Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên

112 628 11
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 19:53

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG ĐỨC NAM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG ĐỨC NAM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THẾ PHÁN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đã đƣợc nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là trung thực và chƣa đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc lời cam đoan trên. Ngƣời cam đoan Dương Đức Nam Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu, Phòng QLĐT Sau đại học, Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Thế Phán đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí, đồng nghiệp, bè bạn, và gia đình đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ tôi, đồng thời có những ý kiến đóng góp trong quá trình tôi thực hiện và hoàn thành luận văn. Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Dương Đức Nam Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn 4 5. Kết cấu nội dung của luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 5 1.1. Cơ sở lý luận 5 1.1.1. Tổng quan về cạnh tranh 5 1.1.2. Tổng quan về năng lực cạnh tranh 9 1.1.3. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa 11 1.1.4. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa . 15 1.1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 19 1.2. Cơ sở thực tiễn 26 1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 26 1.2.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bình Dƣơng 27 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.3. Một số bài học rút ra về nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 29 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 34 2.2. Cơ sở phƣơng pháp luận 34 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 35 2.3.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 35 2.3.3. Phƣơng pháp thu thập thông tin 35 2.3.4. Phƣơng pháp tổng hợp thông tin 37 2.3.5. Phƣơng pháp phân tích thông tin, dữ liệu 37 2.4. Hệ thốn 38 2.4.1. Doanh thu 38 2.4.2. Thị phần 38 2.4.3. Giá 39 2.4.4. Lợi nhuận độc quyền 39 2.4.5. Thƣơng hiệu của doanh nghiệp 40 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 42 3.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế-xã hội của thành phố Vĩnh Yên 42 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 44 3.1.3. Đánh giá chung những ảnh hƣởng đến nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 47 3.2. Khái quát chung về hệ thống DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 48 3.2.1. Sự phát triển qua các năm 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.2. Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa 50 3.2.3. Đặc điểm cơ bản của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên . 52 3.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn Vĩnh Yên 52 3.3.1. Thực trạng năng lực về vốn 52 3.3.2. Thực trạng năng lực về nhân lực 54 3.3.3. Thực trạng năng lực về kỹ thuật, công nghệ 55 3.3.4. Thực trạng năng lực về tổ chức quản trị doanh nghiệp 56 3.3.5. Thực trạng năng lực về hoạt động nghiên cứu thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 59 3.3.6. Thực trạng năng lực về hoạch định và thực hiện chiến lƣợc sản phẩm, dịch vụ 60 3.3.7. Thực trạng năng lực về hoạch định và thực hiện chiến lƣợc giá cả 61 3.3.8. Thực trạng năng lực về hoạch định và thực hiện chiến lƣợc phân phối hàng hóa, dịch vụ 62 3.3.9. Thực trạng năng lực về hoạch định và thực hiện chiến lƣợc khuyếch trƣơng, xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu 64 3.4. Đánh giá chung về thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 65 3.4.1. Thành tựu và nguyên nhân 65 3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 71 3.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 73 3.5.1. Môi trƣờng kinh tế, xã hội 73 3.5.2. Chính sách kinh tế và pháp luật của chính phủ 74 3.5.3. Trình độ cạnh tranh của các đối thủ canh tranh 76 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.1. Quan điểm và định hƣớng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 79 4.1.1. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vĩnh Yên 79 4.1.2. Định hƣớng phát triển hệ thống DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 79 4.1.3. Quan điểm và định hƣớng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 80 4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 81 4.2.1. Đối với các cơ quan quản lý của thành phố Vĩnh Yên 81 4.2.2. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 87 4.3. Kiến nghị 95 4.3.1. Đối với Trung ƣơng 95 4.3.2. Đối với tỉnh 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản CNH : Công nghiệp hoá DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ và vừa GTGT : Giá trị gia tăng TDMNPB : Trung du miền núi phía Bắc TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Các tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ và vừa 12 Bảng 2.1. Chỉ số đo lƣờng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 41 Bảng 3.1. Dân số và cơ cấu dân số thành phố Vĩnh Yên 44 Bảng 3.2. Dịch chuyển cơ cấu lao động 45 Bảng 3.3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên theo loại hình doanh nghiệp 49 Bảng 3.4. Cơ cấu các DNNVV trên địa bàn Vĩnh Yên 51 Bảng 3.5. Vốn đăng ký kinh doanh bình quân của các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ năm 2011-2013 53 [...]... nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong quá trình phát triển ở giai đoạn tiếp sau 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực. .. cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trên cả 2 góc độ: Thứ nhất, từ góc độ các DNNVV, đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên Thứ hai, từ góc độ quản lý... hội của khu vực… 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Qua tìm hiểu về tình hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho thấy Lào Cai đã đƣa ra những biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố. .. nhỏ và vừa - Chương2: Phƣơng pháp nghiên cứu - Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - Chương 4: Các giải pháp nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ... cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố có ý nghĩa quan trọng Từ lý do đó, học viên chọn đề tài nghiên cứu là: "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên" Hiện nay ở nƣớc ta có khá nhiều đề tài nghiên cứu về nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tuy nhiên các nghiên cứu thƣờng đề cập đến nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV hoặc... cứu năng lực cạnh tranh của các Danh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên qua đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, tài chính, phƣơng pháp quản lý, marketing, giá trị vật chất của doanh nghiệp từ đó đánh giá điểm mạnh, tồn tại và thách thức đặt ra trong quá trình phát triển Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. .. thuộc các địa bàn khác Cho đến nay, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên chƣa có một công trình nghiên cứu khoa học nào đề cập đến vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV, đặc biệt là nghiên cứu năng lực cạnh tranh dƣới góc nhìn của nhà quản lý Vì vậy, việc nghiên cứu, lý giải một cách toàn diện và đầy đủ để làm rõ thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và. .. nhỏ và vừa của các địa phƣơng trong và ngoài nƣớc Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - Phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; phân tích và đánh giá thách thức đặt ra trong quá trình phát triển cũng nhƣ nâng cao năng lực cạnh tranh ở giai đoạn tiếp theo - Đề xuất nhóm giải pháp để nâng cao. .. sản phẩm hàng hoá cùng loại Nhƣng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá lại đƣợc định đoạt bởi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Sẽ không có năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá cao khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó thấp Ở đây cũng cần phân biệt năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp - đó là hai phạm trù khác... lực cạnh tranh của doanh nghiệp (3) Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp dùng nó để tự duy trì vị trí của doanh nghiệp mình trên thị trường cạnh trang, đồng thời bảo đảm thực hiện được mụ tiêu về lợi nhuận của doanh nghiệp năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được thể hiện ở 4 yếu tố cơ bản: Giá cả, chất lượng sản phẩm, các dịch . điểm và định hƣớng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 80 4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên. trạng nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên là. luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên, Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên, Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay