bài giảng toán 2 chương 1 bài 4 số bị trừ - số trừ - hiệu

11 404 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 16:41

TaiLieu.VN TaiLieu.VN Kiểm tra bài cũ Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng, biết : - Các số hạng là: 23 và 24 23 + 24 Bài 2: Số: 1dm =10cm 30cm = 3dm 47 TaiLieu.VN Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 – 35 = 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu 59 - 35 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu TaiLieu.VN Bài 1: Nối( theo mẫu) Số bị trừ Số trừ Hiệu 39 - 5 = 34 66 - 22 44 = TaiLieu.VN Bài 2: Số? Sè bÞ trõ 28 60 98 79 16 75 Sè trõ 7 10 25 70 0 75 HiÖu 21 50 73 9 16 0 TaiLieu.VN Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu) , biết: a) Số bị trừ là79, số trừ là 25 79 25 - 45 b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32 87 32 - 55 c) Số bị trừ là 24, số trừ là 18 68 18 - 05 d)Số bị trừ là 49, số trừ là 40 49 40 - 9 TaiLieu.VN Bài 4: Tóm tắt: Mảnh vải dài: 9dm May túi hết : 5dm Còn lại : …dm? Bài giải Mảnh vải còn lại dài số đề – xi – mét là: 9 - 5 = 4(dm) Đáp số : 4dm TaiLieu.VN Bài 5: Viết ba phép trừ có số bị trừ bằng số trừ 4 - 4 = 0 Hướng dẫn về nhà TaiLieu.VN TaiLieu.VN Xin chúc mừng! Hãy chỉ câu trả lời đúng Cho phép tính trừ 65 - 30 = 35 a) Số bị trừ là 56, số trừ là 30, hiệu là 25 b) Số hạng là 65 và 30, tổng là 95 c) Số bị trừ là 65, số trừ là 30, hiệu là 35 . bài cũ Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng, biết : - Các số hạng là: 23 và 24 23 + 24 Bài 2: Số: 1dm =10 cm 30cm = 3dm 47 TaiLieu.VN Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 – 35 = 24 Số bị trừ Số. trừ Số trừ Hiệu 59 - 35 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu TaiLieu.VN Bài 1: Nối( theo mẫu) Số bị trừ Số trừ Hiệu 39 - 5 = 34 66 - 22 44 = TaiLieu.VN Bài 2: Số? Sè bÞ trõ 28 60 98 79 16 75 Sè. 7 10 25 70 0 75 HiÖu 21 50 73 9 16 0 TaiLieu.VN Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu) , biết: a) Số bị trừ là79, số trừ là 25 79 25 - 45 b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32 87 32 - 55 c) Số
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 2 chương 1 bài 4 số bị trừ - số trừ - hiệu, bài giảng toán 2 chương 1 bài 4 số bị trừ - số trừ - hiệu, bài giảng toán 2 chương 1 bài 4 số bị trừ - số trừ - hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn