bài giảng hóa học 12 bài 22 luyện tập tính chất của kim loại

25 1,658 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 00:20

BÀI 22: LUYỆN TẬP BÀI 22: LUYỆN TẬP TÍNH CHÂT CỦA KIM TÍNH CHÂT CỦA KIM LOẠI LOẠI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 1. Cho biết cấu tạo của nguyên tử kim loại và của đơn chất kim loại? Cấu tạo nguyên tử kim loại: - Thường có ít electron ở lớp ngoài cùng (1, 2 hoặc 3 e …). - Bán kính nguyên tử kim loại lớn hơn so với bán kính các nguyên tử phi kim cùng chu kì. + Cấu tạo của đơn chất kim loại: - Các kim loại (trừ Hg) có cấu tạo mạng tinh thể. - Trong mạng tinh thể kim loại: nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể, các electron tự do chuyển động hỗn loạn trong mạng. I. CÂU HỎI ÔN TẬP LÍ THUYẾT - Liên kết kim loại là LK được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể có sự tham gia của các e tự do. - Sự khác nhau giữa LK kim loại và LK ion: LK ion do sự tương tác tĩnh điện giữa các ion dương và ion âm, còn LK kim loại do tương tác giữa các nguyên tử và ion kim loại với các e tự do. - Sự khác nhau giữa LK kim loại và LK cộng hóa trị: LK cộng hóa trị do một số đôi e tạo nên, còn LK kim loại có sự tham gia của tất cả các e tự do trong mạng tinh thể kim loại. 2. Liên kết kim loại là gì? So sánh sự khác nhau giữa liên kết kim loại với liên kết ion và liên kết cộng hóa trị? - Các kim loại có tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện và có ánh kim. - Nguyên nhân chủ yếu: do các electron tự do trong kim loại gây nên. 3. Nêu các tính chất vật lí chung của kim loại, nguyên nhân chủ yếu nào gây nên những tính chất đó? 4. Nêu các tính chất hóa học chung của kim loại, cho 3 ví dụ minh họa? Các kim loại đều có tính khử: M → M + ne. a) Tác dụng phi kim (O2, Halogen, S…). 0 0 +3 -1 Ví dụ: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 n+ t o b) Tác dụng axit - Với các axit chỉ có tính axit (Vd: HCl, H2SO4 loãng …) KL (trước H2) + axit → Muối + H2 - Với các axit có cả tính oxi hóa (HNO3, H2SO4 đặc) KL (trừ Au, Pt) + axit → Muối + SP khử + H2O (không phải H2) c) Tác dụng dung dịch muối: KL mạnh + Muối KL yếu → Muối KL mạnh + KL yếu (không td H2O) (tan trong H2O) d) Tác dụng với H2O: Một số kim loại như: Na, K, Ba, Ca …tác dụng được với H2O. VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ e) Tác dụng với dung dịch bazơ: một số kim loại (Al, Zn …) có phản ứng với dung dịch bazơ. Vd: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ Cặp oxh – kh: dạng oxh và dạng khử của cung một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxh – kh của kim loại. Vd: Ag /Ag; Cu/Cu. - Dãy điện hóa kim loại: K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au → Tăng tính oxh ion kl, giảm tính khử kl. + 2+ + + 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ + 2+ 2+ + 2+ 3+ 5. Khái niệm cặp ôxi hóa – khử của kim loại, hãy viết dãy điện hóa của kim loại. ý nghĩa của dãy điện hóa, cho ví dụ minh họa? Fe Fe Cu Cu 2+ 2+ Cu + Fe → Fe + Cu 2+ 2+ - Ý NGHĨA DÃY ĐIỆN HÓA: CHO PHÉP DỰ ĐOÁN CHIỀU CỦA PHẢN ỨNG GIỮA HAI CẶP OXH – KH: THEO QUY TẮC α OXH MẠNH + KHỬ MẠNH → OXH YẾU + KHỬ YẾU. VD: Câu 1: Kim loại ở thể rắn có tính dẻo, có khả năng dẫn điện do: A. Trong tinh thể kim loại có các ion kim loại chuyển động tự do. B. Kim loại có ít electron lớp ngoài cùng. C. Kim loại có tính khử mạnh. D. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do. III. Bài tập trắc nghiệm Câu 2:Cho cấu hình electron: 1s2s2p Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử hoặc ion có cấu hình electron như trên: III. Bài tập trắc nghiệm A. Mg, Cl, Na. 2+ + B. Al, Ne, Na 3+ C. Na, Mg, Al. + 2+ 3+ D. Mg, F, Al. 2+ − 2 2 6 C. Na, Mg, Al. + 2+ 3+ [...]...III Bài tập trắc nghiệm Câu 3: Hòa tan 4,8g 1 kim loại trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu 4,48 lít H2 (đktc) Kim loại đó là: A: Al B: Na C: Mg D: Ca Câu 3: Hòa tan 4,8g 1 kim loại trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu 4,48 lít H2 (đktc) Kim loại đó là: Hướng dẫn: Giả sử kl có hóa trị n 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 2M(g) n(mol) 4,48 4,8g = 0,2 (mol) 22, 4 2M×0,2 = 4,8n ⇒ M = 12n n 1 2 3 M 12 24... V NO = 0,2 22, 4 = 4,48 (lit) III Bài tập trắc nghiệm 2+ 2+ Câu9: Cho phản ứng ion rút gọn: Fe + Cu → Fe + Cu Kết luận nào sau đây không đúng: 2+ 2+ A: Ion Fe có tính oxi hóa mạnh hơn ion Cu B: Fe có tính khử mạnh hơn Cu 2+ 2+ C: Ion Cu có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe 2+ D: Fe bị oxi hóa bởi ion Cu III Bài tập trắc nghiệm Câu10: Bột Ag có lẫn một ít bột Cu, dung dịch nào sau đây dùng để loại bỏ Cu:... Mg Lo¹i III Bài tập trắc nghiệm Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm các kim loại: Al, Zn, Ag, Cu Hóa chất dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó là: A: dung dịch HCl B: dung dịch NaOH C: dung dịch HNO3 loãng D: dung dịch H2SO4 loãng III Bài tập trắc nghiệm Câu 5: Cho Fe lần lượt vào các dung dịch CuSO4, AlCl3, HCl, Mg(NO3)2, FeCl3, NaCl Số trường hợp có phản ứng xẩy ra là: A: 3 B: 4 C: 2 D: 5 III Bài tập trắc nghiệm... dịch Cu(NO3)2 dư D: Dung dịch NaCl dư III Bài tập trắc nghiệm Câu11: Cho 5,4g kim loại M có hóa trị n tác dụng vừa đủ O2, sau phản ứng thu 10,2g oxit Kim loại M là: A: Fe B: Cu o C: Zn HD: 4M + nO2 → 2M2On 4M(g) 2(2M + 16n)(g) 5,4(g) 10,2(g) 5,4x2(2M + 16n) = 4Mx10,2 ⇒ M = 9n t D: Al Với M = 9n n 1 2 3 M 9 18 27 KÕt luËn Lo¹i Lo¹i Al III Bài tập trắc nghiệm Câu12:Hòa tan hoàn toàn 13,6g hỗn hợp Fe và... có lẫn tạp chất CuSO4, phải dùng chất nào sau đây để loại bỏ tạp chất ấy A: Na dư B: Bột Fe dư C: Bột Zn dư D: Bột Cu dư III Bài tập trắc nghiệm 2+ Câu7: Cation R có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6Nguyên tử R là: A: Mg B: Al C: Fe D: Zn III Bài tập trắc nghiệm Câu8:Cho 11,2g Fe tác dụng với dung dịch HNO 3 dư, sau phản ứng thu V lit NO (sản phẩm khử duy nhất đktc) Giá trị của V là: A:... btkl: ∑mmuối = ∑mkl + ∑mHCl – ∑mH2 = 13,6 + 0,6x36,5 – 0,3x2 = 34,9(g) III Bài tập trắc nghiệm 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ Câu13: Cho các ion Cu(1), Ni(2), Fe(3), Al(4), Pb(5) Thứ tự chiều tăng tính oxi hóa là: A: (1) < (3) < (2) < (4) < (5) B: (4) < (3) < (2) < (5) < (1) C: (4) < (3) < (1) < (2) < (5) D: (3) < (2) < (5) < (4) < (1) III Bài tập trắc nghiệm Câu14: Cho một miếng Na vào dung dịch muối CuSO4 Hiện tượng... dung dịch muối CuSO4 Hiện tượng quan sát được là: A: Na tan ra, có kết tủa đỏ B: Na tan ra, có kết tủa xanh C: Na tan ra, có khí bay ra, có kết tủa đỏ D: Na tan ra, có khí bay ra, có kết tủa xanh III Bài tập trắc nghiệm Câu15: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO 4 Sau một thời gian lấy thanh sắt ra làm khô, cân lại thấy khối lượng thanh sắt tăng 1,84g (với giả thiết toàn bộ lượng Cu tạo thành bám . BÀI 22: LUYỆN TẬP BÀI 22: LUYỆN TẬP TÍNH CHÂT CỦA KIM TÍNH CHÂT CỦA KIM LOẠI LOẠI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 1. Cho biết cấu tạo của nguyên tử kim loại và của đơn chất kim loại? Cấu. Tăng tính oxh ion kl, giảm tính khử kl. + 2+ + + 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ + 2+ 2+ + 2+ 3+ 5. Khái niệm cặp ôxi hóa – khử của kim loại, hãy viết dãy điện hóa của kim loại. ý nghĩa của dãy điện hóa, . thể kim loại có các ion kim loại chuyển động tự do. B. Kim loại có ít electron lớp ngoài cùng. C. Kim loại có tính khử mạnh. D. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do. III. Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa học 12 bài 22 luyện tập tính chất của kim loại, bài giảng hóa học 12 bài 22 luyện tập tính chất của kim loại, bài giảng hóa học 12 bài 22 luyện tập tính chất của kim loại, I. CÂU HỎI ÔN TẬP LÍ THUYẾT, Nêu các tính chất hóa học chung của kim loại, cho 3 ví dụ minh họa?, III. Bài tập trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay