đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng

92 791 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2014, 22:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ****************** NGUYỄN VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Hà Nội, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ****************** NGUYỄN VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Châu Thu Hà Nội, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Dũng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được bản luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của PGS. T.S Đào Châu Thu, sự quan tâm tạo điều kiện của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên, UBND các xã thuộc huyện Thủy Nguyên, các phòng: Tài chính, Nông nghiệp và PTNN, Thống kê thuộc UBND huyện Thủy Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Tài nguyên và Môi trường, đã tạo điều kiện cho tôi học tập và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Đồng nghiệp nơi tôi đang công tác đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin gửi tới gia đình, bạn bè, những người thân và đồng nghiệp nơi tôi đang công tác đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và quý báu đó ! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Văn Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 LỜI CẢM ƠN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU 7 MỞ ĐẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1 Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiêp và tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 4 1.1.1 Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiêp 4 1.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 8 1.2 Đánh giá hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp. 11 1.2.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 11 1.2.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc sử dụng đất nông nghiệp 12 1.2.3 Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất 15 1.2.4 Quan điểm sử dụng đất bền vững 18 1.3 Đánh giá loại hình sử dụng đất theo phương pháp đánh giá đất của FAO 23 1.4 Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên thế giới và Việt Nam 24 1.4.1 Những nghiên cứu trên thế giới 24 1.4.2 Những nghiên cứu trong nước 26 1.5 Định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam trong tương lai 28 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.2 Phạm vi nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu 32 2.3.1 Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất đai 32 2.3.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 32 2.3.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 32 2.3.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên 33 2.4 Phương pháp nghiên cứu 33 2.4.1 Phương pháp thu thập các số liệu, tài liệu 33 2.4.2 Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu 34 2.4.3 Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất 34 2.4.4 Các phương pháp khác 35 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Thủy Nguyên 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 41 3.2. Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Thủy Nguyên 42 3.2.1 Hiện trạng và biến động đất đai của huyện Thủy Nguyên 42 3.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên 43 3.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 51 3.3. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng 65 3.3.1. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 65 3.4. Đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng 71 3.4.1. Giải pháp về kỹ thuật 72 3.4.2. Giải pháp về quản lý đất đai 73 3.4.3. Giải pháp về khuyến nông, khuyến ngư 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật BQ Bình quân CPTG Chi phí trung gian ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc TCP Tổng chi phí GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất IRRI Viện nghiên cứu lúa Quốc tế KH Khấu hao LĐ Lao động LUT Loại hình sử dụng đất LUU Kiểu sử dụng đất TNHH Thu nhập hốn hợp RRA Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn PRA Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Biến động về diện tích đất sản xuất nông nghiệp và diện tích đất trồng cây hàng năm ở Việt Nam 10 Bảng 4.1. Tình hình biến động dân số giai đoạn 2005 - 2012 42 Bảng 4.2. Tình hình biến động các loại đất chính giai đoạn 2000 - 2012 42 Bảng 4.3. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 43 Bảng 4.4. Giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp 44 Bảng 4.5. Hiện trạng các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 1 50 Bảng 4.6. Hiện trạng các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 2 50 Bảng 4.7. Hiện trạng các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 3 51 Bảng 4.8. Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất ở vùng 1 52 Bảng 4.9. Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất ở vùng 2 54 Bảng 4.10. Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất ở vùng 3 56 Bảng 4.11. Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 1 58 Bảng 4.12. Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 2 60 Bảng 4.13. Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 3 60 Bảng 4.14. Mức độ sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên 62 Bảng 4.15. Định hướng các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 1 69 Bảng 4.16. Định hướng các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 2 71 Bảng 4.17. Định hướng các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 3 71 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất là một bộ phận hợp thành quan trọng của môi trường sống, không chỉ là tài nguyên thiên nhiên mà còn là nền tảng để định cư và tổ chức hoạt động kinh tế, xã hội, không chỉ là đối tượng của lao động mà còn là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Chính vì vậy, sử dụng đất nông nghiệp là hợp thành của chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và cân bằng sinh thái. Những năm qua ở nước ta, việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để chuyển sang công nghiệp và đô thị đã diễn ra rất nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, và có nguy cơ tiếp tục giảm mạnh. Con người đã và đang khai thác quá mức mà chưa có biện pháp hợp lý để bảo vệ đất đai. Hiện nay, việc sử dụng đất đai hợp lý, xây dựng một nền nông nghiệp sạch, sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng đảm bảo môi trường sinh thái ổn định và phát triển bền vững đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Thực chất của mục tiêu này chính là vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa đem lại hiệu quả xã hội và môi trường. Do phải chịu sức ép dân số gia tăng nên nhiều năm trước đây vấn đề sản xuất nông nghiệp ở nước ta có phần không chú trọng đến việc bồi bổ đất đai mà chỉ quan tâm đến năng suất, sản lượng. Chính vì vậy hệ sinh thái nông nghiệp đã bị thay đổi đáng kể và tính bền vững trong hệ thống nông nghiệp không còn được duy trì. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ làm thoái hóa đất, đặc biệt ở các tỉnh trung du miền núi nước ta. Huyện Thuỷ Nguyên là một huyện kinh tế trọng điểm của thành phố Hải Phòng, cách thành phố Hải Phòng 5 km về phía Đông Bắc, phía Tây giáp với tỉnh Hải Dương, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh. Là cửa ngõ phía bắc thành phố, đồng thời là cầu nối giữa vùng than Quảng Ninh với 1 [...]... đó, huyện Thủy Nguyên cần đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và định hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất nông nghiệp cho một sự phát triển bền vững để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa Xuất phát từ thực tiễn trên, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đào Châu Thu tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Thủy. .. nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài Đánh giá được thực trạng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2005-2012 Trên cơ sở đó đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Ý nghĩa khoa học: Đề tài... kiệm đất, sử dụng đất có hiệu quả cao trên cơ sở phát triển một nền nông nghiệp bền vững 1.2 Đánh giá hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp 1.2.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Thế giới đang sử dụng khoảng 1,5 tỷ ha đất cho sản xuất nông nghiệp Tiềm năng đất nông nghiệp của thế giới khoảng 3-5 tỷ ha Nhân loại đã làm hư hại khoảng 1,4 tỷ ha đất và hiện nay... vùng đất xác định Đối với sản xuất nông nghiệp việc sử dụng đất bền vững phải đạt được trên cơ sở đảm bảo khả năng sản xuất ổn định của cây trồng, chất lượng tài nguyên đất không suy giảm theo thời gian và việc sử dụng đất không ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của con người, của các sinh vật 1.3 Đánh giá loại hình sử dụng đất theo phương pháp đánh giá đất của FAO * Loại hình sử dụng đất Trong đánh giá. .. luận về sử dụng đất nông nghiêp và tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 1.1.1 Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiêp 1.1.1.1 Đất nông nghiệp Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người, con người sinh ra trên đất, sống và lớn lên nhờ vào sản phẩm của đất Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu đất là gì? Đất sinh ra từ đâu? Tại sao lại phải giữ... đó diện tích đất nông nghiệp là: 12.214,87 chiếm 50,31% diện tích đất tự nhiên Nghiên cứu các loại hình sử dụng đất hiện tại, đánh giá đúng mức độ các loại hình sử dụng đất để tổ chức sử dụng đất hợp lý có hiệu quả cao theo quan điểm bền vững làm cơ sở cho việc đề xuất quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên là vấn đề có tính chiến lược và cấp thiết... -7 triệu ha đất nông nghiệp bị bỏ do xói mòn và thoái hoá Để giải quyết nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp của con người phải thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và mở rộng diện tích đất nông nghiệp [31] Việc điều tra, nghiên cứu đất đai để nắm vững số lượng và chất lượng đất bao gồm điều tra lập bản đồ đất, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đánh giá phân hạng đất và quy hoạch sử dụng đất hợp lý... xuất nông nghiệp mới được coi là đất nông nghiệp, nếu không sẽ là các loại đất khác (tùy theo việc sử dụng vào mục đích nào là chính) Luật đất đai năm 2003 nêu rõ: Đất nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng, bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất lâm nghiệp, đất. .. năm có khả năng bảo vệ đất tốt hơn cây hàng năm ) Ba yêu cầu bền vững trên là để xem xét và đánh giá các loại hình sử dụng đất hiện tại Thông qua việc xem xét và đánh giá các yêu cầu trên để giúp cho việc định hướng phát triển nông nghiệp ở vùng sinh thái [13] Tóm lại: khái niệm sử dụng đất đai bền vững do con người đưa ra được 23 thể hiện trong nhiều hoạt động sử dụng và quản lý đất đai theo các mục... đánh giá đất, FAO đã đưa ra những khái niệm về loại hình sử dụng đất, đưa vào nội dụng các bước đánh giá đất và coi loại hình sử dụng đất là một đối tượng dùng trong đánh giá đất Loại hình Sử dụng đất (Land Use Types-LUT): Là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của mỗi vùng với những phương thức sản xuất và quản lý sản xuất trong điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội và kỹ thuật được xác định [24] . của huyện Thủy Nguyên 42 3.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên 43 3.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 51 3.3. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện. đến sử dụng đất đai 32 2.3.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 32 2.3.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 32 2.3.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ****************** NGUYỄN VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng, đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng, đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay