Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông Bãi Cháy Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu đổi mới giáo dục

131 579 2
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 19:44

. lý do trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Bãi Cháy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu đổi mới giáo dục HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÃI CHÁY THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC. 1.2.1. Biện pháp quản lý 9 1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục 11 1.2.3. Quản lý nhà trường 12 1.2.4. Hướng nghiệp 14 1.2.5. Giáo dục hướng nghiệp 16 1.2.6. Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông Bãi Cháy Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu đổi mới giáo dục, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông Bãi Cháy Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu đổi mới giáo dục, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông Bãi Cháy Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn