hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp cơ điện số 5

100 258 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2014, 01:18

SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI CHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN SỐ 5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đào Thị Hoa Giảng viên hƣớng dẫn :Th.s Lê Thị Nam Phƣơng SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K ii HẢI PHÒNG – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K iii Sinh viên : Đào Thị Hoa Mã SV: 1012401221 Lớp: QT1402K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5 SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K iv NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp. - Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. - Phản ánh đƣợc thực trang công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5. - Đánh giá đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm của công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh odanh tại công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán - Số liệu năm 2013 của công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5 - Số liệu năm 2012 của công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5 SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K v CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Lê Thị Nam Phƣơng Học hàm học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Toàn bộ Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 31 tháng 3 năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 06 tháng 7 năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải phòng, ngày….tháng… năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K vi i CHƢƠNG 1: 2 doanh 2 2 1.1.1.1.Doanh thu 2 3 3 3 4 . 4 4 4 4 7 7 7 . 8 8 . 8 8 12 13 14 . 16 . 20 21 SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K vii . 22 26 CHƢƠNG 2: 5 28 28 . 28 5 29 29 . 29 31 2.1.3.1. 31 . 32 34 34 5 35 5. 36 . 37 38 5 38 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 47 53 2.2.4. Kế chi phí hoạt động tài chính. 62 62 2.2.4.2. Trình tự hạch toán kế toán 63 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN SỐ 5 75 SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K viii 3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ điện số 5 trong thời gian tới. 75 76 77 3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số. 78 3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây lắp Cơ điện số 5. 79 90 91 SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K 1 . , , . . . , . , . , thu, 5, , , 5” cô . , . . . , 2014 Sinh viên SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K 2 CHƢƠNG 1 , 1.1.K , kinh doanh ch : , kinh doanh thô , . : - , . - , doanh thu . - , , . - , . ) - t tƣ, , , . - , . [...]... ho doanh : , kinh doanh, - , , - : doanh = kinh doanh SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K + - - 7 , - Doanh thu, doanh c , , , , , thô 1.2.N , , c SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K 8 TK 51 1 - , , , 911 51 1 2 51 11: D 51 12: 51 13: Doanh thu cung c n 51 17: TK 51 2 : : - SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K 9 2: - 51 21: 51 22: 51 23: : : TK521 : : - 2: -T 52 1 52 13 TK 53 1... từ hoạ động kinh doanh Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh = + Chi phí tài chính Doanh thu + hoạt động tài chính - Chi phí bán hàng - , , - Chi phí quản lý doanh nghiệp , , 51 2: - , a, p, , , , SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K 23 c – + - >0 kinh doanh: - , : – + - . năm 2013 của công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5 - Số liệu năm 2012 của công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty Cổ phần xây lắp cơ điện số 5 SV. của Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ điện số 5 trong thời gian tới. 75 76 77 3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp cơ. 63 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN SỐ 5 75 SV thực hiện: Đào Thị Hoa Lớp: QT1402K
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp cơ điện số 5, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp cơ điện số 5, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp cơ điện số 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay