giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh hải phòng

105 294 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2014, 00:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ISO 9001-2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Việt Trinh Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Cao Thị Thu HẢI PHÕNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Việt Trinh Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Cao Thị Thu HẢI PHÕNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Việt Trinh Mã SV: 1012404033 Lớp: QT1401T Ngành: Tài chính – Ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: ………………………………………… …… …………. ………………………………………………… … …… Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: ………………………………………… …… …………. ………………………………………………… … …… Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 31 tháng 03 năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 06 tháng 7 năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ………… …………………………………… ……………… …………………………………… ………………………………… 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ………… …………………………………… ……………… 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. 3 1.1. Tìm hiểu chung về Ngân hàng thương mại 3 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại. 3 1.1.2. Phân loại ngân hàng thương mại: 4 1.1.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại: 8 1.1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng: 8 1.1.3.2.Chức năng trung gian thanh toán: 8 1.1.3.3. Chức năng tạo tiền: 9 1.1.4. Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế: 9 1.1.4.1. Ngân hàng thương mại là nguồn cấp vốn cho nền kinh tế 9 1.1.4.2. Ngân hàng thương mại là một công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 10 1.1.4.3. Ngân hàng thương mại góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường. 11 1.1.4.4. Ngân hàng thương mại góp phần phân bổ, điều hòa vốn giữa các ngành, các vùng trong nền kinh tế, do đó tạo nên sự phát triển nhanh giữa các vùng trong một nước. 11 1.1.4.5. Ngân hàng thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. 12 1.1.4.6. Những vai trò cụ thể khác 12 1.1.5. Một số nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 13 1.1.5.1. Nghiệp vụ huy động vốn. 13 1.1.5.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn: 15 1.1.5.3. Nghiệp vụ trung gian khác: 16 1.2. Huy động vốn trong Ngân hàng thương mại 16 1.2.1. Khái niệm huy động vốn trong ngân hàng thương mại 16 1.2.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại: 17 1.2.2.1. Nhận tiền gửi 17 1.2.2.2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá 19 1.2.2.3. Huy động vốn qua vay các tổ chức tín dụng 20 1.2.2.4. Vay từ ngân hàng trung ương 20 1.2.2.5. Huy động vốn qua các hình thức khác. 21 1.2.3. Vai trò của huy động vốn tại Ngân hàng thương mại 21 1.2.3.1. Vai trò của huy động vốn đứng trên góc độ Ngân hàng thương mại 21 1.2.3.2. Vai trò của huy động vốn đứng trên góc độ khách hàng: 23 1.2.3.3. Vai trò của huy động vốn đứng trên góc độ nền kinh tế: 23 1.2.4. Tiêu chí phản ánh hiệu quả huy động vốn 24 1.2.4.1.Khái niệm hiệu quả huy động vốn 24 1.2.4.2.Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả huy động vốn 25 1.2.5.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả huy động vốn. 28 1.2.6.1. Các nhân tố khách quan 29 1.2.6.2. Các nhân tố chủ quan 31 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÕNG 35 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng 35 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng 35 2.1.1.1. Khái quát về Ngân hàng Công thương Việt Nam 35 2.1.1.2. Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng: 36 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng: 37 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý điều hành: 37 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 38 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 42 2.2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh Hải Phòng: 46 2.2.1. Tổng quan về nguồn vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian qua 46 2.2.1.1. Một số biện pháp nghiệp vụ đã áp dụng để tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng thời gian qua 48 2.2.1.2. Một số biện pháp khác đã áp dụng để tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng thời gian qua 49 2.2.2. Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng 50 2.2.2.1. Theo loại hình tiền gửi 50 Biểu đồ 3:Tốc độ tăng trưởng của vốn ngoại tệ và nội tệ năm 2011-2013 51 2.2.2.2. Theo kỳ hạn 52 2.2.2.3. Theo nguồn huy động 57 2.3.Sự cân đối giữa cơ cấu huy động vốn và sử dụng vốn của NHTM CP Công thương chi nhánh Hải Phòng. 63 2.4. Đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng 65 2.4.1.Đánh giá theo các chỉ tiêu 65 2.4.2.1. Những tồn tại 69 2.4.2.2. Nguyên nhân: 70 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÕNG 75 3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng trong thời gian tới 75 3.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Công thương Việt Nam trong thời gian tới 75 3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng trong thời gian tới 76 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng 77 3.2.1. Giải pháp về chính sách huy động vốn. 77 3.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng, đồng thời củng cố, nâng cao uy tín, tạo lòng tin với khách hàng và thường xuyên coi trọng chất lượng phục vụ khách hàng. 83 3.2.3. Tăng cường chiến lược Marketing ngân hàng 84 3.2.4. Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 85 3.2.5.Nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới công tác quản lý trong Ngân hàng 86 3.2.6.Gắn liền tăng trưởng huy động vốn với sử dụng vốn hiệu quả 87 3.2.7. Giải pháp khác 88 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng 89 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 89 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 90 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng 90 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 [...]... của ngân hàng Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Hải Phòng là đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình Sinh viên: Vũ Việt Trinh -1- Lớp QT1401T Khóa luận tốt nghiệp Bố cục bài khóa luận gồm 3 phần chính như sau: Chương I: Tổng quan về Ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng Chương... trò của huy động vốn tại Ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Vai trò của huy động vốn đứng trên góc độ Ngân hàng thương mại Thứ nhất, hoạt động huy động vốn là cơ sở để ngân hàng tiến hành hoạt động kinh doanh Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, muốn hoạt động kinh doanh được thì phải có vốn, vì vốn phản ánh năng lực kinh doanh.Điều này thể hiện ở vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay của ngân hàng Nếu vốn tự có... ánh hiệu quả huy động vốn 1.2.4.1.Khái niệm hiệu quả huy động vốn Nhiệm vụ quan trọng của NHTM là phải tập trung và thu hút các nguồn vốn để đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh,các công trình văn hóa,kinh tế xã hội,biến chúng thành những đồng vốn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội.Để có được điều đó ,ngân hàng phải có công tác huy động vốn phù hợp và có hiệu quả Hiệu quả huy động vốn là huy động. .. hoạt động, vốn huy động quyết định tới quy mô đầu tư, cho vay nên sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của ngân hàng Vậy nên, trong ngân hàng, vốn huy động luôn chi m tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn vốn ngân hàng Chính vì thế, để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi thì trước hết hoạt động huy động vốn của ngân hàng phải đạt hiệu quả cao đã Thứ hai, hiệu quả của hoạt động huy động vốn. ..DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ CBCNV Cán bộ công nhân viên DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị KQHDKD Kết quả hoạt động kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHCTVN Ngân hàng Công thương Viêt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh NHCSXH Ngân hàng chính sách xã hội QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TC KT-XH Tổ... dễ dàng hơn bởi hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại Tuy huy động vốn có thể thực hiện bằng nhiều kênh như: thông qua thị trường chứng khoán, ngân sách nhà nước nhưng trong điều kiện nước ta hiện nay thì huy động vốn qua các ngân hàng thương mại vẫn là hình thức chủ yếu, quan trọng nhất, và mang lại hiệu quả cao nhất Thứ hai, huy động vốn trong ngân hàng thương mại giúp ổn định, phát... vụ huy động vốn trong ngân hàng, cộng với những kinh nghiệm vô cùng quý báu thu thập được trong thời gian thực tập được tiếp xúc với tình hình thực tế tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, đặc biệt là được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong ngân hàng, cùng với sự hướng dẫn tận tình của ThS .Cao Thị Thu, em đã chọn đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân. .. đều cần một số vốn riêng Tuy nhiên số vốn riêng này của ngân hàng chủ yếu chỉ dùng để mua sắm trang bị thiết bị, thuê mua trụ sở ngân hàng Trên thực tế, số vốn ban đầu của ngân hàng chỉ bằng một phần rất nhỏ so với số vốn mà ngân hàng cho vay, mà số vốn cho vay này chủ yếu bắt nguồn từ số vốn mà ngân hàng huy động được qua các kênh huy động vốn Do đó hoạt động huy động vốn là hoạt động thường xuyên... trong tương lai chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu đối với các tổ chức tài chính, các Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng Là một sinh viên năm thứ tư Ngành Tài chính Ngân hàng -Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, vừa qua được nhà trường giới thiệu, em đã liên hệ và được thực tập tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng từ ngày 15/1/2014 đến ngày 1/3/2014... Việt Nam đang phát hành trái phiếu để huy động vốn; đã và đang cổ phần hóa để tăng sức cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng cổ phần hiện nay.Thuộc loại này gồm: - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Bank for Agriculture and Rural Development) - Ngân hàng công thương Việt Nam (Industrial and commercial Bank of Viet nam – ICBV) gọi tắt là Vietinbank) - Ngân . Lớp: QT1401T Ngành: Tài chính – Ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI. phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng 35 2.1.1.1. Khái quát về Ngân hàng Công thương Việt Nam 35 2.1.1.2. Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng: 36 2.1.2 III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÕNG 75 3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh hải phòng, giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh hải phòng, giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay