Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS ở trung tâm KTTHHN DN Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

116 429 2
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 19:43

. sở lý luận về quản lý hoạt động GDHN cho học sinh THCS. - Đánh giá thực trạng cơng tác quản lý hoạt động GDHN cho học sinh THCS ở Trung tâm KTTHHN- DN . - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt. nội dung: Nghiên cứu quản lý hoạt động GDHN cho học sinh THCS ở Trung tâm KTTHHN- DN Thanh Miện, t vào 20 trƣờng THCS về quản lý hoạt động GDHN cho học sinh THCS ở Trung tâm. - Giới hạn đối. động GDHN cho học sinh THCS ở trung tâm KTTH HN - DN Thanh Miện, tỉnh Hải Dƣơng 43 2.4.1. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm KTTHHN- DN Thanh Miện 44 2.4.2. Thực trạng quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS ở trung tâm KTTHHN DN Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS ở trung tâm KTTHHN DN Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS ở trung tâm KTTHHN DN Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn