Chích lễ rất hay dễ học dễ làm Nguyễn Oắng

31 6,837 82
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 15:07

Quyển Chích lễ rất hay dễ học, dễ làm của Lương y Nguyễn Oắng biên soạn, được Câu lạc bộ Y học Dân tộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 1983 giới thiệu kinh nghiệm hơn 40 năm gắn bó với ngành chích lễ, tích lỹ được rất nhiều kinh nghiệm quý báo để truyền bá phương pháp đơn giản hiệu nghiệm này.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chích lễ rất hay dễ học dễ làm Nguyễn Oắng, Chích lễ rất hay dễ học dễ làm Nguyễn Oắng, Chích lễ rất hay dễ học dễ làm Nguyễn Oắng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn