đề thi tin học đại cương có đáp án

23 1,956 22
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2014, 17:02

    !"#$%&  '()*+$  ,$-."$ !/ 0!1!/ !/2/ 345!67$ #$5 #$5 !/"89+:+$;< !/"89+:+$;< a> Keyboard a> Keyboard 8=>?@ =3 .=#$A8-$ #$BCDE8!!4!?$ =!# 8=F12E!# =F$"G(2$H!# d > Taỏt caỷ ủeu ủuựng d > Taỏt caỷ ủeu ủuựng #$%IC2(+48!' =!++-!/A 8=>H2$89"@"$!4< =#$A8? d> Caõu a,b ủuựng d> Caõu a,b ủuựng  #$)3J!(-'/!/2(  =0!K12E<  8=4$@6$#<  =F$"+$#  d> a,b ñuùng d> a,b ñuùng  #$*IC:.!2D!D;2(+48!'  =L-!/@!#!++-4$L  8='/++-!/G(-4$L  =!.$!!!4/2#$.(  d> Caâu a, c ñeàu ñuùng d> Caâu a, c ñeàu ñuùng  #$M62$H!GN812#$.(2$!G(!  =IC  b> Ñóa cöùng b> Ñóa cöùng  =3J  .=#$#-4$-$  #$OP-Q2("89  =+  8=F$"  c> Caû a,b ñeàu ñuùng c> Caû a,b ñeàu ñuùng  .=1A8-4$?  #$R!"-!-!/$1-Q?!G'-Q4  ='  8='-'  ='!E  d> Nhanh hôn raát nhieàu d> Nhanh hôn raát nhieàu 34B!"?!"  #$S!/+86$-$"  =5C0T5&&&&&&8D?  b> 1MB = 1024 Kb b> 1MB = 1024 Kb  c> 1MB = 2 c> 1MB = 2 10 10 KB KB  .=#$#-4$?  #$5&U !"SS$1++#@-!6?9+#2(U  a> 1100011 a> 1100011  8=55&&5&5  =5&5&55&  .=55&5&5&  #$55 !"MO!8+#A86$.V!+2$/+#  =&%>  8=&)>  c> 037 c> 037  .=&)> 34%W.!X?  #$5B6-!1?!6.$/!/  =YE  8=2Z8  =0"2Z[)  d> Caâu a, c ñuùng d> Caâu a, c ñuùng  #$5%H.$/(!?$-#D$!G4-4$( X.!X?:!/B;  a> Windows Explore a> Windows Explore  8=WX!.  c> NotePad c> NotePad  .=\YD  #$5)W.!X2(-4$(  ='  b> Caâu a,c ñuùng b> Caâu a,c ñuùng  =4$'$(/D/!'(-6  .=#$A?  #$5*C$!"!/4$[2@!#2#$/!W.!X?  =!/]2AH+E2  b> Giöõ phím Ctrl, choïn file b> Giöõ phím Ctrl, choïn file  =#$A8?  .=#$A8-$  #$5M^$!E[2A[!2.!X.$(  =!+D  8=>2  =I  d> Properties d> Properties  #$5OD-!6./6(D  a> Choïn Start/Settings/Control panel/Regional settings a> Choïn Start/Settings/Control panel/Regional settings  8=!/?_ ?_!!2+2_>_  =#$A8-$  .=#$A8? [...]... các tập tin hay thư mục b> Copy các tập tin hay thư mục c> Phục hồi các tập tin hay thư mục bò xoá trước đó d> Đổi tên tập tin hoặc thư mục Câu 19 : Thuộc tính Read only dùng để : a> Thực thi b> Lưu trữ c> Che dấu d> Các câu trên đều sai Câu 20 : Tìm kiếm các tập tin trên Windows dùng : a> Vào Start/Search/For Files Or Folder b> Vào Start/Program/Search c> Vào Start/Search d> Vào Start/Settings • •... Tab c> Câu (a) và (b) đúng d> Không có câu nào đúng • Câu 24: Chọn phát biểu đúng: • a> Ta có thể đổi tên của một biểu tượng chương trình, nhưng không thể đổi hình dạng của nó • b> Ta có thể đổi hình dạng biểu tượng chương trình, nhưng không thể đổi tên của nó • c> Ta có thể đổi hình dạng lẫn tên của một biểu tượng chương trình • d> Các câu a, b đúng • Câu 25: Thi t lập các thông số cho chuột : •... trên đều sai Câu 34: Chương trình Paint của Windows tạo ra tập tin có phần mở rộng là gì ? a> DOC b> WAV c> INI d> BMP • Phần 6: Internet • • • • • • • • • • • • • • • Câu 35: Để lưu vò trí một trang Web cho lần truy cập sau: a> Favorites/ Add to Favorites b> Tools/Internet Options c> File/Save As d> File/Send Câu 36: Trong Yahoo Mail , chọn phát biểu đúng (chọn 2): a> Có thể gửi đính kèm nhiều tập tin. .. Start/Settings • • • • • • • • • • • • • • • Câu 21 : Chọn câu đúng nhất : a> Dùng một Thao tác lệnh Delete xoá được nhiều tâp tin và thư mục b> Dùng một Thao tác lệnh Copy chỉ copy được một tập tin hay thư mục c> Dùng một Thao tác lệnh rename đổi tên được nhiều tập tin hay thư mục d> Các câu trên đều đúng Câu 22 : Để lưu file lần đầu trong một ứng dụng ta chọn : a> File / Save b> File / Save As c> Câu a,b đúng... File Cuối b> Chọn File Đầu, File Cuối c> Chọn File Đầu, giữ phím Shift, chọn file cuối d> Chọn file cuối, giữ phím Shift Câu 28 : Thay đổi dạng thể hiện ngày a> Chọn start/Settings/Control panel/Regional settings b> Chọn start/Settings/Control panel/Date/Time c> Câu a, b đúng d> Câu a, b sai • Phần 4 WinWord • • • • • • • • • • • • • • • Câu 29 Trong chương trình Microsoft WORD, tổ hợp phím tắt nào cho... biểu tượng Time • c> Trong cửa sổ Control Panel Double Click vào biểu tượng Date • d> Các câu trên đều đúng • Câu 26 : Muốn thêm Fonts vào Windows : • a> Trong của sổ Fonts Chọn File/Install • b> Trong của sổ Font Chọn File/Install New Font • c> Câu a, b đúng • • • • • • • • • • Câu 27 : Muốn chọn nhiều tâp tin liên tục trong Win : a> Chọn File, giữ phím Ctrl ,chọn File Cuối b> Chọn File Đầu, File Cuối . Properties  #$5OD-!6./6(D  a> Choïn Start/Settings/Control panel/Regional settings a> Choïn Start/Settings/Control panel/Regional settings  8=!/?_ ?_!!2+2_>_  =#$A8-$  .=#$A8? . ]  #$BRD-!6./6(D  a> Choïn start/Settings/Control panel/Regional settings a> Choïn start/Settings/Control panel/Regional settings  8=!/?_ ?_!!2+2_>_  =#$A8-$  .=#$A8? . mục  8=!+D+D$/  =3$/!4+D$/89K!'-!  .=!6#+!^$/  #$5S$!EI.!2D.$(-6  =/<  8=`$H  =."$<  d> Các câu trên đều sai d> Các câu trên đều sai  #$B&@"+#W.!X?.$(  a>
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi tin học đại cương có đáp án, đề thi tin học đại cương có đáp án, đề thi tin học đại cương có đáp án, Phần 1: Tổng quan, Phần 2: Hệ thống số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay