THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP BÁNH RĂNG CÔN TRỤ

46 433 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2014, 14:49

Môn học Cơ sở Thiết kế máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về cấu tạo ,nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết, các thiết bị phục vụ cho các máy móc ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải. ..Đồ án môn học có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết với thực nghiệm. Lí thuyết tính toán các chi tiết máy được xây dựng trên cơ sở những kiến thức về toán học, vật lí, cơ học lí thuyết, nguyên lý máy, sức bền vật liệu v.v…,được xác minh và hoàn thiện qua thí nghiệm và thực tiễn sản xuất.Đồ án môn học là một trong các đồ án có tầm quan trọng nhất đối với một sinh viên theo học nghành cơ khí. Đồ án giúp cho sinh viên hiểu những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết có công dụng chung ,nhằm bồi dưỡng cho sinh viên khả năng giải quyết những vấn đề tính toán và thiết kế các chi tiết máy ,làm cơ sở để vận dụng vào việc thiết kế máy.Được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của Cô Vũ Thị Thùy Anh trong bộ môn,đến nay đồ án môn học của chúng em đã hoàn thành. Tuy nhiên do lần đầu làm quen với công việc tính toán thiết kế máy cũng như hiểu biết còn hạn hẹp cho nên dù đã rất cố gắng tham khảo các tài liệu và bài giảng của các môn có liên quan song bài làm của chúng em không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các thầy cô trong bộ môn để chúng em ngày càng tiến bộ.Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô Vũ Thị Thùy Anh đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này    ! " #$"%&'!()*+* , ---. (#/-00 ,-(,-( %1222 3456-789*.:5,2;. .6<=>5)9?&(%*.( *.()*+(?#&%*,2@(6<  , ., 5A1<'2 34* $4B'C:$ )D .234E-)F9?#1& '!()*+* , ---.>0 (G#4>H)1I19'&.  (* F%>0 ,2 365E-H :>J%KLM/NO#$ (4KEDP  2)>*BB* D :,.MF#!Q-)>NP'C R1 *, # 1K*)# * K EDFS92T.%65E-H& 9KB#$FED  #$2 ED<= 1LM/NOPE-HED   4 U V     W'-<E   W'C    W'-<E-X-    W'C-X-   Y:!S-<EZ   Y:!SC  #I0[   T10    ! 3\.#>J ##/>J "  " ! ]C#I>J ##/>J # $ # $ ^,CF5-=#C&1I 4\I:- # % # % ^,C%-1 _  #   # L ^,C1$ & ' & ' ^,C&$ I#0 #  (#  ^,C1.&-<E`C % Y)I )   )  ^,C .?'-<E * $ * % ^,CN:-(> $ + YI:-  , 3\.    3\.#  ,     # - , &>   -  &> # ' &$ I # - ^,C-0$#I *!#I # ', ^,C&$ I . % ^,CF$)KI .  ^,C>!I a  b  /0 1/23456#74-89:-;24-< cdefgh^ih^jkh^dhY V2 %*, _2 l/W'-<E-X- a2 l/W'C-X- b2 l/W'1-X- m2 ,C&$ I n2 l/10 o2 I p2 l/CIq#()I r2 .*!sC& Vt2l/CK#$& VV2.%C('-.< V_2.*5>0*)#$& Va2^,C>!I Vb2TF,W'-<E Vm2TF,W'C Vn2TF,I&1 Vo2u1CK#$& m  4='>?@A'B@C?@D>EF?GHI?@J'B@C?@K LMHBH)GNHDO)P '$v wxm(oTy ]C$v  V xrnt`-E \z>0v ;xV_ttt 1{D#%v  V x| _ xt(n| a xt(b \v  V xt(a  | _ xt(a  | a xt(b  w=sC&v   x_t(:} a xV(a   l/D<Rv V xr(mm2Vt n xr(mm2Vt n 2m(o`rntxmnotah  sC&~'-v  V vsC&K7-#I0)•'-€  _ vsC&K7-#I0[•'-%€ v} a xVV(axV V(a2 V m •V(a2 V b ‚btt V ‚btt2_txt   V ƒm(om   _ x  ` V x_t`m(omƒa(bp n  (6QLR?NHD'BS 'B'TSHDHF!HUE X-bm1, u>Jv ^u V x_bm|„ #V xpmt-|„ V xmpt- u#/>Jv ^u _ x_at|„ #_ xomt-|„ _ xbmt- !(VBHWTX)U??YEZ[HHDE\E ‚]C* ,v h ^jV xat2^u V _(b xat2_bm _(b xVn(a2Vt n  h ^j_ xat2^u _ _(b xat2_at _(b xVb2Vt n  ‚L1{D#% x…]C* ,v h ^†V xnt‡•  ` < € a     xnt2V2rntˆ• V `€ a  V •• _ `€ a  _ •• a `€ a  a ‰ xnt2rntˆ V ••t2p`€ a  _ ••t2m`€ a  a ‰ xnt2rntˆt(a•t(p a 2t(a•t(m a 2t(b‰2V_tttxabp2Vt n  h ^†_ xh ^†V ` V xabp2Vt n `a(bpxVtt2Vt n  Lh ^†V …h ^jV| h ^†_ …h ^t_ x…T ^;V xT ^;_ xV| o  D#1n2Va(:!S-<E</v   ]!^9_`a ]b „ j^V* x_2_bm•otx_2_bm•otxmntw „ j^_* x_2_at•otx_2_at•otxmat- W'-<E-X-6.D?v   ]  ^#  (c  LX-1,v] ^ xV(V•^,C € •u>Jvˆ„ ^V ‰x„ j^V* xmnt2xmtr(V- •u#/>Jvˆ„ ^_ ‰x„ j^_* xmat2xbpV(p- •   !" W'-<E-X-6.D?v   ]a d^e  _ ! f]ghd gd/ • #$  !% Lˆ„ ^_ ‰Šˆ„ ^V ‰x…?'-<E-X-v   ]gi iE j(VBHWTX)U?GHDE\E ‚]C* ,v h ‹jV xh ‹j_ xm2Vt n  x…]C* ,v h ‹†V xnt2 V ‡•  ` < € n     xnt2rnt•t(a•t(p n 2t(a•t(m n 2t(b€V_tttx_nn2Vt n  p  h ‹†_ xh ‹†V ` V xon(b2Vt n Œ Lh ‹†V …h ‹jV| h ‹†_ …h ‹t_ x…T ‹;V xT ‹;_ xV D#1n2Va(:!SC</v   ]^i9 ]b „ j‹V* xV(p2_bmxbbVw „ j‹_* xV(p2_atxbVb- W'C-X-v  ]  ^#  (c  ] ‹ x_ v ˆ„ ‹V ‰x„ ‹V* 2T ‹;V `] ‹ xbbV`_x__t(mw ˆ„ ‹_ ‰x„ ‹_* 2T ‹;_ `] ‹ xbVb`_x_to- g(k)U?lB?FHDE\E ˆ„ ^ ‰<x_(p2„ _ x_(p2bmtxV_nt-| ˆ„ ‹V ‰<xt(p„ V xt(p2mptxbnb- ˆ„ ‹_ ‰<xt(p„ _ xt(p2bmtxant- r  7m4n914-.o6p/79:-;24-< -;22q2 d(6QN)GHA@>Lr@C •#IGC<?{0)Ž # xt(a‚t(m2Ž # xt(b Tv Ž #> xŽ # • V •V€`_xt(b2•m(om•V€`_xV(am ~#1n2b(6vT ^• xV(to|T ‹• xV(Va s(VBHWTIDFHBH?@KH  • xba• V •V€xba2•m(om•V€2xVap D)‘( & '()*$$ `(DW@C x•t(tV÷t(t_€ ω xV(m÷a•€ D)‘($'+)$$ i(VBHWT)G@Ct'B uHv@C ~&,p  xŠ•Šx_t  ]v xŠ’ V xŠ Vt [...]... CÔN-TRU(Các sô liệu của bài toán giông như Phần I) Xác định tỉ số truyền: 22 Nguyễn Minh Vũ u1 : Tỉ số truyền ở cấp nhanh, bánh răng côn, răng thẳng u2 : Tỉ số truyền ở cấp chậm, bánh răng trụ, răng thẳng Phương trình độ bền đều cho hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ 2 cấp: λkck3 u14/[(uh+u1).uh2] = 1 (1) Trong đó: λk = 2,25.ψbd2.[K02]/((1- Kbe).Kbe.[K01]) ck =, thường nằm trong khoảng (1:1,4)... Chọn z1=17 răng  Số răng bánh bị dẫn: z2=17.5,75 ~ 98 răng Góc nghiêng răng  = arccos = arccos(0,95625)=17o 9/ Tỉ số truyền thực u1t= 98/17 = 5,765 10/ Các thông số hình học của bộ truyền Thông số hình học Đường kính vòng chia Đường kính đỉnh răng Đường kính đáy răng Chiều rộng vành răng Bánh dẫn Bánh bị dẫn Bánh dẫn Bánh bị dẫn Bánh dẫn Bánh bị dẫn Bánh bị dẫn Bánh dẫn Công thức d1... truyền Ubrt = 3,5 21 Nguyễn Minh Vũ Đường kính vòng lăn của bánh răng - Bánh dẫn: dw1 = 100(mm) - Bị dẫn Đường kính đỉnh răng :dw2 = 350(mm) - da1= 105(mm) - da2 = 355(mm) Đường kính chân răng - df1 = 93,75(mm) - df2 = 343,75(mm) Chiều rộng vành răng - bw = 90(mm) Khoảng cách trục -aw= 225 mm Phần II THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP BÁNH RĂNG CÔN-TRU(Các sô liệu của bài toán giông như Phần I)... định số răng mỗi bánh Tổng số răng: z1+z2=2aw/m= 2.225/2,5=18 0răng Số răng bánh dẫn: z1==180/4,48=40,1 7răng Chọn z1 = 40 răng Số răng bánh bị dẫn: z2=180 – 40=140 răng 17 Nguyễn Minh Vũ 9/Tính toán lại tỉ số truyền u2t= = = 3,5 Thỏa mãn δu
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP BÁNH RĂNG CÔN TRỤ, THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP BÁNH RĂNG CÔN TRỤ, THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP BÁNH RĂNG CÔN TRỤ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay