Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

168 576 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2014, 15:23

. 4.1.3. Hiện trạng sản xuất lúa tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 69 4.1.3.1. Thực trạng phát triển sản xuất lúa tại huyện Yên Dũng 69 4.1.3.2. Hiện trạng sản xuất lúa chất lượng của huyện Yên. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : TRỒNG TRỌT Mã số :. sản xuất lúa, lúa chất lượng tại huyện Yên Dũng. - ðánh giá thực trạng sản xuất lúa và lúa chất lượng của huyện Yên Dũng. - Thực hiện thí nghiệm ñể chọn ra ñược một số giống lúa chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn