Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010

101 523 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2014, 22:08

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THUỶ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƢỜNG CAO XANH, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số : 60 62 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên, năm 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này đều đã được ghi rõ nguồn gốc./. Tác giả Nguyễn Thị Thủy ii LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là thời gian để mỗi học viên cao học củng cố và vận dụng những kiến thức đã học, đồng thời tiếp nhận thêm những kiến thức ngoài thực tế. Để hoàn thành luận văn và có kết quả như ngày hôm nay em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông – giảng viên khoa tài nguyên và môi trường đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên; đặc biệt là các thầy, cô giáo khoa sau đại học, khoa tài nguyên và môi trường đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Thống kê, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Đội Thanh tra xây dựng và Trật tự đô thị thành phố Hạ Long; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, cán bộ địa chính và xây dựng các phường trên địa bàn Thành phố đã tạo điều kiện cho tác giả thu thập số liệu và những thông tin cần thiết liên quan phục vụ quá trình thực hiện Luận văn này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 9 năm2012 Tác giả Nguyễn Thị Thủy iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU I 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu 2 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Cơ sở lý luận về đất đai 4 1.1.1. Đất đai và các chức năng của đất đai 4 1.1.2. Những xu thế phát triển sử dụng đất 5 1.2. Tổng quan những vấn đề về quy hoạch sử dụng đất 8 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 8 1.2.2. Những căn cứ pháp lý của quy hoạch sử dụng đất 9 1.2.3. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 12 1.2.4. Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch sử dụng đất 15 1.3. Tình hình nghiên cứu về quy hoạch sử dụng đất trên thế giới 16 1.3.1. Quy hoạch sử dụng đất ở các nước châu Âu 17 1.3.2. Quy hoạch sử dụng đất ở các nước châu Á 18 1.4. Tình hình nghiên cứu về quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam 20 1.5. Những vấn đề về đánh giá thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất 26 1.5.1. Nhận thức vai trò và các biện pháp nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch sử dụng đất ở nước ta trong thời kỳ mới 26 1.5.2. Vị trí của công tác quy hoạch sử dụng đất trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất quốc gia 28 1.5.3. Các yêu cầu nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch sử dụng đất 29 Chương 1: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU… …………………………………………………………………………………….33 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 33 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 33 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 33 2.3. Nội dung nghiên cứu 33 2.3.1. Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 33 2.3.2. Đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai 33 2.3.3. Khái quát phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh giai đoạn 2006 – 2010 34 iv 2.3.4. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn phường Cao Xanh thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 34 2.3.5. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn phường Cao Xanh 34 2.3.6. Những tồn tại và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đạon 2006-2010 của phường Cao Xanh 34 2.4. Phương pháp nghiên cứu 34 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu 37 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 37 3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế 41 3.1.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 43 3.1.4. Thực trạng phát triển đô thị - khu dân cư đô thị 44 3.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 45 3.1.6. Ảnh hưởng việc phát triển kinh tế xã hội đến môi trường 46 3.1.7. Đánh giá chung 48 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai Phường Cao Xanh giai đoạn 2006 - 2010 50 3.2.1. Thực trạng công tác quản lý đất đai của phường Cao Xanh giai đoạn 2006 - 2010 50 3.2.2. Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai 52 3.2.3. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 53 3.3. Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 56 3.3.1. Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 56 3.3.2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2006 -2010 59 3.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh giai đoạn 2006 - 2010 60 3.4.1. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đất nông nghiệp 61 3.4.2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đấ t phi nông nghiệ p 62 3.4.3. Đánh giá kết quả thực hiện đưa vào sử dụng đấ t chưa sử dụng 66 3.5. Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 67 3.6. Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 của phường Cao Xanh theo ý kiến người sử dụng 76 3.6.1. Đánh giá công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường Cao Xanh giai đoạn 2006 – 2010 theo ý kiến người sử dụng 76 v 3.6.2. Đánh giá tính hợp lý và kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của phường Cao Xanh giai đoạn 2006 – 2010 theo nhóm đối tượng điều tra 78 3.7. Những tồn tại và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đạon 2006-2010 của phường Cao Xanh 82 3.7.1. Những khó khăn, tồn tại trong việc quản lí và thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của phường Cao Xanh 82 3.7.2. Những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 của phường Cao Xanh 83 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN : Công nghiệp CTSN : Công trình sự nghiệp ĐCQH : Điều chỉnh quy hoạch ĐCQHSDĐ : Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất HĐND : Hội đồng nhân dân KCN : Khu công nghiệp KT-XH : Kinh tế xã hội MNCD : Mặt nước chuyên dùng NTTS : Nuôi trồng thủy sản QH : Quy hoạch QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất QLĐT : Quản lý đô thị THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TNMT : Tài nguyên môi trường TTCN : Trung tâm công nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 54 Bảng 3.2. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 phường Cao Xanh 57 Bảng 3.3. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 59 Bảng 3.4. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phường Cao Xanh giai đoạn 2006-2010 60 Bảng 3.5. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phường Cao Xanh giai đoạn 2006-2010 631 Bảng 3.6. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất chuyên dùng 643 Bảng 3.7. Tính hợp lý và việc quản lý quy hoạch của phường Cao Xanh theo ý kiến người sử dụng 64 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Hình 3.1. Cơ cấu sử dụng đất phường Cao Xanh năm 2010 53 Hình 3.2.Cơ cấu sử dụng đất phường Cao Xanh năm 2010 theo phương án quy hoạch giai đoạn 2006 – 2010 56 Hình 3.3. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh đến năm 2010 so với hiện trạng năm 2006 58 Hình 3.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phường Cao Xanh theo phương án quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010 58 Biểu đồ 3.5. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 60 Hình 3.6. Đánh giá tính hợp lý của việc chuyển mục đích khi thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo nhóm đối tượng sử dụng 78 Hình 3.7. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất so với khi xây dựng phương án theo nhóm đối tượng sử dụng 80 Hình 3.8. Đánh giá đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất so với giá thị trường khi thực hiện quy hạch sử dụng đất theo nhóm đối tượng sử dụng 81 Hình 3.9. Ảnh hưởng của phương án quy hoạch sử dụng đất đến sự phát triển kinh tế và các vấn đề xã hội của địa phương 82 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế. Sản xuất nông nghiệp liên quan chặt chẽ với đất, phụ thuộc vào độ phì nhiêu và quá trình sinh học tự nhiên của đất. Tuy vậy, đất đai là một nguồn tài nguyên có giới hạn số lượng, cố định về vị trí không gian, không thể di chuyển theo ý chí chủ quan của con người. Bên cạnh đó, Việt Nam là nước đất chật, người đông, dân số gia tăng nhanh làm cho nhu cầu lương thức, thực phẩm ngày càng lớn, gây ra áp lực không nhỏ đến đất đai. Vì vậy, sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hợp lý trên cơ sở hiệu quả, bền vững và cân đối quỹ đất cho phất triển các ngành công nghiệp, xây dựng hạ tầng, từng bước đáp ứng quá trình phát triển chung của đất nước là yêu cầu cấp thiết. Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, tại Chương II, Điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật nhằm đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả”; Luật Đất đai năm 2003 đã dành 10 điều, từ Điều 21 đến Điều 30 quy định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất mới chủ yếu dừng lại ở việc giải quyết, sắp xếp quỹ đất theo mục đích sử dụng đất, chưa căn cứ vào tiềm năng đất, chưa thực sự tính toán đầy đủ tới mục tiêu đạt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Vấn đề này đã dẫn đến thực trạng đất sản xuất nông nghiệp còn manh mún, rừng tiếp tục bị tàn phá, diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất bị xói mòn còn lớn. Đặc biệt là sử dụng đất tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu đô thị, công trình hạ tầng ở tình trạng vừa thừa, vừa thiếu quỹ đất, nhiều nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả gây ra việc sử dụng đất lãng phí, nhiều công trình không có trong quy hoạch sử dụng đất vẫn được triển khai thực hiện. Vì vậy, việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất để kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện của các phương án quy hoạch sử dụng đất hiện nay là rất cần thiết. [...]... tế xã hội, công tác quản lý đất đai, hiện trạng sử dụng đất phường Cao Xanh 3 - Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 của phường Cao Xanh - Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất qua các năm trong giai đoạn 2006 – 2010 của phường Cao Xanh - Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh thong qua ý kiến của người sử dụng - Những tồn tại... giai ̀ ́ ̃ ̉ pháp sử dụng hợp lý đất đai và nâng cao tính khả thi của phương án quy hoạch ̉ dụng sư đât trong giai đoạn tới; tôi tiên hanh nghiên cưu đê tai: Đánh giá kết quả thực hiện ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2010 2 Mục tiêu 2.1 Mục tiêu tổng quát - Đanh gia kết quả thực hiện phương an quy hoach , kế. .. trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh 3 Yêu cầu của đề tài - Nghiên cứu và đánh giá phương án quy hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của phường Cao Xanh; - Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo các số liệu đã điều tra và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện quy hoạch sử dụng đất. .. duyệt 3 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được trình đồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 1.2.2.4 Thẩm quy n xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Điều 26 Luật Đất đai năm 2003 quy định thẩm quy n xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai [15]: 1 Quốc hội quy t định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước 2 Chính phủ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai... trường quy định việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất * Nhóm các văn bản của địa phương - Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006- 2010 của phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Quy t định số 1276/QĐ-UB ngày 23/4/2002 của UBND tỉnh "V/v uỷ quy n cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành. .. cầu về đất để mở rộng và phát triển Vì vậy để phát triển đúng hướng và bền vững, công tác quản lý đất đai có ý nghĩa quan trọng đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất Với mục tiêu giúp địa phương nhìn nhận sát thực tế về kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoan 2006 – 2010, nhưng bât câp con tôn tai trong qua ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ trình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tư... không gian sử dụng đất; - Phân phối hợp lý cơ cấu đất đai trên diện tích đất được sử dụng, hình thành cơ cấu kinh tế sử dụng đất; - Quy mô sử dụng đất cần có sự tập trung thích hợp, hình thành quy mô kinh tế sử dụng đất; - Giữ mật độ sử dụng đất thích hợp, hình thành việc sử dụng đất một cách kinh tế, tập trung, thâm canh Hiện nay, xu thế sử dụng đất được phát triển theo các hướng sau: a Sử dụng đất phát... về kế hoạch sử dụng đất cả nước năm 2000 và đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất các cấp đến năm 2010 Như vậy, để sử dụng và quản lý đất đai (thuộc sở hữu toàn dân, là tư liệu sản xuất đặc biệt) một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả nhất thiết phải làm quy hoạch 1.2.2.3 Trách nhiệm lập quy hoạch sử dụng đất Điều 25 Luật Đất đai năm 2003 quy định rõ trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. .. về đất đai + Nhà nước trao quy n sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quy n sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quy n và nghĩa vụ của người sử dụng đất - Điều 6 Luật Đất đai năm 2003, xác định một trong 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai là quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Nghị Quy t số 01/1997/QH9 được Quốc hội... tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3 Uỷ ban nhân dân cấp trên xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp 4 Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị 1.2.3 Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Có nhiều quan điểm khác nhau về cách phân loại quy . hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn phường Cao Xanh thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 34 2.3.5. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai. 3.4.3. Đánh giá kết quả thực hiện đưa vào sử dụng đấ t chưa sử dụng 66 3.5. Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 67 3.6. Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch. giai đoạn 2006 - 2010 56 3.3.1. Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 56 3.3.2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2006 -2010 59 3.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010, Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010, Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn