Nghiên cứu ảnh hưởng molipdatnatri, một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống l14 trồng vụ thu đông năm 2011 tại gia lâm, hà nội

125 452 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2014, 11:36

. cấu thành năng suất của lạc giống L14 54 4.2 Ảnh hưởng của một số phân bón lá ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống L14 trồng vụ Thu ðông tại Gia Lâm, Hà Nội 59 4.2.1 Ảnh hưởng. tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của Molipdatnatri, một số phân bón lá ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống L14 trồng vụ Thu ðông năm 2011 tại Gia Lâm, Hà Nội dụng phân bón lá cho lạc giống L14 73 4.3 Ảnh hưởng của Organic 88 kết hợp với Molipdatnatri 0,05% ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống L14 trồng vụ Thu ðông 2011 tại Gia Lâm, Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng molipdatnatri, một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống l14 trồng vụ thu đông năm 2011 tại gia lâm, hà nội, Nghiên cứu ảnh hưởng molipdatnatri, một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống l14 trồng vụ thu đông năm 2011 tại gia lâm, hà nội, Nghiên cứu ảnh hưởng molipdatnatri, một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống l14 trồng vụ thu đông năm 2011 tại gia lâm, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn