đánh giá thực trạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn tp cần thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện được bộ y tế ban hành năm 2013 và hiệu quả can thiệp

75 619 7
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2014, 09:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Tên đề tài nghiên cứu: “Đánh giá thực trạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế năm 2013 và giải pháp can thiệp” Người thực hiện: Cao Minh Chu HUẾ - 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại Học Huế Trường Đại học Y Dược ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: 62 72 03 01 Tên đề tài nghiên cứu: “Đánh giá thực trạng chất lượng Các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế năm 2013 và giải pháp can thiệp” Người thực hiện: Người hướng dẫn khoa học: Cao Minh Chu PGS.TS Võ Văn Thắng TS. Đoàn Phước Thuộc HUẾ - 2014 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện BS Bác sĩ BVĐK Bệnh viện đa khoa CCBT Cơ cấu bệnh tật CQGYT Chuẩn Quốc gia y tế CSBVSKND Chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân CT Chương trình CTV Cộng tác viên DT Dân tộc GB Giường bệnh ICD -10 International Classification of Diseases -10 (Phân loại bệnh quốc tế-10) KCB Khám chữa bệnh QI Quality Improvement (quản lý chất lượng) KCB CSSK TQM Khám chữa bệnh Chăm sóc sức khỏe Total Quality Management (quản lý chất lượng toàn diện) CQI Continuous Quality Improvement (cải tiến chất lượng liên tục) NVYT CSHQ Nhân viên y tế Chỉ số hiệu quả HQCT Hiệu quả can thiệp NCT Nhóm can thiệp NĐC Nhóm đối chứng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC BỆNH VIỆN TRONG NƯỚC 3 1.1.1 Thực trạng nh hình khám, chữa bệnh và nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của thành phố Cần Thơ 4 1.1.1.1. Sơ lược về vị trí địa lý, xã hội của thành phố Cần Thơ 4 1.1.1.2. Mạng lưới kh<m ch>a b@nh thành phố Cần Thơ 4 1.1.1.3. Tình hình nhân lực và thực trạng kh<m, ch>a b@nh và nhu cầu chăm sóc, bảo v@ sức khỏe nhân dân thành phố Cần Thơ 7 1.1.2. Một số yếu tố liên quan đến chất lượng bệnh viện 9 1.1.2.1. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị b@nh vi@n 9 1.1.2.2. Sử dụng dịch vụ b@nh vi@n 10 1.1.2.3. Công suất sử dụng b@nh vi@n và chất lượng chăm sóc sức khỏe 11 1.1.2.4. Nhân lực b@nh vi@n 12 1.1.2.5. Số c<n bộ bình quân một giường b@nh 13 1.1.2.6. Tài chính b@nh vi@n 14 1.1.2.7. Quản lí b@nh vi@n 15 1.1.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 17 1.1.4. Khái niệm cơ bản về cải >ến chất lượng (Quality Improvement-QI) 17 1.1.4.1. Lịch sử cải \ến chất lượng (QI) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 17 1.1.4.2. Mục đích và triết lý về quản lý chất lượng (Purpose and Philosophy of Quality Management) 20 1.1.4.3. Công cụ để cải \ến chất lượng (Tools for quality improvement) 21 1.1.4.4. Phương ph<p cải \ến chất lượng 21 1.1.4.5. Phương ph<p chọn lọc vấn đề ưu \ên dựa trên h@ thống xếp hạng ưu \ên cơ bản-BPRS (Basic Priority Ra\ng System Method) và phương ph<p PEARL 28 1.2. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN Ở NƯỚC NGOÀI 30 CHƯƠNG II 32 MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 32 2.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 32 2.1.1. Mục >êu tổng quát 32 2.1.2. Mục >êu chuyên biệt 33 2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 33 2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 33 2.3.1 Nội dung nghiên cứu 33 2.3.2 Phạm vi nghiên cứu 34 CHƯƠNG III 34 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU (STUDY DESIGN): 34 3.1.1 Mục >êu 1: Giai đoạn xác định thực trạng chất lượng bệnh viện 34 3.1.2. Mục >êu 2: Đánh giá kết quả của một số giải pháp can thiệp nâng cao chất lượng sau một năm thực hiện tại một số bệnh viên đa khoa thành phố Cần Thơ 35 3.1.2.1. Giai đoạn xây dựng kế hoạch can thi@p 35 3.1.2.2 Giai đoạn triển khai kế hoạch can thi@p 35 3.2. CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 37 3.3. CHỌN MẪU 38 3.3.1. Cỡ mẫu 38 3.3.2. Phương pháp chọn mẫu 39 3.3.3. Tiêu chuẩn lựa chọn: 39 3.3.4. Tiêu chuẩn loại trừ 39 3.4. PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP SỐ LIỆU 40 3.4.1. Đối với mục >êu 1: Giai đoạn xác định trạng thái chất lượng bệnh viện 40 3.4.2. Mục >êu 2: Đánh ánh giá kết quả của một số giải pháp can thiệp nâng cao chất lượng sau một năm thực hiện tại một số bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ 40 3.4.2.1. Giai đoạn xây dựng kế hoạch can thi@p 40 3.4.3. Thu thập các biến số và cách lượng hóa 45 3.4.3.1. Giai đoạn đ<nh gi< thực trạng chất lượng: thực hi@n tại 07 b@nh vi@n đa khoa trực thuộc sở đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ 45 3.4.3.2 Giai đoạn đ<nh gi< hi@u quả can thi@p sau 1 năm: 48 3.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 50 3.5.1. Lượng giá hiệu quả dựa trên bộ >êu chí 50 3.5.1.1. So s<nh cải thi@n chất lượng trong b@nh vi@n theo thời gian 51 3.5.1.2. So s<nh cải thi@n chất lượng gi>a c<c b@nh vi@n 51 3.5.2. Lượng giá hiệu quả can thiệp dựa trên mức độ hài lòng bệnh nhân và cán bộ, NVYT 51 3.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 52 3.7. HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU 52 CHƯƠNG IV 53 ĐỊA ĐIỂM, KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 53 4.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU: 53 4.2. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI 53 4.3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ 53 4.3.1. Đánh giá thực trạng về chất lượng các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ cuối năm 2014 theo bộ >êu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế 54 4.3.2. Lập kế hoạch can thiệp tại một số bệnh viện đa khoa thuộc sở y tế Cần Thơ 55 4.3.3. Kết quả đánh giá hiệu quả chương trình can thiệp sau một năm 55 4.4 DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ: THEO KẾ HOẠCH 3N ( NGƯỜI, NGUYÊN VẬT LIỆU, NGÂN SÁCH) 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH - BIỂU ĐỒ HÌNH 1. CHU KỲ PDSA 22 HÌNH 2. ĐƯỜNG LÊN DỐC CẢI TIẾN: TRÌNH TỰ NHIỀU CHU KỲ PDSA NỐI TIẾP 23 BIỂU ĐỒ 1. MÔ HÌNH 7 BƯỚC ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 24 BIỂU ĐỒ 2. THÍ DỤ VỀ LƯU ĐỒ BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN 26 CỦA MỘT BỆNH VIỆN Ở HOA KỲ 26 DANH MỤC BẢNG BẢNG 1. BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 5 BẢNG 2. CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH 7 BẢNG 3. SỐ LƯỢT BỆNH NHÂN ĐƯỢC XÉT NGHIỆM/CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG 11 BẢNG 4. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM) 20 BẢNG 5. MA TRẬN ĐỂ SỬ DỤNG LƯU ĐỒ 25 ĐẶT VẤN ĐỀ Thành phố Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, là thành phố đông dân thứ tư của Việt Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh về kinh tế, hệ thống mạng lưới Y tế chăm sóc sức khỏe của thành phố Cần Thơ đã và đang được kiện toàn và phát triển không những phục vụ cho địa bàn Cần Thơ mà còn để phục vụ cho khu vực lân cận vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm qua cùng với sự phát triển của thành phố, sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình trạng sức khỏe người dân đã có những cải thiện rõ rệt, thể hiện ở một số chỉ số sức khỏe cơ bản như tuổi thọ trung bình được nâng lên, tỷ suất chết trẻ em, tỷ suất chết mẹ, suy dinh dưỡng…giảm xuống. Tuy nhiên, hiện nay ngành y tế nói chung và hệ thống khám chữa bệnh nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi chính đáng ngày càng cao và đa dạng của người bệnh về dịch vụ y tế. Trong khi chất lượng bệnh viện và chăm sóc y tế luôn là vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan tâm thì bên cạnh đó còn nhiều vấn đề cần tiếp tục ưu tiên giải quyết, như tình trạng quá tải; thủ tục hành chính về khám, chữa bệnh còn phức tạp; tình trạng lạm dụng thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, lạm dụng kỹ thuật chưa được kiểm soát chặt chẽ, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, đạo đức của một bộ phận cán bộ y tế ở nhiều bệnh viện chưa được cải thiện, chất lượng bệnh viện đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm do còn nhiều tồn tại bất cập So với các bệnh viện đã áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng, các hoạt động của bệnh viện tại thành phố Cần Thơ hầu như chỉ dựa vào các thông tư, văn bản hướng dẫn của các cấp và lãnh đạo bệnh viện nên còn nhiều bất cập trong cung ứng dịch vụ y tế, chưa đáp ứng được là tuyến khám, chữa bệnh cao nhất của hệ thống Y tế tuyến thành phố quản lý. Đồng thời, từ trước đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá chất lượng bệnh viện một cách toàn 1 diện, theo những tiêu chí cụ thể được Bộ y tế quy định. Việc cấp thiết cần phải có một công cụ đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện Việt Nam nhằm hỗ trợ cho các bệnh viện xác định được đang ở mức chất lượng nào và định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng. Công cụ khả thi đó hiện nay chính là Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện được Bộ Y tế ban hành bởi Quyết định 4858 / QĐ-BYT vào ngày 03 tháng 12 năm 2013. Do đó, chúng tôi thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí này dưới quan điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị” (Patient – Centered Health Care) để thực hiện nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện được Bộ Y tế ban hành năm 2013 và hiệu quả can thiệp” nhằm đạt được các mục tiêu sau đây: 1. Đánh giá thực trạng về chất lượng các bệnh viện và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bệnh viện trực thuộc sở y tế thành phố Cần Thơ theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế năm 2013 2. Đánh giá kết quả của một số giải pháp can thiệp nâng cao chất lượng sau một năm thực hiện tại một số bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Với những mục tiêu trên và cơ sở thực tiễn nghiên cứu, chúng tôi sẽ phát hiện những tồn tại, hạn chế của bộ tiêu chí; từ đó đề xuất ý kiến để Bộ Y tế hoàn thiện bộ tiêu chí, góp phần đánh giá chất lượng bệnh viện một cách sát thực hơn. 2 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Thực trạng tình hình đánh giá chất lượng các bệnh viện trong nước Theo báo cáo của Nguyễn Thị Xuyên và Cs về kết quả áp dụng ISO ở bệnh viện Việt Nam (2010) cho biết tỷ lệ khỏi bệnh tăng lên (93,5% ở những bệnh viện đã áp dụng ISO so với 77,5% ở BV chưa áp dụng ISO); ngày điều trị trung bình giảm đi có ý nghĩa (5,4 ngày ở những bệnh viện đã áp dụng ISO so với 6,4 ngày ở BV chưa áp dụng ISO) và công tác sử dụng thuốc an toàn hợp lý đạt 100% ở những bệnh viện đã áp dụng ISO so với 75% ở BV chưa áp dụng ISO. Theo nghiên cứu của Bác sĩ Trịnh Thi Lý, về thực trạng các bệnh viện quận/huyện ở Hải Phòng năm 2013, đánh giá theo bộ tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế. Có 61% tiêu chí đạt ở mức khá trở lên, 39% tiêu chí ở mức kém và trung bình. Nhóm hướng tới người bệnh có tỷ lệ tiêu chí đạt từ khá trở lên cao nhất (86,4%), sau đến nhóm phát triển nhân lực (77,5%). Hoạt động chuyên môn cần được quan tâm nhiều hơn vì có tới 48,3% tiêu chí đạt ở mức kém và trung bình [13]. Theo Kết quả đánh giá chuẩn chất lượng bệnh viện của 16 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cuối năm 2013 theo tiêu chí của Bộ tiêu chí Bộ Y tế [12]: Không có bệnh viện nào đạt mức 5 Đạt mức 4: 01 bệnh viện Đạt mức 3: 11 bệnh viện Đạt mức 2: 04 bệnh viện 3 [...]... và thực phẩm; Giám định Y khoa; Pháp y; Giáo dục sức khỏe) [11] Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 07 đơn vị, gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ do 4 Bộ Y tế quản lý, 1 Bệnh viện Quân y 121 do Quân khu IX quản lý, 1 Bệnh viện Công an và 3 bệnh viện ngoài công lập + Tuyến y tế quận, huyện: có 15 đơn vị: 7 trung tâm y tế dự phòng, 2 trung tâm y tế. .. vào quy mô, mục tiêu, nguồn đầu tư và luật pháp Tại Việt Nam, trong những năm qua, việc đánh giá chất lượng bệnh viện theo quy định bảng kiểm của Bộ y tế Mặc dù chưa hoàn hảo song cách đánh giá n y cũng phản ánh tương đối đ y đủ, toàn diện về chất lượng của các bệnh viện theo tuyến Hiện tại, các Sở y tế, bệnh viện trong cả nước đã nhận được Thông tư số 19 /2013/ TT-BYT ng y 12/7 /2013 của Bộ Y tế về việc... hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện, Quyết định số 4858/QĐ-BYT ng y 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Theo Thông tư n y, chất lượng bệnh viện được kết cấu gồm các phần sau: - Phần A: Hướng đến người bệnh - Phần B: Phát triển nguồn nhân lực - Phần C: Hoạt động chuyên môn - Phần D: Hoạt động cải tiến chất lượng -... 07 bệnh viện đa khoa( 1260 giường bệnh) , 09 bệnh viện chuyên khoa ( 915 giường), 02 trung tâm y tế có (45 giường bệnh) Tổng số giường bệnh trên địa bàn thành phố : 3.653 giường Trong đó, giường bệnh hệ công lập: 3.420 giường; Sở Y tế quản lý: 2.220 giường giường bệnh ngoài công lập: 233 giường Bảng 1 Bệnh viện trên địa bàn Thành Phố 5 Bệnh viện Dân số Số giường bệnh trên địa bàn Công lập (Sở y tế quản... (trên địa bàn 10,55); tỷ lệ dược sỹ đại học/10.000 dân: 0,83 do Sở Y tế quản lý (trên địa bàn 1,66) Tổng số cán bộ y tế/ vạn dân 33.3 Việc đầu tư x y dựng mới hệ thống bệnh viện đa khoa và chuyên khoa từ nguồn trái phiếu Chính phủ và kinh phí địa phương đã hình thành diện mạo mới cho nghành y tế Cần Thơ ( 8/8 bệnh viện đa khoa được x y mới), góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại các bệnh viện, số... lực và khách hàng xói mòn niềm tin vào việc tự kiểm tra và tự công nhận chất lượng bệnh viện tại Hoa Kỳ Xuất phát từ nhu cầu cần đánh giá chất lượng bệnh viện khách quan, trung thực và đáng tin c y từ phía khách hàng dẫn đến sự xuất hiện tất y u các tổ chức công nhận chất lượng (Accreditation) chuyên nghiệp gia tăng Các tổ chức n y được mời tham gia vào thu thập dữ liệu và đánh giá chất lượng bệnh viện. .. n y thấp nhất ở các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế là 1,22 và cao nhất ở các bệnh viện tỉnh là 1,56 [9] Nếu so với mục tiêu chiến lược của Bộ Y tế về đổi mới công tác điều dưỡng theo định hướng chăm sóc toàn diện bệnh nhân và tỷ số điều dưỡng: bác sĩ cần phải đạt ít nhất là 2,5 thì các bệnh viện ở tất cả các tuyến đều chưa đạt được Sự thiếu hụt điều dưỡng, cả về số lượng và chất lượng tại các bệnh viện. .. đồng ở các bệnh viện tuyến huyện chiếm 11,8% Số cán bộ trên một giường bệnh ở các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cao hơn (1,38) so với bệnh viện tỉnh (1,13) và huyện (1,09); các bệnh viện thuộc các bộ ngành có số cán bộ một giường bệnh thấp hơn (khoảng 1,00) Bình quân cứ 10 giường thì có 2 bác sĩ và 3 y tá Tỷ số y tá/điều dưỡng so với bác sĩ còn thấp và bất hợp lý Tỷ số chung cho các bệnh viện vào khoảng... cán bộ Y tế cho khu vực, nhằm thực hiện được nhiệm vụ là trung tâm kỹ thuật chuyên sâu của đồng bằng sông Cửu Long như Bộ Y tế đã xác định - Bệnh viện thực hiện tốt công tác kết hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cần Thơ và các Quận, Huyện thực hiện tốt về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ không có ổ dịch bệnh lớn x y ra Bên cạnh nhiều thành... là 7 - 7,5 ng y, tương đối ổn định ở các bệnh viện và có xu hướng giảm dần; tỷ lệ tử vong chung trong bệnh viện không tăng, phản ánh kết quả và chất lượng cấp cứu, điều trị của bệnh viện [7] Chất lượng chăm sóc sức khỏe là một y u tố hết sức quan trọng để đánh giá chất lượng của một bệnh viện vì điều n y quyết định sự tồn tại và phát triển của bệnh viện Người bệnh sẽ không đến các bệnh viện khi họ không . Care) để thực hiện nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện được Bộ Y tế ban hành năm 2013 và hiệu quả can thiệp . đạt được các mục tiêu sau đ y: 1. Đánh giá thực trạng về chất lượng các bệnh viện và các y u tố ảnh hưởng đến chất lượng bệnh viện trực thuộc sở y tế thành phố Cần Thơ theo bộ tiêu chí chất lượng. bình [13]. Theo Kết quả đánh giá chuẩn chất lượng bệnh viện của 16 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cuối năm 2013 theo tiêu chí của Bộ tiêu chí Bộ Y tế [12]: Không có bệnh viện nào
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn tp cần thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện được bộ y tế ban hành năm 2013 và hiệu quả can thiệp, đánh giá thực trạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn tp cần thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện được bộ y tế ban hành năm 2013 và hiệu quả can thiệp, đánh giá thực trạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn tp cần thơ theo tiêu chí chất lượng bệnh viện được bộ y tế ban hành năm 2013 và hiệu quả can thiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay