĐT&SHLX 31 Bảng 2.2. Nhận thức của CB, GV về thực hiện các biện pháp quản lý nề nếp dạy học 32 Biểu đồ 2.4. Tƣơng quan giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện các biện pháp QL nề nếp dạy học 34 Bảng 2.3. Tình hình thực hiện thời gian lên lớp và cung đƣờng tập lái xe của GV 35 Bảng 2.4. Nhận thức của CBQL, GV về thực hiện các biện pháp QL đổi mới PPDH, (1 ≤ X ≤ 3), n = 30 36 Biểu đồ 2.5. Tƣơng quan giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện các biện pháp QL đổi mới PPDH nghề lái xe 38 Bảng 2.5. Nhận thức của CBQL, GV về thực hiện các biện pháp QL HĐDH, với (1 ≤ X ≤ 3), n = 30. 38 Biểu đồ 2.6. Tƣơng quan giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động học của HV 40 Bảng 2.6. Nhận thức của HV về thực hiện các biện pháp QL hoạt động học, với (1 ≤ X ≤ 3), n = 40 41 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bảng 2.7. Nhận thức của CBQL, GV về thực hiện các biện pháp QL CSVC, trang TBDH, với (1 ≤ X ≤ 3), n = 30 42 Biểu đồ 2.7. Tƣơng quan giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện các biện pháp QL CSVC, trang TBDH nghề lái xe. 43 Phiếu 3.1. Góp ý của HV về Bài học số 6: Thực hành lái xe trên đƣờng trung du, đèo núi 50 Bảng 3.1. Tổng hợp đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp tăng cƣờng quản lý HĐĐT ở Trung tâm ĐT&SHLX, với n= 20 64 Bảng 3.2. Tổng hợp đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất, với 1 < < 3, n=20. 65 Biểu đồ 3.1. Tƣơng quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp QL HĐĐT ở Trung tâm ĐT&SHLX 66 [...]... lái xe tại Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ ̀ và Nông lâm Đông Bắc 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động d¹y häc nghề lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xeTrƣờng CĐNCN&NLĐB 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe ở Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe- Trƣờng CĐNCN&NLĐB 4 Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động dạy học. .. liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Xuất phát từ những lý do trên tôi lựa chọn đề tài : Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghê lái xe tại Tr ƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông ̀ lâm Đông Bắc 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đào tạo nghề lái xe, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng... sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học nghề tại trƣờng cao đẳng nghề Chƣơng 2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe tại Trung tâm ĐT&SHLX- Trƣờng CĐNCN&NLĐB Chƣơng 3 Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe tại Trung tâm ĐT&SHLX- Trƣờng CĐNCN&NLĐB Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG... cứu cơ sở lý luận về quản lý HĐDH nghề lái xe 5.2 Khảo sát thực trạng hoạt động dạy học nghề lái xe ở Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe- Trƣờng CĐNCN&NLĐB và nguyên nhân của thực trạng 5.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo ở Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe- Trƣờng CĐNCN&NLĐB Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên... phƣơng pháp dạy và học [1] Quản lý HĐDH là trọng tâm của quản lý nhà trƣờng Hoạt động dạy và hoạt động học giữ vị trí trung tâm và chi phối các hoạt động giáo dục khác Do đó, mọi hoạt động trong nhà trƣờng đều hỗ trợ đắc lực cho hoạt động dạy học Đây là hoạt động đặc trƣng của nhà trƣờng, không có hoạt động dạy học thì không có nhà trƣờng và kết quả dạy học là thƣớc đo về khả năng của những ngƣời làm công. .. 1.4.5 Quản lý hoạt động học tập nghề lái xe của HV Hoạt động học tập là quá trình hoạt động của học viên, trong đó học viên dựa vào nội dung dạy học, vào sự chỉ đạo của GV để lĩnh hội tri thức Hoạt động học là một nhận thức độc đáo, thông qua hoạt động này ngƣời học chủ yếu thay đổi chính bản thân mình và ngày càng có năng lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải biến hiện thực khách quan Hoạt. .. cứu để nâng cao chất lƣợng đào tạo nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông - QL HĐDH nghề lái xe bao gồm các nội dung sau: + QL việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chƣơng trình đào tạo nghề lái xe + QL xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL, GV dạy nghề lái xe + QL hoạt động dạy nghề lái xe của GV + QL hoạt động học tập nghề lái xe của HV + QL công tác kiểm tra, đánh giá HĐDH nghề lái xe + QL CSVC,... định - Quản lý thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận chủ thể quản lý và đối tƣợng quản lý, đây là quan hệ ra lệnh - phục tùng, không đồng cấp và có tính bắt buộc - Quản lý bao giờ cũng là quản lý con ngƣời - Quản lý là sự tác động mang tính chủ quan nhƣng phải phù hợp với quy luật khách quan 1.2.2 Quản lý hoạt động dạy học - Nhƣ chúng ta đã biết, quản lý giáo dục là hoạt động có ý thức của nhà quản lý. .. Hoạt động học luôn gắn bó mật thiết và thông nhất biện chứng với hoạt động dạy (học tốt đòi hỏi phải dạy tốt) - QL hoạt động học tập của HV là nhiệm vụ quan trọng tạo nên chất lƣợng và hiệu quả QL QL hoạt động học tập nghề lái xe cần đặc biệt quan tâm đến việc QL việc học tập theo chƣơng trình dạy học đã đƣợc quy định và QL việc tổ chức học tập ngoài giờ lên lớp cho HV nhằm giúp cho ngƣời học củng cố và. .. môn học, phƣơng pháp đặc trƣng của môn học, của khoa học đó với phƣơng pháp nhận thức độc đáo, phƣơng pháp chiếm lĩnh khoa học để biến kiến thức của nhân loại thành học vấn của bản thân 1.2.5 Quá trình dạy học và bản chất của nó Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn - Quá trình dạy học: “Là một hệ thống toàn vẹn bao gồm hoạt động dạy và hoạt động học Hai hoạt động . Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe 48 3.2.1. Tăng cƣờng quản lý nề nếp dạy học nghề lái xe 48 3.2.2. Quản lý đổi mới PPDH nghề lái xe 53 3.2.3. Tổ chức hoạt động học tập. biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề lái xe tại Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên. lái xe tại Tr ƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc . 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đào tạo nghề lái xe, đề xuất một số biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe tại trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm đông bắc, biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe tại trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm đông bắc, biện pháp quản lý hoạt động dạy học nghề lái xe tại trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm đông bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay