phân tích và đánh giá chỉ tiêu nợ quá hạn trong hệ thống nhtm việt nam

23 1,581 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2014, 22:06

Tiểu luận môn NHTW LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng là một tổ chức chuyên kinh doanh tiền tệ vì vậy trong hoạt động ngân hàng luôn tiềm Èn những rủi ro. Để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao trách nhiệm của các ngân hàng thì các nước trên thế giới đều có bộ phận thanh tra giám sát đối hoạt động của các ngân hàng. Thanh tra là chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước, là phương thức đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý Nhà nước và thực hiện quyền dân chủ. Vì những yếu kém trong hệ thống ngân hàng, dù là một nước đang phát triển hay đã phát triển, có thể đe dọa đến sự ổn định trong nội tại nước đó cũng như trong phạm vi quốc tế, nên để đánh giá được chính xác hiệu quả hoạt động của các ngân hàng uỷ ban BALSE về thanh tra giám sát ngân hàng đã xây dựng nên hệ thống chỉ tiêu xoay quanh năm nội dung cơ bản sau: + Vốn của ngân hàng “ Capital” + Chất lượng tài sản Có “Asset quality” + Khả năng quản lý “Management ability” + Khả năng sinh lời “Earning” + Khả năng thanh toán “Liquidity” Năm yếu tố trên gọi tắt là công thức : CAMEL Trong năm nội dung của lý thuyết CAMEL thì chất lượng tài sản có là chỉ tiêu tổng hợp nói lên khả năng bền vững về mặt tài chính , khả năng sinh lời, năng lực quản lý, và hầu hết rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đều tập trung vào tài sản có vì vậy đánh giá chất lượng tài sản có là việc làm cực kỳ quan trọng trong quản lý và kiểm soát hoạt động của Ngân hàng Trung Ương với các tổ chức tín dụng nói chung cụ thể là hoạt động thanh tra tại chỗ. Trong nghiệp vụ tài sản có chủ yếu là nghiệp vụ cho vay( hoạt động tín dụng) thường chiếm khoảng 70-80%, tiền gửi, tài sản cố định… chiết khấu và nghiệp vụ kinh doanh đầu tư. Đối với thanh tra tại chỗ, trọng tâm nghiên cứu là việc đánh giá tài sản có ở nghiệp vụ cho vay. Để đánh giá chất lượng tài sản có, thanh tra thường dựa vào các chỉ tiêu trong đó quan trọng nhất là chỉ Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW tiêu nợ quá hạn.Trong khuôn khổ tiểu luận này chỉ xin tập trung tìm hiểu phân tích và đánh giá chỉ tiêu nợ quá hạn trong hệ thống NHTM Việt Nam thời gian qua, và xin được đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm giảm thiểu nợ quá hạn trong thời gian tới. Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW Phần 1 Những vấn đề chung 1.1.Khái niệm nợ quá hạn Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại, đem lại 85-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, song rủi ro cũng lớn nhất. Rủi ro tín dụng được biểu hiện là vốn cho vay ra không thu đủ nợ gốc và lãi khi đến hạn, phát sinh chi phí lớn hay thu được lãi thấp ngoài dự kiến, bị mất vốn, kinh doanh kém hiệu quả thậm chí thua lỗ phá sản…Tuy nhiên biểu hiện lớn nhất là tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tăng cao. Chính vì vậy để đánh giá chất lượng tín dụng cũng như chất lượng tài sản có thanh tra ngân hàng thường dựa vào chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn. * Thông lệ quốc tế Trong các sách giáo khoa tài chính nước ngoài, người ta đã đưa ra một số định nghĩa về nợ quá hạn như : nợ xấu( bad debt ), nợ quá hạn (non- performing loan), nợ có vấn đề ( doubful debt ). Theo thông lệ quốc tế, khi một khoản vay đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi không trả được lãi hoặc nợ gốc thì đều được xếp vào danh mục khoản vay không họat động hay nợ quá hạn. Ở các nước, nợ quá hạn được gọi chung là nợ xấu, khi tỷ lệ này của một ngân hàng lên tới 5% tổng dư nợ thì được coi là báo động. Ngoài ra các nước còn xác định mức nợ quá hạn ròng. Mức nợ quá hạn ròng( net past due) tối đa mà các NHTM được phép duy trì là 10%, tức là từ một tỷ lệ phần trăm(%) nào đó đến tối đa là 10% thì ngân hàng đó vẫn được coi là nằm trong trạng thái hoạt động tốt. Nợ quá hạn ròng được tính bằng cách lấy toàn bộ số nợ quá hạn trừ đi quỹ dự phòng chia cho tổng dư nợ phải nhỏ hơn hoặc bằng 10%. “Ròng” ở đây được hiểu là: (i) ngoài việc phải trừ đi số tiền trích lập dự phòng (ii) nó còn được hiểu là, trong bất kỳ một kỳ hạn trả nợ nào trong tổng các kỳ hạn mà khách hàng phải trả cho TCTD (lãi hoặc gốc) bị quá hạn, thì tổng giá trị khoản vay từ kỳ hạn bị quá hạn về sau sẽ Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW được các TCTD chuyển sang nợ quá hạn cho dù các kỳ hạn trả nợ sau đó chưa đến kỳ hạn trả. * Theo quy định của Việt Nam Ngày 31/12/2001, Thống đốc NHNN đã ra Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng, trong đó điểm 2 Điều 13 đã qui định chi tiết việc chuyển nợ quá hạn cụ thể như sau: “ khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn hoặc không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi, thì TCTD chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn”. Đây là một trong những bước đột phá căn bản nhất của ngành ngân hàng trên bước đường cam kết vào lộ trình hội nhập quốc tế về hoạt động ngân hàng. Nhìn vào qui định, ta thấy các chuẩn mực quốc tế đã hội đủ một cách tương đối ( trừ vấn đề gia hạn nợ). Như vậy ngoài việc qui định chuyển nợ quá hạn như trên thì chưa có qui định nào khác mang tính định lượng đối với nợ quá hạn như : tỷ lệ nợ quá hạn ròng tối đa mà các NHTM được phép duy trì, phương pháp xác định nợ quá hạn ròng. Riêng đối với các NHTM quốc doanh cho đến nay chỉ có một văn bản duy nhất qui định về tỷ lệ nợ quá hạn đối với các NHTM quốc doanh mang tính định lượng đó là Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 4/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các NHTM nhà nước. Phần II, mục 1.3 có qui định “ Tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm báo cáo của các khoản nợ phát sinh từ ngày 01/1/2002 phải thấp hơn 5%”. Điều này có nghĩa là: Tổng nợ quá hạn Trong đó tổng nợ quá hạn( ở Việt Nam còn được gọi là nợ tồn đọng ) bao gồm nợ quá hạn thông thường, nợ khó đòi, nợ chờ xử lý, nợ khoanh; như Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A ≤ 5% Tæng d nî cho vay cho thuª b×nh qu©n Tiểu luận môn NHTW vậy chỉ tiêu tổng nợ quá hạn trong công thức trên có thể coi như chỉ tiêu nợ xấu ở các nước khác trên thế giới. 1.2.Thành phần của nợ quá hạn Trong thời gian qua, ở Việt Nam tổng nợ quá hạn ở các NHTM có thể được biểu hiện như sau: - Nợ qúa hạn của một số NHTM cổ phần trước khi cấp giấy phép thành lập do một số HTX tín dụng trước đây bị giải thể, nay tiếp tục khắc phục, bổ sung thêm vốn vào cổ đông để thành lập NHTM cổ phần, số này không lớn. - Nợ qúa hạn đã được Liên bộ: NHNN- Tài chính xử lý cho khách hàng khách hàng hoặc tạm khoanh do những nguyên nhân bất khả kháng theo chỉ đạo của Chính phủ. Loại nợ này khá lớn, bao gồm : nợ quá hạn đã khoanh nhưng hạch toán ở tài khoản nợ phải thu( đã đưa ra khỏi dư nợ tín dụng nhưng vẫn là tài sản Có của NHTM và nợ quá hạn đã xét cho tạm khoanh nhưng vẫn hạch toán ở tài khoản nợ quá hạn trong tổng dư nợ tín dụng của NHTM. Hai khoản nợ quá hạn trên được coi là số tài sản không có thực nhưng vẫn được theo dõi ở tài sản Có của NHTM suốt mấy năm qua. - Nợ qúa hạn được phân loại là khó đòi bao gồm nợ quá hạn trên 360 ngày và dư nợ cho vay tuy chưa quá hạn nhưng đã xác định là bị mất ( người vay chết, mất tích, doanh nghiệp phá sản, giải thể, bị khách hàng lừa đảo…). Loại nợ chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ quá hạn. - Một bộ phận nợ khó đòi nằm trong tổng số nợ quá dưới 360 ngày. Ngoài ra số tiền mà ngân hàng trả thay khách hàng các khoản bảo lãnh mở L/C nhập hàng trả chậm cũng rất lớn, được coi là nợ quá hạn( vì phải trả lãi suất nợ quá hạn từ khi nhận nợ vay bắt buộc với ngân hàng). Loại nợ này có một bộ phận cũng được coi là nợ khó đòi. Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW PHầN 2 Tình hình nợ quá hạn trong hệ thống nhtm Việt Nam 2.1.Diễn biến và xử lý nợ quá hạn ( nợ đọng) ở các NHTM Việt Nam trong thời gian qua Đến 31/12/2001 nợ tồn đọng ở các NHTM NN chiếm 16,4% tổng dư nợ gấp 4 lần vốn tự có. Đến hết năm 2003 là 12%. Đối với các NHTM cổ phần con số này năm 2001 là 14,6% đến năm 2002 là 9,5%. Tình hình nợ quá hạn ở NHTM NN Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tỷ lệ nợ quá hạn 13,7 11,1 6,0 7,8 9,3 12,3 13,1 13,7 12,8 8,53 7,9 Có thể điểm lại một số nét có tính lịch sử nợ quá hạn trong thời gian qua. Vào những năm 1990, tỷ lệ nợ quá hạn lên tới trên 20% so với tổng dư nợ đã gây đổ bể nhiều TCTD và gây ra khủng hoảng toàn diện hệ thống NHTM cổ phần và HTX tín dụng ở nước ta, gây nên sự bất bình, thiếu tin tưởng vào hệ thống ngân hàng trong suốt thập kỷ 90. Tiếp theo đó, nhờ có nhiều biện pháp xử lý đã giúp cho nền kinh tế đi vào ổn định, ra dần khỏi khủng hoảng, tuy nhiên tỷ lệ tổng nợ quá vẫn còn cao. Qua bảng số liệu trên cho thấy giai đoạn 1993- 1995 tình hình nợ quá hạn được cải thiện rõ rệt từ 13,7% xuống còn 6,0% đó là do trong giai đoạn này khoản nợ quá hạn chủ yếu ở các doanh nghiệp Nhà nước và thời điểm này Nhà nước đang xúc tiến bao cấp trong đầu tư và sau khủng hoảng tín dụng, hệ thống ngân hàng và quỹ tín dụng được sắp xếp lại dẫn tới tình hình tài chính của hệ thống ngân hàng tiÕn triển theo hướng ngày càng lành mạnh hơn. Tiếp theo sau 1995, qua số liệu trên cho thấy tỷ lệ tổng nợ quá hạn so với tổng dư nợ cho vay, cho thuê bình quân ngay từ năm 1996 đã tăng trở lại. Đặc biệt, tỷ lệ nợ quá hạn của khu vực DNNN và cả khu vực tư nhân liên tục tăng ( năm 1997 tỷ lệ nợ quá hạn của khu vực DNNN là 11,0% trên tổng dư nợ khu vực DNNN và tỷ lệ nợ quá của khu vực kinh tế tư nhân là 4,2%; năm Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW 1998 tỷ lệ này là 11,9% và 13,5%; năm 1999 là 12,4% và 14,2%) cho đến năm 2001 khi Chính phủ tiến hành tái cơ cấu tài chính các NHTM thì tỷ lệ này mới giảm dần, chứng tỏ hoạt động kinh doanh và tình trạng tài chính của khu vực này trong giai đoạn 1996-2001 có khó khăn hơn. Trong năm 1996, để xử lý các khoản nợ của các doanh nghiệp mà xét thấy không thể thu hồi được, Chính phủ đã phải tính đến giải pháp khoanh nợ và xoá nợ. Tổng số nợ quá hạn của các doanh nghiệp tại các ngân hàng quốc doanh được Chính phủ cho phép khoanh lại từ năm 1996 trở về trước để xử lý trong đợt tổng thanh toán nợ giai đoạn 2 là 2233,2 tỷ đồng. Mặc dù có nhiều biện pháp xử lý nợ quá hạn nhưng tình hình nợ quá hạn của các ngân hàng tiếp tục tồi tệ. Đến cuối năm 1998, tỷ lệ nợ quá hạn đã lên tới 12,3% và tăng tiếp tới 13.4% vào cuối 1999; 13,7% vào cuối năm 2000. Như vậy do tình trạng tài chính của các doanh nghiệp xấu đi, tỷ lệ nợ quá hạn đã rất lớn ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính của các ngân hàng. So sánh với mức nợ xấu của các nước Đông Á trước khủng hoảng( vào 10-20% tổng dư nợ tín dụng), thì tỷ lệ này của nước ta đã nằm trong khoảng báo động. Cơ cấu nợ có xu hướng xấu đi vì tỷ lệ nợ ngắn hạn và nợ bằng ngoại tệ tăng lên. Ví dụ năm 1998, trong tổng số nợ quá hạn, nợ ngắn hạn chiếm tới 51,8%, nợ ngoại tệ chiếm tới 40,7% trong khi nợ quá hạn dài hạn chỉ chiếm 6,5% Có thể thấy nợ quá hạn của NHTM NN và NHTM cổ phần qua các số liệu năm 1999 như sau: Nợ quá hạn của NHTM NN chiếm tới 9,4% tổng dư nợ, của NHTM cổ phần là 16,6% và của các công ty Tài chính cổ phần là 7,7% và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 0,78%. Tình trạng nợ quá hạn của khối ngân hàng cổ phần và ngân hàng liên doanh là đáng lo ngại nhất. Từ số liệu trên cho thấy tình trạng nợ quá hạn trong hệ thống ngân hàng đã lên mức cao nhất vào cuối năm 1998(13,7% trong đó 6,6% nợ quá hạn và 7,1% nợ chờ xử lý), trùng với đáy của quá trình suy giảm nhịp độ tăng trưởng GDP của cả nước. Cho đến thời điểm hiện nay, nợ của các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ bao gồm cả nợ NHTM, Ngân sách Nhà Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW Nước, các doanh nghiệp nợ lẫn nhau… trên ba mươi ngàn tỷ đồng tương đương trên hai tỷ USD, trong đó nợ các NHTM chiếm gần 2/3 tổng số nợ trên, đây là một lượng vốn khổng lồ bị mất nếu không xử lý dứt điểm sẽ gây tác động tiêu cực cho hệ thống ngân hàng Việt Nam và gây mất ổn định nền kinh tế, làm mất niềm tin của khách hàng vào hệ thống ngân hàng, làm khó khăn cho tiến trình hội nhập của hệ thống này vào hệ thống tài chính quốc tế và cuối cùng là các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tóm lại, thực tế nếu so với vốn điều lệ của các NHTMQD thì tống số dư nợ quá hạn đã lớn gấp nhiều lần, nếu như có thể thu hồi được 50% số nợ trên thì sự thất thoát tài chính của các NHTM cũng rất lớn, có thể ước hàng chục ngàn tỷ đồng, hơn gấp hai lần vốn điều lệ được cấp cho NHTMQD. Như vậy, mức nợ quá hạn vừa qua và kéo dài đến nay, cùng với số vốn pháp định mỏng manh làm cho các ngân hàng rất dễ bị tổn thương trước những biến động của nền kinh tế. Do đó, việc đẩy mạnh xử lý nợ tồn đọng của các NHTM Việt Nam trong thơì điểm hiện nay là vô cùng cấp bách. 2.2. Ảnh hưởng của nợ quá hạn đối với hoạt động của NHTM Tỷ lệ nợ quá trong tổng dư nợ của NHTM tăng cao tất yếu dẫn đến hậu quả sau: - Chi phí tăng cao ngoài dự kiến, thậm chí thua lỗ, ngay cả khi khoản cho vay đó chưa được xếp vào nợ khê đọng. - Lợi nhuận thu được nằm ngoài dự kiến, tức là khỏan vay đó vẫn thu đủ gốc, chi phí không tăng, nhưng lãi thu được thấp hơn nhiều theo tính toán khi ký kết hợp đồng tín dụng. - Nếu tỷ lệ nợ quá hạn quá cao gấp 2-4 lần giới hạn an toàn của quốc tế không thực hiện đúng các cam kết mở L/C, uy tín của hệ thống NHTM trong nước và quốc tế sẽ giảm sút nghiêm trọng. - Mất cán bộ, tạo tâm lý hoang mang, dao động, co cụm của cán bộ ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng. Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW - Thu nhập giảm sút, giảm phần nộp Ngân sách, hạn chế tích luỹ đầu tư để hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và đầu tư đào tạo lại cán bộ, nâng cao trình độ cán bộ. Ngân hàng mất vốn, phải khoanh nợ, giãn nợ, thậm chí là xoá nợ, ngoài một phần vốn ngân sách Nhà nước cấp bù thì phần chủ yếu do các ngân hàng phải trích lập phòng ngừa rủi ro, giảm thu nhập giảm lương và lại bị cuốn vào vòng lẩn quẩn cán bộ nghỉ việc nhiều, thiếu cán bộ có đủ năng lực, mà nguồn nhân lực chất lượng cao là rất quan trọng đối với hệ thống ngân hàng, kết quả kinh doanh lại càng đi xuống… Hậu quả chung nhất là: Hệ thống NHTM quốc doanh phải củng cố, cơ cấu lại, phải thành lập các công ty khai thác tài sản thế chấp. Mới đây Chính phủ đã quyết định cấp 7840 tỷ đồng bằng trái phiếu đặc biệt để tăng vốn điều lệ cho các NHTM quốc doanh trong giai đoạn 2002-2004. Hệ thống NHTM cổ phần phải củng cố, sắp xếp lại. Một số NHTM cổ phần phải bán lại, sáp nhập, thậm chí giải thể. Thời điểm cao nhất ở nước ta có tới 50 NHTM cổ phần và 2 công ty tài chính cổ phần, thì đến giữa năm 2002 chỉ còn 36 NHTM cổ phần trong đó có 3 ngân hàng chưa tăng đủ vốn điều lệ theo quy định, 2 ngân hàng phải đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. 2.3.Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn trong hệ thống NHTM 2.3.1.Những nguyên nhân khách quan Nhóm các nguyên nhân khách quan bao gồm: loại nguyên nhân bất khả kháng và loại nguyên nhân do cơ chế chính sách của Nhà nước thay đổi gây ra, có thể nêu ra một số nguyên nhân như sau: - Những nguyên nhân bất khả kháng như : thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, mất mùa, bệnh dịch. Đây là những nguyên nhân gây ra nợ quá hạn vượt ra ngoài tầm kiểm soát và mong muốn của cả bản thân hệ thống NHTM và cả bản thân các con nợ bao gồm: Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các cá nhân. Đây là nhóm nguyên nhân gây ra rủi ro không thể tránh khỏi được, những mất mát do nguyên nhân này gây ra cần được sự chia sẻ của Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW Nhà nước và của xã hội. Đây là khoản nợ quá hạn được đưa vào diện được khoanh xoá. - Nhóm nguyên nhân bất khả kháng của các con nợ như: biến động thị trường, thay đổi về lãi suất, tỷ giá, ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực, nợ do biến động chính trị ở các nước Đông Âu năm 1991 và những nguyên nhân do thay đổi cơ chế chính sách của kinh tế vĩ mô gây ra như chính sách vĩ mô có nhiều thay đổi gây ra cho các con nợ gánh nặng nợ nần không đáng có. Thực tế các doanh nghiệp Nhà nước ta gặp khó khăn rất nhiều trong kinh doanh như: mất thị trường tiêu thụ sản phẩm, biến động giá cả thị trường, do sắp xếp lại doanh nghiệp, sáp nhập, giải thể, phá sản nhưng không còn khả năng trả nợ, hoặc không còn đối tượng để thu hồi nợ. Rủi ro, mất mát do những nguyên nhân này gây ra cũng nằm ngoài ý chí và cố gắng của các con nợ cũng như các NHTM. - Trong những năm trước đây, tồn tại các hoạt động cho vay theo một số mục đích chỉ đạo của Chính phủ, theo kế hoạch của Nhà nước đã gây rủi ro lớn cho các NHTM nước ta ( cho vay mua nông sản để bình ổn giá, cho vay đánh bắt cá xa bờ, các dự án duyệt trước…). Thực tế cho thấy nhiều khoản cho vay theo chỉ định do không chỉ có yếu tố như chính sách, ưu đãi, chính trị, mà bao gồm cả những lý do chủ quan duy ý chí nên đã gây ra mất mát lớn về tài sản tiền vốn của các NHTM. - Chính sách cơ chế không ổn định, hay thay đổi trong thời gian chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước với những biện pháp vừa làm vừa sửa đã gây ra rủi ro lớn cho cả chính sách, cơ chế của Chính phủ phải đưa đến nợ quá hạn tăng lên như: ngừng xuất khẩu gỗ, gạo, thay đổi quy hoạch xây dựng hạ tầng, thay đổi cơ chế lãi suất, tỷ giá, cơ chế tài chính, cơ chế sử dụng đất đai…. 2.3.2.Những nguyên nhân chủ quan Những nguyên nhân chủ quan gây ra nợ quá hạn có nhiều, bao gồm cả chủ quan của người cho vay lẫn chủ quan của người vay, chóng xuất phát từ chỗ: Một mặt, luật pháp chưa hoàn chỉnh, còn nhiều kẽ hở, cơ chế chính sách Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A [...]... xử lý nợ quá hạn ở các NHTM Việt Nam trong thời gian qua 6 2.2 Ảnh hưởng của nợ quá đối với hoạt động của NHTM 8 2.3 Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn trong hệ thống NHTM .9 2.3.1 Nguyên nhân chủ quan .9 2.3.2 Nguyên nhân khách quan 10 2.4 Nguy cơ nợ quá hạn đối với hệ thống NHTM Việt Nam trong tương lai 13 Phần 3: Một số đề xuất nhằm giảm thiểu tỷ lệ nợ quá hạn trong hệ thống ngân hàng... THIỂU TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN TRONG HỆ THỐNG NHTM Đứng trước tình hình nợ quá hạn lớn gây nguy cơ mất an toàn trong hệ thống, mặt khác các yêu cầu về hội nhập quốc tế và khu vực đã trở nên bức thiết, Chính phủ đã chỉ đạo việc xử lý nợ quá hạn nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính của các NHTM là vấn đề cần quan tâm hàng đầu trong chương trình tái cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam Thực hiện chủ trương này, trong thời... lý nợ xấu trong tiến trình tái cơ cấu các NHTM Việt Nam- NXB Thống kê/2003 +/ TSKT Lê Quốc Lý-“ Trao đổi về giải pháp xử lý nợ xấu trong hệ thống NHTM +/ TS Nguyễn Thị Phương Lan –“ Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xử lý nợ xấu của NHTM Việt Nam +/ Nguyễn Văn Sẽ –“ Một số giải pháp xử lý nợ xấu trong quá trình tái cơ cấu NHTM Việt Nam 12 Nguyễn Đắc Hưng-“ Một số thách thức của hệ thống NHTM. .. đứng vững trong kinh doanh theo cơ chế thị trường cũng đã dẫn đến nhiều rủi ro, mất mát vốn cho hệ thống NHTM 2.4.Nguy cơ nợ quá hạn đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tương lai *Tình trạng quản lý yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam Những yếu kém về quản lý trong các cơ quan quản lý vĩ mô và các định chế tài chính, các NHTM Việt Nam là một trong những nguyên nhân dẫn nguy cơ nợ quá hạn gia... NHTM Việt Nam trong quá trình cạnh tranh và hội nhập quốc tế”- Tạp chí ngân hàng số15/03 13 An ninh tài chính đối với hoạt động của các TCTD-NXB TC/2001 Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW Mục lục Phần 1: Những vấn đề chung 3 1.1 Khái niệm nợ quá hạn 3 1.2 Thành phần nợ quá hạn .5 Phần 2: Tình hình nợ quá hạn trong hệ thống NHTM Việt Nam 6 2.1 Diễn biến và xử lý nợ quá. .. lập Nợ quá hạn của hệ thống NHTM Việt Nam có chiều hướng gia tăng kể từ 1997 Qua số liệu của IMF, WB công bố, thì tỷ lệ nợ quá hạn của hệ thống Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW ngân hàng Việt Nam dường như không cao so với các nước trên thế giới và dường như cũng không đáng lo ngại Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng, chế độ hạch toán kế toán, phân loại tài sản và các định nghĩa nợ quá hạn. .. khăn Hiện nay ở Việt Nam hệ thống NHTM NN chiếm đa số cả về quy mô và thị phận Với 6 NHTM NN nhưng chiếm thị phần huy động và tín dụng đã chiếm trên 70%, tổng tài sản có của hệ thống NHTM quốc doanh cũng chiếm gần 80% tổng tài sản có của hệ thống NHTM Việt Nam Các NHTM NN lại cho các doanh nghiệp Nhà nước vay là chủ yếu Điều này trước tiên dẫn đến việc khó khăn trong việc cải cách NHTM NN, chuyển cơ... trong hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước Tình trạng tham nhũng làm suy yếu hệ thống tài chính, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phân bổ các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế và dẫn đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Các vụ án như TAMEXCO và EPCO-Minh Phụng có liên quan đến hàng trăm cán bộ ngân hàng và nhiều quan chức quản lý Nhà nước năm 19961997 là những ví dụ làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn của Việt Nam Nguyễn... NHTW khách hàng, loại dịch vụ và từng ngành, nghề Phân loại tài sản Có theo rủi ro và quy định các hạn mức đầu tư phù hợp với mức độ rủi ro nhằm hạn chế nợ quá hạn Sử dụng có hiệu quả hệ thống các chỉ tiêu phòng ngừa rủi ro và điều chỉnh linh hoạt phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của khách hàng cũng như mục tiêu sinh lời của ngân hàng  Tăng cường phát triển công nghệ với việc triển khai hiệu... và lãnh đạo các chi nhánh NHTM vẫn bình an và lên chức, trong khi sau một thời gian dài các khoản do họ cho vay đã hoặc ký cho vay bộc lộ không thu được và thất thoát Nguyễn Hồng Thắm - Lớp 27A Tiểu luận môn NHTW - Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ và lãnh đạo hệ thống NHTM còn nhiều bất cập trong quản lý, cũng như phân tích các thông tin kinh tế- xã hội, phân tích đánh giá dự án cho vay, còn nhiều . 27A Tiểu luận môn NHTW tiêu nợ quá hạn. Trong khuôn khổ tiểu luận này chỉ xin tập trung tìm hiểu phân tích và đánh giá chỉ tiêu nợ quá hạn trong hệ thống NHTM Việt Nam thời gian qua, và xin được đề xuất. hình nợ quá hạn trong hệ thống nhtm Việt Nam 2.1.Diễn biến và xử lý nợ quá hạn ( nợ đọng) ở các NHTM Việt Nam trong thời gian qua Đến 31/12/2001 nợ tồn đọng ở các NHTM NN chiếm 16,4% tổng dư nợ gấp. dụ năm 1998, trong tổng số nợ quá hạn, nợ ngắn hạn chiếm tới 51,8%, nợ ngoại tệ chiếm tới 40,7% trong khi nợ quá hạn dài hạn chỉ chiếm 6,5% Có thể thấy nợ quá hạn của NHTM NN và NHTM cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích và đánh giá chỉ tiêu nợ quá hạn trong hệ thống nhtm việt nam, phân tích và đánh giá chỉ tiêu nợ quá hạn trong hệ thống nhtm việt nam, phân tích và đánh giá chỉ tiêu nợ quá hạn trong hệ thống nhtm việt nam, Tình hình nợ quá hạn ở NHTM NN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn