slide bài giảng thương mại điện tử

13 363 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2014, 12:59

Presented by Tonybui Chương 1: Giới thiệu – Khái niệm  Bùi Việt Phương  MBA, Australia  Demand Vision Pty.Ltd  Tin Tan Co  Tonybui_vn@yahoo.com.vn  098 242 3939 Khái niệm TMĐT  Nghĩa hẹp  Giao dịch hàng hóa, dịch vụ qua phương tiện điện tử  Nghĩa rộng  Toàn bộ chu trình và hoạt động kinh doanh sử dụng phương tiện điện tử, công nghệ thông tin số hóa  Gồm : Sản xuất, quảng cáo, marketing, bán hàng, phân phối, thanh toán, giao nhận  Thông tin: bất cứ thứ gì truyền tải bằng kỹ thuật điện tử  Thương mại: mọi quan hệ mang tính thương mai có, hay không có hợp đồng Đối tượng Governme nt Business Consumer Goverment G2G G2B G2C Business B2G B2B B2C Consumer C2G C2B C2C So sánh Business 2 Business Business 2 Consumer Consumer 2 Consumer Đàm phán Quy cách Thích hợp về kỹ thuật 2 bên Ít đàm phán Xác định quy cách 1 phía Không tích hợp hệ thống Theo quy định trung gian Catalog E SuperMark E - Market Qua trung gian Đặc điểm  Trao đổi gián tiếp qua phương tiện điện tử  Cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả  Chia sẻ thông tin  Mở rộng thị trường  Tiếp cận khách hàng địa phương  Xuất hiện sản phẩm, dịch vụ mới Lợi ích người kinh doanh  Mở rộng thị trường  Giảm chi phí  Hệ thống phân phối  Vượt giới hạn thời gian  Bám sát nhu cầu (SP tự chọn)  Mô hình kinh doanh mới  Tăng tốc độ kinh doanh  Củng cố quan hệ chăm sóc khách hàng  Giảm chênh lệch giữa các đối thủ cạnh tranh Lợi ích người tiêu dùng  Lựa chọn sản phẩm  Giảm thời gian – không gian  Giá thấp hơn  Giảm thuế Hạn chế  An toàn  Tin tưởng – rủi ro  Trình độ  Văn hóa  Cơ sở hạ tầng  Nhận thức tổ chức  Gian lận  Rào cản thương mại truyền thống  Thiếu tiêu chuẩn  Thiếu quy định Pháp luật [...]... Tác động marketing  Sản phẩm mới  Kệnh phân phối  Quảng cáo – khuyến mãi  Giá cả  Mô hình kinh doanh  Tác động hoạt động ngân hàng  Tác động ngoại thương Yêu cầu pháp lý  Xây dựng khung pháp lý  Giá trị pháp lý  Chữ ký điện tử  Văn bản điện tử . thanh toán, giao nhận  Thông tin: bất cứ thứ gì truyền tải bằng kỹ thuật điện tử  Thương mại: mọi quan hệ mang tính thương mai có, hay không có hợp đồng Đối tượng Governme nt Business Consumer Goverment. doanh  Tác động hoạt động ngân hàng  Tác động ngoại thương Yêu cầu pháp lý  Xây dựng khung pháp lý  Giá trị pháp lý  Chữ ký điện tử  Văn bản điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng thương mại điện tử, slide bài giảng thương mại điện tử, slide bài giảng thương mại điện tử, Chương 1: Giới thiệu – Khái niệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn