Lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy tuyển khoáng

100 504 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 10:35

11/20/14 11/20/14 1 1   LẬP VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ LẬP VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tr×nh NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG PGS.TS. NGUYỄN CẢNH NAM PGS.TS. NGUYỄN CẢNH NAM TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 11/20/14 2 NéI DUNG 1. NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG 3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG 11/20/14 3 I. NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN 2. 2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3. 3. TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4. 4. Tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng Tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tr×nh 11/20/14 4 I.1. H THNG VN BN PHP LUT Cể LIấN QUAN LUậT XÂY DựNG LUậT ĐấT ĐAI LUậT ĐầU TƯ LUậT ĐấU THầU LUT BO V MễI TRNG LUT KHONG SN B LUT LAO NG LUT DOANH NGHIP CC LUT THU CC LUT KHC Cể LIấN QUAN Các nghị định, thông t hớng dẫn thực hiện kèm theo các luật tơng ứng nêu trên 11/20/14 5 I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH 1. 1. Khái niệm Khái niệm : : Dự án đầu t xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có Dự án đầu t xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lợng công trình hoặc triển, duy trì, nâng cao chất lợng công trình hoặc sn sn lng, cht lng lng, cht lng sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định nhất định ti mt hoc mt s a im nht nh. ti mt hoc mt s a im nht nh. 2. B c c dự án: 2. B c c dự án: Dự án đầu t xây dựng công trình bao gồm phần thuyết Dự án đầu t xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. minh và phần thiết kế cơ sở. Đối với d án đầu t xây dựng công trình quy mô nhỏ, đơn Đối với d án đầu t xây dựng công trình quy mô nhỏ, đơn giản và các công trình tôn giáo thì chỉ lập Báo cáo Kinh tế - giản và các công trình tôn giáo thì chỉ lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trong đó bao gồm các yêu cầu, kỹ thuật xây dựng công trình trong đó bao gồm các yêu cầu, nội dung cơ bản theo quy định. nội dung cơ bản theo quy định. 11/20/14 6 I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH 3. P 3. P hân loại hân loại d ỏn d ỏn Các dự án Các dự án TXD TXD công trình đợc phân loại nh sau: công trình đợc phân loại nh sau: Theo quy mô và tính chất: Theo quy mô và tính chất: Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyt nh quyt nh ; ; Các dự án còn lại đợc phân thành 3 nhóm A, B , C. Các dự án còn lại đợc phân thành 3 nhóm A, B , C. Theo nguồn vốn đầu t: Theo nguồn vốn đầu t: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nớc; Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nớc; Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nớc bảo lãnh, vốn tín Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nớc bảo lãnh, vốn tín dụng đầu t phát triển của Nhà nớc; dụng đầu t phát triển của Nhà nớc; Dự án sử dụng vốn đầu t phát triển của DNNN; Dự án sử dụng vốn đầu t phát triển của DNNN; Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn t nhân hoặc sử dụng Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn t nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn. hỗn hợp nhiều nguồn vốn. Phõn loi theo cỏc tiờu chớ khỏc nh: Phõn loi theo cỏc tiờu chớ khỏc nh: Theo ngnh, ngh: cụng nghip, nụng nghip, dch v Theo ngnh, ngh: cụng nghip, nụng nghip, dch v Theo vựng lónh th; theo trong nc, ngoi nc, v.v. Theo vựng lónh th; theo trong nc, ngoi nc, v.v. 11/20/14 7 TT TT Loại dự án Loại dự án Tổng mức vốn đầu t (Tỷ Tổng mức vốn đầu t (Tỷ ) ) Nhóm A Nhóm A Nhóm b Nhóm b Nhóm c Nhóm c 1 1 Công nghiệp điện, dầu khí, hoá chất, phân Công nghiệp điện, dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác khoáng sản, giao thông (cầu cảng, sân thác khoáng sản, giao thông (cầu cảng, sân bay, đờng sắt ), xây dựng khu nhà ở. bay, đờng sắt ), xây dựng khu nhà ở. 2 2 Thuỷ lợi, giao thông (khác ở điểm 1), cấp Thuỷ lợi, giao thông (khác ở điểm 1), cấp thoát nớc, hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, thoát nớc, hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị, thông tin, điện tử, tin học, sản xuất thiết bị, thông tin, điện tử, tin học, hoá dợc, thiết bị y tế, bu chính, viễn thông. hoá dợc, thiết bị y tế, bu chính, viễn thông. 3 3 Dự án công nghiệp nhẹ, sành, sứ thuỷ tinh, in, Dự án công nghiệp nhẹ, sành, sứ thuỷ tinh, in, sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, chế sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, chế biến nông lâm sản. biến nông lâm sản. 4 4 Y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh truyền Y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh truyền hình, XD dân dụng, kho tàng, du lịch, TDTT, hình, XD dân dụng, kho tàng, du lịch, TDTT, nghiên cứu khoa học và các dự án khác nghiên cứu khoa học và các dự án khác Bảng phân loại dự án đầu t xdct 1500 75-1500 <75 1000- 1500 50-1000 <50 700-1000 40-700 <40 500-700 30-500 <30 11/20/14 8 I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH 4. Q 4. Q uản lý dự án uản lý dự án Việc lập D/a Việc lập D/a ầu t XDCT phải phù hợp với QH tổng thể phát ầu t XDCT phải phù hợp với QH tổng thể phát triển KT-XH, QH ngành, QH xây dựng, bảo đảm an ninh, an toàn triển KT-XH, QH ngành, QH xây dựng, bảo đảm an ninh, an toàn XH và an toàn môi trờng, phù hợp với các quy định của pháp XH và an toàn môi trờng, phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Việc quản lý các dự án thực hiện theo các quy định sau: Việc quản lý các dự án thực hiện theo các quy định sau: Các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN kể cả các dự án Các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN kể cả các dự án thành phần: thành phần: Nhà nớc quản lý toàn bộ quá trình đầu t XD Nhà nớc quản lý toàn bộ quá trình đầu t XD từ việc xác định chủ trơng đầu t, lập dự án, quyết định đầu từ việc xác định chủ trơng đầu t, lập dự án, quyết định đầu t, lập thiết kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công XD t, lập thiết kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công XD đến khi nghiệm thu, bàn giao và đa công trình vào sử dụng. đến khi nghiệm thu, bàn giao và đa công trình vào sử dụng. Ngời quyết định đầu t có trách nhiệm bố trí đủ v Ngời quyết định đầu t có trách nhiệm bố trí đủ v n theo tiến n theo tiến độ thực hiện dự án, nhng không quá 2 năm đối với D/a nhóm độ thực hiện dự án, nhng không quá 2 năm đối với D/a nhóm C và 4 năm đối với D/a nhóm B. C và 4 năm đối với D/a nhóm B. Các dự án sử dụng vốn NSNN do cơ quan quản lý nhà nớc Các dự án sử dụng vốn NSNN do cơ quan quản lý nhà nớc thẩm quyền quyết định theo phân cấp phù hợp với quy định thẩm quyền quyết định theo phân cấp phù hợp với quy định của pháp luật về NSNN. của pháp luật về NSNN. 11/20/14 9 I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH I.2. D N U T XY DNG CễNG TRèNH 4. Q 4. Q uản lý dự án uản lý dự án (tiếp) (tiếp) Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà n"ớc bảo lãnh Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà n"ớc bảo lãnh , vốn , vốn tín dụng đâu t phát triển của Nhà nớc và vốn đầu t phát tín dụng đâu t phát triển của Nhà nớc và vốn đầu t phát triển của DNNN thì chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển của DNNN thì chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định của pháp luật có liên quan. quản lý dự án theo các quy định của pháp luật có liên quan. Các dự án sử dụng vốn khác Các dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn t nhân: Chủ bao gồm cả vốn t nhân: Chủ đầu t tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án. đầu t tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án. Các dự án sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau Các dự án sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau thì các bên góp vốn thỏa thuận về phơng thức quản lý hoặc thì các bên góp vốn thỏa thuận về phơng thức quản lý hoặc quản lý theo quy định đối với nguồn vốn có tỷ lệ % lớn nhất quản lý theo quy định đối với nguồn vốn có tỷ lệ % lớn nhất trong tổng mức đầu t. trong tổng mức đầu t. 11/20/14 10 I.3. I.3. !"#$%& !"#$%& '()*("+,-./"010 '()*("+,-./"010 I.3.1. Xác định chủ đầu t xây dựng công trình I.3.1. Xác định chủ đầu t xây dựng công trình Chủ đầu t xây dựng công trình là ngời sở hữu vốn hoặc là ngời Chủ đầu t xây dựng công trình là ngời sở hữu vốn hoặc là ngời đợc giao quản lý và sử dụng vốn để ĐTXD công trình. đợc giao quản lý và sử dụng vốn để ĐTXD công trình. Đối với các D/a sử dụng vốn NSNN thì chủ đầu t XDCT do ng Đối với các D/a sử dụng vốn NSNN thì chủ đầu t XDCT do ng ời quyết định đầu t quyết định trớc khi lập D/a đầu t XDCT ời quyết định đầu t quyết định trớc khi lập D/a đầu t XDCT phù hợp với quy định của Luật NSNN. phù hợp với quy định của Luật NSNN. Các D/a sử dụng vốn tín dụng thì ngời vay vốn là chủ đầu t. Các D/a sử dụng vốn tín dụng thì ngời vay vốn là chủ đầu t. Các D/a sử dụng vốn khác thì chủ đầu t là chủ sở hữu vốn hoặc Các D/a sử dụng vốn khác thì chủ đầu t là chủ sở hữu vốn hoặc là ngời đại diện theo quy định của pháp luật. là ngời đại diện theo quy định của pháp luật. Đối với các D/a sử dụng vốn hỗn hợp thì chủ đầu t do các thành Đối với các D/a sử dụng vốn hỗn hợp thì chủ đầu t do các thành viên góp vốn thỏa thuận cử ra hoặc là ngời có tỷ lệ góp vốn cao viên góp vốn thỏa thuận cử ra hoặc là ngời có tỷ lệ góp vốn cao nhất. nhất. [...]... 11/20/14 11 1 Đối với dự án quan trọng Quốc gia; dự án nhóm A, B, C 1.1 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án quan trọng quốc gia) 1.2 Lấy ý kiến chấp thuận về quy hoạch 1.3 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 1.4 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 1.5 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 11/20/14 12 1.1 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án quan trọng Quốc gia)... Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 1.2 Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án 2 Các yêu cầu, nội dung về quản lý dự án 2.1 Quản lý khối lượng, quản lý chi phí 2.2 Quản lý chất lượng xây dựng công trình 2.3 Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 2.4 Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng 2.5 Quản lý môi trường xây dựng 11/20/14 36 ... đầu tư xây dựng) 11/20/14 33 I.4 Tổ CHứC QUảN Lý Dự áN ĐầU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRìNH 11/20/14 34 Mô hình OPC Chủ đầu tư (OWNER) Quan hệ hợp đồng Quan hệ hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật Tổ chức tư vấn (Professional) 11/20/14 Quan hệ giám sát, quản lý, hỗ trợ Đơn vị nhận thầu xây dựng Nhà thầu phụ (Constructor) Nhà cung cấp 35 1 Các hình thức quản lý dự án 1.1 Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 1.2... đặc thù thì được tạm tính để đưa vào tổng mức đầu tư Chuẩn xác lại khi ký kết hợp đồng và thanh quyết toán 11/20/14 32 4.2 Chi phí thẩm định D/a đầu tư XD công trình 2.1 Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phí thẩm định phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở: Lấy từ khoản mục chi phí khác trong tổng mức đầu tư Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của... các công việc trong quá trình thẩm định dự án như: thẩm tra tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án. thì chi phí thực hiện các công việc này thuộc khoản mục chi phí khác trong tổng mức đầu tư 2.3 Chi phí phục vụ việc hoàn thiện dự án trước khi trình phê duyệt: Lấy từ chi phí tổ chức lập, thẩm định dự án (thuộc chi phí quản lý dự án) hoặc chi phí lập dự án (thuộc chi phí tư vấn đầu tư. .. quyết định đầu tư xem xét, quyết định Những 11/20/14 nội dung thay đổi phải được thẩm định lại 31 4 Chi phí phục vụ việc lập, thẩm định, Phê duyệt dự án 4.1 Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật) Thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Tham khảo định mức công bố tại văn bản 1751/BXDVP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hoặc xác định bằng dự toán Trường hợp dự án có đặc... phân cấp Chủ đầu tư quyết định phê duyệt Chủ đầu tư tự quyết định 25 Người được giao hoặc người có % vốn lớn nhất Như nhóm A Hoặc uỷ quyền Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn Lập dự án Chủ đầu tư Hoàn thiện dự án Bộ, ngành địa phương Sở, Ban Ngành A B,C Hồ sơ dự án Đơn vị chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư Thực hiện thẩm định toàn bộ nội dung dự án (có thể... định dự án của người quyết định đầu tư (thông qua tổ chức đầu mối) 1 Xem xét tính hiệu quả của dự án gồm: các yếu tố đầu vào, đầu ra của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án, TKCS; tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án 2 Xem xét tính khả thi của dự án, gồm: khả năng huy động vốn, sử đất đai, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ của dự án; năng lực, kinh nghiệm quản... dung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: - Thuyết minh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật; - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; - Dự toán xây dựng công trình 11/20/14 28 2.3 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tếkỹ thuật xây dựng công trình Thẩm quyền của Người quyết định đầu tư Thẩm quyền của chủ đầu tư Nội dung thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 11/20/14 29 Sơ đồ Thẩm định,... duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến công trình (không có nội dung thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) Chủ đầu tư Tổ chức thẩm địnhh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dựng công trình Phê duyệt hoặc không phê duyệt Người QĐ ĐT Tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ . TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG 3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG 11/20/14 3 I. NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. hoạch 1.3. Lập dự án đầu t xây dựng công trình 1.3. Lập dự án đầu t xây dựng công trình 1.4. Thẩm định dự án đầu t xây dựng công trình 1.4. Thẩm định dự án đầu t xây dựng công trình 1.5 QUAN 2. 2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3. 3. TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy tuyển khoáng, Lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy tuyển khoáng, Lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy tuyển khoáng, Đối với dự án quan trọng Quốc gia; dự án nhóm A, B, C, Lập , thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình, Chi phí phục vụ việc lập, thẩm định, Phê duyệt dự án, Các yêu cầu, nội dung về quản lý dự án, IV. QUảN Lý CHI PHí ĐầU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRìNH, Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng, Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Tớnh toỏn vn u t, chi phớ, thu, doanh thu, Phân tích hiệu quả thương mại

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay