bài giảng toán 1 chương 2 bài 3 phép cộng trong phạm vi 4

18 951 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 23:33

Phép cộng trong phạm vi 4 Bài giảng môn toán lớp 1 Bộ giáo dục và đào tạo Tính 2 + 3 1 + 3 1 2 Kiểm tra bài cũ 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 2 2+ 4= 1 + 3 = 4 1 + 3 = 4 2 + 2 = 4 3 + 1 = 4 1 + =1+3 =3 4 4 3 1 4 2 + =2 4 3 1 + 4 = 2 2 + 4= 1 3 + 4= Nghỉ giữa tiết [...]...Thực hành 1. Tính: 1+ 3= 4 3 +1= 4 1+ 1= 2 2 +2= 4 2 +1= 3 1+ 2= 3 2. Tính: 2 + 2 3 +1 1 + 2 1 + 3 1 +1 4 4 3 4 2 3 Dấu 2 + 1 = 3 > < = ? 1 + 3 > 3 1 + 1 < 3 4- Vi t phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 3+ 1 = 4 1+ 3 = 4 3 + 1 = 4 2 + 2 = 4 1 + 3= 4 . + =1+ 3 =3 4 4 3 1 4 2 + =2 4 3 1 + 4 = 2 2 + 4= 1 3 + 4= Nghỉ giữa tiết 1. Tính: 1 + 3 = 2 + 2 = 3 + 1 = 2 + 1 = 1 + 1 = 1 + 2 = 4 4 4 3 3 2 Thực hành 2. Tính: 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 4 4 4 3 2 2 1 2 3 1 3. . Phép cộng trong phạm vi 4 Bài giảng môn toán lớp 1 Bộ giáo dục và đào tạo Tính 2 + 3 1 + 3 1 2 Kiểm tra bài cũ 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 2 2+ 4= 1 + 3 = 4 1 + 3 = 4 2 + 2 = 4 3 + 1 = 4 1 + =1+ 3 =3 4 4 3 1 4 2. 2 3 1 3. Dấu ? 2 + 1 . . . 3 1 + 3 . . . 3 1 + 1 . . . 3 = > < > > < < = = 4- Vi t phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 3 1 + 4 = 2 2 + 4= 1 3 + 4=
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 1 chương 2 bài 3 phép cộng trong phạm vi 4, bài giảng toán 1 chương 2 bài 3 phép cộng trong phạm vi 4, bài giảng toán 1 chương 2 bài 3 phép cộng trong phạm vi 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn