bài giảng hóa học 8 bài 22 tính theo phương trình hóa học

26 996 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2014, 13:59

BÀI 22:TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 Kiểm tra bài cũ: Hãy tìm số mol của a) 25 g CaCO3 b) 42 g CaO. Đáp án n CaCO 3 = m CaCO 3 M CaCO 3 = 25 100 = 0,25 (mol) n CaO = m CaO M CaO = 42 56 = 0,75 (mol) a) Số mol của CaCO3 là: b) Số mol của CaO là: Trong công nghiệp, cũng như trong phòng thí nghiệm để điều chế các chất hóa học thì người ta dựa vào phương trình hóa học. Từ phương trình hoá học, có thể tính được lượng chất tham gia và sản phẩm. Vậy muốn tính được các lượng chất trên người ta đã làm như thế nào? Em có biết BÀI 22 - TIẾT 33: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (T1) I. Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm ? II. Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm ? BÀI 22 - TIẾT 33: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I. Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm ? 1. Thí dụ 1: (tương tự SGK) Nung đá vôi, thu được vôi sống và khí cacbonic: CaCO3 CaO + CO2 Hãy tính khối lượng vôi sống CaO thu được khi nung 25 g CaCO3 t0 Tóm tắt: gm CaCO 25 3 = molgM CaCO /100 3 = moln CaCO ?=> 3 = gm CaO ? = :Tính - Số mol của CaCO3 tham gia phản ứng: - Phương trình phản ứng: - Khối lượng của CaO thu được: CaCO3 CaO + CO2 1 mol 1 mol 0,25 mol ? mol t0 mCaO = nCaO. MCaO = 0,25. 56 = 14 (g) - Số mol của CaO thu được: )(25,0 100 25 3 3 3 mol M m n CaCO CaCO CaCO === )(25,0 1 1.25,0 moln CaO == BÀI 22 - TIẾT 33: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I. Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm ? Bước 1: Viết phương trình hóa học. Bước 2: Chuyển đổi khối lượng chất thành số mol chất. Bước 3: Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc sản phẩm. Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng chất (m = n. M) 1. Thí dụ 1: (tương tự SGK) 2. Các bước tiến hành: Cách 2: Nếu đề bài cho khối lượng 1 chất tham gia hoặc sản phẩm - Phương trình phản ứng: - Tìm khối lượng mol của - Tính x t0 CaCO3 CaO + CO2 25 g ? x g Vậy khối lượng của CaO thu được là 14 g 100 g/mol 56 g/mol molgM CaCO /100)3.16(1240 3 =++= molgM CaO /561640 =+= )(14 100 56.25 gx == Thí dụ 2: Tìm khối lượng CaCO3 cần dùng để điều chế được 42g CaO. Gợi ý: BÀI 22 - TIẾT 33: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I. Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm ? - Tìm số mol CaO tạo thành nCaO - Viết phương trình hóa học điều chế CaO từ CaCO3. - Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol CaCO3 tham gia phản ứng - Tìm khối lượng CaCO3 cần dùng 3 CaCO m 3 CaCO n *Thí dụ 2: Tìm khối lượng CaCO3 cần dùng để điều chế được 42g CaO. BÀI 22 - TIẾT 33: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I. Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm ? Giải theo cách 2 [...]... lại bài tập 1b, làm bài 3a,3b SGK trang 75 b/ Tiết sau: Chuẩn bị phần 2: Tính theo phương trình hóa học (tt) + Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm ? + Xem lại công thức tính số mol chất khí và thể tích chất khí ở (đktc) ? BÀI 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (T2) KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu các bước của bài toán tính theo phương trình hoá học? Đáp án: Các bước của bài toán tính. .. – TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ Bài 22: Giải: Phương trình phản ứng: C + O2 to CO2 Theo đầu bài ta có: no2 = 4:32 = 0,125 (mol) Theo phương trình phản ứng: nCO2 = nO2 = 0,125 (mol) => VCO2 = n .22, 4 = 0,125 .22, 4 = 2 ,8 (l) TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ H Tiết 33 – Bài 22: • b Thí dụ 2: • Hãy tìm thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 24 g cacbon? Tóm tắt: ĐKTC = 22, 4 l mc VO2 = 24 g = ? TÍNH... Tiết 33 – TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ Bài 22: Bài làm Phương trình phản ứng: Theo đầu bài ta có: CH4 + 2O2 to CO2 + 2H2O nCH4 = 1,12 : 22, 4 = 0,05 (mol) Theo phương trình phản ứng: no2 = 2nCH4 = 2 0,05 = 0,1 (mol) nco2 = nCH4 = 0,05 ( mol) => Vo2 = n .22, 4 = 0,1 22, 4 = 2,24 (l) Vco2 = n 22, 4 = 0,05 22, 4 = 1,12 (l) HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học bài - Làm bài tập: 1.a; 2; 3.c,d ; 4; 5 - Đọc trước bài luyện... 22, 4 l mc VO2 = 24 g = ? TÍNH Tiết 33 – Bài 22: THEO PHƯƠNG TRÌNH HO Giải: Phương trình phản ứng: C + O2 to CO2 Theo đầu bài ta có: nC = 24:12 = phương trình phản ứng: Theo 2(mol) nO2 = nC = 2 (mol) => Vo2 = n .22, 4 = 2 22, 4 = 44 ,8 (l) TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ H Tiết 33 – Bài 22: Bài tập 1: Cho sơ đồ phản ứng: CH4 + O2 CO2 + H2O Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 Tính thể tích khí oxi cần dùng và thể... theo phương trình hoá học? Đáp án: Các bước của bài toán tính theo phương trình hoá học: 1.Đổi số liệu đầu bài 2.Lập phương trình hoá học 3.Dựa vào phương trình hoá học tính số mol của chất ( mà đầu bài yêu cầu) 4.Chuyển đổi số mol của chất thành khối lượng hoặc thể tích ( theo yêu cầu của bài toán) Tiết 33 –TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ Bài 22: 2 Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia... cần nhớ Các bước tiến hành giải bài toán tính khối lượng của chất tham gia hoặc sản phẩm Bước1: Viết phương trình hóa học Bước 2: Chuyển đổi khối lượng chất thành số mol chất Bước 3 : Dựa vào PTHH để tìm số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng chất (m = n M) HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ: a/ Bài mới học: + Học các bước tính khối lượng chất tham gia và... được 42g CaO Cách 2 - Phương trình phản ứng: CaCO3 100 g/mol ?xg t0 CaO + 56 g/mol 42 g CO2 - Tìm khối lượng mol của M CaCO3 = 40 + 12 + (16.3) = 100 g / mol M CaO = 40 + 16 = 56 g / mol 42.100 - Tính x x= = 75( g ) 56 Vậy khối lượng của CaCO3 cần dùng là 75 g VẬN DỤNG Cho 5,6 g sắt (Fe) tác dụng với axit clohiđric (HCl) theo sơ đồ phản ứng hoá học sau: Fe + 2 HCl FeCl2 + H2 Tính khối lượng axit clohiđric... mFe 5, 6 nFe = = = 0,1( mol ) M Fe 56 - Phương trình phản ứng: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2 1 mol 2 mol 0,1mol ?mol 0,1.2 - Số mol HCl cần dùng: nHCl = = 0,2(mol ) 1 - Khối lượng HCl cần dùng: mHCl = nHCl M HCl = 0, 2.36,5 = 7,3( g ) Cách 2 - Phương trình phản ứng: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2 56g/mol 2 36,5g/mol M Fe = 56 g / mol 5,6 g ?xg M HCl = 1 + 35,5 = 36,5 g / mol - Tính x 5,6.2.36,5 x= = 7,3( g ) 56 Vậy... n .22, 4 = 0,1 22, 4 = 2,24 (l) Vco2 = n 22, 4 = 0,05 22, 4 = 1,12 (l) HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học bài - Làm bài tập: 1.a; 2; 3.c,d ; 4; 5 - Đọc trước bài luyện tập KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ! CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI ! . 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (T2) Nêu các bước của bài toán tính theo phương trình hoá học? Đáp án: Các bước của bài toán tính theo phương trình hoá học: 1.Đổi số liệu đầu bài 2.Lập phương. tham gia phản ứng. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC Tiết 33 – Bài 22: Tiết 33 – Bài 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC Giải: Phương trình phản ứng: C + O2 CO2 to Theo đầu bài ta có: no2 =. BÀI 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 Kiểm tra bài cũ: Hãy tìm số mol của a) 25 g CaCO3 b) 42 g CaO. Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa học 8 bài 22 tính theo phương trình hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 22 tính theo phương trình hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 22 tính theo phương trình hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay