biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở thanh thủy, huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

110 453 3
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 01:47

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN ĐỨC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN ĐỨC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ THỊ ĐỨC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những gì viết trong luận văn là do sự tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu của bản thân và sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Phó Đức Hòa. Luận văn này cho đến nay chưa được bảo vệ tại bất kỳ Hội đồng nào và cũng chưa hề được công bố trên bất kỳ phương tiện nào. Tác giả xin chịu trách nhiệm về những lời cam đoan trên. Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Đức Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, tác giả đã nhận được sự động viên, khuyến khích và giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và gia đình. Với tình cảm chân thành, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Khoa Quản lý giáo dục, phòng sau Đại học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cùng các thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy giúp tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hà Thị Đức, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ và góp ý kiến hoàn thiện luận văn này. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Thủy; Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng và giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện, đặc biệt là trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, cùng bạn bè đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù có nhiều cố gắng, song chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 3 năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Đức Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iv Danh mục chữ cái viết tắt iv Danh mục các bảng v Danh mục các biểu đồ, sơ đồ vii MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 3.1. Khách thể nghiên cứu 3 3.2. Đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết nghiên cứu 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 4 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4 7.3. Nhóm phương pháp khác 5 8. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG THCS 6 1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.2. Những khái niệm cơ bản về học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi 8 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 1.3. Những vấn đề cơ bản về quản lý và biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS 13 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường 21 Kết luận chương 1 24 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ 25 2.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 25 2.2. Thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển giáo dục huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và những nguyên nhân 29 2.3. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 31 2.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 38 2.5. Thực trạng hoạt động quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 42 2.6. Đánh giá chung về thực trạng biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 53 2.7. Nguyên nhân thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 55 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi Kết luận chương 2 58 Chƣơng 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ 59 3.1. Các định hướng và nguyên tắc xây dựng biện pháp 59 3.2. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 63 3.3. Các biện pháp cụ thể 65 3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp 76 3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 77 Kết luận chương 3 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 1. Kết luận 85 2. Khuyến nghị 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BDHSG - Bồi dưỡng học sinh giỏi BHXH - Bảo hiểm xã hội CSTĐ - Chiến sĩ thi đua CBQL - Cán bộ quản lý CNXH - Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CBQL - Cán bộ quản lý CSVC - Cơ sở vật chất CSVC-KT - Cơ sở vật chất -kỹ thuật CMHS - Cha mẹ học sinh ĐHSP - Đại học sư phạm GD&ĐT - Giáo dục và đào tạo GD - Giáo dục GV - Giáo viên GDTX - Giáo dục thường xuyên HĐND - Hội đồng nhân dân HS - Học sinh HSG - Học sinh giỏi NV - Nhân viên QLGD - Quản lý giáo dục SGK - Sách giáo khoa SKKN - Sáng kiến kinh nghiệm TBDH - Thiết bị dạy học TĐ-KT - Thi đua, khen thưởng TH - Tiểu học THCS - Trung học cơ sở THPT - Trung học phổ thông TW - Trung ương UBND - Uỷ ban nhân dân XHH - Xã hội hóa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Thực trạng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên nhà trường 33 Bảng 2.2. Số lượng cán bộ, GV, NV nhà trường trong 5 năm từ 2008-2013 33 Bảng 2.3. Danh hiệu thi đua của GV đạt được trong 5 năm từ 2008-2013 34 Bảng 2.4. Kết quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 5 năm từ 2008-2013 34 Bảng 2.5. Kết quả học lực của trường 5 năm từ 2008-2013 35 Bảng 2.6. Kết quả hạnh kiểm của trường 5 năm từ 2008-2013 35 Bảng 2.7. Kết quả học sinh đạt giải các cấp trong 5 năm từ 2008-2013 35 Bảng 2.8. Kết quả HS thi đỗ vào các trường chuyên từ 2008-2013 36 Bảng 2.9. Kết quả HS thi đỗ vào các trường THPT công lập từ 2008-2013 37 Bảng 2.10. Kinh phí chi phục vụ công tác BDHSG từ 2008-2013 37 Bảng 2.11: Kết quả khảo sát tính cần thiết của việc bồi dưỡng HSG 44 Bảng 2.12: Khảo sát tầm quan trọng của việc bồi dưỡng HSG 44 Bảng 2.13: Mức độ thực hiện các biện pháp bồi dưỡng HSG 44 Bảng 2.14. Mức độ đáp ứng của các biện pháp bồi dưỡng HSG 46 Bảng 2.15. So sánh giữa mức độ thực hiện và mức độ đáp ứng của biện pháp 47 Bảng 2.16. Mức độ thực hiện biện pháp Lập kế hoạch bồi dưỡng HSG 48 Bảng 2.17. Mức độ thực hiện biện pháp tổ chức bồi dưỡng HSG 49 Bảng 2.18. Mức độ thực hiện biện pháp thực hiện các quy định về công tác thi đua khen thưởng đối với HSG và GV bồi dưỡng HSG 50 Bảng 2.19. Mức độ thực hiện biện pháp thanh tra, kiểm tra, đánh giá thường xuyên các hoạt động Bồi dưỡng HSG có hiệu quả 51 Bảng 2.20. Mức độ thực hiện biện pháp tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi hoạt động bồi dưỡng HSG của GV và HS 52 Bảng 3.1: Dự báo quy mô lớp, học sinh trong 5 năm từ 2014-2019 62 Bảng 3.2: Dự kiến số học sinh giỏi các cấp trong 5 năm 2014-2019 62 Bảng 3.3. Dự kiến HS thi đỗ vào các trường Chuyên từ năm 2014-2019 63 Bảng 3.4. Dự kiến HS thi đỗ vào THPT Công lập từ năm 2014-2019 63 Bảng 3.5: Kết quả trưng cầu ý kiến về tính cần thiết của các biện pháp 78 Bảng 3.6: Kết quả trưng cầu ý kiến về tính khả thi của các biện pháp 80 [...]... học sinh giỏi ở trường THCS; Chương 2: Thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC... trạng bồi dưỡng học sinh giỏi và các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; 5.3 Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của trường 3 6 Phạm vi nghiên cứu Đề tài này tập trung khảo sát thực trạng quản lý hoạt. .. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở Thanh Thủy - huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ làm đề tài nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường trong giai đoạn hiện nay 2 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng. .. trách quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; + Thăm dò bằng phiếu cán bộ giáo viên có kinh nghiệm dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, đại diện hội cha mẹ HS tại các trường THCS trên địa bàn huyện, đặc biệt là trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; * Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm tại trường trung học cơ sở Thanh Thủy, huyện. .. pháp nghiên cứu lý luận Đọc, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các nguồn tài liệu, nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài gồm: Lý luận hoạt động dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi; lý luận về quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học, quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi; nghiên cứu về mục tiêu giáo dục học sinh THCS, mục tiêu dạy học học sinh giỏi; Lý luận về học sinh giỏi: Một số quan điểm về học. .. học sinh giỏi ở một số trường THCS, đặc biệt là trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường trong giai đoạn hiện nay 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng HSG ở trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh. .. pháp quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà trường, đặc biệt là trường trọng điểm thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường THCS trên địa bàn huyện, đặc biệt là trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề quản lý giáo dục, quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường. .. phú đòi hỏi các biện pháp quản lý của chủ thể quản lý cũng phải đa dạng phong phú với đối tượng quản lý giáo dục Biện pháp quản lý giáo dục phải được xây dựng trên cơ sở tri thức khoa học giáo dục Biện pháp quản lý giáo dục quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một hệ thống các biện pháp quản lý Hệ thống các biện pháp quản lý giúp nhà quản lý thực hiện tốt các phương pháp quản lý đến đối tượng quản lý. .. rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường THCS, tác giả đã phân tích các khái niệm cơ bản liên quan đến luận văn, nội dung, hình thức quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường THCS Luận văn cũng đã phân tích một số yếu tố tác động đến quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG cũng như đặc điểm của trường THCS chất lượng cao Những vấn đề lý luận được trình bày ở chương... học sinh giỏi, đặc điểm học tập của học sinh giỏi; nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dạy học học sinh giỏi 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn * Phương pháp quan sát sư phạm Thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động quản lý của Ban giám hiệu, hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh học bồi dưỡng học sinh giỏi ở 05 trường THCS, đặc biệt là trường THCS Thanh Thủy, . trường trung học cơ sở Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh. Cơ sở lý luận về vấn đề quản lý giáo dục, quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS; Chương 2: Thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường. giỏi của trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở thanh thủy, huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ, biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở thanh thủy, huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ, biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở thanh thủy, huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay