Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên

108 435 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 19:45

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ BÍCH HUỆ NGHIÊN CỨU VAI TRÕ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA - TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ BÍCH HUỆ NGHIÊN CỨU VAI TRÕ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA - TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Ngọc Lan Thái Nguyên, năm 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trích dẫn trong quá trình nghiên cứu đã được trích dẫn và ghi rõ nguồn gốc. Tác giả Đặng Thị Bích Huệ Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tôi đã được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể và cá nhân. Nhân đây: Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học, Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT cùng các thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt để tôi thực hiện đề tài này. Đặc biệt tôi xin cảm ơn PGS.TS. Đinh Ngọc Lan, đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gồm: Huyện uỷ, UBND huyện Định Hóa, Phòng LĐ-XH, Chi cục Thống kê, Phòng NN&PTNT, các tổ chức hội đoàn thể huyện Định Hóa, UBND các xã Quy Kỳ, Bảo Cường, Thị trấn Chợ Chu. Cuối cùng tôi xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè, những người đã chia sẻ, động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt luận văn của mình. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quý báu của các tập thể và cá nhân đã dành cho tôi. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Đặng Thị Bích Huệ Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa 1 BQ Bình quân 2 CC Cơ cấu 3 CĐ Cao đẳng 4 CEDAW Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 5 CNH Công nghiệp hóa 6 CNVC Công nhân viên chức 7 CRC Công ước về quyền trẻ em 8 CT Chỉ thị 9 DT Diện tích 10 ĐVT Đơn vị tính 11 GDI Gender Development Index – Chỉ số phát triển giới 12 HDI Chỉ số phát triển con người 13 HĐH Hiện đại hóa 14 LĐ Lao động 15 LĐ – TB&XH Lao động – Thương binh và xã hội 16 LHPN Liên hiệp phụ nữ 17 NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18 NQ Nghị quyết 19 NS Năng suất 20 NST Nhiễm sắc thể 21 QĐ Quyết định 22 SL Sản lượng 23 SL Số lượng 24 TC Trung cấp 25 THCS Trung học cơ sở 26 THPT Trung học phổ thông 27 TTg Thủ tướng 28 TW Trung ương 29 UBND Ủy ban nhân dân Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Cơ sở khoa học 4 1.1.1. Giới tính và giới 4 1.1.1.1. Khái niệm giới tính và giới 4 1.1.1.2. Đặc điểm, nguồn gốc và sự khác biệt về giới 6 1.1.1.3. Nhu cầu, lợi ích giới và bình đẳng giới 7 1.1.1.4. Vai trò của giới 9 1.1.1.5. Định kiến giới 11 1.1.1.6. Nhạy cảm giới 11 1.1.1.7. Trách nhiệm giới 11 1.1.1.8. Số liệu có tách biệt giới 12 1.1.2. Phát triển kinh tế hộ gia đình 12 1.1.2.1. Khái niệm về phát triển và phát triển kinh tế 12 1.1.2.2. Khái niệm, đặc điểm hộ gia đình, kinh tế hộ nông dân. 12 1.1.3. Giới trong gia đình 16 1.2. Cơ sở thực tiễn 16 1.2.1. Thực trạng và vai trò của giới ở một số quốc gia 17 1.2.2. Chủ trương, chính sách của Nhà nước với sự phát triển của bình đẳng giới và nhận thức giới 18 1.2.3. Thực trạng và vai trò của giới trong kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam 20 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ 1.2.3.1. Giới trong tiếp cận một số vấn đề ở gia đình nông thôn 20 1.2.3.2. Vai trò giới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của gia đình 22 1.2.4. Một số nghiên cứu về giới trong gia đình ở một số địa phương của nước ta 24 CHƢƠNG II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1. Nội dung nghiên cứu 27 2.2. Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 28 2.2.1.1. Chọn vùng nghiên cứu 28 2.2.1.2. Chọn hộ nghiên cứu 28 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 29 2.2.2.1. Số liệu thứ cấp 29 2.2.2.2. Số liệu sơ cấp 30 2.2.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu 30 2.2.3.1. Phương pháp xử lý số liệu 30 2.2.3.2. Phương pháp phân tổ thống kê 30 2.2.3.3. Phương pháp thống kê so sánh 30 2.2.3.4. Phương pháp phân tích giới 31 2.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 31 2.2.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh điều kiện sản xuất của hộ 31 2.2.4.2. Các chỉ tiêu biểu hiện sự đóng góp của hai giới trong kinh tế hộ 31 CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 33 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 33 3.1.1.1. Vị trí địa lý 33 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ 3.1.1.2. Địa hình 35 3.1.1.3. Khí hậu, thủy văn 35 3.1.1.4. Tài nguyên rừng 36 3.1.1.5. Tài nguyên đất 37 3.1.1.6. Tài nguyên du lịch, nhân văn 38 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 39 3.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế 39 3.1.2.2. Tình hình xã hội 43 3.2. Thực trạng chung của các hộ điều tra trên địa bàn huyện Định Hóa 45 3.2.1. Tình hình chung của các hộ nghiên cứu 45 3.2.2. Các yếu tố sản xuất của hộ 47 3.2.2.1. Các yếu tố về con người 47 3.2.2.2. Các yếu tố tự nhiên 51 3.2.2.3. Các yếu tố vật chất 54 3.2.2.4. Các yếu tố tài chính 58 3.2.2.5. Các yếu tố xã hội 62 3.3. Thực trạng vai trò của giới trên địa bàn huyện Định Hóa trong phát triển kinh tế hộ gia đình 63 3.3.1. Vai trò của giới trong hoạt động sản xuất 63 3.3.1.1. Trong hoạt động trồng trọt 63 3.3.1.2. Trong hoạt động chăn nuôi 67 3.3.1.3. Trong các hoạt động khác 68 3.3.2. Vai trò của giới trong hoạt động tái sản xuất và hoạt động cộng đồng 69 3.3.3.Giới và vấn đề tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật 72 3.3.4. Quyền ra quyết định chính trong các hoạt động 75 3.3.5. Sử dụng quỹ thời gian của giới 78 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ 3.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình 80 3.4.1. Yếu tố chủ quan 80 3.4.2. Yếu tố khách quan 82 3.5. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa. 84 3.5.1. Nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề giới 84 3.5.2. Nâng cao trình độ cho giới 85 3.5.3. Tăng cường khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình 86 3.5.4. Hỗ trợ vốn trong phát triển kinh tế hộ gia đình 87 3.5.5. Tăng cường sự tham gia của giới trong hoạt động cộng đồng 87 3.5.6. Làm tốt công tác KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe của giới 88 3.5.7. Trong các chính sách, kế hoạch, chương trình dự án phát triển cần đưa vào các chỉ tiêu về giới, các công cụ giám sát và đánh giá có phân tách giới 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 1. Kết luận 91 2. Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất của huyện Định Hóa 37 Bảng 3.2: Diện tích, năng xuất, sản lượng 1 số cây trồng chính 40 Bảng 3.3: Số lượng gia súc, gia cầm của huyện Định Hoá 42 Bảng 3.4: Tình hình dân số và lao động huyện Định hóa năm 2012 44 Bảng 3.5: Tình hình chung của các hộ điều tra 46 Bảng 3.6: Bình quân lao động và nhân khẩu của các hộ điều tra 47 Bảng 3.7: Tỷ lệ dân số theo tuổi và theo giới tính 48 Bảng 3.8: Trình độ học vấn của các thành viên trong gia đình 49 Bảng 3.9: Bình quân đất đai của các hộ 52 Bảng 3.10: Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của hộ gia đình 54 Bảng 3.11: Tài sản sinh hoạt của hộ gia đình 55 Bảng 3.12: Phương tiện sản xuất của hộ 57 Bảng 3.13: Cơ cấu thu nhập từ các hoạt động sản xuất chính của hộ 59 Bảng 3.14: Mức độ đóng góp thu nhập của nam giới so với nữ giới 60 Bảng 3.15: Tỷ lệ các hộ vay vốn 61 Bảng 3.16: Tình hình tham gia của chủ hộ vào các tổ chức, đoàn thể 62 Bảng 3.17: Sự phân công lao động trong hoạt động trồng trọt 64 Bảng 3.18: Đối tượng thực hiện chính trong hoạt động chăn nuôi 67 Bảng 3.19: Sự phân công lao động trong các hoạt động khác 68 Bảng 3.20: Đối tượng thực hiện chính trong hoạt động tái sản xuất và hoạt động cộng đồng 70 Bảng 3.21: Giới và vấn đề tiếp cận các nguồn thông tin khoa học kỹ thuật 72 Bảng 3.22: Tỷ lệ tham gia các lớp tập huấn của hộ theo giới 74 Bảng 3.23: Tình hình quản lý vốn vay của hộ 75 Bảng 3.24: Quyền ra quyết định chính trong các hoạt động 76 [...]... kinh tế hộ gia đình - Đề xuất được các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là vai trò cụ thể của nam giới và nữ giới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên * Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: nghiên cứu vai trò của nam giới. .. xã hội trên địa bàn huyện Định Hóa Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ 3 - Phân tích và đánh giá được thực trạng chung của các hộ điều tra trên địa bàn huyện Định Hóa - Phân tích và đánh giá được thực trạng về vai trò của nam giới và nữ giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa - Tìm hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của giới trong phát triển kinh. .. giới, giảm khoảng cách trong cơ hội tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực, trong các cơ hội kinh tế nhằm tạo khả năng cho tất cả mọi người nâng cao mức sống là một phần trong chiến lược phát triển Xuất phát từ thực tế trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 2 Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung... sự phát triển kinh tế hộ gia đình luôn hướng vào chủ hộ - thường là nam giới, do vậy, nam giới ở nông thôn trên thực tế đã được hưởng nhiều thành quả của việc trao quyền hơn hẳn phụ nữ Vì vậy, việc tìm hiểu về vai trò của mỗi giới ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế hộ gia đình để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mỗi giới, nâng cao bình đẳng giới, ... đẳng giới và các hoạt động của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình để từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp nhằm tạo bình đẳng về giới, tạo điều kiện cho mỗi giới phát huy khả năng về mọi mặt để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Định Hóa * Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu được điều kiện tự nhiên, kinh tế, ... tạo mọi điều kiện để hộ tham gia hoạt động về các mặt văn hoá - kinh tế - chính trị - xã hội [12] * Phát triển kinh tế: có thể hiểu là quá trình lớn lên về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế xã hội [12] 1.1.2.2 Khái niệm, đặc điểm hộ gia đình, kinh tế hộ nông dân * Hộ gia đình: Số hóa bởi trung tâm học... mà xã hội coi là thuộc về nam giới hoặc thuộc về phụ nữ (trẻ em trai hoặc trẻ em gái) trong một xã hội hoặc một nền văn hoá cụ thể nào đó Vai trò giới được quyết định bởi các yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội Phụ nữ và nam giới thường có 3 vai trò giới như sau: Vai trò sản xuất, vai trò tái sản xuất và vai trò cộng đồng - Vai trò sản xuất: Là các hoạt động mà cả phụ nữ và nam giới đều có thể tham gia nhằm... thời gian Sự khác biệt này được nhận thấy một cách rõ ràng trong vai trò, trách nhiệm, nhu cầu, khó khăn, thuận lợi của các giới tính [21] Giới là sự khác biệt giữa nam và nữ về góc độ xã hội, sự khác nhau do xã hội quyết định, các mối quan hệ do xã hội xác lập Vai trò của giới được xác định bởi các đặc tính xã hội, văn hóa và kinh tế, được nhận thức bởi các thành viên trong xã hội đó Do vậy vai trò của. .. lý tiền mặt của gia đình nhưng quyền quyết định những khoản chi tiêu lớn lại thuộc về Số hóa bởi trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ 25 nam giới; Quyền quyết định những vấn đề quan trọng trong gia đình vẫn thuộc về nam giới; Trong các hộ gia đình, phụ nữ có thời gian nghỉ ngơi ít hơn nam giới [20] Nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới trong tổ chức cuộc sống gia đình theo nghiên cứu là do vẫn... một tế bào kinh tế xã hội, trong đó sự quản lý nguồn lực và ra quyết định là chủ hộ hay chủ gia đình Chủ gia đình thường là người lớn tuổi và là nam giới Gia đình đóng vai trò cơ bản trong hình thành các mối quan hệ giới và chủ hộ đưa ra hầu hết các quyết định cơ bản trong phạm vi vủa hộ như có con, nuôi dạy, đi làm, nghỉ ngơi, đầu tư cho tương lai [30] Sự phân công lao động rõ ràng được dựa vào giới . về vai trò của nam giới và nữ giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa. - Tìm hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia. tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là vai trò cụ thể của nam giới và nữ giới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. * Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: nghiên cứu vai. trạng vai trò của giới trên địa bàn huyện Định Hóa trong phát triển kinh tế hộ gia đình 63 3.3.1. Vai trò của giới trong hoạt động sản xuất 63 3.3.1.1. Trong hoạt động trồng trọt 63 3.3.1.2. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay