TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

20 5,653 54
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 13:55

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC G. W. F. Hêghen (1770 – 1831) được xem là một trong những bộ óc bách khoa toàn thư vĩ đại nhất trong lịch sử. Công trình nghiên cứu triết học của ông để lại cho nhân loại quá đồ sộ và có giá trị rất cao trong nhiều lĩnh vực. Triết học Hêghen là biểu hiện của sự phát triển đầy đủ nhất và rực rỡ nhất của chủ nghĩa duy tâm cổ điển Đức. ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Đề tài: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC GVPT: Ts. Bùi Văn Mưa HVTH: Ngô Thị Thanh Nga STT: 39 Nhóm: 4 Lớp: Cao học Ngày 4 Khóa: 22 Tp. HCM,12/2012 1 LỜI MỞ ĐẦU G. W. F. Hêghen (1770 – 1831) được xem là một trong những bộ óc bách khoa toàn thư vĩ đại nhất trong lịch sử. Công trình nghiên cứu triết học của ông để lại cho nhân loại quá đồ sộ và có giá trị rất cao trong nhiều lĩnh vực. Triết học Hêghen là biểu hiện của sự phát triển đầy đủ nhất và rực rỡ nhất của chủ nghĩa duy tâm cổ điển Đức. Quan điểm triết học của ông là hệ thống duy tâm cổ điển cuối cùng, là trình độ cao nhất của sự phát triển phép biện chứng duy tâm. Có thể nói, trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, Hêghen chỉ lặp lại những điều mà các nhà duy tâm trước đó đă nói. Song, cái mới trong học thuyết của ông, chính là chỗ ông xem xét tinh thần thế giới, ý niệm tuyệt đối là một quá trình tự phát triển không ngừng, và ông là một nhà triết học hoàn chỉnh phép biện chứng duy tâm, phép biện chứng của ý niệm tuyệt đối, tinh thần thế giới với tính cách là cơ sở đầu tiên và nguồn gốc của mọi tồn tại. Triết học cổ điển Đức là tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời của triết học Mác và Hêghen là một trong những bậc tiền bối của Mác. Mác và Angghen đã cải tạo triệt để phép biện chứng duy tâm Hêghen thành phép biện chứng duy vật để nó đóng vai trò là công cụ tinh thần nhận thức các lĩnh vực tự nhiên xã hội và tư duy con người. Đề tài: “Phép biện chứng duy tâm Hêghen và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Mác” sẽ trình bày những nội dung chính của triết học Hêghen và cho thấy vai trò của tư duy biện chứng trong triết học này đối với sự hình thành của triết học Mác. 2 CHƯƠNG I: BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC HÊGHEN 1.1. Hêghen và xã hội Đức vào cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX 1.1.1. Hêghen (1770 – 1831) Hêghen là nhà biện chứng lỗi lạc, ông là nhà triết học duy tâm khách quan, đại biểu tiêu biểu của nền triết học cổ điển Đức. Hêghen xuất thân trong một gia đình quý tộc Phổ ở Xtutgat. Thời trẻ, ông chủ yếu quan tâm nghiên cứu các vấn đề lịch sử, pháp quyền và tôn giáo. Từ 1800-1807 chịu ảnh hưởng của Senlinh, ông bắt đầu say mê các vấn đề triết học. Ông có các tác phẩm lớn như "Hiện tượng luận tinh thần" (l807). Tác phẩm này đánh dấu sự kết thúc quá trình hình thành thế giới quan triết học của Hêghen thời kỳ đầu, đồng thời cũng cho thấy sự bất đồng nhất định giữa Hêghen và Senlinh trong việc lý giải các vấn đề triết học. Hêghen viết tác phẩm lớn thứ hai của mình là "Khoa học logic" (l812-1816). Và tác phẩm lớn thứ 3 của ông "Bách khoa toàn thư của các khoa học triết học" năm 1817. Và nhiều tác phẩm khác về lịch sử tôn giáo, lịch sử triết học, thẩm mỹ học 1.1.2. Xã hội nước Đức cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX Nước Đức vào cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX là một quốc gia liên bang. Triều đình vua Phổ Phriđrich Vin Hem vẫn tăng cường quyền lực duy trì chế độ quân chủ, cản trở đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, do đó, kinh tế và chính trị kém phát triển. Thủ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp bị đình đốn. Cả đất nước bao trùm bầu không khí bất bình của đông đảo quần chúng. Trong khi đó ở nước Pháp đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản, ở nước Anh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp làm rung chuyển châu Âu, đưa châu Âu bước vào nền văn minh công nghiệp. Tấm gương của các nước Tây Âu đã thức tỉnh tinh thần cách mạng của giai cấp tư sản Đức và những bộ phận tiến bộ khác của xã hội Đức. Nhưng vì giai cấp tư sản Đức và những lực lượng tiến bộ khác nằm rải rác ở nhữngvương quốc nhỏ tách rời nhau, nhỏ bé về số lượng, yếu kém về kinh tế và chính trị nên không thể tiến hành cách mạng tư sản trong thực tiễn, mà chỉ tiến hành cách mạng về phương diện tư tưởng. Họ muốn thỏa hiệp với tầng lớp phong kiến quý tộc Phổ, giữ lập trường cải lương trong việc giải quyết những vấn đề phát triển đất nước. Trước đòi hỏi của quá trình phát triển phương thức sản xuất 3 tư bản ở các nước Tây Âu, khoa học tự nhiên đã đạt nhiều thành tựu lớn: phát hiện ra điện, phát hiện ra ôxy và bản chất sự cháy của Lavoadie; việc phát hiện ra tế bào của Lơvenhuc; học thuyết về dưỡng khí của Pritski và Sielo Những thành tựu đó chứng tỏ sự hạn chế của phương pháp tư duy siêu hình trong việc lý giải bản chất của các hiện tượng tự nhiên và thực tiễn xã hội đang diễn ra. Nó đòi hỏi cần có cách nhìn mới, phương pháp mới, quan niệm mới về vai trò và khả năng của con người. Triết học cổ điển Đức ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 1.2. Triết học cổ điển Đức Triết học cổ điển Đức ra đời nhằm đáp ứng nguyện vọng và đòi hỏi phát triển khoa học cũng như văn hóa, kinh tế của đất nước vào cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX. Triết học cổ điển Đức đã tiếp tục phát huy truyền thống duy lý của phương Tây, khôi phục lại quan niệm xem triết học là khoa học của mọi khoa học. Các triết gia ra sức xây dựng các hệ thống triết học vạn năng, bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của con người để làm cơ sở cho những hoạt động đó. Đối với Hêghen, triết học thực sự phải là logic học, còn đối với Phoiơbắc, đó là nhân bản học. Tuy nhiên do cố khắc phục những hạn chế siêu hình và máy móc trong nền triết học duy vật thế kỷ XVII – XVIII mà triết học cổ điển Đức lại rơi vào chủ nghĩa duy tâm thần bí. Họ cho rằng tính biện chứng sống động chỉ là bản tính của cái tinh thần, còn bản thân giới tự nhiên thì phi biện chứng. Dù vậy, họ vẫn biết tiếp thu những tư tưởng biện chứng quý báu trong di sản triết học truyền thống của nhân loại, phát triển thêm và xây dựng được phép biện chứng như một học thuyết triết học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển xảy ra trong thế giới. Triết học cổ điển Đức đề cao vai trò tích cực của con người với tính cách là chủ thể của mọi hoạt động cải tạo thế giới – khách thể; và khảo sát khách thể gắn liền với hoạt động thực tiễn của chủ thể - con người. Song, do quan điểm duy tâm chi phối mà nhiều triết gia của nền triết học này hiểu thực tiễn chỉ là hoạt động sáng tạo của ý thức, đồng thời tuyệt đối hóa ý thức, biến ý thức thành một lực lượng siêu nhiên có năng lực sáng tạo kỳ vỹ, vì vậy, triết học của họ mang tính duy tâm – thần bí. Triết học cổ điển Đức là cơ sở thế giới quan, là nền tảng ý thức hệ của giai cấp tư sản Đức cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX vốn yếu về kinh tế, nhược về chính trị, nhưng có đời sống văn hóa tinh thần khá phong phú, sống trong một xã hội mà tàn tích phong kiến còn quá nặng nề. Các triết gia tiêu biểu của triết học cổ điển Đức là Cantơ, Phíchtơ, Senlinh, Hêghen, Phoiơbách. 4 1.3. Sự ra đời của chủ nghĩa duy tâm biện chứng của Hêghen Phép biện chứng duy tâm của Hêghen là kết quả của quá trình xây dựng phương pháp biện chứng trong triết học cổ điển Đức. Quá trình ấy phản ánh những đòi hỏi của tư tưởng cách mạng tư sản Âu châu thông qua tình hình đặc biệt của giai cấp tư sản Đức. Triết học duy tâm biện chứng của Hêghen là sự kế thừa và phát triển những tư tưởng triết học thời đó từ Cantơ, Phíchtơ, Senlinh. Cantơ đề cao được vai trò lao động sáng tạo ra thế giới, nhưng chỉ quan niệm cái lao động ấy là lao động tinh thần. Cantơ hạn chế lao động đó trong phạm vi tinh thần, do hoạt động của tinh thần mà thế giới bên ngoài được xây dựng và có được tính chất khách quan. Mặc dù còn hạn chế nhưng tư tưởng duy tâm này đã thể hiện ra cái hạt nhân duy lý trong nó đó là quá trình lao động xây dựng thế giới. Nhưng Cantơ chưa tin tưởng hoàn toàn vào cái thế giới hàng hóa và cho đấy chưa phải là thực tại tuyệt đối, chưa phải là vật tự tại. Tiến lên một bước nữa, Phíchtơ đã tuyệt đối hóa quan niệm duy tâm của Cantơ. Phíchtơ cho rằng nếu thế giới là do ý thức chủ quan của ta mà có, do lao động tinh thần xây dựng lên, thì đấy cũng là thế giới duy nhất, ngoài nó ra không có vật tự tại nào khác. Với Senlinh , phương pháp biện chứng lại tiến một bước nữa. Phương pháp mâu thuẫn của Senlinh đã đi quá nội dung chủ quan và bao gồm cả tự nhiên. Tư tưởng của Senlinh đã phản ánh giai đoạn hưởng thụ lung tung sau khi chế độ mới của giai cấp tư sản đã được thực hiện, quan hệ tư bản trước kia còn là lý tưởng nay đã thành sự thực và phát triển một cách lung tung. Triết học của Hêghen đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đó. Triết học của Hêghen vận dụng một cách có hệ thống phương pháp biện chứng, tức là phương pháp nêu mâu thuẫn và biểu diễn quá trình biến chuyển của mâu thuẫn. Phương pháp của Hêghen phản ánh đầy đủ hơn quá trình lịch sử thực tế, cho là trong mỗi giai đoạn có phát sinh ra mâu thuẫn nội bộ, và có phản ánh quá trình đó một cách có thứ tự, hệ thống. Nhưng Hêghen lại nói rằng quá trình phát triển vật chất là do mâu thuẫn của hoạt động tinh thần. Hêghen chỉ trông thấy hiện tượng ở bên trên, nên cho rằng tinh thần quy định sự tiến hóa, hoạt động tinh thần sáng tạo ra thế giới. Mệnh đề chung của Hêghen phản ánh một chân lý: đó là con người sáng tạo thế giới lịch sử. Nhưng con người đó chỉ được quan niệm trong phạm vi tinh thần. Tuy nhiên con người tinh thần cũng chỉ là hình ảnh của con người lao động thực sự. Hạt nhân duy lý trong phương pháp biện chứng của Hêghen là ở chỗ đó. 5 CHƯƠNG II: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN 2.1. Nội dung của phép biện chứng duy tâm Hêghen 2.1.1. Hiện tượng luận tinh thần Hiện tượng luận tinh thần" (1807) đánh dấu sự trưởng thành trong thế giới quan triết học của ông: về cơ bản, ông đã thoát khỏi ảnh hưởng của Senlinh và trên cơ sở kế thừa những tư tưởng hợp lý của Senlinh, ông bắt đầu đề ra những nguyên lý cơ bản nhằm xây dựng hệ thống triết học độc lập của mình: a. Thừa nhận sự tồn tại của ý niệm tuyệt đối Tiếp thu những quan niệm của Senlinh về cái Tuyệt đối, Hêghen coi nền tảng thế giới quan triết học của mình là ý niệm tuyệt đối được hiểu như đấng tối cao sáng tạo ra giới tự nhiên và con người. Đối với ông, tư duy hay ý niệm tuyệt đối là nguồn gốc duy nhất của mọi cái đang tồn tại. Thế giới tự nhiên là tư duy đã tha hoá, là tư duy tồn tại dưới dạng vật chất. Ông nhấn mạnh rằng, tư duy là tiền đề của mọi sự vật hiện tượng. Và trong mỗi sự vật có sự đồng nhất giữa tư duy và tồn tại, trong đó tư duy là bản chất còn tồn tại chỉ là "ngoại tại hoá" của tư duy. Tư duy không phải là một bản nguyên bất động, mà là một quá trình nhận thức không ngừng phát triển từ thấp đến cao. Vì vậy, nó không chỉ là khởi nguyên, mà còn là chính cái nội dung phát triển của tất cả những cái hiện tồn. Theo Hêghen, thế giới vật chất chính là con người vô cơ, con người còn ở giai đoạn chưa hình thành, còn con người chúng ta bằng xương bằng thịt là con người đã phát triển đầy đủ, là con người trở về chính bản thân nó với tất cả những đặc tính vốn có của mình. Giai đoạn phát triển cao nhất của tư duy là tư duy con người, là lịch sử nhân loại. Như vậy điểm xuất phát của triết học Hêghen là ý niệm tuyệt đối, là sự thống nhất giữa tư duy và tồn tại một cách duy tâm. Ông quy mọi quá trình của hiện thực về quá trình tư duy, quy lịch sử hiện thực về lịch sử nhận thức. Ngay cả hoạt động vật chất thực tiễn của con người cũng bị quy về quá trình tự ý thức, tự nhận thức. Quan niệm này được trình bày khá rõ trong "Hiện tượng luận tinh thần" và được triển khai trong toàn bộ hệ thống triết học của Hêghen. Vì vậy, "Hiện tượng luận tinh thần" được coi là cội nguồn của triết học Hêghen. 6 b. Thừa nhận sự phát triển của ý niệm tuyệt đối Khác với các nhà siêu hình, Hêghen coi sự phát triển không chỉ là sự tăng, giảm đơn thuần về lượng, hay sự dịch chuyển vị trí của vật về không gian. Ông hiểu sự phát triển là một quá trình phủ định biện chứng, trong đó liên tiếp diễn ra sự thay thế cái cũ bằng cái mới, đồng thời kế thừa những yếu tố tích cực của cái cũ mà vẫn có khả năng thúc đẩy phát triển. Đó là thực chất của sự phát triển theo quan niệm của Hêghen. Sự phát triển diễn ra theo xu hướng từ trừu tượng đến cụ thể, từ khái niệm còn nghèo nàn, phiến diện đến khái niệm phong phú hơn về nội dung trong một sự thống nhất chỉnh thể. Như vậy, trừu tượng và cụ thể, theo Hêghen là hai cấp độ nhận thức, hai cấp độ phát triển khác nhau của ý niệm tuyệt đối. Sự vận động của ý niệm tuyệt đối từ trừu tượng tới cụ thể là quá trình vận động từ đơn giản, sơ khai tới phức tạp, tới sự hoàn thiện hơn. Hêghen cố gắng luận chứng rằng cơ sở sâu xa nhất của mọi sự vật là ý niệm tuyệt đối (tinh thần tuyệt đối) phát triển theo nguyên tắc tam đoạn thức: chính đề-phản đề-hợp đề, trong đó giữa các yếu tố đều có mối liên hệ hữu cơ, chuyển hoá lẫn nhau. Theo Hêghen, trên thế gian này, ngoài tinh thần tuyệt đối và các hình thức biểu hiện cụ thể của nó ra thì không còn gì khác cả. c. Thừa nhận ý thức con người là sản phẩm của lịch sử Hêghen coi lịch sử là hiện thân của ý niệm tuyệt đối, là đỉnh cao của sự phát triển ý niệm tuyệt đối trên trần gian. Lịch sử nhân loại có được nhờ vào hoạt động có ý thức của những cá nhân cụ thể, nhưng nó lại là nền tảng quy định ý thức của mỗi cá nhân. Ý thức cá nhân chỉ là sự khái quát, sự đi tắt toàn bộ lịch sử mà ý thức nhân loại đã trải qua. Ý thức nhân loại là sự tái hiện lại toàn bộ tiến trình của lịch sử nhân loại, là sản phẩm của lịch sử, là hiện thân của ý niệm tuyệt đối. d. Triết học là học thuyết về ý niệm tuyệt đối Hêghen thừa nhận có ba hình thức thể hiện ý niệm tuyệt đối trên trần gian là nghệ thuật, tôn giáo và triết học, trong đó, triết học là hình thức thể hiện cao nhất, trọn vẹn và đầy đủ nhất của ý niệm tuyệt đối. Triết học là khoa học của mọi khoa học, là khoa học vạn năng đóng 7 vai trò nền tảng cho toàn bộ thế giới quan và tư tưởng con người. Nhưng mỗi thời đại lại có một học thuyết triết học của riêng mình. Học thuyết này là tinh hoa của thời đại đó, là thời đại được thể hiện dưới dạng tư tưởng. Mỗi hệ thống triết học của một thời đại nào đó, đều là sự chắt lọc, kết tinh, khái quát lại toàn bộ tư tưởng trước đó, đặc biệt là tư tưởng triết học. Triết học và lịch sử triết học thống nhất với nhau như là sự thống nhất giữa cái logic và cái lịch sử; vì vậy, triết học phải bao trùm toàn bộ lịch sử phát triển của ý niệm tuyệt đối. Theo quan điểm này thì triết học Hêghen – khoa học về ý niệm tuyệt đối – được chia thành ba bộ phận là khoa học logic, triết học tự nhiên và triết học tinh thần; ứng với ba giai đoạn phát triển của ý niệm tuyệt đối là ý niệm tuyệt đối trong chính nó, ý niệm tuyệt đối trong sự tồn tại khác của nó (tự tha hóa) và ý niệm tuyệt đối khắc phục sự tự tha hóa quay về với nó. 2.1.2. Khoa học logic Là tác phẩm quan trọng nhất của hệ thống triết học Hêghen. Khoa học logic nghiên cứu ý niệm tuyệt đối ở giai đoạn sơ khai nhưng lại là xuất phát điểm của hệ thống. Hêghen coi logic học là khoa học về những phạm trù và quy luật của tư duy, nhưng tư duy mà logic học nghiên cứu là tư duy thuần túy, tức ý niệm tuyệt đối trong chính nó hay Thượng đế. Theo Hêghen, trong tư duy mọi cái đối lập (vật chất – tinh thần, khách thể - chủ thể, tư tưởng – hiện thực…) đều thống nhất. Logic học nghiên cứu tư duy như thế phải là hệ thống siêu hình học. Logic học – Siêu hình học của Hêghen được xây dựng dựa trên luận điểm: “Cái gì hợp lý đều là hiện thực và cái gì hiện thực đều là hợp lý”. Tư tưởng xuyên suốt để xây dựng logic học là nghịch lý về sự phát triển. Theo Hêghen phát triển là quá trình vận động tiến lên phía trước, nhưng nó cũng chính là sự quay trở về điểm ban đầu. Cái khởi đầu được Hêghen xác định dựa trên những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc về tính khách quan: Cái khởi đầu phải là cái khách quan. - Nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể trong tư duy, từ đơn giản đến phức tạp: Cái khởi đầu phải là cái đơn giản nhất trừu tượng nhất, để phù hợp với xu thế phát triển tiến lên của quá trình nhận thức. 8 - Nguyên tắc mâu thuẫn: Cái khởi đầu phải chứa mâu thuẫn cơ bàn của toàn bộ hệ thống. Bởi vị nếu không hcứ mâu thuẫn cơ bản thì cái khởi đầu không thể phát triển thành hệ thống và cái cuối cùng không phải là cái khởi đầu được triển khai đầy đủ. - Nguyên tắc thống nhất tính logic và tính lịch sử: Cái khởi đầu vừa là cái lịch sử đầu tiên, vừa là cái logic tất yếu; bởi vì phát triển không phải là quá trình diễn ra theo thời gian mà còn là quá trình kế thừa vượt bỏ những cái ngẫu nhiên để liên tục tiến lên. Khoa học logic gồm 3 phần, mỗi phần nghiên cứu một trong 3 giai đoạn tương ứng của tư duy thuần túy trong chính nó. Đó là học thuyết về tồn tại, học thuyết về bản chất và học thuyết về khái niệm. - Học thuyết về tồn tại: Hêghen vạch ra tính quy định lẫn nhau giữa lượng và chất. Những thay đổi liên tục về lượng dẫn đến những những biến đổi gián đoạn về chất và ngược lại. Sự quy định này nói lên cách thức tồn tại của sự vật. Theo Hêghen, tồn tại xuất phát không phải là là tồn tại hiện hữu mà là tồn tại thuần túy, nghĩa là tồn tại ở một phương diện nhất định và được đồng nhất với hư vô, tồn tại dẫn đến sinh thành. Quá trình chuyển từ tồn tại thuần túy sang sinh thành là sự thống nhất giữa chất, lượng trong độ. Chất là tính quy định bên trong sự vật. Lượng là tính quy định bên ngoài của nó. Độ là sự thống nhất của chất và lượng với nhau trong sự vật để sự vật là nó. Khi lượng của sự vật thay đổi vượt quá độ, tức qua điểm nút thì chất này chuyển thành chất khác, tức bước nhảy xảy ra. - Học thuyết về bản chất: Hêghen vạch ra sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của mọi sự vận động, phát triển của sự vật. Khi nghiên cứu quá trình vận động phát triển của khái niệm, ông cho rằng, trong bản thân khái niệm vốn có sẵn cái khác biệt được sinh ra từ cái đồng nhất. Lúc đầu là khác biệt nhỏ, do tích lũy dần dẫn đến khác biệt cơ bản; từ đây mâu thuẫn hình thành va phát triển dẫn đến chuyển hóa. - Học thuyết khái niệm: bàn về sự vận động và phát triển của ý niệm tuyệt đối thông qua hình thức tồn tại chủ quan của nó như khái niệm – phán đoán – suy luận, bàn về thực tiễn, về chân lý hay ý niệm – sự thống nhất giữa khái niệm và thực tiễn. Hêghen vạch ra con đường phát triển của khái niệm theo xu hướng phủ định của phủ định, nghĩa là khái niệm phát triển theo đường xoắn ốc. Ông cho rằng khái niệm không bất động mà nó phải trải qua các giai đoạn khác nhau của quá trình nhận thức. Đó là giai đoạn trực quan cảm tính với cảm giác, tri giác, biểu tượng và giai đoạn lý tính với khái niệm, phán đoán, suy lý. 9 2.1.3. Triết học tự nhiên Đây là học thuyết về giới tự nhiên với tính cách là một dạng tồn tại khác của ý niệm tuyệt đối dưới dạng các sự vật, vật chất. Hêghen không giải thích ý niệm tuyệt đối chuyển từ nó sang giới tự nhiên như thế nào và khi nào, mà chỉ nói rằng ý niệm tuyệt đối tồn tại bên ngoài thời gian, và giới tự nhiên cũng không có khởi đầu trong thời gian. Hêghen cho rằng quá trình hình thành giới tự nhiên từ ý niệm tuyệt đối đồng thời cũng là quá trình ý niệm tuyệt đối ngày càng biểu hiện ra thành giới tự nhiên. Thế giới đã được tạo ra, hiện đang được tạo ra và sẽ vĩnh viễn được tạo ra. Những hình thức chủ yếu của ý niệm tuyệt đối tồn tại dưới dạng tự nhiên là cơ học, vật lý học, sinh thể học. Hêghen cố gắng trình bày về giới tự nhiên như một chỉnh thể thống nhất mà trong nó, mọi vật có liên hệ hữu cơ với nhau. Tuy nhiên do coi giới tự nhiên là sự tha hóa của ý niệm tuyệt đối, mà ông cho rằng bản thân giới tự nhiên thụ động, khôgn tự vận động, không biến đổi không phát triển theo thời gian mà chỉ vận động trong không gian. 2.1.4. Triết học tinh thần Triết học tinh thần bao gồm học thuyết về tinh thần chủ quan, học thuyết về tinh thần khách quan và học thuyết về tinh thần tuyệt đối. - Tinh thần chủ quan: thể hiện sự tồn tại của mình trước hết trong linh hồn con người, sau đó thể hiện trong ý thức để phân biệt với cơ thể, sau cùng nó thể hiện trong tri thức – cái tinh thần bắt thế giới bên ngoài phục tùng nó. - Tinh thần khách quan: là sự phủ định biện chứng tinh thần chủ quan. Nó thể hiện tính tự do của ý niệm tuyệt đối trong pháp quyền; nó lấy tự do ý chí làm nền tảng, lấy ý niệm pháp quyền và việc thực hiện pháp quyền làm đối tượng. Khi cá nhân pháp lý trở thành chủ thể đạo đức thì tinh thần khách quan tự phát triển vào lĩnh vực đạo đức. Đạo đức là pháp quyền của hành vi, nó lấy sự hòa hợp hành vi của các chủ thể làm cơ sở. Tinh thần khách quan hoàn thành quá trình tự phát triển trong phong hóa. Phong hóa là sự thể hiên jbản tính tự do của ý niệm tuyệt đối. - Tinh thần tuyệt đối: là sự thống nhất tinh thần chủ quan và khách quan. Theo Hêghen, nghệ thuật, tôn giáo, triết học là các phương thức mà ý niệm tuyệt đối sử dụng để tự khám phá ra chính mình, để rủ bỏ mọi dấu vết vật chất bám vào mình nới trần gian mà quay về 10 [...]... cách mạng của giai cấp vô sản, còn phong trào vô sản cần đến sự chỉ đường, dẫn dắt của triết học này Với sự ra đời của triết học Mác, Mác và Ăngghen đã khắc phục sự đối lập giữa triết học với các khoa học cụ thể Trước khi triết học Mác ra đời thì triết học hoặc là đối lập với các khoa học cụ thể, hoặc là hoà tan vào nó Từ khi triết học Mác ra đời thì quan hệ giữa triết học Mác với các khoa học cụ thể... SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC -Trang 12 3.1 Bối cảnh ra đời của triết học Mác -Trang 12 3.1.1 Điều kiện kinh tế-xã hội Trang 12 3.1.2 Nguồn gốc lý luận và những tiền đề khoa học tự nhiên Trang 12 3.2 Vai trò của phép biện chứng duy tâm Hêghen đối với sự ra đời của triết học Mác -Trang... động của chính Mác và Ăngghen 3.2 Vai trò của phép biện chứng duy tâm Hêghen đối với sự ra đời của triết học Mác 3.2.1 Sự vận dụng triết học Hê ghen của Mác Năm 1841 Mác nhận bằng tiến sỹ và từ đầu 5/1842 – 3/1843 ông làm ở báo Sông Ranh Chính thời kỳ làm ở báo Sông Ranh đấu tranh cho dân chủ đã giúp ông chuyển biến bước đầu từ chủ nghĩa duy tâm và tinh thần dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và. .. CHƯƠNG III: VAI TRÒ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC 3.1 Bối cảnh ra đời của triết học Mác 3.1.1 Điều kiện kinh tế-xã hội Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu Đó cũng là thời kỳ Chủ nghĩa Tư bản đã bước sang giai đoạn mới nhờ tác động của cách mạng công nghiệp Sự phát triển của CNTB làm cho những mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp... Triết học tự nhiên -Trang 9 2.1.4 Triết học tinh thần -Trang 9 2.2 Sự mâu thuẫn lớn trong nội tại của triết học Hêghen Trang 10 2.3 Sự cần thiết phải được giải phóng ra khỏi lớp vỏ duy tâm thần bí của triết học Hêghen Trang 11 CHƯƠNG III: VAI TRÒ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN ĐỐI VỚI SỰ... pháp biện chứng trong triết học trước đó, Mác và Ăngghen đã tạo ra sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật và phương pháp biện chứng là chủ nghĩa duy vật biện chứng Đây là bước phát triển cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cho triết học của C .Mác và Ph.Ăngghen trở nên triệt để Trước khi triết học Mác ra đời chưa có một nhà triết học nào... quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau Các khoa học cụ thể cung cấp cho triết học Mác các thông số, dữ liệu khoa học, tài liệu 16 khoa học để triết học Mác khái quát, còn triết học Mác đóng vai trò thế giới quan, phương pháp luận chung nhất cho các khoa học cụ thể Marx lấy lại của Hêghen phương pháp biện chứng, cải biến nó từ một phương pháp biện chứng duy tâm thành phương pháp biện chứng của chủ... một cách duy vật lĩnh vực lịch sử - xã hội - tinh thần Triết học Mác ra đời đã khắc phục được những hạn chế này Với sự sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác và Ăngghen đã khắc phục sự đối lập giữa triết học với hoạt động thực tiễn Triết học của hai ông trở thành công cụ nhận thức và cải tạo thế giới của nhân loại tiến bộ Triết học của hai ông đã gắn bó với phong... phải thống nhất với hoạt động thực tiễn Chân lý phải mang tính cụ thể., tính quá trình và là phù hợp của khái niệm với thực tiễn Ông đã cống hiến cho nhân loại phép biện chứng tư duy Phép biện chứng duy tâm Hêghen vừa là lý luận biện chứng về sự phát triển của ý niệm vừa là phương pháp luận nghiên cứu ý niệm Qua phép biện chứng của ý niệm, ông đã đoán đúng phép biện chứng của sự vật Hêghen đòi hỏi khi... Trang 2 1.2 Triết học cổ điển Đức -Trang 3 1.3 Sự ra đời của chủ nghĩa duy tâm biện chứng -Trang 4 CHƯƠNG II: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN Trang 5 2.1 Nội dung cốt lõi của triết học Hêghen Trang 5 2.1.1 Hiện tượng luận tinh thần Trang 6 2.1.2 Khoa học logic Trang .  TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Đề tài: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC GVPT: Ts. Bùi Văn Mưa HVTH: Ngô Thị Thanh Nga STT: 39 Nhóm: 4 Lớp: Cao học. đối (tinh thần tuyệt đối) phát triển theo nguyên tắc tam đoạn thức: chính đề- phản đề- hợp đề, trong đó giữa các yếu tố đều có mối liên hệ hữu cơ, chuyển hoá lẫn nhau. Theo Hêghen, trên thế gian. lao động. 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ts. Bùi Văn Mưa (Chủ biên), TS. Trần Nguyên Ký, PGS TS. Lê Thanh Sinh, TS. Nguyễn Ngọc Thu, TS. Bùi Bá Linh – TS. Bùi Xuân Thanh, Triết học phần I
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC, TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC, TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn