Nghiên cứu mức độ tồn dư hợp chất họ Clo trong môi trường đất tại một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

108 280 2
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 19:56

- - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM *** DƢƠNG THỊ YẾN NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỒN DƢ HỢP CHẤT HỌ CLO TRONG MÔI TRƢỜNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC KHO CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Thái nguyên - năm 2013 - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM *** DƢƠNG THỊ YẾN NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỒN DƢ HỢP CHẤT HỌ CLO TRONG MÔI TRƢỜNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC KHO CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Khoa học Môi trƣờng Mã số ngành : 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐỖ THỊ LAN Thái nguyên - năm 2013 - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát và phân tích từ thực tiễn dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS. TS Đỗ Thị Lan. Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, phần trích dẫn tài liệu tham khảo đều đƣợc ghi rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2013 Ngƣời viết cam đoan Dƣơng Thị Yến - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự dạy bảo tận tình của các thầy cô, sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, sự động viên to lớn của gia đình và những ngƣời thân. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS Đỗ Thị Lan cùng những thầy, cô trong Khoa Tài nguyên và Môi trƣờng - Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tận tâm hƣớng dẫn, giúp đỡ động viên tôi học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn, đã dìu dắt tôi từng bƣớc trƣởng thành trong chuyên môn cũng nhƣ trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn Chi cục Bảo vệ môi trƣờng, Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trƣờng – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Thái Nguyên đã cho tôi sử dụng số liệu để hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cùng tập thể anh chị em đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Dƣơng Thị Yến - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v MỤC LỤC MỞ ĐẦU 01 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 03 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 03 1.1.1. Cơ sở pháp lý 03 1.1.2. Cơ sở lý luận 05 1.1.2.1. Khái niệm về hóa chất bảo vệ thực vật 05 1.1.2.2. Phân loại hóa chất bảo vệ thực vật 05 1.1.2.3. Độc tính của một số hoá chất hoá chất bảo vệ thực vật điển hình 09 1.1.2.4. Con đƣờng phát tán của hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng 15 1.1.2.5. Tác động của hoá chất bảo vệ thực vật đến môi trƣờng 16 1.1.2.6. Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe con ngƣời 18 1.1.3. Cơ sở thực tiễn 19 1.1.3.1. Sự ra đời của hóa chất bảo vệ thực vật 19 1.1.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật ở Việt Nam 21 1.1.3.3. Tình hình quản lý và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 24 1.1.4. Một số loại hình công nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật đã áp dụng tại Việt Nam 28 1.1.4.1. Công nghệ hóa học 28 1.1.4.2. Công nghệ hóa học xử lý và cách ly triệt để tại chỗ kết hợp xử lý bằng công nghệ sinh học và thực vật học tái tạo sinh thái khu vực ô nhiễm 29 1.1.4.3. Công nghệ cách ly không triệt để 31 1.1.4.4. Công nghệ đốt 31 1.1.4.5. Đốt trong lò sản xuất clinke ximăng 32 1.1.4.6. Xử lý bằng vật liệu Fe nano 32 1.2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 33 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 35 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 35 2.2.1. Địa điểm 35 2.2.2. Thời gian nghiên cứu 35 2.3. Nội dung nghiên cứu 35 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 36 - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 2.4.1. Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý tài liệu, số liệu 36 2.4.2. Phƣơng pháp xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn 36 2.4.3. Phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo và ngƣời dân 36 2.4.4. Phƣơng pháp quan trắc, khảo sát thực địa, lấy mẫu đất 37 2.4.5. Phƣơng pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 47 2.4.6. Phƣơng pháp so sánh 47 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48 3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên 48 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 48 3.1.1.1. Vị trí địa lý 48 3.1.1.2. Địa hình 49 3.1.1.3. Địa chất 49 3.1.1.4. Khoáng sản 50 3.1.1.5. Tài nguyên đất 50 3.1.1.6. Tài nguyên nƣớc 50 3.1.1.7. Đặc điểm khí hậu 51 3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 52 3.1.2.1. Tình hình kinh tế 52 3.1.2.2. Các lĩnh vực xã hội 54 3.1.2.3. Kết cấu hạ tầng 54 3.2. Hiện trạng một số kho hoá chất bảo vệ thực vật cũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 56 3.2.1. Hiện trạng kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phú Bình cũ 56 3.2.2. Hiện trạng kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ 57 3.2.3. Hiện trạng kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hoá cũ 58 3.2.4. Hiện trạng kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phổ Yên cũ 59 3.2.5. Hiện trạng điểm tồn lƣu hoá chất bảo vệ thực vật tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 60 3.3. Đánh giá mức độ tồn dƣ các hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại một 62 - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii số kho chứa hoá chất hoá chất cũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.3.1. Đánh giá mức độ tồn lƣu các hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phú Bình cũ 62 3.3.2. Đánh giá mức độ tồn lƣu các hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ 65 3.3.3. Đánh giá mức độ tồn lƣu các hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hoá cũ 68 3.3.4. Đánh giá mức độ tồn lƣu các hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phổ Yên cũ 71 3.3.5. Đánh giá mức độ tồn lƣu các hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại điểm tồn lƣu xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 75 3.4. Ảnh hƣởng của kho chứa hoá chất bảo vệ thực vật đến cộng đồng dân cƣ xung quanh qua công tác thu thập thông tin bằng phiếu điều tra 77 3.4.1. Thông tin về ảnh hƣởng của hoá chất bảo vệ thực vật tồn lƣu đến môi trƣờng xung quanh khu vực nghiên cứu 78 3.4.1.1. Môi trƣờng nƣớc mặt 79 3.4.1.2. Đối với nƣớc ngầm 80 3.4.1.3. Thông tin về mức độ ảnh hƣởng của hoá chất bảo vệ thực vật đến môi trƣờng đất 80 3.4.2. Thông tin về mức độ ảnh hƣởng của hoá chất bảo vệ thực vật đến đời sống sản xuất của dân cƣ xung quanh 80 3.5. Xây dựng phƣơng án xử lý ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật tại khu vực có mức độ tồn lƣu cao nhất 81 3.5.1. Lựa chọn công nghệ xử lý hoá chất bảo vệ thực vật 81 3.5.2. Lựa chọn địa điểm thực hiện 82 3.5.3. Hiện trạng ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật tại khu vực đề xuất xử lý 82 3.5.4. Xác định khối lƣợng hoá chất tồn lƣu 85 3.5.5. Xử lý đất bị ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật theo phƣơng án đã chọn 85 3.5.5.1. Các bƣớc chuẩn bị 85 3.5.5.2. Xử lý đất ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật 89 3.5.6. Quan trắc môi trƣờng 91 3.5.7. Cung ứng vật tƣ, hóa chất và các phụ gia phục vụ xử lý 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BHC: Cyclohexan. - BVTV: Bảo vệ thực vật. - CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. - CT-TTg: Chỉ thị - Thủ tƣớng chính phủ. - DDT: Dichloro-diphenyl-trichloroethane. - HC BVTV: Hóa chất bảo vệ thực vật. - HCH (666): Hexachlorcychlorhexane. - KHCN&MT: Khoa học công nghệ và môi trƣờng. - KLN: Kim loại nặng. - NĐ-CP: Nghị định – Chính phủ. - POP: Chất hữu cơ khó phân hủy. - QCVN: Quy chuẩn Việt Nam. - QĐ-TTg: Quyết định - Thủ tƣớng chính phủ. - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam. - TT-BNNPTNT: Thông tƣ - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn. - WHO: World Health Organization - Tổ chức y tế thế giới. - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Phân loại hóa chất nông nghiệp theo độ độc hại của WHO 7 Bảng 1.2. Phân chia nhóm độc của Việt Nam 8 Bảng 1.3. Lƣợng thuốc bảo vệ thực vật đƣợc sử dụng ở Việt Nam từ năm 1990 - 1996 22 Bảng 1.4. Số lƣợng thuốc bảo vệ thực vật đƣợc kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua các năm gần đây 25 Bảng 2.1. Thông tin mẫu đất lấy tại các khu vực nghiên cứu 39 Bảng 3.1. Nhiệt độ không khí các tháng năm 2012 51 Bảng 3.2. Độ ẩm không khí các tháng năm 2012 52 Bảng 3.3. Lƣợng mƣa các tháng năm 2012 52 Bảng 3.4. Tổng hợp số liệu giao thông đƣờng bộ tỉnh Thái Nguyên 55 Bảng 3.5. Kết quả phân tích dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phú Bình cũ 62 Bảng 3.6. Kết quả phân tích dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ 65 Bảng 3.7. Kết quả phân tích dƣ lƣợng thuốc hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hoá cũ 69 Bảng 3.8. Kết quả phân tích dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phổ Yên cũ 72 Bảng 3.9. Kết quả phân tích dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại điểm tồn lƣu xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 75 Bảng 3.10. Tổng hợp phiếu đánh giá mức độ ảnh hƣởng của kho hoá chất bảo vệ thực vật tới môi trƣờng xung quanh các khu vực nghiên cứu 79 Bảng 3.11. Kết quả phân tích dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại khu vực ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật xóm Na Long, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ 83 - - Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ x DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Con đƣờng phát tán của hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng 15 Hình 1.2. Con đƣờng duy chuyển của hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất 17 Hình 1.3. Kho thuốc sâu của nông trƣờng chè Phú Lƣơng hiện bỏ hoang, kho hoá chất bảo vệ thực vật tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình hiện đƣợc sử dụng làm trƣờng mầm non 27 Hình 1.4. Kho hoá chất bảo vệ thực vật của Công ty Vật tƣ Bảo vệ thực vật Thái Nguyên hiện nay 28 Hình 2.1. Sơ đồ khu vực lấy mẫu 38 Hình 3.1. Bản đồ hành chính tỉnh Thái Nguyên 48 Hình 3.2. Sơ đồ tả điểm tồn lƣu hoá chất bảo vệ thực vật (Xóm Vạn Già, xã Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên) 56 Hình 3.3. Ảnh hiện trạng kho hoá chất bảo vệ thực vật tại Vạn Già, xã Bảo Lý, Phú Bình 56 Hình 3.4. Sơ đồ mô tả điểm tồn lƣu hoá chất bảo vệ thực vật (xóm Na Long, xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) 57 Hình 3.5. Vƣờn vải nhà ông Phạm Văn Tứ, xóm Na Long - Hoá Trung - Đồng Hỷ 58 Hình 3.6. Sơ đồ mô tả điểm tồn lƣu hoá chất bảo vệ thực vật (Khu chợ Quán Vuông, xã Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên) 58 Hình 3.7. Ảnh mô tả điểm tồn lƣu hoá chất bảo vệ thực vật (Khu chợ Quán Vuông, xã Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên) 59 Hình 3.8. Sơ đồ tả điểm tồn lƣu hoá chất bảo vệ thực vật (Xóm Thành Lập, xã Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên) 60 Hình 3.9. Sơ đồ mô tả khu vực tồn dƣ hóa chất (kho thuốc hoá chất bảo vệ thực vật cũ) Xóm Mới, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên 61 Hình 3.10. Khu vực tồn dƣ hoá chất bảo vệ thực vật tại xóm Mới, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên (kho thuốc hoá chất bảo vệ thực vật cũ) 61 [...]... mức độ tồn dư hợp chất họ clo trong môi trường đất tại một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mục đích phát hiện và khoanh vùng, đánh giá mức độ ô nhiễm các khu vực tồn lƣu hóa chất BVTV và đề ra các phƣơng án xử cho khu vực có mức độ tồn lƣu cao nhất 2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ tồn dƣ hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại 05 khu vực kho chứa. .. kiến thức đã học tập và nghiên cứu - Ý nghĩa trong thực tiễn: Nghiên cứu mức độ tồn dƣ các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mục đích phát hiện và khoanh vùng, đánh giá mức độ ô nhiễm các khu vực tồn lƣu hóa chất BVTV và đề xuất phƣơng án xử cho khu vực có mức độ tồn lƣu cao nhất Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/... lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ (Đợt 2) Hình 3.15 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hóa cũ (Đợt 1) Hình 3.16 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của... hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại Khu trung chuyển của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phú Bình cũ (Đợt 1) Hình 3.12 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phú Bình cũ (Đợt 2) Hình 3.13 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho hoá chất bảo vệ thực vật của Trạm vật tƣ... thực vật trong môi trƣờng đất tại điểm tồn lƣu xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Đợt 1) Hình 3.20 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại điểm tồn lƣu xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Đợt 2) Hình 3.21 Biểu đồ đánh giá mức độ ảnh hƣởng của kho hoá chất bảo vệ thực vật tới môi trƣờng xung quanh các khu vực nghiên cứu 63 64 67 68 70 71... Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hóa cũ (Đợt 2) Hình 3.17 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại Khu trung chuyển của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phổ Yên cũ (Đợt 1) Hình 3.18 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng đất tại kho HC BVTV của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Phổ Yên cũ (Đợt 2) Hình 3.19 Biểu đồ dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng... khu vực kho chứa hoá chất BVTV cũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá ảnh hƣởng của kho chứa hóa chất BVTV đến cộng đồng dân cƣ xung quanh khu vực nghiên cứu - Đề xuất giải pháp nhằm xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV tại khu vực có mức độ tồn lƣu cao nhất 3 Ý nghĩa của đề tài - Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: + Nâng cao kiến thức, kỹ năng và rút ra nhiều kinh nghiệm thực tế phục vụ cho... bón hoá học dƣ thừa trong đất Do khả năng diệt khu n cao nên thuốc bảo vệ thực vật đồng thời cũng diệt nhiều vi sinh vật có lợi trong đất, làm hoạt tính sinh học trong đất giảm Ở trong đất, hoá chất BVTV tác động vào khu hệ vi sinh vật đất, giun đất và những động vật khác làm hoạt động của chúng giảm, chất hữu cơ không đƣợc phân huỷ, đất nghèo dinh dƣỡng Theo kết quả nghiên cứu thì phun hoá chất BVTV... dụng hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 1.1.3.3.1 Các đơn vị thực hiện chức năng kinh doanh phân phối hoá chất BVTV Các đơn vị quản lý hoá chất BVTV có thay đổi qua các thời kỳ Một số đơn vị chính đƣợc kinh doanh phân phối hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bao gồm: - Công ty Vật tƣ nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên - Chi cục BVTV tỉnh Thái Nguyên - Công ty cây trồng thành phố Thái Nguyên. .. tới 50% số thuốc rơi xuống đất một phần đƣợc cây hấp thụ, phần còn lại thuốc đƣợc keo đất giữ lại Thuốc tồn tại trong đất dần dần đƣợc phân giải qua hoạt đông sinh học của đất và qua tác động của các yếu tố hóa, lý [14] Hình 1.2: Con đường duy chuyển của hóa chất BVTV trong môi trường đất * Tác động đến môi trƣờng nƣớc: Theo chu trình tuần hoàn các hóa chất BVTV, thuốc tồn tại trong môi trƣờng đất sẽ . đất ở của ngƣời dân. Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu mức độ tồn dư hợp chất họ clo trong môi trường đất tại một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên. tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ tồn dƣ hợp chất họ clo trong môi trƣờng đất tại 05 khu vực kho chứa hoá chất BVTV cũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Đánh giá ảnh hƣởng của kho chứa hóa chất. TRƢỜNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC KHO CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Thái nguyên - năm 2013 - - Số hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ tồn dư hợp chất họ Clo trong môi trường đất tại một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu mức độ tồn dư hợp chất họ Clo trong môi trường đất tại một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu mức độ tồn dư hợp chất họ Clo trong môi trường đất tại một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay