một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)

35 293 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2014, 22:14

    !"#" $%&'() " $""*+(,(-($./0 12123)+"4%56#)'78 9/":;$<"!"' ()" 3)+""")= )>?@ A%B $)!>CADE7FG> 8H;?=DI7JGK= ":$' +>I7JL=; *+(,(-(<""!M8"85N'  />I7J#55" 8BN OK)%P?Q'C&5R KST.>I7J<")" B%$'3  )5R#>/KUV "KCL?> #6T$>WKU&"P; )"K"'X9 )5RK"8)5> I7J./ /$ <" $"' YK/ /Z[5R#\W-& :Z[TVO$ ;KC/=  !"#$%&'()*+ *,-./012345"6 *! 7!8" 9/:;<;= :;<>3?@ ] @ AB6C  D26  5E  6CF6  5G6  (H  AIJ  K(LA  AIM6 (N6(A(O/0123 <@<@ AP 'Q012 <@<@<@ R"'Q012 I7J    /    ^  <"  %"  _    J`  Iaa"  7OOO JKKK"O8b"(H;?=" B:3); ?=' _I7J;M$)AK""=FF^  ?Q'c""=FF5*Vd *Ve5""fg8*VhiP%)hi /W"'8hi);>&V d j0P59<"Y/k#ML<b"'Z & ;:l(H;?=m#"+V ' O[ 5RKCT.>H;?= %"NOQQ]n]o122p+-,*q ro]]o122p<"*? <I7J;Qb"`l(H;?=D:^ I7JG;&;_"+P*? <*B"ML<b"3)+";*?< f=;K4f=/"P /?<m' <@<@:@ S7,T 012@ , I7J>H;` AQb"I7J"$ I7J>H; *?<f=" P'+"%/);#" 5" Lo5);#&KU$%/ ;);8" "":,i$TQ.s 1 +;&%/;);#">H;8 )%fK>BKST../ ,MLMV TC4K9&WKs&)!t V"WKVTV' , I7J>8L` 3./H;""Pu I7J"?L4%$v=;'? $L<"> ;)"_K"` + Lãi suất thấp: *5" I7JW8=LK$$ $?T.LK$5" I7J<"+X5T"A2wx\ 1ny0z<"+VD{XG2yo055?TQ .2wxyo0z=LK$<"+Vq*VeWA], ]xyo0s + Thời hạn vay dài: |^=LK$?T.$I7J8W" " T5" <"+X5W8W&n20z+V }20z+Vq*Ven10' + Thời gian ân hạn: -I7J" `W"A" 5 5/4T]205" A+X5 +Vz~0+Vq*Ve' , I7J#N)%` I7J#N_)%$QP? QPCQ"R_'+/ ;B5= /<"%/$);" f?K &?K?Qs•; /<" %/;' <@<@U@ K!8012 <@<@U@<@K!8V!WXY +V&I7JOI7J81&` n , I7J#W`H;_8%V W$' , I7JP%)`H;"W&" ^LK$"4' <@<@U@:@K!8V!&Z +V&O>$I7J81&` , I7JK4`);?=<" T ?<"' ,  I7J"4`);?=<"f= " f=CP<"?<#T ?<8;C)#"f=" 4€+7q€+F*•E''' <@<@U@U@K!8V!-Z&' +V&O?$>I7J81&` , 3);#&`;C)#"4TC I7JTT&K"` •(H;i`C)) "#)P & _)MSR''';' •3);V&%j)`?T.4C5 _"%)8#' , 3);8&%">` •I7J" L`5I7J" 8 # &&?$1xyQ5" ' •I7J" H;`%">;I7J# &?T.4&O)<"f=; &45WKML' } <@:@ ("[$%&'012 <@:@<@ R""[$%&'012 -?)5"4oTC "C)PLAVDMV TCTCGf= C)D#&C)$'''G_5 <"TCD55V?%_<"TCK;9; <"TC'''G' h.?<"))5jMQ?•; )./)5?%_ <"TC'3)TCj$_#_?  !*?<;;^ ;#": <8_ KQW" "_ Q?MTC"C)!" _%:%f?TCKUC)4"' <@:@:@ \-"[$%'012@ */?)5KST.I7J4 oTC;Qb"‚* /^> H;<"ƒ %"H;I•*7m%">/?` ,?•;`Y=•;<")%j> I7J_/?K<"8./%/; ;'3)?•;KU$ 4oTC8• ;;"&Co•8" #8=; <"4".9" #8!./P"" #A88 _g5%5TC;C)O!./ %"=;"' ,?)5`Y=&;./"<" 4oTC'-?)5<"TCjMOMu)TC8 &;./o0)%"<"TC#„3) x  ;C)/4K9KK5Oo0)5 &;/C'A8""_%:)_M$ OD8G' ,?)K$`-WK5t"\Q;Q?\/ "  8b"4oTCKST.? >C$8;&;5;'(" 8 #")KK)C": …&; 5";$ ; C)4oTCL ;R$"'-?)K$KU$ TCC)&; 5./"/4K9);>C„ A8!";_%:)_KCC":"  C)_TCO/4K9KST.;  ;R$' ,?`Y_ %?C/CTKC") CP8<RP#<R<")C)4 oTC&"'+8$ _59ML #WgKT)C)TCo4 &"' ,?%_`kOMu_;?<")C)4oTC KU;T K"!>;5P? #W'kOMu?%_<"TC?MOMu_& o)5o<"TC8.;T TC#B> &" #„*%/""TC?<" f=8. T &<"TC" #„ <@:@U@ 9]W4X"#$%'012 <@:@U@<@^  • ?Q9"; * 09fTV& T.> ' p <@:@U@:@T  • ?Q9");` #W;W$8" )?QKST.I7J8)5'3 V ?Q<";859!KS T.I7J' #W  09f TV&$)45RKCfQ ?QsKU8_C!KST. I7J'3?T.9"845R]y|7q );T…=09%_442xy|7q' 3 fQP?Q09_ P%)":!I7J$' • kV TCTC 3)MV TCTC%"8"B$":'*4 oTC;MV TC5j#f./<" *?<M$AC<"$,ML'7C ;MV TC%KCKUV":T… KC#C)K" ' • [<.<"); -V V":$C)5KST. I7J'†_"8<.#; #C)4TCI7J9484 TCI7JKU";! )5 "8KU050!/> ' W""3)+"L$$ '*?<L 8_)KS"fK <.  Q5%5<.B" Q<" ;#"5B"<.T‡"&(+"0' w • +0C?<");I7J -4oTCI7J]€c7I7J "58?$]xy5%5D5 2']x€c7G='+";AVK #t%Q4oTC@#6'X/&8 R)Q" A;); @?505;4">I7J# 5<"mWm)&"55;4"Dn2\ }20G 5"5;&<" 885L" '+_?T.C‡)$505;<" *VqLgˆKC);58 C?$Q' • +0C&=%5RKST.I7J +0C&=<"%C)4TCI7J @V59#6)5KST.I7J' *% 580CRTC" C)5R8= /#KVi &_''''X9/C&C)TCA"5 V<Q<"*?<3)+"A"5V< QT…<";' +_0C /#/%5RTC $58_t$&=' )" Q5 9<"45R@WB8VR%"$I7J =#*?<" *?<5;'7 ) )5RKST.)5> 'C$I7J# 5>T‡#5#'*5I7J# &I7J" B6)$"<"*?< T@T;' ~ •cC"&Ug&KK"KC""L<" %//"  KC""^<"$KCg &K"$5"&<"TCKU!TC! &;&"8?%_!'*!"8 $ ˆ 93)+"45ROT:KCV <))?A$/gKC$% ""TC•8TC8" !!;8)5' ()5KST.I7J@KU0/8KC""?C <";.99$t%Qf=C )OTˆK'cC""<";.9 4TC@KU!5%5:C";5 !>C;KST.#"%&$ L?"@=)5@T ; VT;?I7J"&' • OTˆ"K)C)TC *# 8"B$": QKC# <"TC'3)OTˆ"KTCB!$ ; _>&805 A88_gQW 5g=C)TC@KT )Q?LRD$ 8_%$;R0 )<"TCKCG..)" Q<"$5R j5%54oTC;C)!./! 5%5$;#f>CL;MQ' +"8B!$5R!"_%:) T."&C)OT.4 TC' r [...]... tài trợ để đẩy mạnh giải ngân vốn ODA 24 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiểu quả sử dụng nguồn vốn ODA Từ thực trạng và trên cơ sở quan điểm đã nêu, để nâng cao hiệu quả quản ly vốn ODA cần thực hiện các giải pháp sau: •Cần năng động trong nhận thức về ODA Qua theo dõi thường xuyên tình hình hội đàm quốc tế thì các điều kiện đặt ra để giải ngân được vốn. .. định của chính phủ về việc ban hành quy chế quản ly và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức Nâng cao công tác thông tin và theo dõi dự án ODA Thông tin là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản ly và sử dụng ODA Thông tin đầy đủ và chính xác sẽ là những căn cứ để cơ quan quản ly ra quyết định Thời gian qua ở Việt Nam thông... định phân cấp: Chính phủ trực tiếp quản ly các DA lớn, còn chính quyền địa phương được phân cấp quản ly một số DA qui mô nhỏ Sự không rõ ràng trong phân cấp quản ly vốn ODA là một trong những nguyên nhân gây nên sự chậm trễ và đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau giữa các cấp III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỂU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA VIỆT NAM 3.1 Quan điểm... viện trợ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chính phủ Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện khung pháp ly về quản ly và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Kể từ khi nối lại quan hệ với cộng đồng tài trợ quốc tế vào năm 1993 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành 4 Nghị định về quản ly ODA (Nghị định 20/CP (15/3/1994),... sách quản ly và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn ODA phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới, cần lưu y một số khía cạnh sau: ODA gắn liền với các điều kiện chính trị Tuy nhiên bằng chính sách đối ngoại của mình chúng ta có thể đa phương hoá quan hệ hỗ trợ phát triển của mình, sử dụng hiệu quả nguồn. .. đã đề cập và đi vào phân tích vai trò của vốn ODA đối với 31 phát triển kinh tế Việt Nam, thực trạng huy động, quản ly và sử dụng vốn ODA và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA ở Việt Nam Tuy nhiên, do những hạn chế về khả năng phân tích cũng như nguồn tài liệu nên chưa thể phân tích một cách sâu sắc và đầy đủ về vấn đề Để... trạng huy động, quản ly và sử dụng vốn ODA trong thời gian qua cho thấy rằng ODA có một vai trò quan trọng hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và trên thực tế những chương trình, dự án sư dụng vốn ODA được thực hiện đã tập trung vào những lĩnh vực, ngành mà Việt Nam đang cần được hỗ trợ như: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực,... Philipin, Một trong những nguyên nhân sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả là các nước này xây dựng được một hệ thống quản ly ODA phù hợp theo mô hình quản ly tập trung đi đôi với phân cấp trách nhiệm trên cơ sở khung thể chế pháp ly về ODA không ngừng hoàn thiện Tương tự như các nước tiếp nhận vốn ODA khác, để nâng cao hiệu quả viện trợ phục vụ sự nghiệp phát. ..II THỰC TRẠNG HIỂU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Cơ chế chính sách và khuôn khổ thể chế của nguồn vốn ODA 2.1.1 Cơ chế chính sách Từ sau năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản ly kinh tế từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường Là một nước nông nghiệp lạc hậu với thu... 69%, nhiều năm tỷ lệ giải ngân chỉ đạt trên 50% Chính việc sử dụng chưa có hiệu quả nên đã gây ra việc lãng phí, thất thoát vốn, tạo ra gánh nặng nợ không cần thiết cho thế hệ sau và gây ảnh hưởng xấu cho khả năng thu hút các nguồn đầu tư quốc tế khác 2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ODA của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua Nguồn vốn ODA thời gian . đa phương và song phương, tập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao trình độ khoa học công nghệ và quản lý, đồng thời dành một phần vốn tín dụng đầu tư cho các. "#) '#"TCI7J"%Q/=;0 W%":L;&@%" :#)L;V/<;#)/' ]w ,Bốn là: Hoàn thiện một bước về thể chế, nâng cao trình độ quản lý &&&>VC'A0]rrn". TC >)#.&)WTV V$9QMLQ$' , Trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở`I7JP%);/ &4K9#.V$
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015), một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015), một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn