Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nàng xuân trên đất sóc sơn hà nội

90 276 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2014, 11:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI      TRỊNH THỊ THANH HOA NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ðỘ VÀ LƯỢNG ðẠM BÓN ðẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA NÀNG XUÂN TRÊN ðẤT SÓC SƠN - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Mã số: 60 62 01 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HÀ THỊ THANH BÌNH HÀ NỘI - 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, ñây là công trình nghiên cứu khoa học do tôi trực tiếp thực hiện trong vụ mùa năm 2012, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chưa từng ñược sử dụng trong một luận văn nào ở trong và ngoài nước. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn TRỊNH THỊ THANH HOA Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình, người ñã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, tạo mọi ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài cũng như trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Viện ñào tạo sau ðại học, Khoa Nông học, ñặc biệt là các thầy cô trong bộ môn Canh Tác trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè, ñồng nghiệp và người thân ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ, ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Một lần nữa cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến tất cả các thành viên với sự giúp ñỡ quý báu này. Tác giả luận văn TRỊNH THỊ THANH HOA Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mụcbảng vii Danh mục hình ix 1 MỞ ðẦU 1 1.1 ðặt vấn ñề 1 1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 2 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới và ở Việt Nam 3 2.1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới 3 2.1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở Việt Nam 5 2.2 ðặc ñiểm sinh lý của cây lúa 6 2.2.1 ðặc ñiểm sinh trưởng và phát triển của cây lúa 6 2.2.2 ðặc ñiểm hệ rễ của cây lúa 8 2.3 ðặc ñiểm, yêu cầu dinh dưỡng chính của cây lúa 9 2.3.1 Yêu cầu dinh dưỡng ñạm của cây lúa 9 2.3.2 Yêu cầu dinh dưỡng lân của cây lúa 10 2.4 Những nghiên cứu về bón phân ñạm cho lúa 12 2.4.1 Các loại và dạng phân bón sử dụng cho lúa 12 2.4.2 Lượng phân bón cho lúa ở các vùng trồng lúa chính 13 2.4.3 Phương pháp bón phân cho lúa 14 2.4.4 Vấn ñề bón phân cân ñối cho lúa 17 2.4.5 Một số nguy cơ từ phân ñạm 19 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 2.5 Những kết quả nghiên cứu về mật ñộ và khoảng cách cấy trên thế giới và ở Việt Nam 20 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Thời gian, ñịa ñiểm nghiên cứu 28 3.2 Vật liệu nghiên cứu 28 3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 28 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4 Các chỉ tiêu theo dõi 30 3.4.1 Các chỉ tiêu sinh trưởng 30 3.4.2 Các chỉ tiêu về sinh lý. 30 3.4.3 Các chỉ tiêu theo dõi về khả năng chống chịu sâu bệnh 31 3.4.4 Các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. 32 3.4.5 Phương pháp phân tích ñất 32 3.4.6 Phương pháp xử lý số liệu 32 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Kết quả phân tích một số chỉ tiêu ñất thí nghiệm 33 4.2 Kết quả khảo sát tình hình bón phân tại Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội. 33 4.3 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến quá trình sinh trưởng, phát triển của giống lúa Nàng Xuân vụ mùa năm 2011. 34 4.3.1 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây. 35 4.3.2 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái ñẻ nhánh và hệ số ñẻ nhánh 38 4.3.3 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái ra lá 41 4.4 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến các chỉ tiêu sinh lý 42 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 4.4.1 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến chỉ số diện tích lá. 42 4.4.2 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến khả năng tích lũy chất khô và tốc ñộ tích lũy chất khô 46 4.5 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến mức ñộ nhiễm một số sâu bệnh hại chính 51 4.6 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 53 4.6.1 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất 53 4.6.2 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến năng suất, hệ số kinh tế và hiệu suất phân ñạm 56 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 ðề Nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Từ viết tắt 1. CCCC Chiều cao cuối cùng 2. CS Chín sáp 3. CTV Cộng tác viên 4. CT Công thức 5. ðNR ðẻ nhánh rộ 6. HS Hệ số 7. HSKT Hệ số kinh tế 8. NSLT Năng suất lý thuyết 9. NSSVH Năng suất sinh vật học 10. NSTT Năng suất thực thu 11. NXB Nhà xuất bản 12. TT Trước trỗ 13. P 1.000 hạt Khối lượng 1.000 hạt 14. STT Số thứ tự 15. FAO Food and Agriculture Organization Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤCBẢNG STT Tên Bảng Trang 2.1 Lượng phân bón cho lúa 14 4.1 Một số chỉ tiêu nông hóa thổ nhưỡng ñất thí nghiệm 33 4.2 Thực trạng sử dụng phân bón cho lúa tại ñiểm nghiên cứu 34 4.3 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây. 36 4.4 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây 37 4.5 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái ñẻ nhánh 39 4.6 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái ñẻ nhánh 40 4.7 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái ra lá 41 4.8 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến chỉ số diện tích lá 43 4.9 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến chỉ số diện tích lá 45 4.10 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến khả năng tích lũy chất khô và tốc ñộ tích lũy chất khô 47 4.11 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến khả năng tích lũy chất khô và tốc ñộ tích lũy chất khô 50 4.12 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến mức ñộ nhiễm một số sâu bệnh hại chính 51 4.13 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất 53 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii 4.14 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất 55 4.15 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến năng suất và hệ số kinh tế 57 4.16 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến năng suất, hệ số kinh tế và hiệu suất phân ñạm 59 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ix DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 4.1 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây 36 4.2 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái ñẻ nhánh 39 4.3 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến ñộng thái ra lá 42 4.4 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến chỉ số diện tích lá (LAI) 44 4.5 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến khả năng tích lũy chất khô 48 4.6 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến năng suất 58 [...]... Nàng Xuân trên ñ t Sóc Sơn Hà N i” 1.2 M c ñích, yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Xác ñ nh m t ñ và lư ng ñ m bón thích h p góp ph n xây d ng quy trình k thu t thâm canh gi ng lúa Nàng Xuân trên ñ t Sóc Sơn - Hà N i 1.2.2 Yêu c u - ðánh giá sinh trư ng c a gi ng lúa Nàng Xuân li u lư ng bón và các m t ñ c y khác nhau - ðánh giá m t s ch tiêu sinh lý như ch s di n tích lá và các y u t c u thành năng su... y và li u lư ng phân bón cũng là bi n pháp k thu t quan tr ng Vì v y, vi c nghiên c u m t ñ c y và lư ng ñ m bón phù h p s có ý nghĩa quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu phân bón, tăng năng su t, ch t lư ng và mang l i hi u qu kinh t cho ngư i dân V i m c ñích ñó, chúng tôi ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ và lư ng ñ m bón ñ n sinh trư ng và năng su t c a gi ng lúa Nàng Xuân. .. u t c u thành năng su t và năng su t lúa ð m nh hư ng l n ñ n hình thành ñòng và bông lúa sau này, s hình thành s h t trên bông, t l h t ch c, tr ng lư ng nghìn h t … Lúa là cây tr ng r t m n c m v i vi c bón ñ m N u giai ño n ñ nhánh mà thi u ñ m s làm năng su t lúa gi m do ñ nhánh ít, d n ñ n s bông ít N u bón không ñ ñ m s làm th p cây, ñ nhánh kém, phi n lá nh , lá có th bi n thành màu vàng, bông... ng phân bón cho lúa các vùng tr ng lúa chính Li u lư ng phân chu ng thư ng bón 7 - 10 t n/ha, v mùa nên bón nhi u hơn Li u lư ng phân khoáng bón cho lúa ph thu c vào năng su t k ho ch (ñ c ñi m c a gi ng, lo i hình cây), ñ phì c a ñ t, các ñi u ki n khí h u (mùa v ) và kh năng cân ñ i v i các lo i phân khác Gi ng năng su t cao c n bón nhi u hơn so v i các gi ng lúa thư ng, lúa ñ a phương Lúa v xuân thư... cách ñ r ng ñ hàng lúa thông thoáng, các nhóm lúa không chen l n nhau Cách b trí các nhóm lúa theo ki u hàng xông (hàng cách hàng), hàng con (cây cách cây) trong ñó hàng xông r ng hơn hàng con ñ có kho ng cách gi a các khóm lúa theo hình ch nh t là cách b trí h p lý nh t t ng k t kinh nghi m ñ t năng su t cao trong gieo c y lúa xuân c v mùa cũng như v xuân thì kho ng cách gi a các hàng lúa nên b trí... ng l n ñ n sinh trư ng và năng su t lúa Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 14 Th i kỳ bón ñ m ph thu c vào ñ c ñi m c a gi ng lúa, mùa v , thành ph n cơ gi i ñ t và trình ñ thâm canh Không th có m t hư ng d n chung v th i kỳ bón ñ m cho t t c các gi ng, mùa v và ñ t tr ng Bón ñ m s m t o nhi u bông, bón ñ m mu n tăng h t là ch y u, bón ñ m vào giai ño... th i kỳ bón phân ñ m cho lúa thư ng g m: bón lót, bón thúc ñ nhánh, thúc ñòng, ngoài ra có th bón nuôi h t * Bón phân lót cho lúa Trong bón phân cho lúa thư ng bón lót toàn b phân chu ng và phân lân, m t ph n phân ñ m và kali Thư ng bón lót phân chu ng trong quá trình làm ñ t, phân lân, phân kali cùng v i ñ m bón trư c khi b a l n cu i Cây hút khá nhi u lân trong các giai ño n sinh trư ng ñ u và giai... u, lúa sinh trư ng t t, thì th i gian bón ñòng càng mu n và ít ð i v i các gi ng lúa mùa có th i gian sinh trư ng dài (150 - 180 ngày), c n bón thúc ñòng mu n hơn C n dùng m t ñánh giá tình hình sinh trư ng và màu lá trong th i kỳ ñ r ñ phán ñoán nhu c u bón thúc ñòng Khi ñã bón lót ñư c nhi u cũng có th không c n bón thúc ñ , mà ch c n bón th i kỳ ñòng Bón ñ phân lót và thúc ñ nhánh có th không bón. .. cây lúa t n d ng ñư c ánh sáng t t nh t, t sáng ñ n chi u cây lúa trong t ng khóm lúa, hàng lúa không che khu t nhau Xác ñ nh kho ng cách hàng sông: M t hàng sông, hàng cách hàng 15cm; m t hàng sông, hàng cách hàng 30cm ñi u ki n bình thư ng, ánh sáng là y u t quan tr ng nh hư ng ñ n năng su t cây tr ng M t ñ và kho ng cách gieo c y có nh hư ng ñ n s h p th ánh sáng, ch ñ dinh dư ng và nư c c a cây lúa. .. … Theo Nguy n Vi, v i các gi ng lúa hi n nay, t l h t ch c tăng t 30 57% do bón kali và tr ng lư ng h t cũng tăng t 12 - 30% [38] 2.4 Nh ng nghiên c u v bón phân ñ m cho lúa 2.4.1 Các lo i và d ng phân bón s d ng cho lúa Lúa là cây tr ng có ph n ng t t v i phân bón hóa h c nên bón phân hóa h c cho lúa có hi u qu cao Trong thâm canh lúa, bón phân h u cơ ch y u n ñ nh hàm lư ng mùn cho ñ t, t o n n thâm . tiến hành thực hiện ñề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật ñộ và lượng ñạm bón ñến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Nàng Xuân trên ñất Sóc Sơn - Hà Nội . 1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề. 4.6 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 53 4.6.1 Ảnh hưởng của mật ñộ cấy và lượng ñạm bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất 53 4.6.2 Ảnh. ñịnh mật ñộ và lượng ñạm bón thích hợp góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa Nàng Xuân trên ñất Sóc Sơn - Hà Nội. 1.2.2. Yêu cầu - ðánh giá sinh trưởng của giống lúa Nàng Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nàng xuân trên đất sóc sơn hà nội, Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nàng xuân trên đất sóc sơn hà nội, Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nàng xuân trên đất sóc sơn hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay