biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trường thpt thành phố bà rịa, tỉnh bà rịa - vũng tàu

136 670 8
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2014, 08:26

Bộ giáo dục và đào tạo đại học HUế TRNG AI HOC S PHAM Võ ĐìNH THUầN BIN PHP QUN Lí CA HIU TRNG TRONG CễNG TC BI DNG NNG LC DY HC CHO I NG GIO VIấN TRNG THPT THNH PH B RA, TNH B RA - VNG TU QUảN Lý giáo dục Ma sụ: 60 14 01 14 Luận văn thạc sỹ QUảN Lý giáo dục Ngi hng dõn khoa hoc PGS.TS. PHAN MINH TIấN Huờ, nm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả luận văn Võ Đình Thuần ii Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện Luận văn, tác giả đã nhận đợc sự động viên, khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, của các thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp và gia đình. Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Các Giáo s, phó Giáo s, Tiến sĩ Khoa Tâm lý Giáo dục, trờng ĐHSP- ĐHH, các thầy cô đã tham gia quản lý, giảng dạy, cung cấp tài liệu, hớng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS Phan Minh Tiờn, ngời Thầy đã tận tình hớng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài Luận văn này. và nhiều thầy cô, giáo s đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ, góp ý để Luận văn này đợc hoàn thành. - Ban Giám đốc, các phòng ban Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT, Ban giám hiệu các trờng THPT Thành Phố Bà Rịa. - Thành uy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành Phố Bà Rịa đã tạo điều kiện và giúp đỡ tận tình cho tôi qua việc cung cấp số liệu, t vấn khoa học trong quá trình thực hiện đề tài. Với thời gian nghiên cứu còn hạn chế, thực tiễn công tác lại vô cùng sinh động và có nhiều vấn đề cần giải quyết, chắc chắn Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tác giả kính mong đợc sự đóng góp, chỉ dẫn chân thành của các giáo s, quý Thầy, Cô giáo, các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để luận văn có thêm giá trị thực tiễn. Xin chân thành cảm ơn! Huế, năm 2014 Tác giả luận văn Võ Đình Thuần iii iii iv Mục lục trang i Li cam oan ii iii L I CAM OAN ii Mục lục 1 danh mục 7 DANH M C CC B NG BI U, S 8 S : 9 A. Mở đầu 10 1. Lý do chọn đề tài 10 2. Mục đích nghiên cứu 12 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 12 4. Giả thuyết khoa học 13 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 13 6. Phơng pháp nghiên cứu 13 7. Phạm vi nghiên cứu 14 8. Cấu trúc luận văn 14 b. Nội dung nghiên cứu 15 chơng 1 15 Cơ sở lý luận Về CÔNG TáC quản lý CủA HIệU trởng 15 trong công tác bồi dỡng năng lực dạy học 15 cho đội NGũ Giáo viên trờng THPT 15 1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 15 1.2. CáC KHáI NIệM CƠ BảN 16 1 1.2.1. Kh¸i niÖm qu¶n lý 16 1.2.2. Qu¶n lý gi¸o dôc 18 1.2.3. Qu¶n lý nhµ trêng 18 1.2.4. Qu n lý tr ng THPT ả ườ 19 1.3. N ng l c d y h c v b i d ng n ng l c d y h că ự ạ ọ à ồ ưỡ ă ự ạ ọ 20 1.3.1. Khai niêm n ng l c, n ng l c d y h ć ̣ ă ự ă ự ạ ọ 20 1.3.1.1. N ng l c ă ự 20 1.3.1.2. N ng l c d y h c ă ự ạ ọ 21 1.3.2. C u trúc NLDH ấ 22 1.3.2.1. Tri th c v t m hi u bi t c a ng i giáo viênứ à ầ ể ế ủ ườ 22 1.3.2.2. N ng l c x lý t i li u h c t p:ă ự ử à ệ ọ ậ 23 1.3.2.3. N ng l c n m v ng k thu t d y h că ự ắ ữ ỹ ậ ạ ọ 24 1.3.2.4. N ng l c hi u h c sinh trong quá trình d y h că ự ể ọ ạ ọ 25 1.3.2.5. N ng l c ngôn ng giao ti p ng x s ph m:ă ự ữ ế ứ ử ư ạ 26 1.3.2.6. N ng l c t ch c, i u khi n ho t ng h c t p c a HS:ă ự ổ ứ đ ề ể ạ độ ọ ậ ủ 27 1.3.3. Các y u t nh h ng n NLDH c a GV THPTế ố ả ưở đế ủ 28 1.3.3.1. Yêu tô khách quań ́ 28 1.3.3.2. Y u t ch quanế ố ủ 29 1.3.4. B i d ng, b i d ng n ng l c d y h c ồ ưỡ ồ ưỡ ă ự ạ ọ 31 1.3.4.1. B i d ngồ ưỡ 31 1.3.4.2. B i d ng GVồ ưỡ 31 1.3.4.3. Bôi d ng NLDH̀ ưỡ 32 1.4. CÔNG TÁC QU N LÝ C A HT TR NG THPT I V I VI C Ả Ủ ƯỜ ĐỐ Ớ Ệ B I D NG NLDH CHO NGVỒ ƯỠ Đ 32 1.4.1. HT tr ng THPTườ 32 2 1.4.2. Vai trò c a HT trong vi c b i d ng NLDH cho NGVủ ệ ồ ưỡ Đ 32 1.4.3. N i dung qu n lý c a HT trong vi c b i d ng NLDH cho ộ ả ủ ệ ồ ưỡ NGVĐ 33 1.4.3.1. B i d ng nâng cao nh n th c cho NGV v t m quan ồ ưỡ ậ ứ Đ ề ầ tr ng c a NLDHọ ủ 33 1.4.3.2. Qu n lý ch ng trình, n i dung, k ho ch d y h c c a ả ươ ộ ế ạ ạ ọ ủ NGVĐ 33 1.4.3.3. Qu n lý vi c xây d ng k ho ch chuyên mônả ệ ự ế ạ 34 1.4.3.4. Qu n lý vi c i m i ph ng pháp d y h c c a GVả ệ đổ ớ ươ ạ ọ ủ 34 1.4.3.5. Qu n lý công tác b i d ng GV v t b i d ng c a GVả ồ ưỡ à ự ồ ưỡ ủ v NLDHề 34 1.4.3.6. Qu n lý vi c nghiên c u khoa h c c a NGVả ệ ứ ọ ủ Đ 35 1.4.3.7. Qu n lý các i u ki n h tr công tác d y h cả đ ề ệ ỗ ợ ạ ọ 35 Ch¬ng 2 37 TH C TR NG QU N LÝ CÔNG TÁC B I D NG N NG L C D Y H C Ự Ạ Ả Ồ ƯỠ Ă Ự Ạ Ọ 37 CHO I NG GIÁO VIÊN CÁC TR NG TRUNG H C PH THÔNG ĐỘ Ũ ƯỜ Ọ Ổ 37 THÀNH PH BÀ R A, T NH BÀ R A-V NG TÀU Ố Ị Ỉ Ị Ũ 37 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH T -Xà H I VÀ GIÁO D C- ÀO Ế Ộ Ụ Đ T O THÀNH PH BÀ R A, T NH BÀ R A-V NG TÀUẠ Ố Ị Ỉ Ị Ũ 37 2.1.1. V trí a lý v dân cị đị à ư 37 2.1.2. Tình hình kinh t xã h i c a th nh ph B r a, t nh BR-VT ế ộ ủ à ố à ị ỉ 37 2.1.3. Tình hình GD- T c a th nh ph B R a, t nh BR-VT:Đ ủ à ố à ị ỉ 38 2.1.3.1. Nh ng thu n l i v khó kh n c a GD- Tữ ậ ợ à ă ủ Đ 38 2.1.3.2. Tình hình phát tri n giáo d c ph thông Th nh Ph B ể ụ ổ à ố à R aị 39 3 2.1.3.3. ỏnh giỏ chung v tỡnh hỡnh giỏo d c T nh BR-VT 43 2.2. KHI QUT QU TRèNH KH O ST 43 2.3. TH C TR NG V NLDH C A NGV CC TR NG THPT THNH PH B R A, T NH BR-VT 44 2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV về tầm quan trọng của NLDH ảnh hởng đến chất lợng dạy học 44 2.3.2. Th c tr ng ỏnh giỏ c a CBQL, GV v NLDH c a i ng GV THPT 46 2.3.3. Th c tr ng v n i dung; ph ng phỏp, hỡnh th c b i d ng, ki m tra- ỏnh giỏ i v i cụng tỏc b i d ng NLDH cho NGV 49 2.4. TH C TR NG QU N Lí C A HT TRONG VI C B I D NG NLDH CHO NGV CC TR NG THPT THNH PH B R A, T NH BR-VT 51 2.4.1. Th c tr ng QL nõng cao nh n th c cho NGV trong vi c nõng cao NLDH 51 2.4.2. Th c tr ng QL vi c th c hi n cụng tỏc b i d ng NLDH cho NGV 52 2.4.3. Th c tr ng v th c hi n cỏc ch c n ng qu n lý c a HT trong vi c b i d ng NLDH cho NGV 56 2.4.4. Th c tr ng QL vi c t h c, t b i d ng c a NGV 57 2.4.5. Th c tr ng QL vi c nghiờn c u khoa h c c a GV 59 2.4.6. Th c tr ng t ch c cỏc i u ki n h tr giỳp GV nõng cao NLDH 60 2.4.7. Th c tr ng vi c xõy d ng h th ng thụng tin v mụi tr ng d y h c ờ nõng cao NLDH cho NGV 63 2.4.8. Thực trạng việc thực hiện các biện pháp quản lý trong bồi dỡng NLDH cho ĐNGV 66 2.5. NH N NH, NH GI CHUNG V TH C TR NG QU N Lí CễNG TC B I D NG NLDH CHO NGV CC TR NG THPT 67 4 2.5.1. K t qu t cế ả đạ đượ 67 2.5.2. H n ch , t n t iạ ế ồ ạ 67 2.5.3. Nguyên nhân th c tr ngự ạ 68 Ch ng 3ươ 69 BI N PHÁP QU N LÝ C A HI U TR NG I V I Ệ Ả Ủ Ệ ƯỞ ĐỐ Ớ 69 VI C B I D NG NLDH CHO I NG GIÁO VIÊN Ệ Ồ ƯỠ ĐỘ Ũ 70 TR NG THPT THÀNH PH BÀ R AƯỜ Ố Ị 70 3.1. NGUYÊN T C XÁC L P BI N PHÁPẮ Ậ Ệ 70 3.1.1. Các bi n pháp ph i áp ng yêu c u i m i v nâng cao ệ ả đ ứ ầ đổ ớ à ch t l ng giáo d c tr ng THPTấ ượ ụ ở ườ 70 3.1.2. Các bi n pháp ph i phát huy tính tích c c, ch ng c a iệ ả ự ủ độ ủ độ ng CBQL, GVũ 70 3.1.3. Các bi n pháp ph i m b o tính h th ng, ng b v th cệ ả đả ả ệ ố đồ ộ à ự ti nễ 71 3.2. CÁC BI N PHÁP C THỆ Ụ Ể 71 3.2.1. Bi n pháp tác ng nh m nâng cao nh n th c c a CBQL, GVệ độ ằ ậ ứ ủ v t m quan tr ng c a công tác b i d ng NLDH cho NGVề ầ ọ ủ ồ ưỡ Đ 71 3.2.1.1. M c ích, ý ngh aụ đ ĩ 71 3.2.1.2. N i dung v t ch c th c hi nộ à ổ ứ ự ệ 72 3.2.2. Nhóm các bi n pháp xây d ng c c u t ch c - nhân l c ệ ự ơ ấ ổ ứ ự trong công tác b i d ng trình chuyên môn, nghi p v cho ồ ưỡ độ ệ ụ NGVĐ 75 3.2.2.1. M c ích, ý ngh aụ đ ĩ 75 3.2.2.2. N i dung v t ch c th c hi nộ à ổ ứ ự ệ 75 3.2.3. Nhóm các bi n pháp qu n lý công tác t ch c b i d ng ệ ả ổ ứ ồ ưỡ NLDH cho NGVĐ 77 3.2.3.1. M c ích v ý ngh aụ đ à ĩ 77 5 3.2.3.2. N i dung v t ch c th c hi nộ à ổ ứ ự ệ 78 3.2.4. Bi n pháp t ng c ng ch o thanh ki m tra công tác b i ệ ă ườ ỉ đạ ể ồ d ng NLDH cho NGVưỡ Đ 89 3.2.4.1. M c ích v ý ngh aụ đ à ĩ 89 3.2.4.2. N i dung v t ch c th c hi nộ à ổ ứ ự ệ 89 3.2.5.T ch c các i u ki n h tr công tác b i d ng NLDH cho ổ ứ đ ề ệ ỗ ợ ồ ưỡ NGVĐ 90 3.2.5.1. M c ích v ý ngh aụ đ à ĩ 90 3.2.5.2. N i dung v t ch c th c hi nộ à ổ ứ ự ệ 91 3.2.6. Nhóm các bi n pháp t ng c ng hi u l c nh ng ch nh ệ ă ườ ệ ự ữ ế đị c a GD - T i v i công tác qu n lý c a HT trong vi c b i d ngủ Đ đố ớ ả ủ ệ ồ ưỡ NLDH cho NGVĐ 95 3.2.6.1. M c ích v ý ngh aụ đ à ĩ 95 3.2.6.2. N i dung v t ch c th c hi nộ à ổ ứ ự ệ 95 3.3. M I QUAN H GI A CÁC BI N PHÁPỐ Ệ Ữ Ệ 96 3.4. KH O NGHI M NH N TH C V T NH H P LÝ, T NH KH THI Ả Ệ Ậ Ứ Ề Í Ợ Í Ả C A CÁC NHÓM BI N PHÁPỦ Ệ 96 C. K T LU N VÀ KHUY N NGHẾ Ậ Ế Ị 99 1. K T LU N Ế Ậ 99 1.1. V lý lu nề ậ 99 1.2. V th c ti nề ự ễ 99 2. KHUY N NGHẾ Ị 100 2.1. §èi víi Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o 101 2.2. i v i UBND T nh BR-VTĐố ớ ỉ 101 2.3. i v i S GD- T T nh BR-VTĐố ớ ở Đ ỉ 101 2.4. i v i các tr ng THPTĐố ớ ườ 102 DANH M C TÀI LI U THAM KH OỤ Ệ Ả 103 6 [...]... Cơ sở lý luận về công tác quản lý của HT trong công tác bồi dỡng NLDH cho ĐNGV Trờng THPT Chơng 2: Thực trạng quản lý công tác bồi dỡng NLDH cho ĐNGV các Trờng THPT Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Chơng 3: Biện pháp quản lý của HT đối với việc bồi dỡng NLDH cho ĐNGV Trờng THPT Thành Phố Bà Rịa Phần kết luận và khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 14 b Nội dung nghiên cứu chơng 1 Cơ sở lý luận... lý của Hiệu trởng trong công tác bồi dỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trờng THPT thnh ph B Ra, tnh B Ra - Vng Tu 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bồi dỡng NLDH của GV và công tác quản lý của HT trong việc bồi dỡng NLDH cho ĐNGV ở các trờng THPT thnh ph B Ra, tnh BR-VT, đề xuất các biện pháp quản lý của HT nhằm nâng cao NLDH cho ĐNGV,... tắt trong LUậN VĂN BGH Ban giám hiệu CBQL Cán bộ quản lý CNH-HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá XHCN Xã Hội Chủ Nghĩa GDDH Giáo dục- Dạy học CSVC-TBDH Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ĐDDH Đồ dùng dạy học CĐ-SKKN Chuyên đề, Sáng kiến kinh nghiệm ĐH-CĐ Đại học và Cao đẳng GD-ĐT Giáo dục và đào tạo ĐNGV Đội ngũ giáo viên GVBM Giáo viên bộ môn CN-TTCN Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp GV, HS Giáo viên, Học. .. sinh THPT Trung học phổ thông THCS Trung học cơ sở BGD & ĐT Bộ giáo dục và đào tạo PHHS Phụ huynh học sinh HĐDH Hoạt động dạy học NLDH Năng lực dạy học PPDH Phơng pháp dạy học PPGD Phơng pháp giáo dục CNTT Công nghệ thông tin QLGD Quản lý giáo dục QTDH Quá trình dạy học QTGD Quá trình giáo dục ĐMPPDH Đổi mới phơng pháp dạy học 7 HTTCDH Hình thức tổ chức dạy học KT-XH Kinh tế xã hội CLDH Chất lợng dạy học. .. Các chức năng của quản lý 17 Bốn chức năng của quản lý quan hệ khăng khít, tác động qua lại lẫn nhau và tạo thành chu trình quản lý Mỗi chức năng có vai trò, vị trí riêng trong chu trình quản lý Thông tin là mạch máu của quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục Chúng ta đã biết, GD là một bộ phận của xã hội, nên QLGD là một loại hình quản lý xã hội Có nhiều tác giả đa ra các quan niệm khác nhau về QLGD - Tác giả... NLDH cho ĐNGV trờng THPT 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng NLDH của ĐNGV và công tác quản lý của HT trong việc bồi dỡng NLDH cho ĐNGV các trờng THPT thnh ph B Ra, tnh BRVT 5.3 Đề xuất các biện pháp QL của HT nhằm nâng cao chất lợng công tác bồi dỡng NLDH cho ĐNGV các trờng THPT thnh ph B Ra, tnh BR-VT 6 Phơng pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm các phơng pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng các phơng pháp, phân tích-tổng... khảo Phụ lục 14 b Nội dung nghiên cứu chơng 1 Cơ sở lý luận Về CÔNG TáC quản lý CủA HIệU trởng trong công tác bồi dỡng năng lực dạy học cho đội NGũ Giáo viên trờng THPT 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục Ngời còn chỉ rõ vai trò và ý nghĩa của nghề dạy học Có gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này tích cực... đặc biệt Quản lý là khoa học về phân loại và xử lý các quan hệ, đặc biệt là quan hệ giữa chủ thể quản lý và khách thể quản lý Với t cách là khoa học, quản lý đòi hỏi các nhà quản lý phải không ngừng học tập để nâng cao năng lực quản lý; Quản lý là một nghệ thuật đạt đợc mục tiêu đã đề ra thông qua việc điều khiển, phối hợp, hớng dẫn, chỉ huy hoạt động của những ngời khác [4, Tr.176]; Quản lý vừa là... đổi mới GD THPT trong giai đoạn hiện nay 3 Khách thể và đối tợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác QL của HT Trờng THPT 3.2 Đối tợng nghiên cứu Biện pháp quản lý của HT trong công tác bồi dỡng NLDH cho ĐNGV trờng THPT thnh ph B Ra, tnh B Ra-Vng Tu 12 4 Giả thuyết khoa học Trong nhng nm qua, cụng tỏc qun lý v vic bi dng NLDH cho NGV ca Hiu trng cỏc trng THPT thnh ph B Ra, tnh BR-VT ó t c nhng... mình, tức là đa trờng học vận hành theo nguyên lý GD để tiến tới mục tiêu GD , mục tiêu đào tạo đối với ngành GD, với thế hệ trẻ và từng học sinh [11] Quản lý nhà trờng bao gồm quản lý bên trong nhà trờng (nghĩa là quản lý các thành tố mục đích, nội dung phơng pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đội ngũ giáo viên cán bộ, tập thể học sinh, cơ sở vật chất thiết bị dạy học, các thành tố này quan hệ . sở lý luận về công tác quản lý của HT trong công tác bồi dỡng NLDH cho ĐNGV Trờng THPT. Chơng 2: Thực trạng quản lý công tác bồi dỡng NLDH cho ĐNGV các Trờng THPT Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa. phỏt t nhng lý do trờn, chỳng tụi nghiờn cu ti: Biện pháp quản lý của Hiệu trởng trong công tác bồi dỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trờng THPT thnh ph B Ra, tnh B Ra - Vng Tu 2*%/34 Trên. dung nghiên cứu 15 chơng 1 15 Cơ sở lý luận Về CÔNG TáC quản lý CủA HIệU trởng 15 trong công tác bồi dỡng năng lực dạy học 15 cho đội NGũ Giáo viên trờng THPT 15 1.1. Khái quát lịch sử nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trường thpt thành phố bà rịa, tỉnh bà rịa - vũng tàu, biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trường thpt thành phố bà rịa, tỉnh bà rịa - vũng tàu, biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trường thpt thành phố bà rịa, tỉnh bà rịa - vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay