Nghiên cứu sự lưu hành của vi rút lở mồm long móng trên trâu, bò và hiệu lực của vắc xin trong công tác phòng dịch lở mồm long móng tại tỉnh Quảng Ninh

96 570 2
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2014, 22:14

. tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sự lưu hành của vi rút Lở mồm long móng trên trâu, bò và hiệu lực của vắc xin trong công tác phòng dịch Lở mồm long móng tại tỉnh Quảng Ninh . *. NGUYỄN HẢI SƠN NGHIÊN CỨU SỰ LƯU HÀNH CỦA VI RÚT LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN TRÂU, BÒ VÀ HIỆU LỰC CỦA VẮC XIN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành:. tiêu của đề tài: - Nghiên cứu sự lưu hành vi rút LMLM trên đàn trâu, bò tại tỉnh Quảng Ninh. - Nghiên cứu khả năng đáp ứng miễn dịch của trâu, bò sau khi tiêm vắc xin LMLM. - Khuyến cáo sự lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự lưu hành của vi rút lở mồm long móng trên trâu, bò và hiệu lực của vắc xin trong công tác phòng dịch lở mồm long móng tại tỉnh Quảng Ninh, Nghiên cứu sự lưu hành của vi rút lở mồm long móng trên trâu, bò và hiệu lực của vắc xin trong công tác phòng dịch lở mồm long móng tại tỉnh Quảng Ninh, Nghiên cứu sự lưu hành của vi rút lở mồm long móng trên trâu, bò và hiệu lực của vắc xin trong công tác phòng dịch lở mồm long móng tại tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn