Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ

131 453 4
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 21:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN KHÁNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Anh Tài THÁI NGUYÊN - 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (BIDV- Chi nhánh Phú Thọ). Tác giả luận văn Trần Khánh ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ".” tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt, những ý kiến đóng góp quý báu của nhiều cơ quan, cá nhân. Trước hết tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô giáo khoa sau đại học Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - những người đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Anh Tài - người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các đồng nghiệp tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Phú Thọ đã giúp đỡ và tạo điều giúp đỡ khi điều tra, thu thập số liệu để nghiên cứu luận văn. Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự động viên và tạo điều kiện về thời gian và tinh thần của lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp đơn vị nơi tôi công tác. Vơi tấm lòng chân thành, tôi xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu đó./. Thái Nguyên, ngày 08 tháng11 năm 2012 Tác giả luận văn Trần Khánh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH x MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2 2.1. Mục tiêu chung 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 3.1. Đối tượng nghiên cứu 2 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 4.1. Về mặt lý luận 3 4.2. Về mặt thực tiễn 3 5. Kết cấu của luận văn 3 Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Tổng quan về tín dụng NHTM 4 1.1.1. Khái niệm tín dụng 4 1.1.2. Bản chất của tín dụng ngân hàng 5 1.1.3. Đặc điểm của tín dụng NHTM 5 1.1.3.1. Tín dụng là quan hệ được thiết lập trên cơ sở tin cậy và uy tín 5 1.1.3.2. Tín dụng là hoạt động mang tính rủi ro đa chiều 6 iv 1.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng 6 1.1.5. Các hình thức tín dụng của NHTM 10 1.1.5.1. Theo hình thức cấp tín dụng 10 1.1.5.2. Theo thời hạn sử dụng vốn vay 10 1.1.5.3. Theo mức độ bảo đảm tiền vay 11 1.1.5.4. Các cách phân loại khác 11 1.2. Chất lượng tín dụng NHTM 12 1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng 12 1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 14 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng 16 1.2.3.1. Đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng từ phía người đi vay 16 1.2.3.2. Đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng từ phía người cho vay 18 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 20 1.2.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về phía ngân hàng 20 1.2.4.2. Nhóm nhân tố thuộc về phía khách hàng 24 1.2.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế 26 1.2.4.4. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường pháp lý 27 1.2.5. Quản lý chất lượng tín dụng của NHTM 28 1.2.5.1. Các yêu cầu cơ bản trong quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng . 28 1.2.5.2. Các công cụ quản lý chất lượng tín dụng 29 1.2.5.3. Phân loại nợ 31 1.2.5.4. Xử lý nợ xấu 32 1.3. Kinh nghiệm quốc tế về giám sát, quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng tại một số NHTM 32 Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1. Các câu hỏi đặt ra 34 2.1.1. Các vấn đề lý thuyết liên quan đến chất lượng tín dụng của ngân hàng?. 34 v 2.1.2. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ theo các chỉ tiêu sau hiện nay ra sao? 34 2.1.3. Những giải pháp nào có thể đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ? 34 2.2. Thiết kế nghiên cứu 34 2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu 35 2.2.2. Thu thập thông tin 35 2.2.2.1.Thu thập tài liệu thứ cấp 35 2.2.2.2. Thu thập tài liệu sơ cấp 36 2.2.3. Tổng hợp thông tin 37 2.2.4. Phân tích thông tin 37 2.3.1. Các chỉ tiêu phân tích 38 Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV - CHI NHÁNHPHÚ THỌ 40 3.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ 40 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 40 3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 40 3.2. Khái quát về BIDV - Chi nhánh Phú Thọ 41 3.2.1. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực 43 3.2.1.1. Cơ cấu tổ chức 43 3.2.1.2. Nguồn nhân lực 45 3.2.2. Mạng lưới hoạt động và cơ sở vật chất 46 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ 48 3.4. Thực trạng công tác tín dụng tại BIDV Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 55 3.4.1. Chính sách, quy trình tín dụng 55 3.4.1.3. Các chỉ tiêu hoạt động tín dụng khác tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ 61 3.4.2. Thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 62 3.4.2.1. Tốc độ tăng trưởng tín dụng 62 vi 3.4.2.2. Tỷ trọng dư nợ tín dụng 63 3.4.2.3. Tỷ lệ nợ bị quá hạn trên tổng số dư nợ tín dụng 64 3.4.2.4. Tình hình lợi nhuận của BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 68 3.4.2.5. Đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng bởi khách hàng và nhân viên ngân hàng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 68 3.4.3. Đánh giá chung về chất lượng tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ 74 3.4.3.1. Những kết quả đạt được 74 3.4.3.2. Những vấn đề còn tồn tại 76 3.4.4. Nguyên nhân tác động 77 3.4.4.1. Nhóm nhân tố khách quan 77 3.4.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan 79 Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH PHÚ THỌ 80 4.1. Định hướng phát triển của BIDV - Chi nhánh Phú Thọ 81 4.1.1.Định hướng phát triển của BIDV 81 4.1.2. Định hướng phát triển của BIDV - Chi nhánh Phú Thọ 82 4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV- Chi nhánh Phú Thọ 84 4.2.1. Nhóm giải pháp về quy trình nghiệp vụ 84 4.2.1.1. Cải tiến quy trình cho vay đồng bộ với việc cải tiến bộ máy giám sát tín dụng theo hướng ngân hàng hiện đại 84 4.2.1.2. Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng tín dụng 85 4.2.1.3. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định 86 4.2.1.4. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tiền vay 90 4.2.1.5. Cơ cấu lại nền khách hàng 91 4.2.1.6. Phát huy hiệu quả công cụ xử lý nợ xấu trong quản lý chất lượng tín dụng. 92 4.2.1.7. Tập trung thu hồi lãi treo và giảm tỷ trọng nợ nhóm 2 93 4.2.2. Nâng cao công nghệ ngân hàng 94 4.2.2.1. Về trang thiết bị 94 vii 4.2.2.2. Về thông tin 95 4.2.2.3. Về nhân lực 97 4.2.3. Nhóm giải pháp về khách hàng 102 4.2.3.1. Thực hiện chính sách khách hàng 102 4.2.3.2. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động marketing khách hàng 105 4.3. Một số kiến nghị 105 4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 106 4.3.2. Kiến nghị với Nhà nước 106 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 112 viii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy giao dịch tự động BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Phú Thọ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ QHKH Quan hệ khách hàng CB QHKH Cán bộ quan hệ khách hàng CSXH Chính sách xã hội TDXK Tín dụng xuất khẩu GDP Tổng sản phẩm quốc nội KH khách hàng NVHĐ Nguồn vốn huy động MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MHB Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương NN Nhà nước VIBBank Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng HĐKD Hoạt động kinh doanh ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Thang đánh giá Likert 38 Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 50 Bảng 3.2. Tình hình sử dụng vốn tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 51 Bảng 3.3. Thu phí dịch vụ ròng giai đoạn 2009 - 2011 của BIDV Chi nhánh Phú Thọ 53 Bảng 3.4. Kết quả kinh doanh giao đoạn 2009 - 2011 của BIDV Chi nhánh Phú Thọ 54 Bảng 3.5. Tốc độ tăng trưởng tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 62 Bảng 3.6. Cơ cấu dư nợ cho vay của BIDV Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 63 Bảng 3.7. Tỷ lệ nợ quá hạn tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 64 Bảng 3.8. Tỷ trọng nợ theo nhóm tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 65 Bảng 3.9. Tình hình lợi nhuận tín dụng của BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 -2011 68 Bảng 3.10. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo nhóm tiêu chí mức độ hài lòng 69 Bảng 3.11. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí mức độ đáp ứng 70 Bảng 3.12. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí năng lực phục vụ 71 Bảng 3.13. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời 72 về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí mức độ đồng cảm 72 Bảng 3.14. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, 73 phương tiện hữu hình 73 Bảng 3.15. Tổng hợp đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng 74 [...]... chung về chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Đặc điểm và thực trạng chất lượng tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ 4 Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng là một khái... trạng chất lượng tín dụng của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Thọ - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM tại BIDV Chi nhánh Phú Thọ Tín dụng ngân hàng trong... như vậy việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng giữ vai trò cực kỳ quan trọng Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói chung và Chi nhánh Phú Thọ nói riêng trong thời gian qua đã có nhiều thành tựu khả quan, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao BIDV Phú Thọ là một chi nhánh của BIDV kinh doanh trên địa bàn là một tỉnh trung du, miền núi... quả nghiên cứu lý luận về chất lượng tín dụng và quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại trong thời gian qua 4.2 Về mặt thực tiễn Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng Tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động tín dụng, qua đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham... tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ" 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Làm rõ thực trạng, chất lượng tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập của BIDVChi nhánh Phú Thọ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng tín dụng. .. trưởng tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng = Dư nợ tín dụng năm so sánh Dư nợ tín dụng năm gốc Chỉ tiêu này cho biết quy mô tín dụng của Ngân hàng và thông qua việc so sánh giữa các thời kỳ khác nhau Ngân hàng sẽ đánh giá được tốc độ phát triển tín dụng của Ngân hàng Trên cơ sở quy trình tín dụng có tính ổn định cao thì sự tăng lên hay giảm đi của dư nợ tín dụng phần nào cho biết chất lượng tín dụng. .. cho ngân hàng - Sự đa dạng của loại hình tín dụng của Ngân hàng Trên quan điểm thống nhất về khái niệm tín dụng ngân hàng: Chất lượng tín dụng ngân hàng là sự đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng trong quan hệ tín dụng Điều này đồng nghĩa với việc để nâng cao chất lượng tín dụng, ngoài những yếu tố khác, Ngân hàng cần đặc biệt chú trọng tới sự đa dạng trong chủng loại sản phẩm tín dụng. .. sự phát triển của nền kinh tế như hiện nay, nhu cầu tín dụng của khách hàng phát triển ngày càng đa dạng và phong phú, do vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, các ngân hàng cần liên tục nghiên cứu để tạo nên một bộ sản phẩm tín dụng đa dạng, đáp ứng tất cả các nhu cầu tín dụng hợp lý của khách hàng 1.2.3.2 Đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng. .. hiểu: Chất lượng tín dụng là chất lượng của các khoản cho vay của Ngân Hàng .Trên cơ sở các quan niệm chất lượng ở trên ta có thể hiểu chất lượng tín dụng ngân hàng như sau: Chất lượng tín dụng ngân hàng là tiêu chí phản ánh mức độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong quan hệ tín dụng, mức độ đảm bảo an toàn hay hạn chế rủi ro về vốn, tăng lợi nhuận của ngân hàng, phù hợp và phục vụ sự phát triển kinh... chưa phát huy được lợi thế cạnh tranh, thị phần tín dụng chi m tỷ trọng thấp và có dấu hiệu tiếp tục suy giảm Do vậy, để phát triển dư nợ và 2 mở rông thị phần nhằm tăng trưởng tín dụng bền vững theo định hướng của BIDV và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Chi nhánh cần có những giải pháp đồng bộ và phù hợp Xuất phát từ thực tế trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu là: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín . KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN KHÁNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ . liên quan đến chất lượng tín dụng. - Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Thọ. - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế. Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy giao dịch tự động BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Phú Thọ Ngân hàng thương mại cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay