Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc

131 822 4
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 22:48

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÃ THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN, 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÃ THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh THÁI NGUYÊN, 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ: "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc” đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Số liệu sử dụng, kết quả nghiên cứu đã nêu trong luận văn dựa trên các số liệu thực tế đƣợc phản ánh trung thực, chính xác, rõ ràng. Thái Nguyên, tháng 8 năm 2013 Tác giả luận văn Lã Thị Thu Hà Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, cùng các thầy, cô giáo trong trƣờng Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài. Trƣớc hết tôi xin chân thành đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh - Phó hiệu Trƣởng Trƣờng Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Giáo viên trực tiếp hƣớng dẫn và tận tâm hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp tác giả hoàn thành luận văn này. Điều đáng quý, thầy đã giúp tác giả tiếp cận khoa học theo phƣơng pháp nghiên cứu mới để từ đó vận dụng vào thực tiễn vị trí công tác với cách nhìn vấn đề một cách logic và khoa học. Một lần nữa tác giả luôn ghi nhận sự hƣớng dẫn tận tình của thầy và chúc thầy luôn đạt đƣợc nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học và trong “sự nghiệp trồng người”, ngày càng tôn vinh nét đẹp nghề nhà giáo là “nghề cao quý nhất trong mọi nghề cao quý”. Cho phép tác giả đƣợc gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện cung cấp số liệu và kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu và động viên tác giả trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ tạo động lực cho tác giả hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên, tháng 8 năm 2013 Tác giả luận văn Lã Thị Thu Hà Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 5. Đóng góp của luận văn 4 6. Kết cấu của luận văn 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 5 1.1. Tổng quan về NHTM 5 1.1.1. Khái niệm NHTM trong nền kinh tế 5 1.1.2. Chức năng của NHTM 6 1.1.3. Vai trò của Ngân hàng thƣơng mại 8 1.1.4. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thƣơng mại 9 1.2. Hoạt động huy động vốn của NHTM 13 1.2.1. Khái niệm về huy động vốn của NHTM 13 1.2.2. Vai trò của huy động vốn trong hoạt động Ngân hàng 14 1.2.3. Các hình thức huy động vốn đối với NHTM 15 1.3. Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại 20 1.3.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại 20 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM 22 1.4. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thƣơng mại 27 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.4.1. Những nhân tố chủ quan 28 1.4.2. Những nhân tố khách quan 31 1.5. Các nghiên cứu thực tiễn về huy động vốn có hiệu quả cho một ngân hàng thƣơng mại 32 1.5.1. Vài nét về hệ thống NHTM trong quá trình hội nhập 33 1.5.2. Thực trạng huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại của Việt Nam trong thời gian qua: 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 41 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 42 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 42 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 42 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin 42 2.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin 42 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin 42 2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 43 2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của NH 43 2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 47 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 48 3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 48 3.1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 48 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc 50 3.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc (BIDV Vĩnh Phúc) 51 3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc trong những năm gần đây 56 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 69 3.2.1. Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 69 3.2.2. Phân tích hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 75 3.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 81 3.3.1. Những kết quả trong công tác huy động vốn 81 3.3.2. Hạn chế: 82 3.4. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả huy động vốn tại BIDV Vĩnh Phúc 84 3.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 84 3.4.2. Nhóm nhân tố khách quan 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 95 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 96 4.1. Định hƣớng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 96 4.1.1. Định hƣớng chiến lƣợc của BIDV trong giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 96 4.1.2. Định hƣớng phát triển nguồn vốn huy động vốn tại BIDV 99 4.1.3. Định hƣớng phát triển huy động vốn tại BIDV Vĩnh Phúc 100 4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốntại BIDV Vĩnh Phúc 101 4.2.1. Mở rộng mạng lƣới kinh doanh 101 4.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý, linh hoạt 103 4.2.3. Nâng cao Uy tín ngân hàng 104 4.2.4. Nâng cao hiệu quả cho vay 107 4.2.5. Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: 107 4.2.6. Phát triển các sản phẩm mới 108 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.2.7. Tăng cƣờng hoạt động Marketing ngân hàng 109 4.2.8. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng cung cấp 111 4.3. Một số kiến nghị 112 4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 113 4.3.2. Kiến nghị với BIDV Việt Nam 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 116 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy giao dịch tự động BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam BIDVVĩnh Phúc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc CSXH Chính sách xã hội FTP Giá điều chuyển vốn GDP Tổng sản phẩm quốc nội KH Khách hàng NSNN Ngân sách nhà nƣớc NH Ngân hàng NVHĐ Nguồn vốn huy động MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội VCB Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ƣơng NN Nhà nƣớc VIBBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng ACB Ngân hàng TMCP Á Châu DongAbank Ngân hàng TMCP Đông Á Abbank Ngân hàng TMCP An Bình SeaBank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Techcombank Ngân hàng TMCP kỹ thƣơng Việt Nam MeritimeBank Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam VDB Ngân hàng phát triển Việt Nam CCF Quỹ tín dụng nhân dân Trung Ƣơng Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii VBSP Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam [...]... hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Chương 2: Phương pháp và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu Chương 3: Thực trạng hiệu quả huy động vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh. .. các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc nhằm duy trì và phát triển trong những năm tiếp theo 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích các nhân. .. nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn tại các Ngân hàng Thƣơng mại nói chung và Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc nói riêng 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi về không gian Phạm vi nghiên cứu của luận văn là số liệu nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 3.2.2 Phạm vi về thời gian Nghiên cứu về hiệu quả huy động vốn. .. - Chi nhánh Vĩnh Phúc, chỉ ra những nhân tố ảnh hƣởng - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại BIDV Vĩnh Phúc, đồng thời đƣa ra một số kiến nghị đối với các Bộ, Ban, Ngành liên quan 6 Kết cấu của luận văn Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc" Ngoài phần mở đầu và kết... hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc với mục đích phát triển bền vững nền vốn cho BIDV Vĩnh Phúc trong thời gian tới 5 Đóng góp của luận văn - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi. .. 2010 - 2012 tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 3.2.3 Phạm vi về nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề thực tiễn, cụ thể trong hoạt động huy động vốn tại BIDV - Chi nhánh Vĩnh Phúc, đặc biệt là phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn, từ đó tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh 4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn... ra các nhóm giải pháp nâng cao hiệu của huy động vốn đối với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc nhằm đảm bảo ổn định và phát triển bền vững 2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc - Phân tích các. .. muốn BIDV duy trì và phát triển bền vững nền vốn có hiệu quả trong những năm tới Tôi mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc làm luận văn thạc sỹ 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung - Đề tài nghiên cứu đánh giá thực... rất nhiều yếu tố, từ các yếu tố mang tính chất vĩ mô, đến các yếu tố mang tính chất vi mô của nền kinh tế, cũng nhƣ các yếu tố liên quan tới chính NHTM 1.3 Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thƣơng mại chính là hiệu ích kinh tế, là kết quả đích thực thu đƣợc từ hoạt động huy động, cụ thể hóa... TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Vĩnh Phúc qua các năm (phân theo loại tiền huy động, theo loại hình thành phần kinh tế, theo kỳ hạn huy động) - Tỷ lệ tăng trƣởng nguồn vốn qua các năm của Chi nhánh Vĩnh Phúc - Tổng dƣ nợ cho vay của Chi nhánh Vĩnh Phúc qua các năm - Thu nhập, chi phí và lợi nhuận qua các năm của Chi nhánh Vĩnh Phúc - Tỷ lệ tăng trƣởng lợi nhuận qua các năm của Chi nhánh Vĩnh . huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và. Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc& quot;. Ngoài phần mở đầu và kết luận,. sỹ: " ;Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đây là công trình nghiên cứu của riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay