skkn một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học

38 880 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2014, 20:06

PHẦN I: MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN Ông cha ta từ xưa có câu “ Không thầy đố mày làm nên”, điều đó cho ta thấy từ lâu vai trò của người giáo viên đã được đánh giá rất lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Giáo viên cũng chính là nhân vật quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy hay nói rộng hơn là sự thành công vững chắc của một nền giáo dục. Lịch sử mấy nghìn năm của văn minh nhân loại đã chứng minh rằng: “ Một dân tộc có văn hoá bao giờ cũng có một sức mạnh lớn, nền kinh tế phát triển cao đều có tiền đề từ giáo dục. Giáo dục thực sự là tiền đề thúc đẩy nền kinh tế- xã hội phát triển.” Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt nam là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”. Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên. Thủ tướng Phan Văn Khải đã nêu : “ Khâu quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giáo dục là người thầy. chương trình và sách giáo khoa có cải tiến, cơ sở vật chất có đầu tư bao nhiêu mà không có thầy dạy giỏi, thầy dạy tốt, người quản lí giỏi, người quản lí tốt thì cũng vô ích.” 1 Vì vậy ng−ời lãnh đạo, quản lý nhμ tr−ờng phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên đủ về số l−ợng , mạnh về chất l−ợng hay nói một cách khác lμ xây dựng, bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên " vừa hồng vừa chuyên". Do đó ta có thể khẳng định việc xây dựng vμ bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên lμ một việc lμm cực kỳ quan trọng vμ tiếp tục thực hiện trong các năm học tiếp theo. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn hạn chế. Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong huyện Văn Giang đã khẳng định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Các trường tiểu học ở Văn Giang nói chung và trường trường Tiểu học Liên Nghĩa nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nước thì chất lượng đội ngũ giáo viên của trường chưa đáp ứng cao. Hiện nay, đội ngũ giáo viên của trường cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về trình độ đào tạo, cã có trách nhiệm để hoàn thành công việc được giao. Song bên cạnh một số giáo viên có ý thức học tập bồi dưỡng vươn lên vẫn còn không ít giáo viên với quan điểm “bằng lòng với chính mình” và quan niệm: cô giáo tiểu học việc 2 gì phải học, không là giáo viên giỏi có ai mất nghề đâu, cứ đến kì là tăng lương Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong các trường tiểu học còn hạn chế. Do vậy nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học. Chúng ta đều biết rằng : Trong các nhμ tr−ờng đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất l−ợng giáo dục, chất l−ợng giáo viên có tốt thì chất l−ợng giáo dục mới tốt . Tr−ờng có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất l−ợng cao. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong tr−ờng Tiểu học lμ nhân tố quyết định hiệu quả giáo dục của các khối lớp . Muốn có phong trμo toμn diện mạnh thì phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi về chuyên môn nghiệp vụ ,giỏi về công tác chủ nhiệm lớp, giỏi về chỉ đạo hoạt động Đoμn , Đội … Có đội ngũ cốt cán giỏi, có giáo viên dạy các môn tự chon tốt nh−ng điều hμnh nh− thế nμo để họ tận tâm với nghề nh−ng lại có trách nhiệm cao với tập thể, phối hợp nhịp nhμng, đồng thuận, vì mục tiêu chung của tr−ờng, trách nhiệm nμy lại lμ của các nhμ quản lý . Nh− vậy : Vai trò của đội ngũ giáo viên lμ cực kỳ quan trọng. Muốn chỉ đạo vμ điều hμnh đội ngũ để họ tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tinh thần tập thể, phối hợp tốt trong công việc vμ đồng thuận vì mục tiêu lớn của tr−ờng đòi hỏi ng−ời Hiệu tr−ởng phải có những giải pháp hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất l−ợng giáo dục. Xuất phát từ việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng mang tính chiến lược của thời đại, là tiếng gọi tha thiết của lương tâm và trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, là nhu cầu thiết thực của mỗi giáo viên, là mong muốn của toàn xã hội và cũng chính 3 là thực hiện chủ đề năm học : “ Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”; cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi rất băn khoăn với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. Vì vậy tôi chọn đề tài : "Một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học ". II / Mục đích nghiên cứu : Nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên của nhμ tr−ờng trong các năm học : 2007- 2008; 2008-2009; 2009 -2010; 2010 - 2011. Điều tra chất l−ợng đội ngũ giáo viên trong tr−ờng về: Chất l−ợng Phẩm chất chính trị. Chất l−ợng năng lực Chuyên môn. Chất l−ợng công tác chủ nhiệm lớp. Khảo sát chất l−ợng học sinh của nhμ tr−ờng ba năm học : 2008-2009; 2009 -2010; 2010 – 2011và học kì 1 năm học 2011-2012; kết quả xếp loại Hạnh kiểm , xếp loại Học lực, kết quả học sinh lên lớp, học sinh hoμn thμnh ch−ơng trình Tiểu học. Đánh giá , đối chiếu kết quả điều tra đội ngũ vμ chất l−ợng học sinh của ba năm học để đề xuất các biện pháp quản lí hiệu quả về công tác xây dựng bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong tr−ờng Tiểu học. III. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.: Một số biện pháp chỉ đạo công tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học. Xác định cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm . Tìm hiểu thực trạng và biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường Tiểu học Liên Nghĩa. IV. Kế hoạch nghiên cứu : 4 Để có kế hoạch nghiên cứu cụ thể từng năm học ng−ời Hiệu tr−ởng lập kế hoạch nghiên cứu ,tập hợp số liệu thống kê từng kì cụ thể nh− sau : Đầu năm học . Giữa Học kì I Cuối học kì I Giữa Học kì II Cuối năm học Đối chiếu ,so sánh các mẫu biểu vμ rút ra kết luận.Từ các kết luận đ−a ra các giải pháp . V. Phương pháp nghiên cứu. Khi tiến hành đề tài này, tôi sử dụng một số phương pháp cơ bản sau: - Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra, khảo sát, trò chuyện, phỏng vấn. - Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm. Trong các phương pháp trên, phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm đóng vai trò chủ đạo. VI. Thời gian hoàn thành. Kinh nghiệm được đưa vào thực nghiệm từ năm học 2010-2011. Thời gian hoàn thành: Tháng 2 năm 2012 5 PHẦN II: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1. Yêu cầu về việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong bối cảnh hiện nay. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng, song đội ngũ giáo viên tiểu học của nước ta đa dạng về nguồn gốc đào tạo, tỷ lệ đào tạo chuẩn đã đựơc nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với các cấp học khác. Tập thể sư phạm trường tiểu học đơn cấp về trình độ đào tạo, một số giáo viên mới chỉ tập trung dạy Tiếng việt, Toán, chỉ chú ý rèn các kỹ năng đọc, viết và tính toán; chưa chú ý đúng mức tới việc rèn kỹ năng cho học sinh ở các môn khác. nhất định và có khả năng sử dụng công nghệ này vào học tập, giảng dạy. Song thực Ngày nay, khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Việc đưa công nghệ thông tin vào các nhà trường phổ thông mới chỉ là bước đầu. Ngoài các giáo viên chuyên thì đòi hỏi các giáo viên khác cũng phải có trình độ hiểu biết tế vấn đề này còn có rất nhiều hạn chế. 2. Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên tiểu học trong giáo dục hiện nay a. Vị trí: 6 Đối với đội ngũ giáo viên tiểu học, vị trí của họ rất quan trọng vì “ bậc tiểu học là bậc nền tảng”. Hiện nay trên thế giới, các quốc gia đều đặc biệt quan tâm đến giáo dục tiểu học, đặt nền móng cho toàn bộ lâu đài giáo dục của một đất nước. b. Vai trò: Trong mối quan hệ thầy – trò thì người thầy ở tiểu học giữ một vai trò quan trọng vì lứa tuổi này các em thường hay bắt chước người lớn . Trong suy nghĩ của các em hình ảnh của người thầy trở thành thần tượng, thành hình mẫu để các em vươn tới. Luật Giáo dục thông qua ngày 2/12/1998 và được sửa đổi năm 2005, điều 14 nêu rõ : “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương cho người học”. c. Chức năng: “ Người giáo viên là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá, những người kỹ sư tâm hồn của thế hệ trẻ. Chức năng của giáo viên là truyền thụ tri thức khoa học kĩ thuật hiện đại… cho thế hệ trẻ”.( Trích Nghị quyết Bộ Chính trị về cải cách giáo dục 1979). Xã hội càng phát triển, chức năng của người thầy cũng luôn thay đổi cho phù hợp với xã hội. Người thầy không chỉ có chức năng truyền thụ những kiến thức có sẵn mà còn phải dạy cho học sinh những gì các em cần, những gì mà xã hội hiện đại đòi hỏi. Nếu kiến thức của người thầy bị lão hoá thì khó thực hiện được chức năng này. Do đó, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là hết sức cần thiết. d. Nhiệm vụ: Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học – QĐ số 3257/GD-ĐT ngày 8/11/1994 có ghi rõ nhiệm vụ của giáo viên “ …Thường xuyên học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao theo tiêu chuẩn quy định đối với người giáo viên tiểu học”. 3. Một số tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 7 Người giáo viên tiểu học là người thầy đầu tiên khi lần đầu trẻ đến trường học. Đối với bậc tiểu học, giáo viên là “ thần tượng”, là trí tuệ, là lí tưởng của các em. Các em tin yêu, vâng lời thầy, coi điều thầy nói là chân lí, việc thầy làm là chuẩn mực. Các tiêu chuẩn đặc trưng cơ bản của người giáo viên tiểu học là: - Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt , có hình thức phù hợp với học sinh tiểu học được các em chấp nhận ( hình thể, trang phục…) - Được đào tạo về nghiệp vụ Sư phạm và đạt trình độ chuẩn. - Hiểu biết và vận dụng có hiệu quả tri thức sư phạm học, hiểu học sinh và giao tiếp với học sinh, tác động thích hợp đến từng học sinh. - Ngôn ngữ chuẩn xác, thích hợp với học sinh cả về ngôn ngữ nói và viết, đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp. - Có tinh thần trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả cao nhất theo yêu cầu của các cấp quản lý giáo dục. 4. Một số vấn đề về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học. a. Mục tiên của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: - Nhằm chuẩn hoá đội ngũ giáo viên vốn được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung cập nhật kiến thức theo yêu cầu mới, tránh sự tụt hậu so với thời đại. - Nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, có lòng yêu nghề và không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên. b. Nội dung bồi dưỡng Xuất phát từ đặc điểm của giáo dục tiểu học, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cần thực hiện các nội dung sau: * Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị. * Bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp. 8 * Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, lòng yêu nghề. * Bồi dưỡng vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên c. Hình thức bồi dưỡng: - Kết hợp hình thức bồi dưỡng tập trung với tại chức, ngắn hạn với dài hạn. - Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên đề, báo cáo khoa học, hội giảng tổ chức dự giờ và rút kinh nghiệm về tiết dạy. - Xây dựng thói quen đọc sách, tài liệu tham khảo … - Tổ chức tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên theo các chương trình bồi dưỡng của Bộ giáo dục và theo các Môđun dành cho giáo viên tiểu học. e. Vai trò, trách nhiệm của người quản lý về bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Muốn xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh thì không thể thiếu được vai trò của người hiệu trưởng. Để xứng đáng là: “ Linh hồn của tập thể sư phạm” thì người hiệu trưởng tiểu học phải hội tụ được những đặc điểm cơ bản như sau: Là một nhà giáo có tâm hồn, phẩm chất cao đẹp, có trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đồng thời là người hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Hiệu trưởng phải là trung tâm đoàn kết của tập thể sư phạm và phải nhận thức rõ đúng đắn vai trò của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên… Để có được uy tín, lòng mến mộ thực sự của tập thể đội ngũ giáo viên thì đòi hỏi người hiệu trưởng phải tự học, tự bồi dưỡng cho bản thân. Có như thế, hiệu trưởng mới là tấm gương mẫu mực trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, là chỗ dựa vững chắc cho tập thể cán bộ giáo viên trong trường. Vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên là hết sức cần thiết và cấp bách. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức là nâng cao tư tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Tạo ra được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ 9 sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ cho giáo viên. * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 3 của quyết định: “Mục đích ban hành Chuẩn 1. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở các khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm. 2. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 10 [...]... ngạch ở mức cao hơn.” Đây được xem như chiếc gậy giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện và phấn đấu trong cuộc đời làm giáo dục của mình II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN NGHĨA Trường tiểu học Liên Nghĩa là trường đặt tại trung tâm của xã Liên Nghĩa, cơ sở vật chất của trường đủ học 7buổi/ tuần, đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu dạy và học Trong... cần phải có những biện pháp, những kinh nghiệm có giá trị hơn nữa để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp Để chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng cao, là cả quá trình chỉ đạo và phấn đấu của các đồng chí cán bộ quản lý và sự cố... xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có hiệu quả, ảnh hưởng tốt đến chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, đưa chất lượng của trường ngày càng đi lên Kết quả đó chắc chắn sẽ là cơ sở tạo đà cho những bước phát triển mới từ những kết quả thực tế trong việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là người quản lý tôi rút ra bài học sau: Muốn xây dựng tập... lớp bồi dưỡng kiến thức, hiểu biết và kỹ năng về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các nhà trường Việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục là vấn đề cấp thiết Qua thực tế nhiều năm làm công tác quản lý tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời giúp cho giáo viên tự tin hơn, sáng tạo hơn trong công tác giảng dạy, đưa chất lượng của nhà trường. .. người 13 quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học ,tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: + Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng Xác định được những nội dung cần phải tự học, tự bồi dưỡng và cách tự học, tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên các thông... nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt của học sinh do mình phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi” Người cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy là biện pháp cốt lõi của công tác quản lý 2 Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Kế hoạch lập ra phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, vào sự... tác giáo dục để giáo dục dào tạo thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân - Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ mới của giáo dục Luôn coi trọng kết quả chất lưọng giáo dục, lấy học sinh làm thước đo cuối cùng để đánh giá chất lượng và sự cố gắng của đội ngũ giáo viên Giáo dục. ..3 Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học 4 Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học được đánh giá tốt... Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Văn Giang đã ưu tiên cho nhà trường về đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu Về chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó trên chuẩn là 82% Hầu hết các đồng chí giáo viên của trường đều nhiệt tình, tâm huyết với nghề, phần lớn giáo viên đều có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Cụ thể: Năm học 2010-2011 SỐ GIÁO 33... các giáo viên được tiếp cận với các phương pháp dạy học mới và thời gian để giáo viên tham gia dự các lớp học nâng cao trình độ ( học tại chức, từ xa ) 20 - Thành lập tổ cốt cán cấp trường tổ này có nhiệm vụ giúp đỡ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề cho từng khối lớp, từng phân môn, chuyên đề sử dụng đồ dùng dạy học . biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. Vì vậy tôi chọn đề tài : " ;Một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học. Hiệu tr−ởng phải có những giải pháp hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất l−ợng giáo dục. Xuất phát từ việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học là một việc. xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học. Xác định cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm . Tìm hiểu thực trạng và biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường Tiểu học Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học, skkn một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học, skkn một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học, II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN NGHĨA, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay