Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

115 450 5
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 22:34

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––– ĐINH VĂN ÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH Mã số: 60.14.01.14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN QUANG UẨN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân. Trước hết, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy giáo, cô giáo trong Ban Giám hiệu, khoa Tâm lý giáo dục, phòng Quản lý khoa học, thư viện Trường Đại học Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ tôi trong học tập và công tác quản lý của mình, nhất là trong quá trình tiến hành đề tài luận văn. Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Quang Uẩn, người thầy đã hướng dẫn giúp đỡ tôi trong việc định hướng về nội dung đề tài, phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như tận tình giúp đỡ trong suốt quá trình nghiên cứu để tôi hoàn thành được luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo 02 trường THPT trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giúp đỡ tôi có được các thông tin cần thiết để phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình. Với thời gian nghiên cứu còn hạn chế, thực tiễn công tác là vô cùng phong phú, sinh động và có nhiều vấn đề cần giải quyết; bản thân dù đã cố gắng rất nhiều, song chắc chắn luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp thông cảm, giúp đỡ, đưa ra những chỉ dẫn quý báu cho tôi. Xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 9 năm 2013 Tác giả Đinh Văn Ánh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ii LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là: ĐINH VĂN ÁNH Công tác tại: Trường THPT Lê Văn Thịnh thị trấn Gia Bình tỉnh Bắc Ninh Tôi được công nhận là học viên cao học theo quyết định số 1169/QĐ-ĐHTN- SĐH ngày 14/10/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, hình thức đào tạo tập trung, thời hạn từ ngày 04/11/2011 đến ngày /11/2013. Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số chuyên ngành: 60.14.01.14 Tôi xin cam đoan đề tài luận văn này là do chính tôi nghiên cứu và viết ra, trước đây chưa có luận văn nào có nội dung tương tự của các tác giả đã được công bố. Lời cam đoan này đảm bảo nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thái Nguyên, tháng 9 năm 2013 Tác giả Đinh Văn Ánh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 3 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của luận văn 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 6 1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước 8 1.1.2.1. Cơ sở lý luận 8 1.1.2.2. Cơ sở thực tiễn 10 1.2. Một số vấn đề lý luận của đề tài 11 1.2.1. Các khái niệm cơ bản 11 1.2.1.1. Bồi dưỡng 11 1.2.1.2. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 12 1.2.1.3. Chuẩn 13 1.2.2. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 13 1.2.3. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng THPT về bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 21 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iv 1.2.3.1. Biện pháp, biện pháp quản lý, biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp: 21 1.2.3.2. Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng. 22 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường THPT 25 1.2.4.1. Các yếu tố chủ quan 25 1.2.4.2. Các yếu tố khách quan 25 Tiểu kết chương 1 27 Chƣơng 2: HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP THÔNG HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH 29 2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, GD & ĐT tại huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 29 2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 29 2.1.2. Kinh tế xã hội 29 2.1.3. Th , tỉnh Bắc Ninh 30 huẩn nghề nghiệp ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 34 Chuẩn nghề nghiệp 34 đạt Chuẩn nghề nghiệp 35 2.2.3. Thực trạng thực hiện các hình thức bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp 44 2.2.4. Thực trạng thực hiện các phương pháp bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp 45 2.2.5. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp 46 thông theo Chuẩn nghề nghiệp 46 2.3. Thực trạng các biện pháp quản lí bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trung học phổ thông 48 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ v 2.3.1. Thực trạng thực hiện các biện pháp nói chung về quản lý bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trung học phổ thông 48 ề nghiệp 50 2.3.2.1. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp 50 2.3.2.3. Thực trạng vai trò c thông trong việc quản lí bồi dưỡng GV theo Chuẩn nghề nghiệp 54 , tỉnh Bắc Ninh 58 2.3.4. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp 59 2 60 Chƣơng 3: 62 3.1. Cơ sở định hướng cho việc đề xuất các biện pháp 62 3.2. Các nguyên tắc của việc đề xuất các biện pháp 63 63 63 63 64 65 3.3. Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với việc bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề n Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 65 3.3.1. Biện pháp 1: Tăng cường nhận thức về ý nghĩa vai trò của việc nâng cao hiệu quả quản lí việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp 66 3.3.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lí việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp 68 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ vi Chuẩn nghề nghiệp 70 3.3.4. Biện pháp 4: Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp 72 3.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp 76 3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường quản lí tự đào tạo, tự bồi dưỡng 78 3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất 80 Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 82 Tiểu kết chương 3 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 1. Kết luận 85 2. Khuyến nghị 87 địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 87 huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 88 2.3. Đối với Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban chấp hành : BCH Ban giám hiệu : BGH Cán bộ quản lý : CBQL Công nguyên : CN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa : CHXHCN Công nghiệp hóa, hiện đại hóa : CNH - HĐH Độ lệch chuẩn : ĐLC Điểm trung bình : ĐTB Giáo dục và Đào tạo : GD & ĐT Giáo viên : GV Mức độ cần thiết : MĐCT Mức độ thực hiện : MĐTH Quản lý giáo dục : QLGD Tổ trưởng chuyên môn : TTCM Trung học cơ sở : THCS Trung học phổ thông : THPT Trung tâm giáo dục thường xuyên : TTGDTX Trung ương : TW Ủy ban nhân dân : UBND Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Tổng hợp loại hình trường THPT năm học 2012-2013 31 Bảng 2.2. Tổng hợp loại trường THPT và cơ sở vật chất (phòng học) 31 Bảng 2.3. Tổng hợp đội ngũ giáo viên huyện Gia Bình 32 Bảng 2.4: Kết quả thực hiện các mục tiêu của việc bồi dưỡng GV THPT đạt Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 34 Bảng 2.5: Các nội dung bồi dư phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 35 Bảng 2.6: Các nội dung bồi dưỡng GV THPT đạt Chuẩn về năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 37 Bảng 2.7: Các nội dung bồi dưỡng GV THPT đạt Chuẩn về năng lực dạy học (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 38 Bảng 2.8: Các nội dung bồi dưỡng GV THPT đạt Chuẩn về năng lực giáo dục (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 40 Bảng 2.9: Các nội dung bồi dưỡng GV THPT đạt Chuẩn về năng lực hoạt động chính trị - xã hội (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 41 Bảng 2.10: Các nội dung bồi dưỡng GV THPT đạt Chuẩn về năng lực phát triển nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 43 Bảng2.11: Kết quả thực hiện các hình thức bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 44 Bảng 2.12: Kết quả thực hiện các phương pháp bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn 45 Bảng 2.13: Kết quả kiểm tra đánh giá kết quả giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 46 Bảng 2.14: Kết quả thực hiện các biện pháp quản lí bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp cho GV THPT (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 48 Bảng 2.15: Kết quả thực hiện việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 50 Bảng 2.16: Kết quả thực hiện xây dựng bộ máy quản lí và tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 52 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ vi Bảng 2.17: Kết quả chỉ đạo của Hiệu trưởng trường THPTtrong việc quản lí bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 54 Bảng 2.18: Kết quả kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm việc bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu tổng và theo các tiêu chí) 56 Bảng 2.19: Ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp 59 Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết và mức độ khả thi 82 [...]... cứu Hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 4 Giả thuyết khoa học Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng ở các trường THPT. .. sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường THPT Chƣơng 2 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp và thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT tại huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh Chƣơng 3 Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề. .. đề lý luận về hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp và quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT 3 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ - Khảo sát thực trạng về hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp và quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT; ... động quản lý giáo viên của Hiệu trưởng 7 2.2.4 Phương pháp quan sát Quan sát hoạt động quản lý giáo viên của Hiệu trưởng, hoạt động giáo dục của các giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở nhà trường THPT 7 2.2.5 Phương pháp chuyên gia Lấy ý kiến các chuyên gia quản lý, chuyên gia giáo dục, các Hiệu trưởng và giáo viên có kinh nghiệm về việc quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu. .. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng THPT về bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 1.2.3.1 Biện pháp, biện pháp quản lý, biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp: a) Biện pháp Theo “Từ điển tiếng Việt” của Hoàng Phê : Biện pháp là cách thức xử lý công việc hoặc giải quyết vấn đề cụ thể” [43] Như biện pháp hành chính, biện pháp kỹ thuật… b) Biện pháp quản lý Là... Thời gian thực hiện bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp + Địa điểm tiến hành bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp, + Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp + Máy móc, thiết bị phục vụ vụ cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp + Kinh phí đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp + Kết quả bồi dưỡng; 1.2.3 Biện. .. sát, đánh giá thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp và thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, lý giải nguyên nhân của thực trạng 5.3 Đề xuất một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 6.1 Về nội dung... đề lý luận và thực tế quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường THPT, chỉ ra các biện pháp 2 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ tăng cường quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT tại huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Hiệu trưởng 3 Khách thể và... nhưng hiệu quả chưa cao, điều đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về quản lý của Hiệu trưởng nhà trường Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý hợp lý và đồng bộ thì kết quả quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp sẽ được nâng cao 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường THPT. .. xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 6.2 Giới hạn về khách thể nghiên cứu Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp theo mẫu các loại khách thể sau: 1) BGH, Bí thư chi bộ Đảng, tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ Thanh tra giáo . về hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp và quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT; đề xuất biện pháp quản lý hoạt động. viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. 4. Giả thuyết khoa học Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu. cứu Hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay